Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 19.09.2021 in all areas

 1. 2 points
  Отче наш. Бог е Любов. Ще прочета само няколко стиха от 20 глава на Матея, 6–17 стих. Духът Божи. „Тогава праведните ще просветнат.“ (Евангелие на Матея, 13:43) Всеки, който не разбира Писанието, ще каже, че праведните ще просветнат след хиляди години. Не, всеки човек трябва да просветне, не за в бъдеще, но още сега. Още сега трябва да просветне. Тази предпоставка, че за в бъдеще праведните ще просветнат, трябва да се махне. Тя е отживяла своето време. Тази подложка, която досега сме имали, трябва да се махне. Друга подложка трябва да имаме. Друга подложка трябва да се постави сега. Основата на досегашните разбирания в живота е била човешката любов. Тя е стимулът. От човешката любов се е родило всичко това, което сега имаме. Това го наричат егоизъм. То е любовта на земята. Не е лоша тази любов. На времето си тя е била на място. Но сега човешката любов не е на мястото си. Представете си една малка рекичка, която е карала една малка воденичка. При малката воденичка тази рекичка е на мястото си. Тя изкарвала, мляла много добре брашното, житото си. Но при една голяма воденица от 12 камъка тази вадичка, тази рекичка не е на мястото си. Голяма река е нужна. Та сега и ние седим и мислим, как беше едно време. Това едно време го няма вече . Едно време панталонките за малкото дете бяха евтини, защото то беше малко, едва на пет години. Тогава тия панталонки струваха едва стотина лева. Но сега, когато това дете е станало на 21 година, тия панталони струват скъпо, около хиляда и повече лева. „Едно време как вярвахме?“ – В какво сте вярвали? Ако вземете (вярата) на нашите родители, на нашите майки и бащи, и тя не е била много обоснована. Ние не знаем даже, доколко обичаме майка си и баща си. Привидно вие мислите, че ги обичате, но като дойде въпрос на изпитание, тогава се познава вашата любов. Ако кажат на някого, че майка му или баща му е умрял, той даже се радва, казва, че се е освободил от тегла. Той иска да каже за онзи, който се е освободил, за бащата или за майката. Когато някой слуша, че няма Господ в света, той се радва, казва: „Добре, че няма Господ в света, да няма кой да ни контролира.“ Каквото направиш, все ще мислиш за Господа. Все ще те питат не те ли е страх от Господа. Това е една крива детинска идея. Те не разбират същността на нещата. Бог е една основа, без която няма смисъл. Бог, любовта, е основа на живота. Вън от любовта животът е немислим. Ние схващаме Бога много материалистически, вследствие на което правим много погрешки. Три проявления има Бог. Бог е нещо материално, Бог е нещо реално и Бог е нещо идеално. Идеалното излиза от реалното, а реалното от материалното. Тъй трябва да схващаме нещата. Някой иска да го види материално. Ако искате материален Господ, вие имате баща. По-материален Господ от бащата какъв може да искате? Със своята тояжка този баща може да те сурвака като на Нова година. Можеш да мислиш, че това не е право, но какво ще правиш? Баща ти е, който прилага законите. Ти нямаш право да променяш неговите закони. Ти нямаш никакво вето. Та понякога и ние дохождаме до някакво демократическо управление, искаме да се наложим, отгоре на това и критикуваме, че редът и порядъкът в света не е такъв, какъвто трябва да бъде. Не че редът не е такъв, какъвто трябва да бъде, но ние трябва да го изпълняваме. Хората на земята тепърва проникват в този порядък. Като говоря за хората, аз имам предвид други хора, които живеят, както Бог изисква. А сегашните хора сега се учат как трябва да живеят. Сегашните хора едва сега се учат, как трябва да живеят. Не че никога не са живели по Бога, но така, както са живели, този живот им е излязъл кисел. Докато е млад, човек се радва на младостта си. Като остарее, съберат се неговите близки и си казват: „Дано по-скоро си замине.“ Като чуят, че някой човек е остарял, изкуфял е, нищо не разбира. Той трябва да си замине. И той слуша, горкият, всичко това. Ти си родил, отгледал толкова деца и един ден те казват: „Да си отиде той вече на другия свят.“ Че онзи свят е съвършен. Той не иска такива изкуфели хора. Някой бил голям грешник и затова искат да го изпратят на онзи свят. – Че ако ние не можем да го търпим, на онзи свят съвсем не могат да го търпят. В онзи свят е направен договор, какви хора могат да се приемат там. Често хората изпадат в противоречия, защо грешните хора живеят по-дълго време на земята, а праведните по-малко. Между земята и небето е направен договор, който се състои в следното: Грешните хора ги оставят да живеят по-дълго време на земята, а по-малко в онзи свят. За праведните хора е точно обратно: те са оставени да живеят по-малко време на земята, а по-дълго време в онзи свят. Когато хората на земята не са доволни от праведните хора, от невидимия свят им казват: „Пратете го при нас.“ А когато хората са недоволни от някои грешници, те искат да се освободят от тях, но от невидимия свят им отговарят: „Тия хора нека останат при вас, и ние не ги искаме тука.“ Тази е причината, задето грешните хора остават по-дълго време на земята.......................................................... Сега аз искам да имате ясна представа за греха. Грехът е нещо, което вие сами сте създали. Грехът е произлязъл от непослушанието. Ние имаме особена представа за законите на природата. Вие четете Библията. Казвате какво е казал Христос, какво е писано в природата, но малцина са чели онази голяма Библия, книгата на природата. Онова, което Бог е писал на небето, което е писал и в природата, това е оригиналът. А това, което е писал на земята, това е преводът. Земята е направена съобразно със законите на небето. Значи, земята е направена по законите на небесния, на Божествения свят, в който има пълна хармония. Обаче, земята не е влязла още в тия закони, понеже сега се приготовлява. Тя още не е попаднала под законите на хармонията. И каквито погрешки прави земята, Бог ги извинява. Когато хората правят погрешки, Бог не счита това за грях. Че ги наказва, това прави той с цел да ги изправи. Когато железарят туря желязото в огъня и го нагорещява, че го извива, че го огъва, мачка, той няма намерение да го накаже. Не, той иска да изкара съвсем друго нещо от това желязо. Бог има намерение да изкара нещо хубаво от хората, затова ги поставя на огън. Ако си калай, ще те нагреят до 233 градуса, докато се стопиш. Ако си желязо, ще те нагреят до 1200 градуса. Ако си платина, ще те нагреят между 2500–3000 градуса. Колкото по-упорит и по-своенравен става човек, толкова по на големи изпитания го поставят................................................................................................................... Сега ще ви приведа един пример из живота, който го е разказала една стара жена, българка, на около 85 години. Като била млада, в нея се влюбил един млад момък, змей. Змеят е човек от другия свят. Той се явявал от време на време. Като се отворило херцеговинското възстание и той отишъл на това възстание. Преди да замине, той ѝ казал по какво ще познае дали е жив и ще се върне при нея, или ще го ранят и ще умре. В селото някъде имало извор. Тогава той ѝ казал: Ако този извор пресъхне и престане да тече, тя ще познае, че той е убит. Ако до края на възстанието не престава да тече, той ще се върне жив и здрав. Този момък имал намерение да я задигне със себе си. Случило се обаче, че този извор престанал. Значи, той бил убит и повече не се върнал. Тази мома се оженила, родила няколко деца и после разправяла този случай на своите близки. Та когато любовта на някоя мома се развали, това показва, че я любят не само от този, но и от онзи свят. Следователно, когато една жена не е доволна от мъжа си и постоянно се кара с него и намира, че не е учен, че е прост, това показва, че си има друг любовник, от другия свят. Ето защо, онзи от вас, който мисли да се жени, да гледа да не би неговата възлюблена да има друг някой любовник от другия свят. Сега аз не искам да вярвате в това, което ви говоря. Не е въпрос за вярване. Това е знание, това са факти, които трябва да проверите. И като ги проверите, вие пак оставате на особено мнение. Ни най-малко не ви задължаваме да вярвате. Аз разглеждам нещата съвсем материалистически. Вие трябва да знаете, че всеки човек, който е на земята, обичат го най-малко трима души. Един ще го обича от физическото поле. Това е неизбежно. Вие не можете да се освободите от любовта на физическото поле. Друг ще го обича в реалния свят и трети ще го обича в идеалния свят. Тази идея Христос я е изказал със следния стих: „Голяма радост е на небето, когато един грешник се обръща към Бога.“ Защо? Защото той е свързан в невидимия свят поне с един, който го обича. Тогава всички ангели пеят, че той е станал едно с тях. Следователно, онази велика любов, за която ние пъшкаме и мечтаем в света, седи в това, че при тази любов има винаги трима души, които едновременно обичат човека: единият е на физическото поле, другият е в духовния свят, а третият в идеалния свят. Най-красивата любов е тази, именно, когато един те обича на физическия свят, вторият – в духовния свят, а третият – в идеалния свят. Това ние изказваме още и с думите: „Велико е, когато Бог те обича, когато ангелите те обичат и когато хората те обичат.“ Хората не могат да си представят как е възможно ангелите да ги обичат. Те имат особена представа за ангелите. Те не знаят, че ангелът е същество на голямо благородство и любов. Когато един ангел обича някого, той напуща мястото си на небето и слиза на земята да помага. Ангелът може да слезе на земята само когато обича. Без любов кракът му никога не би мръднал да слезе на земята. Единственият фактор в света е любовта. Без любов ангелът никога не би бил готов на каквато и да било жертва. Това не става само с ангелите, но и с Боговете. Когато любовта влезе в сърцата на боговете, и за тях действува същият закон. Само при любовта те са готови на всякаква жертва. За любовта всички същества са готови на жертва. Такова нещо е онзи велик импулс, онази велика любов, която е готова на всякакви жертви. Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта
 2. 2 points
  Молитва „Отче наш“ Песен „Ще се развеселя“ Песен „Духът Божи“ Ще прочета няколко стиха от шеста глава на „Посланието към Ефесяните.“ Духът Божи. само няколко изречения от беседата :
 3. 2 points
  Добрата молитва 114. Кое е полезно и кое не е - Извънредна беседа, 27.06.1922 г. Господнята молитва Кое е полезно и кое не е
 4. 2 points
  Тайна молитва 113. Един малък опит - 20 юни 1922 г. Тайна молитва Един малък опит
 5. 1 point
  Передачи из цикла "Ислам — религия Любви" "Ислям - религия на Любовта"
 6. 1 point
 7. 1 point
  пета глава от Евангелието на Матея, от 17 стих надолу. Духът Божи. 671. Малките заповеди - 28 ноември 1937 г. Благословен Господ Бог наш. Тайна молитва. https://www.beinsa.bg/beseda.php?id=2814
 8. 1 point
  За съжаление, е минало доста време от задаването на въпроса. Надявам се, че Мира вече е открила своя път. Ако все още някой се интересува, то моят личен отговор, без претенции за правилност - каквото привлече вниманието ви и го задържи, каквото усетите че можете да приложите веднага в своя личен живот. Постепенно човек навлиза и открива своето. Познавам хора, започнали с Паневритмия, други - започнали с музиката, други - от сборници с мисли, други - от Извора на доброто и т.н. Класическо влизане е през Неделните беседи - от самото начало. Всеки получава от Словото това, от което има нужда в момента. Напоследък осъзнавам, че Учението ме е научило да различавам мекотата и твърдостта, т.е. кога и как се проявява мекота, а кога е нужна диамантена твърдост...
 9. 1 point
  В България има мислещи хора . Благодаря за това ! Малко история с връзка към настоящето и др. неща
 10. 1 point
  Автономна Работническа Конфедерация - АРК 26 август в 20:46 ч. · Уважаеми учители, с оглед на безпрецедентният натиск върху вас да се ваксинирате срещу коронавирус, от страна на държавата, медиите, предателските синдикати, НПО агентурата в образованието, публикуваме това становище изготвено от адвокат Стоянова: Относно: Принуждаване за ваксинация на служители в системата на предучилищното и училищно образование На вниманието на Директора на РЗИ УВЕДОМЛЕНИЕ Пиша Ви в качеството ми на адвокат – към мен и към мои колеги напоследък се обръщат обезпокоени служители в детски градини и училища, които сигнализират за оказвана върху тях принуда от страна на няколко РЗИ да се ваксинират срещу Ковид-19. Пострадалите граждани разказват, че в РЗИ се привикват директори на детски градини и училища, както и служители в учебните заведения, като те биват заплашвани, че ако до ноември месец не се ваксинират, ще бъдат уволнени. Моля да имате предвид, че към момента всички ваксини срещу Ковид 19 не са надлежно лицензирани за употреба при човека, а са пуснати на пазара с разрешение за извънредна употреба – от доклада на Европейската медицинска агенция, с който със сигурност сте запознати, е видно, че последното проучване на безопасността при реалното приложение на препарата на Пфайзер – Бионтек ще бъде завършено на 31.03.2024 година (https://www.ema.europa.eu/…/comirnaty-epar-public…). Сроковете за останалите препарати против Ковид 19 на Модерна, Джонсън и Джонсън и Астра Зенека са подобни и по-дълги, тъй като препаратът на Пфайзер пръв получи разрешение за извънредна употреба. Това означава, че всички ваксинирани лица участват ДОБРОВОЛНО в клинично проучване и ваксиниран подписва декларация за информирано съгласие, която практически регламентира неговата воля за участие в проучването и освобождава напълно производителя от отговорност при нежелана реакция или смърт. Във връзка с горното, моля да се запознаете с разпоредбите на Конституцията на Република България, които имат превес над всички закони и подзаконови нормативни актове и дават право на гражданите да откажат да участват в медицински опити (чл. 29, ал. 2), също и да не бъдат подлагани принудително на лечение и санитарни мерки, освен ако това е записано в закон (чл. 52, ал. 4). Българската държава е длъжна да се грижи и да гарантира както за правото на труд, така и за здравето на гражданите си и Вие, като длъжностни лица, нямате право да принуждавате нито един български гражданин със заплахи и натиск да се подлага на нежелана медицинска интервенция – подобни действия завършиха с осъдителни присъди на Нюрнбергския процес. С настоящото Ви уведомявам, че принудата е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по действащия Наказателен кодекс на Република България, което се наказва с лишаване от свобода до шест години. Тъй като от РЗИ очевидно си позволявате да оказвате принуда на гражданите в качеството си на длъжностни лица, за вас ще се приложи квалифицираният състав на алинея 2, в който може да бъдете лишени от свобода от три до десет години. Прилагам извадка от Наказателния кодекс на Република България, с който е добре да се запознаете: Чл. 143. (1) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години. (2) Ако деянието е извършено от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Моля да имате предвид, че аргументи в полза на „общественото здраве” са несъстоятелни – както вие най-добре знаете, към момента ваксините против тежко протичане на коронавирусната инфекция са нестерилизиращи – тоест, по информация на производителите и на официалната страница на Европейската медицинска агенция, същите се предполага да предпазват САМО реципиента от тежко протичане на заболяването, но НЕ предотвратяват заразяване и НЯМА ИНФОРМАЦИЯ същите да предотвратяват възможността ваксинираният да е приносител на заразата и да заразява околните. По последни данни, съобщени от директора на CDC (Център за контрол на заболяванията - САЩ), при инфектираните с вируса ваксинирани се наблюдава идентично вирусно тегло с неваксинирани пациенти (еднакво заразни са за околните). В този смисъл, твърдението, че гражданите, които принуждавате да се ваксинират, няма да се заразят след ваксинация и/или ще предпазят лицата, с които работят, Е НЕДОКАЗАНО И НЕВЯРНО съгласно характеристиката на препаратите, дадена от самия производител и регулаторния орган, както и на актуалните данни от клиничните проучвания до момента. С настоящото писмо Ви уведомявам, че ако върху служителите в учебни заведения от страна на директори и служители на РЗИ се оказва натиск да участват в медицински експеримент против волята им, всеки от тях има право да подаде жалба срещу Вас пред прокуратурата и компетентните органи, за да понесете лична наказателна отговорност за престъплението ПРИНУДА, което извършвате спрямо гражданите в качеството си на длъжностно лице. С уважение, Адвокат Стоянова
 11. 1 point
  Тук става дума за сравнение между две цивилизации, което в ден днешен няма същата актуалност, иде реч за една обща картина. Хора всякакви. Освен това понякога по - тъпият може да каже нещо по - умно от някой, който като цяло е по - умен.
 12. 1 point
  kipenzov

  Забавно - 2

  В час по български и литература учителката задала въпрос на учениците дали знаят значението на думата ,,перверзия''. Както се предполага единственият, който вдигнал ръка за отговор бил Иванчо. - Г-жо, за да отговоря, може ли да Ви задам един въпрос? - Може, Иване! - Долу в двора, на пейката са седнали две жени и са си купили сладолед. Едната го ближе, а другата го смучи. Коя според Вас е омъжена? - Амиии, тази, която го смучи, предполагам. - Не г-жо! Тази, която има халка на пръста! А това, което си помислихте е перверзия! Един от странните изводи е, че връзката между удоволствието и бракът е въпрос на индивидуална интерпретация!
 13. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Актрисата Ернестина Шинова, преди години се снимала в италиански филм на ужасите. Била с второстепенна роля на жертва, на която някакъв психар смъква кожата. По лицето и тялото и имало изкуствена кожа, която злодеят щял да смъкне с кука. Била гримирана така, че под изкуствената кожа да изглежда, че все едно е без кожа, а има само мускули и сухожилия. По време на снимките, към нея се приближил мъж с крушовидна глава, три косъма между веждите и очи, толкова близки едно до друго, че чак почти се сливали. Не и направил особено впечатление, защото обстановката била такава, че всички изглеждали ужасно. Този тип и казал, че добре са я гримирали. Тя му отвърнала нещо от сорта на : "И вас също." Оказало се обаче, че човекът въобще не е гримиран, ами това си му е естественият вид и че същият този мъж е продуцентът на филма. По - нататък не я е потърсил за да се снима в някой от филмите му...Христо Гърбов пък каза, че няма как нормален човек да снима хоръри. Та може би, душата и визията на този италианец са били в синхрон.
 14. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Американец и руснак си говорят. Американецът: - Мога да застана пред Белия дом и да викам колкото си искам срещу нашия президент, без нищо да ми направят. Руснакът: - И аз мога да застана пред Кремъл и да викам колкото си искам против американския президент и няма нищо да ми направят. ............................................................................... Преди време Иво Сиромахов каза, че щом едно от правилата на медията BTV е да има баланс в представяните позиции, значи като някой каже в някое от публицистичните предавания, че демокрацията и свободата на словото са хубаво нещо, то после трябва да дадат думата на друг, който да каже, че не са хубаво нещо.
 15. 1 point
  Здравейте на всички! Бих искала и аз като вас да мога да се облегна на учението, но нямам представа от къде да започна. Бихте ли ми дали съвет с коя книга мога да започна съвсем от началото? Благодаря!
 16. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Ако счупиш огледало - чакат те 7 години нещастие. Ако счупиш огледалото на мутренска лимузина - нещастието ще трае много по - кратко. Ако пуснете песен на Джорджано на обратно, може да се чуе послание от Дявола. Обаче има и по - лошо: ако пуснете песента нормално, ще се чуе Джорджано.
 17. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Ако някой не е поне малко луд, значи е много ненормален. Ако някой е нереално нормален, значи реално е ненормален.
 18. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Петър Волгин (преразказано): - Какво е нужно, за да може едно момиче да е принцеса? - Трябва баща и да е крал..., ама много да е крал.
 19. 1 point
  Понастоящем пиша отговори в "Психотерапевтични насоки онлайн" почти 11 години. Имал съм моменти, когато съм си казвал: "Защо ли го правя, има ли смисъл, не е ли наливане и изтичане...?" ... Вчера получих на л.с. следното: "Здравейте, Следя от години как помагате на хората. Включително на мен. Вашите така логични описания на проблемите ме извадиха от многогодишна депресия, съпътствана от какво ли не. Всеки ден ви благодаря мислено и мисълта,че ако положението ми пак се влоши, ще ви посетя и всичко ще се оправи, ме крепи. Исках просто да ви благодаря.Малко са хората като вас ... Просто исках да го знаете!" Периодично получавам подобни отзиви, което ме кара да вярвам, че въпреки малкостта на усилията и грешността на личността ми, се случва смислен, по Бога процес! Благодаря сърдечно!
 20. 1 point
  Идвам си от изпращането на Т. Млад мъж на 33. Приятелката му идваше при мен известно време, а той самият, заедно с нея, два пъти на груповата ми терапия. Т. имаше рак - в мозъка, в едно от мозъчните стомахчета. Няколко операции, след това с месеци на легло, с бавно възстановяване на говор и подвижност. Но се връщаше към живота и бизнеса си. Този път Т. отказа следваща операция. Каза едно "Майната му, писна ми - каквото, такова!" и това е... Преди няколко дни, в навечерието на новата 2019-та година, ми се обади, честити ми бодро! Но, налягането в мозъка минава една граница и ... туто финито комедия. За добро - защото винаги е за добро. Защото пасивното тлеене вече е жива смърт, а освобождаването от тялото, когато е по волята на Бога, си е благословия. Не че има смърт... Т. беше изключително интелигентно момче. Златни ръце, брилянтен ум, силни предприемачески умения. Сам произвеждаше електронни устройства, имаше поръчки от целия глобус. Фирмата му бе водеща в областта далеч извън село България. Малко беше по-критичен понякога... Дали това е свързано с рака в главата - гордост и прочее? Не смея да го твърдя. Лесно е на чужд гръб и глава, а скалъпяването на хипотези пред лицето на смъртта, е излишно. С хора от групата ми, няколко пъти ходихме да си поседим с него, да поприказваме. Никой не очакваше такъв бърз развой. Т. също... Църква до частно гробище, с огромни езически могили. Както приживе бездушниците отцепени от братята си, така желанието за отделяне пренесено от живите надути роднини в оградени мавзолеи и могили, нарядко. Оставаше и кучета и ток да ги пазят, подобно на къщите им... Слава Богу, роднините на Т. просто ползваха църквата наблизо, а тялото - кремация. Чувствах душата му, долавях присъствието му - смееше се на цялата суетня и рев. Казваше: "Хей, тук съм - знам, че не ме виждате, ама какво сте се хванали за парчето месо в ковчега - няма ме там!"... По пътя към ритуала, пред колата видях прегазено коте - мърдаше безпомощно с едната лапичка, агонизиращо... Подминах, заобикаляйки го... След 20 метра обърнах, спрях пред него, пуснах аварийните - отидох при малкото землянче, преместих го настрани върху снега, постоях с него, погалих го, помолих се, гледайки висящото навън стомахче, чревца и прегазен таз. Животът изтече от очичките на прекрасното същество, докато главичката му бе в ръцете ми... В мрачната институционализирана сграда, докато слушах опелото на държавния чиновник, през съзнанието ми бушуваше картината на съвременния свят, служещ на мамона и порока все по-откровено и явно. Запитах се, какво ли бих казал, ако ме помолеха за една минута да почета паметта на Т. Бих поговорил за съчетаването... За това, че е супер да си добър предприемач, да си иновативен, пробивен, успешен, печелещ, когато обаче на първо място е любовта. Когато на първо място е Бог. Бих казал, че Т. е такъв съчетаващ и че Господ си прибира тези, които обича, навреме. Бих казал, че най-важно е КАК живее човек. После КАКВО прави и на последно място, колко живее и колко прави... За пред Бога, важното е КАК живеем, във всяко мигновение, в малките ни решения, в най-малките неща! Това КАК, наливано в сърдечната чаша по капчици в житейските минути и изпити - само тези капчици отнасяме в по-реалния свят! Т, благодаря ти! Господи помилуй, слава Тебе Боже!
 21. 1 point
  моника2828

  Аз се справих с ОКР

  Здравейте създавам нова тема за да споделя опита си и да успокоя голяма част от посещаващите форума,търсещи отговори на въпросите който изникват докато сте в състояние на стрес и се чудите ОКР има ли лечение,разбира се че има,но за да бъдем по-точни 1-во няма какво да лекувате не сте болни,пише ви човек живял с натрапливости 4 години,посещавал психиатри и приемал антидепресанти.Ще ви разкажа историята си,прав го защото преди да се променя ида разбера че ОКР не е болест която носиш цял живот,аз влизах в този форум и търсех успокоение,надявах се някъде да прочета за някой справил се с натрапливостите .Е аз се справих и ви пиша за да знаете че е възможно.Преди около 5 години след смъртта на чичо ми се сблъсках с живота все едно за пръв път,разбрах че хората умират и че хората който обичам няма да са вечно тук,това ме срази сякаш до тогава съм била сляпа за сериозността на живота(най-парадоксалното е,че това е бил правилният подход,колкото по-на сериозно взимаш живота толкова по лошо за теб:–) )започнах да мисля песимистично,гледах на живота като на нещо страшно,акцентирах на всичко лошо в него и хоп след няколко месеца от всичкия този стрес който сама си бях причинила получих първата си паническа атака,естествено аз не знаех че това е паническа атака,мислех че умирам :–)разбира се тръгнах най-различни специалисти за да се установи какво физическо заболяване имам,е всички повтаряха едно и също НЕРВИ,убедих се че е така и успях сама да се справя с паник атаките си,не ми беше лесно,но се конфронтирах със страха и успях.Не мина много време и в живота ми се появиха натрапливостите,защото макар и справила се с паническото разстройство не бях променила песимистичното си мислене за живота,чувствах се ужасно те бяха толкова неприемливи за мен,бяха свързани с близките ми,с хората който обичам,а аз дори не знаех какво се случва,не знаех че това са натрапливи мисли,мислех че съм полудяла,започнах да търся информация в интернет което само влоши нещата,след няколко дълги и мъчителни месеци реших да отида на психиатър,от нея разбрах че случващото ми се е ОКР,е ако очаквате да напиша,че съм се успокоила,не не се успокоих,приех че имам диагноза заклеймих се като болна,започнах и прием на антидепресанти,те ми помагаха за тъжното настроение,но не и за натрапливостите,това продължи 1 година,през която аз не съм спирала да имам натрапливости,просто видът им се променяше,появяваше се натрапливост отивах на преглед казва за нея на психиатърът успокоявах се за кратко до следващият път при следващото посещение когато отивах с нова.Психиатърът приключи с мен след година а аз не се чувствах излекувана ,напротив продължавах да имам натрапливости който отшумяваха и се появяваха постоянно,така продължи 2 години,докато не се увеличиха отново и в главата ми бяха започнали да се въртят онези мисли че съм психично болна,реших отново да потърся психиатър,отново ми изписаха антидепресанти който не ми се отразиха мн. добре,пих ги точно 2 дни и реших че ще си помогна по друг начин,тогава често влизах в този форум и четях отговорите на специалистите за ОКР,реших се на психотерапия,това не бях опитвала до този момент а се оказа че точно това ми е трябвало,потърсих др.Първанов защото отговорите който даваше тук са ме успокоявали много пъти,сега мога спокойно да кажа,че аз вече нямам никакви натрапливости,чувствам се жива така както никога не съм се чувствала през целия ми живот и то защото се промених,станах човекът който винаги съм искала да бъда,страхът не ме управлява,не виждам живота в черни краски а искам да го живея,преди ме беше страх от неизвестното,сега търся предизвикателства в неизвестното,правя неща който тогава не съм си и помисляла че някога мога да правя.Трябва да разберете едно и ще се почувствате моментално щастливи вие сте отговорни за чувствата си,мисълта се превръща в емоция а вие може да направите избор и да създадете за себе си само положителни емоции,просто трябва да го решите.Промяната правите сами,но ви трябва насока,съветът ми е да потърсите терапевт който да ви помогне да осъществите избора да бъдете щастливи .Пътят за справянето с ОКР е промяната,трябва да промените себе си,мисленето си,начина си на живот защото е явно,че мисленето ви до този момент не е било правилно,начинът по който сте свикнали да мислите е грешен генерира стрес иначе нямаше да създаде натрапливости,накратко мислите стресиращо спрете веднага:–) 4 години съм мислила,че не съм като другите,че имам психически проблем и това ме прави различна а сега мога само да се разсмея с тогавашните ми заключения и "мъдрости" по този повод.Смейте се над себе си така всичко се оправя по-лесно:–)И за финал няма да ви пожелавам успех,защото не ви е нужен всеки един от вас го може стига да го поиска и да си помогне :–)
 22. 1 point
  Смисъла е в правенето . Не в чуденето , което е различно от мисленото разглеждане . ..Което ще рече , каквото и да направиш , е смислено . А после ще разбереш добре ли е , или не . Нали и Бог първо е правил . Едва последния ден , разгледал и харесал направеното . Покажете на хората , че ги обичате , не чакайте утре Днес го направете Трябва да го опиташ , за да го знаеш . И по добре днес , даже веднага .Та утре , вече да го знаеш .
 23. 1 point
  Здравейте, всички! Пиша отново във форума по молба на д-р. Първанов и с огромното ми желание да дам надежда на всички, които страдат от натрапливости. Нека ви разкажа накратко историята си. Преди няколко години родителите ми се разведоха, приех го много тежко и живеех под постоянен стрес от тогава. Баща ми ме отритна, обиждаше ме как ли не. Тогава се чувствах изоставена. Останах да живея с майка ми, като нейните родители постоянно бяха около нас. Единственото мъжко присъствие, от което получавах закрила и внимание, остана моят любим дядо, който почти цял живот изпълняваше ролята на баща и на дядо по обясними причини. В началото на тази година, моят дядо почина. Човекът, който ми казваше по-често и от баща ми, че ме обича, вече го нямаше и това ме срина. Тогава дойдоха и натрапливостите. Насочиха се към човека, който най-много обичам на този свят, към майка ми. Беше ме страх, че може да я убия. Тези мисли и картини така се бяха настанили в ума ми, че се чувствах неспособна да ги прогоня. Това за мен беше най-страшната мисъл. Плачех постоянно. Всеки се чудеше какво става с мен, но на никого не споделях, просто казвах, че имам "някакви страхове". След 2-3 месеца, (подчертавам, БЕЗ ДА ПИЯ КАКВИТО И ДА БИЛИ МЕДИКАМЕНТИ) тези ужасни мисли изчезнаха просто ей така. Но не за дълго... Появиха се отново същите мисли, но с още по-голяма сила. Не можех да си намеря място от страх. Тогава се появи и чувството, че полудявам. Беше ме страх, че ще вляза в лудница и няма да мога да изживея живота си пълноценно. Постоянно се ровех в интернет за симптомите на полудяване и затъвах все повече и повече, докато не намерих този сайт, а в него и д-р Първанов, който за мен се превърна в човек с главно Ч, и който невероятно много ми помогна да си върна предишното ми "Аз". След няколко сеанса, малко по малко успявах да си стъпвам отново на краката, вдъхна ми много кураж и ме зареди с търпение, че ще се оправя. А какъв беше моят принос за това да прогоня тези ужасяващи мисли? ВОЛЯ! МНОГО СИЛНА ВОЛЯ! Започнах всяка лоша мисъл да замествам с положителна. Казвах си, например: -"Как хубаво ще си изкараме на 8-ми декемрви и колко ще е весело...", или: -"Времето навън е страхотно - само за разходки!". Осъзнах, че не съм луда, и че на всеки може да се случат тези натрапливости. Няма застрахован. С приятелят ми излизахме с приятели всеки ден и наистина вниманието ми беше заето повече с положителните емоции около мен. Ценен съвет от мен: НЕ СЕ ЗАТВАРЯЙТЕ НА ЕДНО МЯСТО! Колкото повече се затваряте и не излизате, толкова повече ще затъвате. Дори в началото да не ви се ходи никъде, макар и на сила - ИЗЛИЗАЙТЕ! Стойте навън или около приятелите си колкото можете повече. Ще видите, че ще започнете да се чувствате много по-добре. По този начин аз успях да прогоня натрапливостите от ума си от цял месец насам. Дори да се появяват пак на моменти, не са силни и знам как да ги игнорирам. Сега имам чувството, че се уча да прохождам отново. Започнах да се радвам на най-малкото нещо. Спрях да мисля за лошите неща, които може да ме срещнат в бъдещето и започнах да мисля за хубавото, което ЩЕ срещна. Един живот живеем, хора!!! Не си струва той да мине под властта на тези глупави натрапливи мисли!!! Как иначе бихме могли да му се радваме пълноценно? Не живейте в миналото си и не мислете с носталгия за него - било, каквото било, то не може да се върне. Живейте сега! Аз вярвам във вас! Всеки може да се справи с натрапливостите, стига да даде малко воля от себе си и да се концентрира над хубавото около нас. И не на последно място искам да благодаря ОТ ВСЕ СЪРЦЕ на човекът, на когото е заслугата да пиша днес тези редове, а не да бъда скована от страховете, които имах - Д-Р. ТОДОР ПЪРВАНОВ!!! Благодаря Ви, докторе, че ми подадохте ръка в този труден за мен момент, и че ми бяхте най-силната опора през цялото време!!! Благодаря, че ми помогнахте да променя мисленето си, както и да погледна на живота от хубавата му страна!!! Благодаря за надеждата, която ми дадохте още след първата ни среща!!! БЛАГОДАРЯ НА ГОСПОД, ЧЕ ВИ СРЕЩНАХ!!! Успех на всички и горе главата! Волята е във вас самите!
 24. 1 point
  Благодаря на всички! С ваша помощ разбрах, че бившата ми приятелка винаги си е била такава. Като върнах лентата на времето назад, прозрях много неща.Явно сега ми е дошло времето да "прогледна"! Причината си е в мен,не в нея.
 25. 1 point
  Ами хората са многопластови! Имало го е и това, което виждаш сега, но в зародиш! И също, има го все още и онова, което я е правило приятелка за теб тогава, но в подтисната форма! Това, което ние приемаме за прекрасно "излъчване", все още е проява на една повърхностна добродетел, на нашата степен на развитие. То е едно условие - готов съм да дам нещо хубаво на света, но само ако и той ми отговори със същото! А това не се получава - и тогава разочарованието подкопава постепенно устоите на тази привидна нравственост. Не е нужно да се преживее тежко еднократно разочарование, постоянните малки такива, а и общо като гледа човек как стоят нещата в т.нар. живот на възрастните хора - е достатъчен, за да се притъпи душевния им ентусиазъм и да избият на повърхността редица други, много по-неприятни за него и за околните предразположения... Но никога не е късно за тоя човек изобщо, а и страданието, което мъчи, отвращава и понякога покварява, в други случаи и след определен праг може и да предизвика обръщане - към една по-истинска, устойчива нравственост!
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  block_newsletter_signup

  Sign Up
×