от ПорталУики
Версия от 10:18, 19 декември 2013 на Avia (Беседа | приноси) (Нова страница: ФИЛОСОФИЯ НА ТРЕПТЕНИЯТА Добрата молитва" Прочете се резюмето на миналата тема: „Същест¬вен...)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

ФИЛОСОФИЯ НА ТРЕПТЕНИЯТА Добрата молитва" Прочете се резюмето на миналата тема: „Същест¬вените качества на свободата". Чете се темата: „Разлика между минерали и рас¬тения". Пишете върху темата: „Отличителните черти на грамадните животни". Ако изучавате малко окултна литература, ще си със¬тавите по-ясно понятие за органическия и неорганичес-кия свят. Учените хора сега вървят по правия път. А мо¬же би след хиляди години ще имат правилни схващания, но всичкото е в степента на трептенията. Херметическа¬та философия обяснява така: Животът се появява само при известни трептения. Звукът се проявява при извесни трептения. Всичко в света трепти. От трептенията произ¬тичат движенията. Всички неща, които имат трептения, имат свои движения. Степента на движението зависи от количеството на трептенията. Човешкият звук, човешки¬ят глас е трептение. Човешкият звук, човешкият глас се изявява в нашето тяло. Кристалите имат ли звукове? (То¬ва не може да знаем.) Човек, който има съзнание, човек, който изучава природата, знае, че не само растителното царство, но може би и минералите имат един живот, кой¬то не влиза в съзнанието на човека, който изучава при¬родата. Това остава за бъдеще като една област за науч- 3

ни изследвания. То представя един затворен, непознат за тях свят. Какъв е животът на ангелите, човек не може да си представи. То е затворен свят за него. Човек може да си помисли, че ангелът е подобен на човека. Един ху¬дожник ще тури на ангелите птичи крила. В какво отно¬шение птичите крила ще дадат по-голямо свойство на ангелите? Птицата в едно отношение е по-умна, понеже си е създала крила да хвърка във въздуха. Крилата озна¬чават една специфична интелигентност. Сега нас не ни интересува каква е разликата между минерали и растения. Съществува разлика между мине¬ралите и растенията според степента на техните вибра¬ции. Именно органическият свят има по-силни вибра¬ции отколкото кристалите. Това са степени. И тогава всички животни се нареждат според степента на своите вибрации. Това, което нас не ни интересува от този за¬кон, е следното: херметическата философия представя трептенията като едно общо явление в природата. Изу¬чаването на трептенията представя един от великите закони - третия херметически закон. Третият хермети¬чески закон е закон за трептенията в света. Херметичес¬ката философия обяснява всички състояния с трептения. За пример вие имате едно приятно или неприятно със¬тояние в зависимост от трептенията. Вие сте зле разпо¬ложени, особени трептения имате. Добре сте разположе¬ни, количеството на трептенията е друго. Когато човек е зле разположен, има по-слаби трептения. Когато е добре разположен, има по-висши трептения. Но за да може да осъзнаете това, трябва да се знае, че има и друг, четвърти закон - законът на полярността. Положител¬ните и отрицателните сили в природата се намират на 4

полюсите. По-нисшите сили се групират в отрицателния поляс, а пък положителните сили се групират в положи¬телния полюс. Или злото се групира в отрицателния по¬люс, а доброто се групира в положителния полюс. Сле¬дователно имате два полюса. От това гледище умът е единият полюс, а сърцето е другият полюс, волята е направление, резултат от тези два полюса, които дейст¬вуват. В дадения случай онова, което човек мисли, и онова, което човек чувствува, ще определи какъв ще бъ¬де физическият външен резултат, понеже волята се зани¬мава с резултатите на нещата. Волята ще се появи само когато си намислил, пожелал си нещо и искаш да го придобиеш. За пример искаш да ядеш. Искаш да знаеш, дали твоето ядене е вкусно. Ще почнеш да ядеш. Но то¬ва, което може да ви ползува, е, да сменяте едно ваше лошо състояние с едно добро състояние. Представете си, че в музиката имате тона С. Допуснете, че това е ос¬новният тон. Аз го наричам С в дадения случай. Изхож¬дам от едно положение - основният тон, отдето започва човешкото съзнание, или основният тон, отдето започва първата човешка мисъл. Мисъл, която отличава мисъл¬та на човека от мисълта на животното. И мислите на жи¬вотните и те се отличават по своите трептения. Следо¬вателно С е вече преходен период. Сега философията на музиката. Казвате С или до е основа, от която човек се е повдигнал над животинското царство. Ако вземете един цилиндър и го турите в движение, най-първо този цилин¬дър се движи полека, няма да чуете никакъв шум - ако се движи бавно. Но ако постепенно усилите движение¬то, ще чуете най-първо един звук, който ще бъде отнача¬ло неопределен и после, като усилвате повече, ще чуете 5

един ясен тон. Това е то вече светът на човека. Първият тон С показва човек, който е излязъл от животинското царство и слуша вече първия тон. Ако влезете в ангел¬ския свят ще видите, че и те имат музика. Пак имате С, но трябва да изминете две октави. Такъв опит правят сега окултистите. Вие може да концентрирате вашето съзнание по закона на светлината. Например виждате обикновената дъга. Дълго може да правите опит, но някой от вас, ако е силен, може да го направи. Може да се концентрирате, но гледайте да не заспите, защото, щом човек почне да се концентрира, има опасност да заспи. И тогава опитът не може да стане. Ще се концен¬трирате и ще отдалечите всички тези впечатления, кои¬то отвличат вниманието. Да допуснем, че гледате дъга¬та, може да е ясен ден, когато правите опита. Ще си представите, че гледате дъгата и по едно време ще осле¬пеете, ще потъмнее всичко. Вие ще се намерите в мрак. Може да минат 10 - 20, 40 - 50 секунди, а може и от 1 до 3 минути. Колко секунди правят те? (От 60 до 180 секун¬ди.) Повече от 180 секунди не трябва да минат. И ведна¬га ще забележите, че у вас се пробужда една тъмна крас¬ка и повече червена краска, но не вече в тази дъга. Мно¬го хубава е тази червена краска, много приятна. Вие се намирате вече в другия свят, в света на четвъртото измерение. И след това, като продължавате да се кон¬центрирате, ще видите, че краските ще се наредят по съ¬щия ред. Червена, портокалова, жълта, зелена, ясносиня, тъмносиня, морава. И след това пак ще се върнете назад. И пак трябва да е концентрирано съзнанието ви. Става обратният процес. Колко време ще ви вземе да напра¬вите такъв един опит? Как предполагате според вашата 6

философия, колко време ще ви вземе? Повече от 30 го¬дини в Европа правят опити и още нямат първия сполуч¬лив опит. Не че е невъзможно, но има причини. Защото, ако не можеш да изолираш физическия свят от своето съзнание, всичко това препятства да се прояви туй, за което говоря. Но казвам, че е възможно. Някои от вас, имат пробудено съзнание. Ако вие може да минете от единия свят в другия, тогава мъчнотиите, които сега имате, няма да бъдат големи за вас - ако може да нап¬равите това. философията е следната: има смяна на състояния¬та. Да допуснем, че имате един банкер. Той има със¬тояние на скъперничество. Скъперничеството има два полюса. Отрицателният полюс е скъперничеството, а вторият полюс кой е? Щедростта, нали? Вие може да превърнете скъперничеството в щедрост, защото щед¬ростта притежава повече трептения. Следователно, ако отидете при един скъперник, може да измените неговото състояние. Ти най-първо трябва да си един щедър човек, за да измениш неговото състояние, да го направиш ще¬дър. Щом измениш неговото умствено състояние, той ще стане щедър, ще даде дреха, злато и е готов да на¬прави каквато и да е услуга. Но и обратното може да стане. Ако дойде един скъперник, той може да превърне състоянието на един щедър човек в скъперничество. То¬зи закон е не само за скъперничеството. Например има¬те омраза. То е състояние. Има и обикновена човешка любов и то е състояние. Вие може да превърнете омра¬зата в любов. Защото това са степени на трептения. Ом¬разата, това е най-малката любов. А пък любовта е най-голямата любов. Под думата човешка любов разбирам 7

най-големите трептения, които човек може да прояви. Като се влюбиш, ти си проявил най-много трептения в степента, на която си дошъл. Човешката любов в сегаш¬ната форма е граница на трептенията. В любовта имаш най-силните трептения. По някой път вие искате да ви обичат хората, нали така? Вие правили ли сте опит да смените едно състояние на омраза. Вие считате, че омра¬зата е от едно естество, а любовта е от друго естество. Не, това са полюси. Омразата е отрицателният полюс на живота, а любовта е положителният полюс на живота. Висшият живот, Божественият живот използува еднак¬во и двете. За него няма разлика, но за хората това е цял въпрос. Имате студено и топло. Всъщност такива работи като студено и топло в природата не съществуват в абсо¬лютен смисъл, това са степени на трептения. Студът има топлина и в топлината има студ. То е до количеството на трептенията. Сега този студ може да го превърнем в топ¬лина. Как ще превръщаме студа в топлина? Това е пър¬вото изкуство, което правите. Например вие превръщате температурата в тази стая. Запалвате някакви си въгли¬ща, става разместване във възудуха и температурата расте, изменя се в цялата стая. Става малко по-приятно. Значи трябва да внесете нещо ново вътре. С тези въгли¬ща може да измените атмосферата. В омразата какво трябва да внесете, за да придобиете любовта? Под дума¬та любов разбирам едно топло състояние. Любовта вие наричате топло състояние. Любовта има две състояния. Има студена и топла любов. Какво трябва да внесете сега? Тук, в стаята, внасяте въглища. А пък какво трябва да внесете в омразата? Най-първо разгледай омразата, ти мразиш човека. Защо го мразиш? Нека разгледаме 8

при какви условия се поражда омразата. (Мразят се ло¬шите качества на човека.) Оставете тази философия. Се¬га въпросът е да разгледаме научно нещата. Какво е ло¬шото в човека? (Това, което не е в хармония с доброто.) Конкретно, това е схоластическа философия. Няма наука в нея. Представи си, че ти мразиш някого, понеже вие и двамата сте чиновници или учители. Ти искаш да станеш директор, но един друг те изпревари и е взел директор-ството. Храниш едно горчиво чувство към него. Защо той става директор, а пък ти си обикновен учител. Да допуснем, че и двамата сте поети. Ти пишеш някое съ¬чинение, има някаква си премия, обаче ти считаш, че заслужаваш премията, а пък той я е взел. И в тебе се заражда едно чувство на омраза. Питам: В дадения слу¬чай какво трябва да направиш, за да смениш това чувст¬во? Да допуснем сега друго, нещо по-конкретно. Досега не разбирахте толкова, но сега ще ме разберете. Предс¬тавете си, че вие сте един богат търговец. Имате 500 хи¬ляди лева в банката, а пък дошъл един и ви взел пари¬те насила. Какво ще се зароди във вас, като ви вземе парите? Ще се зароди непременно омраза. Ако имаш сила, ще го хванеш за гръчмула. И ще му дадеш да раз¬бере, че така не се вземат пари. Ще го удариш, ще го търкулиш на земята и ще си вземеш парите. Но предста¬вете си, че този човек е въоръжен и казва: „Няма да мърдаш, дай насам парите." Но в теб се появява омраза. И всеки ден го срещаш и знаеш, че ти е взел 500 хиляди лева. Ти мислиш за начина, по който да си вземеш па¬рите назад. По кой начин ще си вземеш парите? Кажете ми сега. Аз лесно разрешавам въпроса. Представете си, че този човек го хващат и го осъждат на 20 години за 9

друго някое престъпление. 20 години затвор. Ти отидеш и му кажеш: „Слушай, аз мога да те извадя от затвора, ако ми върнеш 500-те хиляди лева." (Такива хора пра¬хосват парите.) Че ги прахосват, прахосват ги, но за да обясня работата. Ние задържаме работите. Един еван¬гелски проповедник доказвал на хората по кой начин китът погълнал Йона и цял час аргументирал, докато най-после доказал. И му казали: „Ти много измъчи Йо¬на, докато го погълна китът." Този човек е чакал един час, за да го погълне китът. Йон бил глътнат веднага. А пък този проповедник чакал цял час, докато китът по¬гълне Йона. Тази е разликата. В тебе ще се зароди омраза. Някой ще каже от хрис¬тиянско гледище: „Ти забрави парите." Не е въпрос да забравиш парите, но аз искам да изменя моята омраза в любов. Какво трябва да вложа в себе си, за да изменя ом¬разата в любов? Ако тези пари стоят в моето съзнание, не мога да изменя състоянието си. Казват: „Обичай го." Но да кажем, че не мога да го обичам. Вижте, да ви кажа малко научно. Може да се разреши този въпрос. Пред¬ставете си, че искате да пренесете огън от една стая в друга. С книга трябва да пренесете. Какво трябва да нап¬равите, за да не изгори книгата? (Ще си намокрите кни¬гата.) Това сега са научни работи. Ако заявиш този чо¬век на полицията, то със стражари е много дълга работа. С години парите ще ги търсиш. Имаш сега една присъда. В Индия ловци гонят някоя сърна да я убият. Тя се хвър¬лила в една лодка. Индусът спасява сърната и казва: „В тази сърна е скрит баща ми. Аз не давам да я убият." Ловецът казва: „Тази сърна е моя." Завеждат дело пред един английски съдия. И най-после съдията взел сърната 10

за себе си. И който я гонил, и който я спасил, остава без нея. Сега какво ще стане? Някои подозират, че може би той е пуснал сърната, но може и да я заклал. Не се знае какво е направил. Съдията решава да вземе сърната. Някой път в тебе се заражда състояние на омраза. Как да си помогнеш? Иде ти някой път да убиеш някого, да направиш някоя голяма пакост. Как трябва да си помог¬неш? По кой начин трябва да си помогнеш? (Ще храним чувство на любов към този, който е взел парите, за да се превърне омразата в любов.) Сега да ви представя въп¬роса малко по-конкретно. Представете си, че вие сте взели от някой човек 500 хиляди лева, доста голяма сума. Аз съм взел 500 хиляди лева, но той не иска да ме дава под съд, а ме мрази. Той ме мрази. Аз създавам омраза¬та му към мене. Какво трябва да направя, за да премахна неговата омраза? (Ако искаме да превърнем омразата в любов, ще си послужим с топлината или с щедростта.) Но помнете, че щедростта не може да превърне омраза¬та в любов. Ако искаш да повлияеш на другите, трябва непременно да създадеш състояние в себе си на щедрост, не привидно. И тогава може да повлияеш на скържавия човек. Някой път аз съм слушал вашите разисквания. Много се разгорещявате, като че светът вече се свършва. Казвам: На два полюса сте. На положителния полюс много се дава. А на отрицателния полюс се чува. Турците имат една поговорка. Като биели магарето по задницата, казвало: „Тъпан бие в долната махала." А пък като го бият по главата, казвало: „Тъпан бие и в нашата махала." Горната махала е положителният полюс. Само че, мага¬рето, като го бият в долната махала, ще го бият и в гор¬ната махала. Човек в своята философия може по някой 11

път да преживее миналите си състояния, в своята мисъл може да мине състоянието на растение, на животно. Все¬ки ден може да се изменят състоянията на човека. За при¬мер някой път дойдеш до безразличие в живота. В какво седи безразличието? Защото в омразата човек е поляри¬зиран. Който мрази, той има два полюса. Който мрази, той търси пътя на любовта. Един мрази някого, за да на¬мери пътя на любовта. Питам сега: Как да се смени ом¬разата с любов? Кой е пътят от омразата към любовта? Вие казвате: „Ако мразите някого, трябва да бъдете мно¬го щедри към него." На нас не ни трябват пари. Само богатият може да бъде скържав. Сиромахът не може да бъде скържав. А пък все трябва да отварям тази каса. По кой начин може да я отварям? Да разчупим касата, закон има. Но трябва сам да си отвори сърцето. И сам да започне да дава. Какво трябва да правим? Сега идат празнични дни. За да се помогне на хора¬та, хората трябва да станат по-щедри. Имате ли някоя опитност? Как сте постъпили? Някои от вас имали ли сте някоя опитност или не сте мислили за това. Поне за себе си, когато сте били скържави, какво сте правили. Дойде някой при вас и ви иска 5 лева. Ти седиш, казваш: „Много са 5 лева." Даваш му 1 лев, а той иска 5 лева. Той казва: „Малко даваш." Ти му даваш 2-3 лева. Какво трябва да правиш, за да дадеш 5 лева и да се радваш, да не съжаляваш, че си ги дал. Какво трябва да правиш, за да се освободиш от това скържаво състояние? (Да се пос¬тавиш в неговото състояние.) Представете си, че вие сте един професор, искате да изучавате небето. Нямате една съвременна тръба. Значи, за да видите тези звезди, тряб¬ва да имате един телескоп. То е едно средство, за да 12

видите далечните звезди. И да си съставите едно поня¬тие. В окултната наука това са пособия, които ни се да¬ват и които може да използуваме. Има една практичес¬ка страна в приложението. Можем да се отвлечем. Интересна е разликата между минералите и расте¬нията. Човек, който иска да продължи живота си, непре¬менно трябва да изучава кристалите и растенията. Оне¬зи, които се занимават с възстановяването на дългия живот, трябва да изучават процесите на растенията, за да видят кои растения са дълговековни, кои живеят дъл¬го време. Те знаят повече, отколкото човек знае. И ми¬нералите също. Човек трябва да се занимава с тези две царства. Онези, които се занимават с еликсира на живо¬та, винаги са изучавали кристалите и растенията. Има и друго нещо, което са изучавали. Но и това са изучавали; за да може да се добие този, по-устойчивия живот, за да се измени едно състояние. За следващия път ми кажете по кой начин може да се прояви щедростта в един скъперник. (Да мислим за добрите страни в него.) Съгласен съм. Един младеж оти¬шъл при баба си и тя му дала три молитви, които да че¬те, когато дойде мечката. Той, като вървял по гората, като видял мечката, се уплашил, прочел първата молит¬ва и мечката не спряла. Прочел втората молитва и трета¬та, мечката пак не спряла. А четвъртата формула била той да се качи на дървото. Представете си, че ви пра¬щам да направите един опит. Искам да направите един такъв опит, да ви дам една задача. В София пращам един беден човек да иска пари от един банкер и тогава пра¬щам вас, с вашата мисъл да може да въздействувате, че той да ви даде без никакви гаранции. Вие да му кажете: 13

„вие сте добър човек, дайте тези пари без никакви га¬ранции" и той да ги даде. Той да каже: „Когато можете, върнете ги." Вие ще се молите с три молитви, но не става. (Ако има любов, той ще даде.) Въпросът е до вас. Вие искате сега да направите един опит. Един скържав човек - как да изменим неговото състояние? Или да допуснем, че аз съм скържав човек, че имам едно скър-жаво състояние, как ще се справя с него. Аз зная, че една проява на скържавост всякога ще ми донесе много голя¬ма загуба, защото помнете, че Бог благославя щедрите, туря скържавите хора на голямо изпитание. На тях дава, но ги туря на изпитание. Има един скържав богаташ. Но ще го турят на голямо изпитание, а пък щедрият бога¬таш дарява и го благославя. На скържавия богаташ му дава, но го туря на изпитание. Вие може да имате знание и да имате изпитание, а пък може да имате изпитание и да бъдете благословени. Единият е в прав път - низхо¬дящ, а пък другият е в прав път - възходящ. (Учителя отива при един брат и показва горната предна част на темето.) Тук е центърът на щедростта. (След това показ¬ва отстрани на главата зад ушите.) Скържавостта е тука. Когато този център над ушите е развит, човек не дава нищо. Когато и двата центъра са развити, енергиите ми¬нават отдолу нагоре. Разстоянието от единия център до другия е почти 90°. Ако този човек го турим в магнети¬чен сън - най-първо трябва да се тури този, скържавия човек в един магнетичен сън - ще го приспиш и тези енергии, кръвта от тука долу (от този център над ушите), по пътя ще я отбиеш и ще я прекараш горе, да действу¬ва в горния център. Няма да стане това за една минута, който е майстор може да направи това за една минута. 14

Може да го уплашиш и да му кажеш: „Скоро!" Но това е механично. Той ще се уплаши, но центърът на страха е на друго място и, след като си отида аз, той може да ка¬же много работи за мене. Но аз искам да постъпя по един органически начин, че той да е доволен. Като го убедя, че съм му направил добро, като е станал щедър, да каже: „Благодарен съм, че ми се отвори сърцето." А не да ка¬же подир мене, че съм разбойник, че съм такъв, онакъв. Всичко да каже. Значи това е работа на опитен окултист. Че вие сте опитни окултисти. По-опитни от вас кои са? Най-първо трябва да изучавате себе си, вътрешните със¬тояния и постепенно да правите смени. В старо време са правени опити по един начин, а сега по друг начин. В старо време само по закона на обобщението са работи¬ли, не са се спирали върху научните работи, а върху дру¬ги работи. На скържавия ще измениш културата. Когато си щедър, културата му ще бъде различна. Ти си щедър, искаш да даваш, но казваш: „Зима иде, дърва трябват, брат имам, сестра имам, деца имам, пари трябват." А пък щедрият човек, той е свободен от всички тези посторон-ни влияния. Те са прави, на място са те някой път. Но човек, който иска да бъде щедър, той е свободен от тези посторонни влияния и ще даде място на щедростта в себе си. Ще пристъпиш към щедростта, след като напра¬виш една смяна от скържавост към щедрост, след това ще превърнеш омразата в любов. Ако ти можеш да пре¬върнеш омразата в любов, ще продължиш живота си. И по причина, че не можем да превърнем омразата в лю¬бов, животът ни се съкращава. Омразата винаги съкра¬щава живота. Като мразиш, при резките промени, които сега имаме, трептенията са дисхармонични. Омразата 15

съкращава живота. И ако сменим тези трептения с хармо¬нични, то е средство, за да продължим живота си. И не само това, но като смениш омразата в любов, ще подоб¬риш и здравето си. Омразата е родила много болести. Щом измениш това състояние, непременно ще се прояви като резултат здравето. Аз ще ви представя от мое гле¬дище, само за да обясня работите. Представете си един свят, дето с тия неща разполагат професорите. И като искаш да ти услужи, добре ще му слугуваш. Скържав си, има един професор, който сменя скържавостта с щед¬рост. Ще му слугуваш една година и той ще ти услужи. След това ще отидеш при друг професор. Неговата спе¬циалност е да знае как да сменя състоянието на омраза в любов. Ако си направил добро, ще кажеш, че твоята щед¬рост е била положителна. Когато има правилна обмяна между скържавостта и щедростта, тогава е добре. Щед¬ростта дава, а скържавостта приема. И после скържа¬востта ти даде. А щедростта трябва да приеме. Трябва да стане обмяна, за да се смени състоянието. Сега въпро¬сът е малко по-сложен, малко по-мъчно става това. Да кажем, че вие сте тъжен. ТЪГА РАДОСТ Вие сте тъжен, нямате радост. Тъжите. Какво тряб¬ва да правите, за да станете радостен? Вие все казвате: „Нямам приятели, нямам майка, баща, брат, сестра." Тъжен сте. Но това не е наука. Причината за тъгата ви не е там. Причината за вашата тъга каква е? Ниски трепте- 1 В оригиналния текст липсва страница, (б. р.) 16

ния имате, нищо повече. Вие имате една лъжлива идея в ума си. Тази идея ще я изхвърлите. Не че ще я изхвър¬лите като непотребна, но ще я турите в печката, ще я запалите, ще превърнете енергията на тъгата и ще стане тогава на радост. Представете си, че имате един подут цирей на врата си. Пожълтял е вече, узрял е като ябълка, като круша. Причинява ви болка, вие се мъчите. За да се освободите, какво трябва да направите? Ще трябва да изтече всичката тази маса, да се освободите и може да дойде едно облекчение; значи трябва да се извади нечис¬тото, за да влезе чиста кръв на мястото на цирея. В тъга¬та има нещо нечисто. Най-първо имате една нечиста мисъл, която трябва да изхвърлите и веднага да турите на нейно място една съответна мисъл. Представете си, че вие сте тъжен ученик, вашите домашни не ви обичат. Майка ви, братята ви не ви обичат. Вие сте отпаднали, защото нямате тяхната любов. Идва един и ви носи чек от баща ви от 10 000 лева с едно любовно писмо. Засия-ва лицето ви. Питам сега: В такъв свят, в който вие жи¬веете, има ли причина да сте тъжни? Кои са условията, които стават причина, като живеете в такъв свят, да сте тъжни? Щом кореспонденцията се яви, тя идва на сто го¬дини веднъж. (Защо радостите идват мъчно, а пък про¬тиворечията - бързо?) Това е вашето възпитание. Учи¬телите, които са ви учили, не са ви учили да вземате верни тонове. Човек, ако иска да успява в материалните работи, трябва да вземе вярно тона фа. Да вземете вяр¬но тона фа, това е мярка. Вие не сте правили опити. Скъ¬са ви професорът - не може да вземете фа вярно. Щом издържите изпита, ще видите, че можете да вземете фа вярно. Музиката вземам като един метод за възстановя- 17

ване на естествените състояния, които природата е тури¬ла в нас. Това е най-красивият метод, защото вие трябва да придобиете естественото положение, което трябва да имат вашият ум, сърце и воля. И както сегашните пев¬ци пеят, те са чрезмерно нервни. Нервни и честолюбиви. Те не пеят, както трябва. Аз съм срещал много певци. Това не е пеене. Пианото свири едно, а пък той пее дру¬го. Някъде съвпада, а някъде не съвпада. И затова в чо¬века се усеща дисонанс и, след като е пял, вие се усещате уморени. Тази публика и тя не разбира. Много мъчно може да се понрави един певец на публиката. Той като излезе пред публиката, трябва да намери фокуса. И ако намери фокуса, той ще концентрира песента само към него и оттам песента ще отиде към другите. И ако не намери фокуса, ще има подигравки и дюдюкане. Но това са практически работи, материални работи. Най-първо проучете философията на трептенията. Ти си неразположен духом, по кой начин ще промениш това състояние? Трябва да повишиш трептенията си. Каз¬ваш: „По кой начин?" Ако ви дам два опита, аз зная ка¬къв ще бъде процентът. Ако ви кажа да си направите две касички и, имаш-нямаш, всеки ден да отделяте по един лев в касичките. Ще туриш всеки ден по един лев. Пър¬вият случай: Ако ви кажа общо да отделяте по един лев на ден и че на края на годината тази сума ще ви бъде полезна, вие ще туряте. Но ако ви кажа, че тази сума ще бъде за благотворителни работи, пак може да направите опита, но ще се зароди едно противоречие, ще си каже¬те: „Защо тези пари да не са за мене." Да допуснем, че като станете сутрин, искате да пеете. Изпеете един тон най-първо. Пусни един лев. Започни с до. Това е един лев. 18

Ре е два лева. Ми е три лева. фа е четири лева. Сол е пет лева. Ла е шест лева. Си е седем лева. Седемте лева, тури ги. Ако се качиш на горната октава, ще се увеличи су¬мата, ще ги помножиш. Горно до колко ще бъде? 1 по 7 равно на 7. Едно зърно, като го държите в хамбара, не може да го помножите, всякога ще си остане такова. Не може да се увеличава житото в хамбара. Но ако го по¬сеете на нивата, ще се помножи. До 30 пъти в повече. Ако житото го посеете в нивата и от едно даде 60 зърна, ще спечелите, ако го държите после в благоприятни ус¬ловия в хамбара. Това е аргумент. Един доста силен ар¬гумент, върху който може да работите. Някой път казва¬те, че имате много неблагоприятни условия. И може да приличате на едно житено зърно в хамбара. И няма да спечелите, ще останете такъв, какъвто сте. Пък може да имате най-благоприятни условия, но ако ги използувате разумно, ще имате печалба. Значи излязъл си от небла¬гоприятните условия на хамбара. И ще те турят в най-не¬благоприятни условия, за да спечелиш. И Христос казва: „Ако житното зърно не падне на земята, остава само." Няма по-страшно нещо от самотията, ако човек не иска да остане сам. Следователно, ако човек не иска да оста¬не самотен, той трябва да излезе от най-хубавото състоя¬ние. Най-хубавото състояние, това е омразата. Ти, като мразиш, всякога сам оставаш. Онези, които не разбират развитието на литературата, романистите, които не раз¬бират този закон, казват: „Трябва да мразите." Ти ще мразиш, колкото искаш, те са най-хубавите условия, но ти си сам и никой не може да те обича. А при любовта ти си посят в земята и след време ще имаш плод: 30, 60, 100. Така се разбира законът. Ти някой път трябва да 19

излезеш из благоприятните условия и да влезеш в любов¬та, която има разумност. Ако няма да влезеш в любовта, това не е любов. Пък ако останеш в най-добрите условия на живота, тогава оставаш сам, но плод няма. В омраза¬та може да седиш, но сам ще бъдеш, там ще имаш най-голямата скука. Ще кажеш: „Сам съм!" По никой начин не можеш да излезеш от скуката. Понеже всичко имаш, непременно трябва да влезеш в областта на любовта, а там има скръб. Вие искате да минете от едно състояние на омраза в състояние на любов. Те са несъвместими, те са от едно и също състояние, но от два полюса: от еди¬ния полюс нещата изтичат, а от другия полюс се въз¬приемат. Та, като дойде любовта в омразата, тя я обира. И както е казал Христос, като влезе любовта в омраза¬та, тя я обира. Силният хване слабия и го обира. Тогава, като дойде любовта, ще събере богатството и навън го оставя. Той, като остане сам, казва: „Обраха ме." Любов¬та се върне като натоварена камила и отдето мине всич¬ко раздава и пак го наблюдава и го утешава. Казва му: „Нищо, ще забогатееш пак." Само че този, който мрази, никога не вярва, че любовта го обрала, и никога не може да убедиш онзи, който обича, че любовта му е дала. Пос¬тарайте се тези хора да ги убедите, че който ги обича, той ги е обрал. И онзи, който обича, не може да го убе¬диш никога, че който го обича му, е направил нещо. Ка¬жи на омразата, тя никога няма да повярва, че любовта й е направила пакост. Защото омразата има за идеал лю¬бовта. Като я види, трепери й сърцето и казва: „Като теб искам да стана." Любовта казва: „Ще ти покажа един начин, ако ме слушаш." Сега ние влизаме във философски неща, които са 20

верни. Има един спор в приложението на законите на обикновения живот, в ограничения живот. При сегаш¬ните условия трябва да изучавате, като влезете в общест¬вото между хората, как действува този механичен закон. Аз бих ви казал, има един метод, но не смея, защото вие ще издържите толкоз на обещанието си, колкото пчела¬та може да издържи на обещанието си, че като й покажа меда, тя няма да повика другите. Бъдете уверени, че тя всичко ще каже на другите. И всичкия мед ще вдигнат от мястото. Сега философията седи в следното: Трябва да се запознаете с изменението на трептенията. Силата седи в това, всеки ден да увеличавате трептенията. Имате ом¬раза, да смените омразата. Имате една крива мисъл, да смените кривата мисъл. Щом измените състоянието на кривата мисъл, вие ще измените мисълта. Право мисле¬те. Има един пример, ще ви го приведа. Пътувал Христос с учениците си. Като минали през едно място, вижда едно конско петало - в Римската империя било - и казва на апостол Петър: „Вземи това петало." Петър казва: „Не искам с петала да се занимавам." Христос се об¬ръща и, без да види Петър, взема петалото със себе си. Минават на едно място и вижда един кон, натоварен с череши. Той дава петалото на коняра и конярят му дава половин кило череши. Христос върви и пуща по една череша по пътя. Апостол Петър се навежда и взема че¬решите. Докато му пускал череши, той се навеждал по¬вече от 20 - 30 пъти да взема череши. Та казвам: Има един закон - ако вие не искате да вдигнете крака си, природата по един изкуствен начин ще ви накара 20 - 30 пъти да се наведете. Вие имате едно състояние и казва- 21

те: „Не мога да направя нищо." Може не само веднъж, но 30 пъти може. Ако има една череша, тя привлича. Петалото ще привлече черешите. Има нещо хубаво. Та първото нещо, Христос казва: „Като станете, гледайте да внесете поне една мисъл да повиши състоя¬нието ви, защото, ако не се повиши състоянието ви, дар¬бите, които има човек, не може да се проявят. Защото всички дарби, които човек има, се проявяват при кра¬сиви състояния. Да ви дам един опит за една седмица: Когото от класа да срещнете, да си кажете най-хубавата дума, един поздрав. Като срещнеш някого, да му кажеш едно изре¬чение, че да го насърчиш. Всеки, когото срещнете, ще му кажете изречението и ще си заминете. За една седмица, като се срещате през деня, да има нещо да си кажете. Ще си кажете и ще си заминете. Всеки един, каквото е ка¬зал, да го запише. Може да е от една дума, две думи, де¬сет думи. Нали може да го направите? За някои, които обичате, лесно е да се спрете. Но някой път не обичате някого. Там е сега опитът. Ще се спрете с някой, кого¬то не обичате. (Учителя се обръща към една сестра.) Ти какво ще направиш, като срещнеш някого, когото не обичаш? (Нямам никой, когото да не обичам.) То е ху¬баво. Ти като срещнеш някого, само веднъж през деня ще му кажеш, втори път, като го срещнеш, ще си вдиг¬неш ръката. Пък ако искаш, може и да не му казваш, мо¬же да се отбиеш някъде. Но ще пишеш в тетрадката, ще бъдеш тъй искрен. Не може да му кажеш тъй. Да бъде човек последователен, то не е насилие. Защото другояче ще се насили. Веднага ще се спрете, ако може да над¬делеете на себе си. Може да кажеш: „Сега ще му кажа." 22

Но тогава ще пишете: „При изключителни условия се намирам." Каквото ти е казал, той ще си запише. Всеки може да запише онова, което той е казал. Всеки за свои¬те думи ще държи. Аз ви го давам като свободна тема, един опит. Опит е това. Ще срещнеш някой, ще кажеш: „Чакай, има нещо важно." Какво би казал? (Учителя се обръща към една сестра.) Представи си, че ти срещнеш някого, какво ще кажеш? (То е според лицето, което ще срещна. На всички еднакво няма да кажа.) Хайде да ви¬дим сега, кой какво ще каже. Аз, ако съм на ваше място, ето какво бих казал. Като срещна някого, ще извадя ед¬но бонбонче, една ябълка, една круша, една мандарина или нещо, което да фрапира. Някой може да носи една кутия локум. Като я извадите, дайте едно локумче. Как¬во ще кажете? Всички като носите по една кутия локум, всеки когото срещнете, давайте, няма противоречие. Се¬га вие се плашите, може да не срещнете никого. Аз мога да ви туря в друга форма, дето всички може да го напра¬вите. Много лесен е въпросът. То е вече втората фаза. Да кажем, срещате някого, мислено му изпращате една мисъл и си заминавате, без да го спирате. А сега, понеже е на физическото поле, ще го спрете. Ще кажете: „Нещо хубаво да ти кажа." Срещнете го и казвате: „Всеки, кой¬то добре яде, здрав бива, сбогом! - Който работи, богат става." Срещнете друг: „Който учи, учен става." Кажете каквото и да е. Сега къде е мъчнотията според вас? (Няма мъчно¬тия.) Ако някой счита, че може да го направи, свободен е. По свободен избор. Ще кажете две-три думи, някъде един поздрав. Кажете тъй: „Днешният ден слънцето за тебе изгря. Другояче звездите ще изгреят за тебе." Кажи 23

му: „Днес всичко е разцъфнало, израсло, тъй че бъдете щедри." В света съществува един закон. Един човек ще помисли нещо, а друг ще го направи. Защото общото е важно. Каквото намислим ние, вече други го правят. Бо¬жествените работи са така - каквото намислиш в твоя ум. Може би ти си първият, който даваш един стимул на хората да направят нещо. Може да е една дума, но твоя¬та дума може да произведе един преврат. Ти не знаеш защо и за какво. Целта ти е вярна. Затуй казвам: Важно е да се прилага. Човек като се колебае в себе си, той се неутрализира и тогава мисълта може да стане бездейна. Но щом прилагаш каквото и да е, ако не се раздвоява умът ти, тази мисъл се реализира. Срещаш някого, ка¬жи: „Поет си ти, напиши най-хубавата книга." На друг кажи: „Може да станеш голям банкер, да помагаш на бедните студенти." Вие сега се чудите какво да кажете. Мислите дали от Писанието или от другаде да вземете някой стих. Турете нещо от себе си. Сега въпросът остава неразрешен. Поляризиране има на мисловния център. Двойни са центровете. И в музикалния център има смяна. Някой път центровете не работят. Ако разбирате законите, тогава ще работите. Ня¬кой път се опиташ, опиташ се и не можеш да събудиш музикалното си чувство. Туй, което е в тебе, естествено да се смени. Мнозина от вас имате неща в зародиш, но трябва дълго време да работите, да събудите мисловните центрове. Само светлият път на Мъдростта води към Исти¬ната. В Истината е скрит животът! 10 лекция от Учителя, държана на 14 декември 1934 г., София, Изгрев.