от ПорталУики
Версия от 02:47, 18 декември 2008 на Ваня Златева (Беседа | приноси) (Удължени и скъсени линии)

Направо към: навигация, търсене

Удължени и скъсени линии

Т.м.

Всички сте изучавали геометрия, знаете какво представя триъгълникът. Имате триъгълника СmD. (черт. 1)

M91-04-1.gif

Какво ще стане с триъгълника и с точката О на основата, ако раздвижите страните Сm и Dm? Ако подвижите линията mD към точката О, mD ще се удължи, а Сm ще се скъси. Ако подвижите Сm, Dm ще се скъси. Какво показва удължаването на една линия? Всяко удължаване на линията показва, че или даденото тяло се приближава към вас или вие към него. Какво ще стане с триъгълника, ако се раздвижат и трите му страни?

Удължаването и скъсяването на линиите е процес, който се извършва в самия живот. Например, ако човек изгуби едно от сетивата си, за сметка на него се удвоява силата на друго някое сетиво. За предпочитане е, обаче, човек да не губи нито едно от сетивата си. Всяко сетиво има свое специфично предназначение. За да изучи един предмет всестранно, човек трябва да го прекара през всичките си сетива. Първо той ще го пипне, после ще го помирише, след това ще го вкуси. Първите три възприятия са получени от елементарните сетива. За да допълни познанията си за предмета, човек трябва да го подложи на изучаване на останалите сетива: слух и зрение.

Какво ще стане, ако върху линията СD наложите последователно линиите Сm и mD? За да разберете какви нови качества ще придобие линията СD, трябва да знаете какво представят трите линии. Те са граници на три свята. Линията СD представя физическия свят, Cm – умствения а mD – духовния. Следователно, ако върху линията CD наложите линията Cm, първата ще придобие някои от качествата на втората. Значи, линията CD ще придобие мисъл. В дадения случай мисълта ще се изяви като движение и светлина. Ако върху CD нанесете mD, тя ще придобие чувстване, интензивност, което ще се изяви като топлина. Значи, мисълта увеличава светлината на телата, а чувствата – топлината.

Какво става с човека, когато се удължават линиите на лицето му? Всяко удължаване на линиите на лицето се отразява върху физическото тяло на човека. Той става по-висок, по-активен. Колкото по-висок е човек, толкова по-големи са крачките му и той изминава по-големи разстояния. Могат ли да вървят заедно висок и нисък човек? Ще кажете, че ако ниският ускори движението си, може да върви с високия. Те могат да вървят заедно толкова, колкото кон и бивол. Ако конят съзнателно намали крачките и бързината си, той може да върви заедно с бивола, но в противен случай по никой начин не се схождат.

И тъй, за да се развива мисълта, нужна е височина и дължина. На чувстата е нужна широчина. Мисълта търси причината на нещата. Причината за известно явление се намира в точката С (черт. 1).Точката D е крайният предел, до който действа причината. Като измине разстоянието СD, човек знае вече причината на нещата. Ако измине разстоянието СD и е недоволен от знанието си, човек се връща отново в С и продължава до m. От m той слиза в D и като обходи целия триъгълник, той знае вече истината. Той се е домогнал до онова знание, което се съдържа в триъгълника. Той знае дължината на трите страни на триъгълника, които може да пренесе в трите свята: физически, духовен и умствен.

Какво ще получите, ако умножите числото три само на себе си? Ще получите числото девет, което представя квадрат на числото три. Значи, З2 = 9. Ако повдигнете две в трета степен, ще получите числото осем: 23 –8. Какво е отношението между числата девет и осем? Числото девет е по-


65

лучено от квадрата на числото три, а осем – от куба на числото две: 32=9, 23=8 Обаче, 33=27. Числата 8 и 27 се отнасят към третото измерение, а 81 – към четвертото измерение, З4 – 81. Значи, 3X3=9, 9X3=27, 27X3=81. По-нататък имате следните действия: 4X4=16. 16X4=64. По същия начин вие 5X5=25. 25x5=125. можете да напишете 6X6=36. 36X6=216. много числа, но тъ1 7 • 7=49. 49X^=343. имат смисъл, когато 8X8=64. 64X8=512. разбирате отношенията 9X9=81. 81Х9=729- между тбх. Като съберете цифрите на тризначнит числа 216, 343, 512, 799, ще получите:

2+1+6=9; Какво можете да кажете за тези 3+4+3=10; числа? Те засътат третото из-5+1+2=8; мърение. Щом дойдете до тре-7+9+9=25. гото измерение, вие намирате отношенията, които съществуват между тялото, ума и сърцето ви, или между волята, мисълта и чувствата.

Сега спрете вниманието си върху челото на човека. Какво става с мисълта, ако челото расте на височина? Високото чело прави мисълта интенсивна. Колкотото по-интенсивна е мисълта, толкова по-голяма светлина има чо-в-бк. Ако пренесем тази идея в физическия свет, тя означава: колкото по-голяма е височината, от която пада едно тЪло, толкова по-гол-вма енергия се развива. Значи, ако мисълта иде от по-отдалечено мъхто, тя е по-силна; ако иде от по-близо, тя е по-слаба. Следо-

5


66

вателно, за да бъде мисълта на Човека интенсивна и да се реализира, нишкит на мозъка трябва да се удължат. Не могат ли да се удължат нишките на човечнкия мозък, не можете да очаквате интенсивна мисъл. Ако при известни случаи нишките на мозъка не се разширят, човеж не може да работи правилно с чувствата си. Когато мислите и чувствата на човека се развиват правилно и си хар-монират, нишкитъ1 на неговия мозък придо-биват нужната дължина и широчина, от което т-влото става по-устойчиво. Вие знаете, че ако една струна се удължава чрезмерно, в скоро време ще се скъса. За да не стане това, тя трябва да се разшири. Същото важи и за мислитъч Ако една мисъл се удължи чрезмерно, непрем-внно ще се скъса. За да не стане това, в помощ идат чувствата. Тб внясят разширяване на мисълта и я правят устойчива. Мисълта е устойчива, когато отговаря на известна дължина и широчина. Без широчина мисълта е осъдена на скъсване. На определена дължина на мисълта отговаря определена широчина. Спазено ли е това отношение, мисълта е устойчива и интенсивна. Дължината и широчината на мислите трябва да отговарят на известни числа, наречени нормални.

Оттук ние виждаме значението на числата в живота, т. е. приложението на кабалата. Всяко число е израз на нътцо. Числата от 1–10 представят свойствата на точката. Съ


67

други думи казано: когато точката минава през различни фази, ние си служим с числата от 1 –10. Сама по себе си точката няма никакво измерение, но като се подвижи в известна посока, тя образува права линия. Правата линия има вече едно измерение – дължина. Правата линия е числото едно. Когато линията се подвижи, тя образува плоскостта – числото две. Когато плоскостта се подвижи, образува куба – числото три. Кубът пък образува тесеракта – числото четири. Пита-гор, както и останалите древни учени, са. дошли до числото четири. И съвременните математици са. дошли до числото четири. Какво се крие до числото четири, гб знаят; какво се крие над числото четири, нищо не знаят. Числото пет представя човека, който е извън четириизмъфния свет. Тази е причината, поради която човек не познава себе си. Цъ\л живот чов^к се изучава и, в края на краищата, никой не може да каже за себе си, че се познава.

Като ученици, вие трябва да различавате висшите мисли от низшит^. Висшите мисли се различават коренно от низшите по свойства и по елементи, които съдържат в себе си. Каквато е разликата между една възвишена и една обикновена мисъл, такава е разликата между духовния и физическия свет. Духовният свет е несравнено по-голям от физическия. Съществата, които живеят в духовния свет, знаят, какви са неговите разме-


68

ри. Тб знаят, какви сили и закони действуват там. Човежът, който жив^е на физическия свет, се движи в него, без да го познава. Той може да се уподоби на трижгълник, който нте-ма строго опред-влени по големина страни. Той н^ма възможност да изучи света, в който живЪе. Обаче, колкото повече се увеличава чув-ствителността на човека, и чувстаата му ста-ват по-интенсивни, той разширява възможностите на ума си и започва да вижда и разбира нЪща, които по-рано не е разбирал. Когато чувствата на чов-Ък стават по-интенсивни, мисълта му става по-интенсивна. При това положение и съзнанието му се разширява.

Човек, в сравнение с съществата от духовния св-Ьт, представя малко дете, дошло иа земята да се учи. Като не разбира уроцитъ-си, той страда и се пита, защо идат страданията. Много естествено. Човек страда, защото взима н-вщата без позволение. Ако н-б-кое дете вл-взе в една гостилница и се нахрани без позволение на гостилничаря, по-следният непременно ще го набие. Детето ще излезе от гостилницата и ще се пита, защо го бият. После ще вл^зе в една бакалница ще вземе ябълки без позволение и, като го набият, пак ще се пита, защо го бият. Ако няма, кой да отговори на въпроса му, детето започва да прави връзка между яденето и ябъл-кит-в, които си е позволило само да вземе, и между гостилничаря и бакалина, които го набиха. Оттук то вади заключение, че няма право


69

да взима нЪща без позволение. Като влезе втори път в гостилница или в бакалница, детето започва да се озърта натукъ-натам, да не го види нтжой, като си вземе нещо. Значи, то е научило един урок, да не взима без позволение каквото и да е. Но и при второто положение, ще научи един урок, че, и да не го види н-вкой, то няма право да взима чужди работи. Човт^к трябва да чака да му дадат това, което желае, а не сам да взима. Докато научи тия уроци, той минава през голями страдания. Тъй щото, докато научи уроците си, докато дойде до разумни, философски заключения в живота, човек неизбежно ще минава през мъчнотии, страдания и изпитания.

Като се натъкват на мжлнотии и страдания, хората се запитват, право ли е да страдат. Тъ* искат да знаят, какво представя правото и правдата в света. Днес две приятелки дружат, имаг добри отношения помежду си. Един ден те се скарват и развалят отношенията си. Защо се карат, и ттз не знаят, но и едната, и другата търсят правото. С думи правото не се решава. То се оформява в човека като идея. За да разбе-рат, какво нещо е правото, нека в продължение на 21 дни чъртаят прави линии. Като чъртаят всеки ден по няколко прави линии, на 21 ден в ума им ще блесне идеята за право и справедлизост. При това положение отношенията им естествено ще се оправят.


70

Както при написване на числата човек се свръзва с енергиит-в, които т носят в себе си, така и при чъртане на правата линия той естествено възприема идеята за право и справедливост, за правда и прави, разумни отношения. Какво представя числото 21? Това число е образувано от цифрит 1+2=:3. Тройката, сама по себе си, е корен от числото девет. Казваме, че 3X3=9. Числото девет е от триизмерния свет, в кабалистически смисъл. Ако извл-вчем квадратен корен от числото девет, получаваме числото три. С други думи, ако умножим тройката сама на себе си, получаваме девет. Значи, в каба-листическо отношение числото девет има по-голяма цена, отколкото в математическо.

Едно трябва да се знае: за да се използува една енергия, тя трябва да се канализира. Човек трябва да знае, как да я канализира. Веднъж канализирана, тя лесно може да се използува. Ако вие сам не можете да канализирате енергията си, други хора ще я кана-лизират, т. е. други хора ще ви възпитават. Какво се ползувате вие тогава? Ако една държава възпитава друга, какво се ползува първата? Дойде ли някой отвън да ви възпитава, вие трябва да знаете, че той е вложил свой капитал в вас. Докато неговият капитал е в вашата банка, той ще бъде сверзан с вас. Щом извади капитала си, връзката му се прекж.сва. Следователно, приятелството ви с един човек продължава дотогава, докато


71

той има чувства към вас. Щом отнеме чувствата си, приятелството се прекъсва. И то се основава върху числата.

Каква тайна се крие в отношенията на числата, вие не можете да знаете. Обаче, какви са отношенията между числата, това можете да знаете. ЗапримЪр, ако лицето на единия приятели е дълго, а на другия – широко, между т-бх може да се подържа приятелство. Защо? Защото се допълват. Първият има интенсивна мисъл, а вторият – интенсивно чувство. Значи, първият ще бъде приверзан с мисълта си, а вторият – с чувствата си. Ако лицата на двамата приятели са. дълги или широки, между тях често се явяват недоразумения.

Следователно, при самовъзпитанието вие трябва да се ползувате от геометрията и от кабалата. Представете си, че сте нервен, не-разположен, гнъвен, готов сте да се карате с всички. Какво трябва да направите, за да излезете от това състояние. Всвки човек трябва да прави на ден по няколко упражнения, чрез които да смъчня енергиите си. Има естествени упражнения, с които човек постига добри резултати. Под „естествени упражнения" разбираме ония, които са. сверзани с природата. При това, човек трябва да знае, по колко пъти на ден да прави упражненията. И тук числата играят голяма роля. Без упражнения чове-к мъчно може да смени своите енергии. Ако броят на упражне-


72

нията е по-голям или по-малък. отколкото трябва, в н-Ькоя област на организма ви непременно ще се яви известна дисхармония: в симпатичната нервна система, в гръбначния стълб, в стомаха, или в друг някой уд на организма. Чрез правилното само-възпитание човек може да въздействува на организма си по един правилен начин и да постави всека енергия на своето место. Щом енергиите са на местото си, човек е постигнал известна хармония в себе си.

И тъй, искате ли да се развивате правилно, вие трябва да съгласувате теорията с практиката. Запример, четете една книга, изваждате известно знание от нея. Това, обаче, не е достатъчно. Добре използувана е книгата, ако можете да приложите нещо от нея. Ако изучавате хиромангия, физиогномия. астрология, без приложение в живота, вие не можете да се ползувате много от тех. Като знаете тия гауки, трябва да познавате хората, за да разберете, на какво се дължат вашите приятелски и неприятелски отношения към тех. С това знание вие можете да избегнете някои аномалии в живота си. С това знание вие си обяснявате известни неправилности в отношенията и в живота на хората и знаете, как да постлшвате.

Чрез окултните науки човек прониква в миналата история на човека. Той прониква в минали епохи. Интересно е човек да познава историята на миналото и по


73

нея да чете развитието на настоящето. Казвате, че хората, които имат сини очи, са. студени. Какво означават думите „студен Човекъ"? Студен човек е онзи, който има интенсивна мисъл. В него мисълта работи повече от чувствата. Кажат ли за никого, че е горещ човек, това значи, че чувствата му са интенсивни, вследствие на което се разширява много. Този човек обича да живее в широка стая, на прост ор. Човекът на мисълта е доволен на малка стая, ио непременно да има прозорец, от който да гледа небето. Човекът на чувствата обича широка, просторна стая, но работите и на двамата остават неуредени. Защо? Защото човек се нуждае едновременно от интенсивна мисъл и интенсивни чувства. Освен това, той трябва да има устойчивост в мислите и в чувствата.

Човек трябва да развива мислите и чувствата си правилно, да не бъде много жълт. нито много червен. Ако чувствата са чрезмерно развити, лицето на човека е по-червено, отколкото трябва. Ако мислите му са чрезмерно развити, лицето му пожълтява повече, отколкото трябва. Чов*вк трябва да се отнася съзнателно към своите мисли и чувства, ца ги регулира правилно. Ако енергиите на мислите и на чувствата в човека не са правилно разпределени в организма, той е изложен на вътрешни експлозии. Ако човек сам не регулира енергиите си, ще се натъкне на външни закони, които ще ги регулират.


74

Съвременните хора са дошли до една фаза в своя живот, която изисква съзнателно отношение на енергиите в организма им. Това се постига чрез работа върху самовъз-питанието. Както учените изучават природата с всички нейни прояви, с всички нейни линии, така всеки човек трябва да изучава линиите и формите на своето лице, глава и гЬло, да знае причината за кж.сите и дълги линии. С една дума, той трябва да изучава себе си. Учените знаят, защо в дадена местност преобладават дългите линии, а в друга – късите, но не знаят, защо в самите тях преобладават такива линии. Човек трябва да прави преводи, да пренася знанието за природата и към себе си. Природата чъртае навсекъде по един и същ начин. Дългите линии по-казват, че телата се приближават към нас, а кжеите показват отдалечаване. Колкото и да обичате вашия приятел, понекога пожелавате той да се отдалечи малко от вас. Красотата на живота се заключава в отдалечаване и приближаване на нещата, но човек трябва да знае, кога може да стане това. Предметите трябва да се отдалечават и приближават правилно и на време. Приближаването подразбира увеличаване на предмета, а отдалечаването – намаляване. Има величини, които нито се увеличават, нито се намаляват. Обаче, увеличаването или смаляването на телата е привидно. В същност те си остават едни и същи. Увеличаването и намаляването на раз-


75

стоянието дава илюзия, че предметите растат или се смаляват.

Като знаете този закон, вие можете правилно да регулирате отношенията си към хората. По този начин ще се освободите от недоразумения и заблуждения. Ако сте се отдалечили от приятеля си, не мислете, че той е престанал да ви обича. Вие сте се отдалечили временно от него. Щом се приближите, т. е. щом намалите разстоянието между него и себе си, обичьта ви отново ще се прояви. Как можете да се топлите на огън, от който сте се отдалечили? Като отидете по-близо до огъня, ще се стоплите. Вината не е в огъня, нито в вас. Огъньт не може да се м"Б-сти, но вие трябва да се приближавате и отдалечавате от него. Щом се движите от едно м-бсто на друго, разстоянието между огъня и вас ту ще се намалява, ту ще се увеличава. Следователно, който познава закона на отношенията и съзнателно го прилага, той ще се освободи от много погр-вшки и заблуждения.

Като метод за самовъзпитание, съвет-вам ви в свободното си време да пишете числата от 1–10 и да размишлявате върху тях. Чъртайте прави линии, ъгли, триъгълници, четирижгълници, петожгълници и мислете върху тбх. И да не разбирате дълбокия смисъл, който се крие в т-бх, все пак те ще укажат известно въздействие върху вас. Какво означава петожгълникът? Петожгълни-


76

кът представя човека. Ако преплетете два пето/Кгълника, единият с верха нагоре, а другият с верха надолу, вие представяте човтжа в дветъ1 му проявления – материално или физически и духовно или Божествено. Духовният човтж се движи нагоре, а физическият – надолу. Духовният чов^к дава, а физическият взима. Първо човт^к трябва да започне с даването. Ако не научи закона на даването – първият Божествен закон, той никога н1зма да научи закона на взимането. Ако не може да живее за Бога, човек никога не може да жив-Ъе за себе си. Като живЪеш правилно за Бога, ще живееш правилно и за себе си.

Мнозина не разбират живота и очакват по магически начин да се наредят работит- им. Това значи, да очакват наготово да по-лучат н'бщо. Как ще получат, ако нищо не са дали? Нгбкой иска по насилствен начин да получи това, от което се нуждае. Той не мисли, че насилието ражда насилие. Както си взел нещата, така ще ти ги вземат. Както даваш, така ще ти се даде. Ако даваш с любов, с любов ще ти дадат. Като дава с любов, човек разширява сърцето си, облагородява чувствата си и придобива повече св-Ьтлина в ума си.

И тъй, работете съзнателно върху себе си, да придобиете красиво лице. да оформите главата си, да моделирате своята ръка. Ако ръката ви е слаба, с тътна длан и кж.си


77

пръсти, работете върху чувствата си, да ги продължите, да разширите дланьта си и да я направите малко?по-дебела. Задачата на човека е да вае своето гбло, както скулп-торът вае статуите си.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът .

4. Лекция от Учителя, държана на 20. септемврий, 1929 г. София. – Изгр-Ьв.