от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Посока и растене - Жануа

ВНУШЕНИЕТО

VI година (1926-1927)

3-та лекция на Младежки окултен клас,

държана от Учителя в София на 10.Х.1926 г.

ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!

(Размишление.)

(Чете се резюме на темите: „Ролята на поезията, музиката и религията”. Прочетоха се темите: „Най-важната работа след яденето”.)

Сега, вашите наблюдения, опитът, който имахте върху звездите? Луната никой не видя – беше облачно. – Марс? -Сряда, Меркурий никой не го видя. Кой от вас видя Юпитер? И каква хубава мисъл му дойде? – Венера? Сатурн? Ами Слънцето?

Изобщо всички занятия са от характер да предизвикат ред енергии във вас – четене на темите, наблюдения, ядене, молене. Три области, три свята има във вас и всякога трябва да се предизвикат известни енергии в ума; не само това, но и в сърцето; и природата си служи с много методи.

Мнозина от вас по някой път ходите, като че никаква идея няма в ума ви. Тъй е в едно полуспящо състояние - така, само си мечтаете. Когато човек мечтае, къде се намира? Астралният свят реален ли е? Астралният свят е толкова реален, колкото са реални у нас представленията*. Той е един свят само на представления. Преживяване на минали съществувания, то е астралният свят. Аз уподобявам астралния свят на живота на рибите – когато дърветата са се освободили от туй ограничено състояние, извадили са главите си от земята, влезнали във водата, почнали да ходят без къща, казват: „Нас не ни трябва никакво строение*, ние трябва да бъдем свободни.” В астралния свят всички същества къщи [да] строят няма, те са като рибите. И дълго време не може да се живее в този свят.

Сега, според вас кога известна идея е реална? Ние сега няма да определяме абсолютната истина. Ако някой би ви запитал кога известна идея е реална? (- Която е най-трайна! – Която дава импулс за работа! – Която е вечна! – Която внася в нас светлина.) Вий трябва да използвате положението.

Сегашната култура се занимава изключително с човешкия мозък, развиване на мозъка, неговите гънки, центрове, способности, събиране енергии за бъдеща една култура. Защо? Един професор, който е иждивил* 40-50 години и е придобил знание, след като умре, какво е придобил за себе си? Този професор, след като се яви в някое друго прераждане, по закона той пак започва наново. Мнозина от вас сте били много видни професори, имали сте по няколко доктората, титли, били сте знаменити математици, физици, а сега - обикновени.

Представете си, че имате една гумена играчка, направена от ластик. Представете си, че този ластик има такова свойство да се разширява, да взема милиони километри, като го надуваш, отвътре да се разшири. Представете си сега тази малка точица и всички хора, поставени като малки точици, нали ще съставят едно ядро? Добре, ако дойде едно голямо същество и почне да надува този мехур, какво ще стане с тези същества? Ще се отдалечават, ще се отдалечават. Тези същества на повърхността на тази гума как щяха да си обяснят това отдалечаване? По какъв научен начин щяха да си обяснят това явление? Например в съвременната наука вий може да извадите психологически закон за себе си. Ако аз бих ви задал една задача... Каква опитност бихте извадили, как жените изчистват кирливите ризи? (- С топла вода и сапун.)

Превърнете сега, водата на какво ще превърнете? Чистата дреха е един резултат на водата, сапуня и огъня. Мнозина от вас как ще се очисти ризата знаете, но за себе си какъв метод ще имате, да очистите? Представете си, че животът в света тече така, както водата. Животът постоянно в нас се влива, ние съзнаваме, че в нас нещо влиза, влива се и изтича, минава и заминава, има едно постоянно движение. Не може да се определи, но туй е животът, чувстваме радости и скърби, това е течение. Някой път впечатленията са ясни, някой път предметите са ясни, някой път са неопределени. Някой път се чувствате свежи, млади, енергични; друг път вий се чувствате слаб. Защо? Някой път вий се чувствате свеж, намерили сте някой приятел, който да ви слуша, дал е внимание – или някой професор пред студенти, които го слушат с интерес, но сложете го при някои заспали слушатели – той няма да има това разположение. Значи обмяна става: дал и дали са му – един съзнателен живот.

Първият закон: Щом станете, всеки един [от вас], той трябва да отвори крановете на живота, не всички кранове. Тогава, как[то] ви казах тази сутрин – във вашето подсъзнание, сутрин и вечер, вечер, когато си лягате, понеже сте в едно пасивно състояние, ще кажете: „Желая да имам това и това”, но тъй ще го оставите, ще го посадите. Всяка една мисъл може да посадите в своето подсъзнание. Не да го пожелаеш, не казвай: „Аз го искам непременно”, но кажи: „Бих желал да го имам” – посади в подсъзнанието, забрави го. Няма да се мине месец-два, година, то ще изпъкне. Сутрин, като станете, като погледнете на вашето подсъзнание, кажете: „Аз се радвам, че виждам мойто подсъзнание”, да се зарадвате; и пак ще вложите, какво ще вложите сутрин? Тогава ще кажете: „Това, което вложих, то ще израсне, то ще бъде някога”, пак го забравете.

Тогава започни с твоето съзнание. Всичките ни безпокойства започват със съзнанието. Ти съзнаваш някой път твоите преимущества, някой път съзнаваш своите слабости. Един ученик, един студент съзнава, че другите са по-способни, туй почва да го нервира; съзнава, че има по-богати, по-силни.

Питам: Как определяме ние силата на хората? По тяхната издръжливост. Допуснете, един човек е толкова издръжлив, тялото му е толкова еластично, един го бие, друг го бие, най-после се умори и другият, а гърбът му не усеща. Той седи, онзи. Сега, кой от двамата е по-силен? В психологическия свят съществува такова едно положение. Един човек, който издържа страданията в света, и един, който строи къщи и мостове – този, който издържа страданията, е по-силен от този, който строи мостове. Питам сега: От римско време колко мостове има в България останали? От всичката египетска култура са останали само паметници, грамадни сгради, пирамидите са останали. Какво се крие в тези пирамиди, кой разбира? Има нещо скрито в пирамидите.

Природата на всякого едного от вас е дала път и методи и начини, тя е вложила. Ако вие бихте изучавали тази дълбока наука – сега няма да ви разправям, – само като станеш сутрин, като си погледнеш ръката, ти ще намериш един метод, един начин да работиш, ще знаеш каква работа да започнеш днес. (- Всеки ден различна ли е ръката?) Разбира се. Ако вий измервате вашите пръсти, ще видите, че се менят, става постоянно един прилив и отлив на ръката ви. Тази ръка за какво е дадена? За работа. Че, то е великото, работата е нещо разумно. Вий не сте си давали труд да извадите вашата ръка пред лицето си. Сега, да видите какво може да почувствате. Какво се крие в нея? Вий извадите я и я скриете, пъхнете я в джоба или отзад и пак гледате насам-нататък. Разсъждавайте! Тук, върху ръката, ще се спреш, ще хванеш пръстите. Ще хванеш първия пръст, ще го поразгледаш, ще минеш всички пръсти на лявата и на дясната и веднага ще се промени твойто състояние. Веднага ще придобиеш известно вдъхновение. Писанието казва, че всички хора Господ ги държи написани на ръката Си. Господ, като погледне на ръката Си, вижда, че някой има нужда. Питам: ако Господ има написани хората на ръката Си, като погледне, знае какво трябва да се прави. Вий, като погледнете на вашата ръка, какво ще прочетете? Като погледнете на ръката си, трябва да видите какво има написано; всяка сутрин има нещо ново написано на ръката ви. Има нещо постоянно, което са написали, но има и нещо, което се пише и се разписва. То не се изтрива, но са листа. Мислили ли сте какви са ръцете на математиците? По какво се отличават математиците – математически ръце има.

В един окултен клас със закона на внушението ще си служите като един метод. Не прилагате ли закона на внушението, ще ви се случат работи нежелателни. Постепенно, не изведнъж, може да усилвате вашата памет, вашите способности. Мързелив си, сутрин не искаш да станеш, обръщаш се на една, на друга страна, може да си казваш, че си завършил своята еволюция – човек сам ще си определи какво трябва да работи.

Една птица например може ли да копае? Птиците не копаят, но прозореца пробиват. Къртът какво прави? Цял ден ходи той, рови. Видях на Витоша кърт – голям куп е направил. Как я изхвърля, тази пръст? Половин метър има. Наблюдавали ли сте кърта как изхвърля пръстта?

Вий ще кажете, че не трябва да се занимавате с кърта. То е закон на внушение – този кърт, като стане сутрин, казва: „Трябва да работя.” Пчелата сутрин си внушава – сутрин, щом лъхне този дъх на цветята, веднага. Животните всичките си служат с внушението. Те внушението го знаят.

Вземете котките, те си внушават. Една котка, за да внуши на друга, най-първо ще направи едно движение, ще се обтегне; ще направи една крива линия, когато иска да внушава, че е някой герой: (фиг. 3.1), а другата, която се подчинява, тя казва така: (фиг. 3.2), огъва се.

Wn4,Clipboard02.gif
И тогава ще подвие опашката си отзад и ще клекне, а другата ще вдигне опашката си тъй, нагоре, и ще мине тъй около нея и малко тъй, на лявата страна ще наведе главата си, ще я погледне накриво, после от другата страна тъй ще мине, пак ще повдигне опашката си. Съзнателно ли е туй движение или не? Туй го има и при хората. Във всички ви го има, то е един навик. Че какво има, аз кажа тъй: Спри се тих и спокоен, наблюдавай, не се изисква много време. На камерата колко време се изисква да наблюдава? В една секунда – и се свърши.

Сега, ако вий развивате вашето съзнание, щом видите един човек, нека се отпечата този образ, а няма сега да го фиксирате. Сега, ще наблюдавате дълго време човека, наведете се – това са състояния още на млекопитающите. В това няма култура. Всички тези състояния, ние трябва да ги владеем. Когато ходи човек, например някой казва тъй - някой от вас като върви, като си удря краката, изстъргали се крачолите му. Гащите му там са все съдрани. (- Какво показва това?) Този човек, като си дере отвътре гащите, много е стиснат, все прибран в себе си, не може да върви тъй прав, страх го е да си разкрачи краката, да върви тъй, паралелно.

И тъй, за да дойде до [...]*

Сега, казвам изводите. Например изучавате физика: не само нейното приложение – как се постройват къщи, но тази физика има приложение в психологическия свят. Изучавате химия, но химията има приложение вътре в чувствата, има приложение вътре и в ума. Например, ако ви запитат: маслото по-леко ли е от водата? Дървеното масло по-леко е. Какво е атомното тегло? Питам тогава: водните капки по-леки ли са от въздуха? По-тежки. Как тогава облаците стоят горе? След време може да изучавате вътрешното движение, което става в йоните и молекулите, те имат обратни движения. Когато атомите се движат в едно направление, молекулите се движат в обратното – две противоположни течения. Водните капки се увличат от течението на електричеството. Кръвообращението вътре в човешкия организъм става не от сърцето, а от туй електричество. В света има едно живо електричество, което пулсира. Дотогава, докато сърцето е в туй течение, то се свива постоянно; излезе ли от това течение, веднага спира. Съпротивлението в артериите и вените е грамадно, откъде ще придобие сърцето тази енергия, да кара кръвта? То са течения. Здравословността на вашето сърце зависи от вашия мозък – в какво състояние имате електричеството там. И после, стомашният мозък, който е свързан с магнетизма – от туй ще зависи сърцето ви какво ще бъде.

Кои положения трябва да има? Ума си не трябва да го поставяте в известни противоречия. Ще се пазите да имате известна положителна идея, с която мислите ви да се урегулират. Ще дойдат отвън противоречията. Да допуснем сега следния опит. Допуснете, че някой от вас е попаднал в ръцете на разбойници. Кой метод ще употребите вие, за да се освободите? Един ще се моли. Но ако вий разбирате законите, ще си служите с внушението: когато спят тези разбойници, или трябва да ги преспите всички, или да им внушите да ви пуснат те. Да създадете в тях едно сънно състояние, да спят, и вие като си заминете, да се събудят; или чрез закона на внушението – да ви пуснат; или, най-после, като не може и с единия, и с другия – да платите, да ви пуснат. То е пак внушение – като платите 5-10 000 лева, пак ще ви пуснат.

Зная следния пример: Минават през едно място търговци и други хора, спират ги разбойници и ги обират. Минава един добър човек, хващат го, казват: „Ти си добър човек, на ти 25 лева, върви си.” Разбойникът съзнава, че този човек носи нещо в себе си и казват: „Добър човек е. А от тези можем да вземем нещо, тях можем да ги обираме, но на теб данък плащаме.”

Сега, в школата не само да добивате знание. Ако вие добивате само знание, може да ви даде простор, ширина, но ако имате една широка земя, ненасадена с плодни дървета, няма извори, ще бъде само една пустиня, която вдига само пясък – знанието, ако няма своето приложение в живота. Всякога трябва да учите. Отсега и докато заминете, на 120 години като си, тъй, над книгата, като някой млад. На 120 години като си, пак решаваш великите задачи на живота. Сега като гледам, някои от вас още отсега сте остарели. Погледнете се, казвате: „Стар съм!” Старостта е една илюзия на живота. Лежиш 3-4 месеца, не можеш да станеш – остарял си; счупят ти краката – остарял си. Оздравя ти кракът - здрав си. И мозъкът някой път – остарял, стои, не може да мисли. По някой път се спират тези токове на мисълта. Когато човек прекарва силни пертурбации – аз го наричам де-магнитизиране; когато човек води малко нередовен живот, човек престава да мисли, разсейва се.

Първото нещо: Вий сте дошли на Земята, значи имате известна мисия. Капитала, който ви е даден, не само да го заровите в земята, но да припечелите нещо. Да стане човек добър, то е един плюс в капитала, който ни е даден в живота. Всеки един от вас трябва да има желание да се прояви, в каквото и да е направление: или с мотиката, или с перото си, или да измисли нещо, с музиката. В каквото да е направление, все трябва приложение, известно усилие – то е една работа, която трябва да се извърши. Не туй, което отвън сме изработили, но онова, което сме придобили. Аз наричам работа туй, което човек придобие в себе си. Не колко книги е прочел. Ако десет пъти си прочел Библията и ти дойде една малка неприятност и не можеш да я издържиш, Библията ще те ползва ли? Като ти дойде едно нещастие, ти ще процитираш един стих, втори, трети, шести; всяка една книга си има своя смисъл.

Добре, ако два елемента се съединяват и образуват водата – водородът и кислородът, но водата съдържа и един трети елемент, туй, което химиците не познават. Туй, което отличава водата – тази вода не мяза нито на водорода, нито на кислорода. Защо именно и двата елемента в газообразно състояние поддържат горението и горят, а като се съединят, не горят? Има трети един елемент, той е водата; водата тогава е символ на живота. Тогава, колко елемента влизат в живота? Кои са елементите на живота, два елемента, кои са те? Огънят и водата. Тогава, туй изречение казва: „Ако се не родите от вода и Дух” (Духът е силата, огънят) – животът с това започва. В органическия свят присъствието на живота с какво се отличава? Забелязва се известна мекота. Там, където има живот, има мекота. Направете едно наблюдение, влезнете в едно общество, където има съзнание, където хората живеят – ще забележите една вътрешна мекота. Някой път може да направите опит с вашите приятели – забелязва се една мекота там, където животът е по-изобилен. А там, където животът е по-малко, забелязва се всякога една студенина – хладина. Казват, тези хора малко живот имат. Животът всякога носи нещо приятно сам по себе си. Животът е израз на Божественото, доколкото ние разтворим душата си. С Божественото проявява се животът.

Сега, въпросът е, ще си служим с внушението. Вий, вместо да внушавате на себе си, старайте се да внушавате на другите. Вий сте способни да внушите на другите да направят много работи, но на себе си не можете да внушите. Някой казва: „Не се обиждай, не се докачай, ти ще издържиш изпита си.” Хубаво, но онзи, който насърчава, като дойде в същото положение, не се сеща сам да си внуши. То е хубаво, когато имаш един добър приятел, който да ти внуши. Но когато нямаш кой да ти внуши, трябва да можеш и сам да си свършиш работата. Ще си служиш със закона на внушението за доброто. В целия свят внушението навсякъде го употребяват – и военните, и разбойниците, котките, мечките, всички животни употребяват внушението. Сега, ако те го употребяват, ще го употребявате и вие, ще учите; може да го употребявате за лекуване, за подкрепване на вашата памет; във време на скръб, на страдание, ще си внушавате. Ще ви дадем ред формули. Аз не искам да ви дам, някои ще ви станат известна спънка. Може да ви се дадат известни формули и по тях ще си създадете други. Или известни принципи, които може да ги прилагате. То е едно оръжие, вие сте сега в ада. Хора, които живеят за себе си, те живеят в ада.

Аз тази сутрин говорих за съзнание и подсъзнание – те са за един земен живот. А когато дойдете до самосъзнанието и свръхсъзнанието – то е вече Небето. После ще се занимавате с тях, ще съедините тези два живота и ще определите посоката на сегашния живот, как трябва да се движите, в какво направление. Всички имате условия за работа, да опитате един Божествен закон, да добиете онази самоувереност, както един химик, който прави своите опити в лабораторията. Не само един опит, но 99 опита, да бъдеш уверен сто на сто.

ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!


  • представление – остар. представа
  • строение – рус. постройка, сграда; строеж, структура
  • иждивявам – диал. изразходвам
  • В оригинала има стенографски знаци