от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Общ Окултен Клас- ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

КНИГА: Вътрешният господар, изд. ALPHA-DAR, 1996 г.

същата лекция може да се прочете в КНИГА: Единственото богатство, изд. София, 1999 г.

Вътрешният господар

"Отче Наш"

Каква е задачата на болния, като стане от леглото? — Да пристъпва, за да види дали може да се държи на краката си. Често хората имат идеи, подобни на нашата идея с лотарийните билети. Вие не сте спечелили и ще ме глобите. Но когато ви казах, че ако спечелите един милион, половината ще дадете, вие си помислихте: "Много е!" Та сега сме квит.

В какво седи престъплението на човека в света? — Престъплението излиза от доброто. Понеже ако не употребите доброто на място, вършите престъпление. И ако нямахте добро, нямаше да има престъпление. От какво произлиза невежеството? - От знанието. Ако нямате знание, имате невежество. От какво излиза безсилието? — От силата. Ако нямате сила, имате безсилие. Някой ще каже: - "Докажи ми." Имаш една точка. Какво можеш да направиш с една точка? От една точка А имаш само една възможност. Като се движиш от точката, ще направиш една права линия. Вие знаете, че правата линия е много дълга. Не, точката има само една възможност. Точката може да направи само една крачка. И като направи една крачка, ще намери друга точка и там ще се срещнат. Така че две разумни същества ще се срещнат, като отиват едно към друго. Как ще се разминат две същества? Представете си, че вие ще се срещнете на една права линия. А пък правата линия има дължина, но няма широчина, няма и дебелина. Как ще се разминете? - Няма да може да се разминете. Тогава какво можете да разрешите по правата линия? Вие казвате: "Човек трябва да бъде прав." Правият човек какво ще разреши? Тези хора ще се съгласят да тръгнат в друг път. Ще кажат: "По пътя, по който сме тръгнали, не сме завършили своята еволюция. По нов път трябва да тръгнем." За този нов път има две възможности. Някой ще каже, че трябва да се пречупи линията. Не да се пречупи, а трябва да се огъне. Ще кажете: "Как ще се огъне човек?" Казват: "Не се огъвай." Защо да не се огъва човек? И защо трябва да се огъне? Казват, че човек трябва да бъде добър. Защо трябва да бъде добър?

OOK-19-2-1-1.gif

Човек трябва да има една възможност. Защото, като се срещнат двете същества на правата линия, нищо не могат да направят. Ще си гугуцат, пак ще гугуцат, каквото имат, ще го изядат и гугуцането ще престане и трябва да измислят някоя нова идея. Единственото нещо, което трябва да направят, е да се пречупят или по-добре да се огънат. Да допуснем, че вие сте богати. Седнали сте на стола, имате слугини, натиснете звънеца, слугините идват. И вие заповядвате. Вие сте център на движение. Дойде един слуга. Заповядвате му да донесе хляб. Друг да донесе друго. Представете си, че един ден слугите се разболеят. Звъните, но слугата не идва, болен е. Какво ще правите тогава? Ако сте религиозен, вие ще кажете: "Господ как е наредил." Не разбирате какво е наредил Господ. Господ е наредил, като ви е пратил на земята, да учите. Не ви е пратил да седите на стол, а да учите. Какво трябва да учите? Детето в утробата на майка си има всичкото желание и мисли как да излезе, да се освободи от ограничението, което майка му е създала. И знаете ли какво ограничение му е създала тя? Тя му казва: "Тук ще седиш и ще мълчиш." То седи на едно място и мисли какво да прави. Това дете е на правата линия АВ. Седи с майка си и си гугуцат. Представете си, че това дете не иска да излезе. И майката не иска да го пусне. Минават девет месеца и то почва да расте отвътре. Минават година, две, то расте. Какво ще стане с майката, я ми кажете. Мнозина от вас сте философи. Казвате: "Как Господ е направил света!" Трябва да се знае начина, по който се изучава Божественият свят. Тази година ще се научите на едно нещо. В света сега има два милиарда господари. Няма слуги. На всички трябва да се подчинявате. Какво ще правите, кажете ми! Всички нещастия в света произтичат от господарите. Всеки господар иска да му служат. Кой на кого да служи? Седят двама инвалиди в една болница, единият с отрязан крак, а на другия и двата крака отрязани. Този с отрязания крак казал на другия, с двата отрязани крака: "Стани да ми донесеш малко вода." Другият казал: "А, стани ти! Ти имаш поне един крак." Питам сега: кой трябва да донесе вода - онзи, комуто двата крака са отрязани, или този с единия отрязан крак? Кой има по-големи възможности? Това са обикновени разсъждения, които ни помагат.

Вие имате един килограм желязо. Колко струва един килограм желязо? - Четири, пет лева. Сега то е по-скъпо. Ако разточите това желязо на нишка, ще му повишите цената на двадесет и пет хиляди лева. Ако го направите на тънки жици и го продадете, ще вземете двадесет и пет хиляди лева. Следователно нещата трябва да се обработят. Имате известна добродетел. Тази добродетел е в потенциално състояние. Какво означава това? (Учителят вдига нагоре показалеца и средния си пръст.) В музикално отношение това е терца. Какви са свойствата на терцата? Терцата има само един потенциал. Силата на терцата е в потенциала. Значи има един затворен тон. Затвореният тон е потенциал в музиката. Ако вземете два тона, например "до" и "ми", то потенциалът в терцата е "ре". Квартата има два потенциала. Какъв е потенциалът на квинтата? Тя има три потенциала. Да оставим сега философията на музиката. (Учителят изправя показалеца и средния си пръст и свива другите пръсти.) Тези отворени пръсти дават, а пък свитите вземат. (Учителят изправя малкия пръст и показалеца.) Свещениците дават благословение в квинта. Да кажем, че сте неразположени — това е потенциал. Когато имате разположение, и то е потенциал. Това е капитал, турен в обръщение. В човека всичкия потенциал, вложения капитал е в неговия мозък. Потенциалната енергия е в главата. Капиталът в обръщение е в лицето. В главата е вложен целият капитал в човека. Главата показва колко е целият капитал на човека. Лицето показва колко от този капитал е в обръщение, в работа. А пък ръката показва колко от този капитал принася полза. Ръцете показват какво има човек, колко приходи може да има. Един човек с къси пръсти може да учи само история. Той не може да учи математика. Добрите математици имат дълги пръсти, дълго лице и развито чело. Не всеки може да смята. Математиката е наука за събиране и за отношенията, които съществуват в света. Знаете ли какво е едно отношение? Вие искате да оздравеете. Болният трябва да бъде умен. Ако той иска да бъде здрав, не трябва да среща други болни като себе си. Защото ще вземе още от болестта им. Трябва да срещне един здрав човек и да стане приятел с него, за да получи нещо от силата му. Ако не срещне здрав, по-мъчно ще му мине болестта. Същият закон важи за вътрешния живот. Искате да бъдете умни, ще дружите с умни хора, а не с глупави. Ще дружите с най-умните хора. Искате да бъдете добри, ще дружите с най-добрите хора. Вие сега искате да обърнете хората към новото учение или към Бога. Казвате: "Да ги обърнем към Христа." Че как ще стане това? Какво значи да се обърне една дреха? Как обръщат една дреха? Понякога, като се говори, туря се една смешка, за да се накара човек да мисли.

Защо не можахте да спечелите от лотарията? Понеже всички тези числа на билета ви бяха все невежи, простаци. Ако дойде един, който не разбира електротехника и иска да поправи лампите, той ще ги развали. Имаше един часовникар, българин. Препоръчаха ми го, когато живеех на "Опълченска" 66. Часовникът ми се беше напрашил. Този часовникар го поправи. После трябваше всяка седмица да поправям този часовник — върви, върви и спре. А по-рано вървеше по-добре. Тогава казах: "Такъв часовникар да не ми препоръчвате." Отново го препоръчаха, бил стар и опитен. Казах: "Опитен е, научил е само да разваля!" Така не се поправя часовник.

Та и вие, когато обърнете някого, той не върви вече. Какво значи да се обърне човек? Вие вървите в една посока. Какво значи обръщане? - Да покажете, че пътят АВ е вече изходящ. Някой казва: "Аз се моля." Една сестра взела шест билета по двадесет и пет лева според всичките правила, които аз съм ви препоръчал. И едвам спечелила петдесет лева. Шест билета правят сто и петдесет лева. Аз разглеждам всичките билети и виждам, че са много прости и невежи. В номерата няма седем и девет. А седем и девет печелят, а пък има три и четири. Казах: "Много прости са тези числа." Човека има нюх, има едно вътрешно чувство, което показва дали билетът ще спечели. Няма да ви го кажа сега. Защото то е опасно чувство. Човек може да знае в даден случай ще сполучи ли или няма да сполучи. Така, както онзи, който има обоняние, като се приближи, усеща, че във въздуха се носи едно хубаво ухание от някое цвете. От половин километър го чувства. Не го знае къде е. И колкото повече се приближава, уханието се увеличава, и обратно. Трябва да го намерите къде е. Та казвам: това ухание събужда човешкия ум да мисли. Гладни сте. Гладът ще ви застави да намерите в даден случай това, от което имате нужда. Или сте невежа. Невежеството е един подтик, който ще ви застави да намерите знанието. Невежеството е потенциал. Не че сте невежи. Вие имате в себе си известни възможности, но ви трябват условия, за да се развивате. Не трябва да разчитате сега на чуждия капитал. Ако ви дадат двадесет и пет хиляди лева назаем, какво трябва да ги направите? Вие трябва да ги турите в оборот, да спечелите, защото този, който ви е дал двадесет и пет хиляди лева, след една година ще иска и той да спечели. Той няма да ви ги даде за добрина, за никаква добрина. И може да вземе четири процента лихва. В пощата по колко процента вземат? — По четири или по пет процента. Да допуснем, че вземете по четири процента. Вие влагате хиляда лева в пощата. Колко ще спечелите след една година - четиридесет лева. Като вземете назаем двадесет и пет хиляди лева, след една година трябва да ги върнете. Освен това, като сметнете по четиридесет лева на всеки хиляда лева, то трябва да платите общо двадесет и шест хиляди лева. Ако държите тези пари и не правите оборот, какво ще спечелите? Но ако ги турите в обръщение и спечелите четири хиляди лева, като платите лихвата, ще имате няколко хиляди лева печалба.

Та сега вие всинца очаквате знанието да ви дойде отнякъде. Най-първо трябва да развиете в себе си сила. След това трябва да придобиете здраве. Тогава богатството ще дойде като резултат. Силата, здравето са богатства. Ако вие не сте силен и ако не сте здрав, не можете да бъдете богат. И да имате богатство, то ще бъде безпредметно за вас. Богатството има смисъл само за здравия човек. Под думата богатство разбирам външните условия и вътрешните възможности, при които човек може да се развива добре. Ще имате условия и възможности да работите. Ако седите на едно място и не можете да разрешавате една мъчнотия, какво ще правите? Какво разрешавате сега, кажете ми? Някои от вас сте на петдесет, шестдесет години. Минава ви през ума, че може да умрете. То е една възможност. Може да се родите. И то е една възможност. Хубаво, трябва да разрешите въпроса. Като умрете, ще отидете някъде. Къде ще отидете? Казвате: "Като умра, ще видя." Не чакайте, като умрете, да видите и тогава да разрешавате. Тази задача разрешете сега. Вие казвате: "Вярвам в Господа." Хубаво, Господ ви е пратил на земята, но Той най-първо ви е пратил тук за работа. Сега като отидете в онзи свят, какво ще занесете там, какво ще занесете със себе си? Синът, който е ходил в странство и се е върнал, е донесъл знание на баща си, пък онзи, който е ходил да спечели богатство, като спечели, ще донесе и той нещо. Но ако не е спечелил, какво ще донесе? Тогава ще вземете примера за онзи син, който взел каквото му се падало от баща си, изпоял всичко, нищо не спечелил и като закъсал, като осиромашал, върнал се при баща си. Когато закъсал, турили го свинар. Но като свинар не му давали да яде от рошковите, които ядели свинете. Той слязъл по-ниско и от свинете. Те имали право да ядат от рошковите, а пък той нямал право да яде от тях. И си казал: "При баща си имах в изобилие да ям и да пия, а пък сега нямам." Няма що, със свинарство работите не вървят. Какво значи свинарство? Имате в сърцето си едно неразположение. Често се обезверявате — на този, на онзи не вярвате. Казвате: "Този е лош, онзи е лош." Питам, това не е ли пасене на свине. Ето с какво се храните. На сто души знаете лошите черти. Знаете какво са писали вестниците. Какво ще ви допринесе да знаете лошите работи.

Не носете погрешките на хората. Не се занимавайте с погрешките на хората. Върнете се при баща си и се занимавайте с добродетели. Като срещнете някой човек, не търсете погрешките му, а търсете добродетелите му, какви дарби има, какви способности. Ако е музикант, запознайте се с музикалните му дарби. Ако е полиглот, лингвист, запознайте се с това какви езици знае. Запознайте се с езиците, които знае. Той има какво да ви предаде. Ако е художник, запознайте се с неговата художествена работа. Казваш: "Човек трябва да бъде мълчалив." Кога човек трябва да бъде мълчалив? Да бъдете мълчаливи, значи да не слушате хората какво говорят.

Тая сутрин какво си говорихте? Като станахте от леглото, какво говорихте? Вие може да ми зададете същия въпрос. — Аз ще ви кажа. Дойде ми мисълта с цигулката ли да дойда тук или без цигулката. - Имам си съображение. Та като помислих, казах си: "Без нея." Понеже ако дойда с нея, ще трябва да взема билет, да плащам. Трябва да се плати за цигулката, за разходката дотук. От икономическо гледище не я взех. Ако я бях взел, трябваше да свиря, а пък енергията на музиката е много голяма. Един ден ще ми представят квитанция, че съм свирил и ще кажат: "Ти си свирил, но трябва да платиш такса. Ти искаш да им правиш развлечение." За развлечението трябва да платя. А пък аз като свиря, вие нищо не плащате. Сега аз ви представям една истина в детинска форма. Не е лошо да дойда с цигулката, но някой път и тя е неразположена и врънка: "Тези сребърни нишки са много хубави, но трябва да туриш златни струни, специални, поне някои. А другите да са сребърни."

Някой път у вас се заражда желание да се облечете добре, с хубави обуща и да се покажете. Защо искате да се облечете добре? Вие ще си направите тесни обуща, по модел и от много хубава камилска кожа, но заострени като рогата на някой вол. И след като носите тези обуща една година, те ще образуват мазоли на пръстите. И тогава ще почнете да мислите как да лекувате мазолите си. Ще им турите това-онова, ще ги режете. Казвам: "Защо носите такива тесни обуща?" — Казвате: "Модата е такава." Господ направи краката на човек. Обущата да се съобразяват с краката. (Учителят слага ръката си върху черната дъска и с тебешир чертае контурите й.) Искам да направя една ръкавица, която да прилепя на всичките ми пръсти. Тесните ръкавици после трябва да ги разширявам. Няма какво да ги разширявам, а ще ги направя толкова широки, колкото е ръката ми.

Не стеснявай себе си в нищо. Не стеснявай в себе си любовта, понеже ако я стесняваш, ще образуваш мазоли. Не стеснявай правдата в себе си. Не стеснявай ума си, понеже ако го стесняваш, ще образуваш пак мазоли в себе си. Не стеснявайте сърцето си, волята си и ума си. Бог е направил толкова широк света, че най-първо трябва да имате простор, въздух в душите си. И когато мислите за Бога, ще мислите, че Той е най-умното и най-благородното същество. Когато му кажат, че е извършено престъпление, че някой е убит. Господ казва: "Дайте му живот!" - Не вика да съди този, който е убил. Където види, че някой е умрял, Той само го побутва и онзи се съживява. И му казва: "Стой малко по-далеч от този, който те уби. Не се доближавай до него." На какво разстояние трябва да седите от онзи, който ви е лъгал? - Щом ви е лъгал, стойте на три-четири метра разстояние. Вие в ума си казвате: "Тези работи ние ги знаем." Хубаво, знаете ги, но не ги прилагате. Казвате: "Ние имаме известен идеал, Христос е идеалът!" - Какво подразбирате под думата идеал? Вие мислите, че който е идеален човек, той е съвършен. Идеалът не е съвършенство. Ние сме идеални по отношение на миналите поколения. Европейската култура идеална ли е? Вижте онези оръдия, които имат европейските народи. Вие казвате за някой човек: "Той е идеален човек, богат, къщата му е много хубава." Но идеален ли е този богат човек? Той е идеален за себе си. Разбира живота толкова, колкото да си урежда работите. Но този идеал и на вас може да послужи. — И вие може да си уредите живота. Но това не показва, че неговият живот е съвършен. Идеалът има две лица: черно и бяло. Идеалът е външната страна на живота. Някой е облечен с хубава дреха. Детето е идеално облечено. Но утре то не може да бъде облечено с тези идеални дрехи. Ще се измени неговият идеал. Дрехите му трябва да бъдат по-големи. И ако вашата идея за Бога не се изменя, вие нямате идея. Идеалът ви трябва да се изменя. Това е гръцка дума и какво означава? - Представа. Ако видите един грозен човек, това още не е идеалният човек. Той не е и съвършен.

Сега ще ви дам едно пояснение. Вие мислите, че като повярвате и като почнете да любите, всичките мъчнотии ще се премахнат. Вие се лъжете. Представете си, че един скулптор намери един хубав камък. Хората са го подритвали, птиците са кацали на него, никой не е обръщал внимание на този камък. Но този скулптор казал, че от този камък ще излезе нещо. Той мислил, че като е сложен тук, нищо не става от него. Един ден взима чуковете си, вдига камъка и го натоварва. Камъкът казал: "И за мен настанаха приятни дни!" Отишли с колата до едно място, където скулпторът изправил камъка. Вдига чука и удря от тая и от другата страна, чупи парчета, а камъкът кряска и вика. Той казва: "Беля!" Наближава време идеята да се въплати в камъка. Скулпторът взема пак чука и удря, докато най-после излиза една статуя на идеалния човек. Подобно на гръцкия Аполон. И туря статуята на един пиедестал. Идва публиката и се възхищава. По-рано камъка са го подритвали, а сега, който мине, погледне го и казва: "Много е хубава статуята." Ако вие сте този скулптор, от вас ще се учат хората.

Пак ще има дъжд, сняг и вятър върху статуята, птици пак ще кацат по нея, но положението ще се измени, ще стане по-добро. Та не искайте на Земята да се премахнат всички препятствия. Това би било най-голямото ви нещастие.

Кой трябва да бъде господарят във вас? Господ трябва да бъде вашия дух. Господарка трябва да бъде вашата душа. Слуги трябва да бъдат вашия ум, вашето сърце и вашата воля. Трима слуги трябва да имате и двама господари. По какво се отличават господарят и господарката. Господарят трябва да говори гърлесто, господарката трябва да говори много тъничко. Ако вземем музиката — кой говори дебело? Басът. Я ми изпейте сега нещо. Аз ви слушах отгоре да пеете: "Давай, давай!" Я ми я изпейте, да видим как пее господарката: "Давай, давай" или как господарят пее дебело: "Давай, давай". Не цялата песен, а само няколко думи. (Към Олга.) Господар си, кажи си думата. Ето публиката! Къде ще намериш такава публика? (Сестрата изпя само първия ред, след това и Учителят го изпя.) Господарят пее басът. В баса има съдържание на нещата. Той е отглас. В сопраното има интензивност — това са късите вълни. Те проникват. А пък алтът е украшение, гарнитура.

Не се занимавайте с вашите погрешки, но ги облагородявайте с присадка. За вас те са капитал, едно голямо богатство. Ако има трън във вашата градина, не го изкоренявайте - облагородете го. Едно чувство, една мисъл, една постъпка могат да се облагородят, да се присадят. Има много работи, наследени от ред минали поколения. Имате характер, който не се дължи на вас, той е наследен от вашите деди, прадеди, бащи и пр. Вие трябва да бъдете умни. Някои от вашите способности, чувства, мисли трябва да се облагородят. Всичко е в присаждането.

Например имате един човек, когото не обичате. Този човек не го обичате по единствената причина, че прилича на вас. Вие не обичате в него един ваш недостатък. И този недостатък, вашият дефект, се проектира в онзи човек. Сега това е само твърдение. Вие не сте виновни. Дойде един човек и вие не го обичате. Имате право. Някой казва: "Не можем да обичаме всички хора." И Бог не обича всички. На грешниците Той се гневи. Грешниците ги наказва. Ние мислим, че Господ е любов. И в наказанието Той влага любов. Той казва на човека: "Ти не трябва да измъчваш другите хора." Бог вижда, че някой по-силен измъчва другите. Той го туря на мъчение и казва: "Приятно ли ти е?" Онзи отговаря: "Не!" Бог му казва: "Тогава не го прави и на другите! Втори път като дойда, ще видя."

Някои са си създали теории за прераждането. Мнозина питат: "Вярваш ли в прераждането?" Какво значи да вярвам в прераждането? Някой пита: "Я ми кажете какъв съм бил в миналото?" Казвам му: "От близките ли прераждания или от далечните, какъв си бил преди шестстотин, седемстотин прераждания. Преди десет прераждания си бил един толкова жесток цар, че сам си бесил хората. И от това царуване е всичката беля, която сега имаш. И всички тези хора, които си избесил тогава, са сега около тебе и ти правят пакости. И тези хора те мразят. Ти казваш: "Защо правят така?" Защото си бил цар. И си мислил, че си уредил въпроса, като си ги избесил, и че няма да даваш отчет. Но няма такова нещо. Бог държи всички хора отговорни и ги благославя. Добрите благославя и грешните благославя. Добрите милва, а пък грешните сурвака с дрянова сурвачка. Тази сутрин слушам, че някой отвън вика. Трябваше да се върна от разходката си. Виждам, че една сестра чука на вратата и казва: "Сестра ми умира, какво да направя? Стомахът я боли." Казах: "Топла вода!" Дадох й и други наставления. Казах й: "Идете и направете това! Тя за новата година е яла, каквото не трябва. Яденето не е било хубаво." Тая сестра, след като дадох наставленията, си отиде. Не зная коя беше.

Вие имате някоя мъчнотия в себе си и казвате: "Защо Господ е създал света така?" - Как трябва да го създаде? В това противоречие, в което си поставен, трябва да намериш един изходен път. Някой казва: "Учителят ще ни обясни." Ученикът трябва да е прилежен. Ученикът трябва да приложи казаното. Да допуснем, че аз пея и вие казвате: "Много хубаво пееш." Но и вие трябва да пеете. Моето пеене ползва мен, но вие, като пеете, може да си помогнете.

Имате една болест. Като й пеете, тя ще ви напусне. Като пеете на ревматизма три дена, той ще ви напусне. Трябва да знаете как да пеете. Имате главоболие. Можете с пеене да си лекувате главоболието. Болката представлява насъбрана излишна енергия във вашия ум и тази енергия не може да се освободи. Има голямо напрежение в нервната система.

Или имате коремоболие. Това е насъбрана енергия, която не може да се пласира, както трябва. Или имате ставен ревматизъм. Това е също излишна, насъбрана потенциална енергия. Няма движение, енергията е застояла. Жизнена енергия не идва и органите са лишени от нея - има недоимък. Седите в една задушна стая, в която има насъбран доста въглероден двуокис. Какво се изисква? - Или да излезете вън, или да отворите прозореца и да влезе пресен въздух. Или сте яли известна храна, която стомахът ви не може да смели. Яжте прясна храна, която стомахът ви може да асимилира, за да ви достави нужната енергия. Тези работи вие ги знаете. Трябва да направите един контакт с природата. Само ще влезете в съприкосновение с природата и тя ще ви даде това, от което се нуждаете.

Вие искате да се обичате. Знаете ли какъв е законът на обичта? В любовта е вложен следният закон: ако двама се обичат и ако тяхната любов не изпраща лъчи от себе си към другите, ако от тяхната любов не се ползват хората, тази любов е безполезна. Двама души, като се обичат, ако не проявяват любовта си към другите, тази любов ще бъде еднообразна. В любовта вие сте много взискателни. Какво правите, щом обичате някого? Тук има три прояви. Ако сте на физическото поле, ако съзнанието ви е на физическото поле, вие искате целия ден той да мисли за вас. И питате: "Какво мисли той за мене?" То е цяло нещастие да турят нещата близо до очите ви и друго да не можете да виждате, а да виждате само един човек пред вас.

Трябва да се учите на любовта, която идва при вас. Трябва да използвате онези блага, които любовта носи в себе си. Любовта, която иде, трябва да събуди активност във вашия ум. Не само това — освен ума, трябва да събудите способностите, които имате. После любовта трябва да събуди вашето сърце и вашата воля. Най-сетне любовта трябва да внесе жизнен еликсир във вашето тяло. Та като дойде любовта във вас, ако ви събуди ума, способностите, сърцето, волята и не остави еликсир в тялото, тази любов не е оная, Божествената любов, за която аз говоря. Това е бъдещият идеал. Това не се постига в един ден. Вие имате големи постижения. Имате много богатства. Аз съм слушал да говорите: "Не виждам да имам някакъв талант." В какво седи талантът на един скулптор? В какво седи талантът на един математик? Това е отношението на числата. В математиката се работи с живи числа. Ще съберете на едно място един умен човек и един добър човек. Под думата умен разбирам ума, а под думата добър разбирам сърцето. Ако се съберат умният и добрият, те ще оправят сърцето. Но ако се съберат само двама умни хора, те ще критикуват, но няма да оправят нищо.

Когато рисувате, няма да рисувате целия човек, а само една основна черта в него, която определя характера му. Вие не можете да нарисувате едно живо лице, ще нарисувате само едно качество, което е статически в него. Ако сте го нарисували в старост, той е стар; ако сте го рисували в младост, той е млад. Картината не прогресира в тебе. Това, което не прогресира в тебе, то е картина. Ти мислиш, че си добър човек - това е картина. Ти мислиш, че си умен човек — това е картина. Ти мислиш, че си силен човек - това е картина. Хубаво е да е картина, но тя определя само едно състояние. Като се видиш на картината на десет години, тази младост си седи там. А умният човек може да бъде млад, възрастен и стар, може да изменя живота си.

Умният човек не знае какво нещо е слабост. Слабостта произтича от нарушението на Божиите закони. Вие ставате слаби по единствената причина, че не употребявате Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина на място. Човечеството страда от безлюбие, невежество и от неправди. Никой не може да влезе в положението на другиго и да му помогне. Единственото Същество, което ни помага, е Бог. Той ни помага отвътре. Той ни нашепва какво не ни достига.

Давам ви следните думи: "Сила, здраве е богатство." Тия думи ще ги изпеете. Всички неща, които не са направени хубаво, имате право да ги критикувате, но хубавите неща не можете да критикувате. Умният човек, добрият човек, силният човек не може да критикувате. Си-ла - това са два тона. Тук има слизане отгоре надолу. Къде е ударението? На първата сричка. Тия думи могат да се изпеят по много начини, но има само един истински начин. Когато пеенето ви е в съгласие с природата, вие придобивате нещо; не придобивате ли — не пеете хубаво. Ако не пеете хубаво, ще ви критикуват. Аз говоря за музиката, при която се придобива нещо. Музиката дава разположение. Най-първо ще пеете тихо и след като се научите да пеете хубаво, ще пеете по-високо. Хората непременно трябва да пеят. Казано е: "Пейте и възпявайте Господа в душата си". Нека да започнем изпяването на тези думи. (Учителят много пъти изпя тези думи: "Сила, здраве е богатство".) Всички хора съставляват възможности. Те са едно благословение. Всеки един човек е едно благословение в света. Всяко едно същество, всяко дърво и другите същества са възможности. На всичко трябва да се радваме. Това са възможности, които Бог е създал в света. Радвайте се, че сте [в] един свят на възможности. Я изпейте сега тия думи. (Всички пеем.) Вижте каква сила дойде сега чрез тая песен. Силата дойде от невидимия свят. Гениите на музиката я изпращат. Необходимо е човек да има спокойствие в душата си. Всеки човек трябва да се владее - и млади, и възрастни, и стари, - понеже се намират в един свят на вечни възможности. Не съжалявайте, че нещо не е станало. Радвайте се, че не е станало. Радвайте се на всички страдания, които са дошли. Всичко, което става в света, ще се обърне на добро. (Всички пяхме старата песен.) Влезте в съобщение с могъщите сили в природата. Вятърът като дойде, той раздвижва листата. Те се движат в зависимост от неговата сила и от неговото разположение. Когато дойде духът, когато пристигне Божественият Дух, той знае как да раздвижи човешкия ум и човешкото сърце. Оставете във вас Божественото да действа.

Първото нещо е: не се спирайте върху вашите слабости, не се спирайте върху вашето недоволство. Защо? — Понеже се намирате в един свят на вечни възможности. Бог е пълен с всичките благости. Всичко хубаво е в Него. Той е определил всичко, което е хубаво за хората, да дойде. Защо се смущаваме? Не сме в един беден свят, а в богат свят. И всеки един от вас има възможности. Така, както всеки е създаден, в него има големи възможности. Вие ще успеете в това, което желаете, но не се стремете да го постигнете изведнъж. За всеки ден да имате едно постижение. Вие искате да бъдете праведни. Старайте се да прилагате правдата, а не да бъдете праведни. Старайте се да прилагате разумността, а не да бъдете разумни. Понеже разумният човек е едно статично положение. Той може да се самозаблуди. Отвсякъде трябва да се учите. Има неща, които можете да учите отвсякъде. От всички хора може да се учите. Ще отидете при обущаря. Той ще ви вземе мярка и ще ви услужи. Там дето някой може да ви принесе услуга, слушайте го. И всеки, на когото може да направите услуга, да ви слуша в дадения момент.

Всинца трябва да слушате — по Божественому. Да слушате от любов. Да слушате, понеже това е желанието на Бога. И той казва: "Обърнете се към мене, когато сте в скръб, и аз ще ви се изявя"! Реалността в общението между мене и слънцето седи в светлината, която приемам. Слънцето е мой възлюбен. Аз съм възлюбен в дадения случай. Аз не искам никой да дойде между слънцето и мене. Нека всички да седят отляво и отдясно. Искам този лъч, който иде отгоре, никой да не го прекъсне. Никой човек да не застава на пътя на този лъч, който иде от Бога. Вие спъвате вашата еволюция, като мислите, че ви трябват пари. Че ви трябват пари — да, но не ги туряйте като идеал, който е необходим за постигането на вашето съвършенство. Не ви препоръчвам сиромашията, не ви препоръчвам и богатството. Но в даден случай мога да ви препоръчам сиромашията или богатството. Ето какво подразбирам под това! Имам едно шише, направено от порцелан. То е бедно. Напълня го — богато е. След това мога да го направя пак бедно — като изсипя съдържанието. Вие сте като шише, което може да стане бедно и богато. Значи движение трябва да има. Шишето трябва да се пълни и да се изпразва. Не роптай, че си изпразнен; учи се - нова вода ще дойде. С това излизане и влизане на водата ще растеш. Ако няма в света сиромашия и богатство, няма да има движение. Щом си сиромах, радвай се, че ще станеш богат; щом си богат, радвай се, че ще станеш сиромах. Да държиш богатството само за себе си, то е едно погрешно схващане.

Какво може да направи кракът за теб? Какво може да направи ръката за теб? Или какво могат да направят ушите, очите, устата? Те могат да направят много нещо! Едната ръка има пет възможности. Какво може да направи първият пръст - показалецът? Ако се отреже първият пръст, човек ще изгуби своето благородство; ако се отреже вторият пръст — средният, човек ще изгуби съзнанието за справедливост; ако се отреже третият пръст — слънчевият пръст, човек ще изгуби идеята за хубавото, красивото в природата; ако се отреже малкият пръст, човек ще изгуби добрите отношения, които може да има към хората. Ако се отреже палецът, човек ще престане да действа. Искате да бъдете благородни. Какво трябва да правите? Не искам да ме разбирате механически. Ще направите следното: Концентрирайте ума си и гладете показалеца на дясната ръка с всичките пръсти на лявата ръка. От основата на показалеца към върха. Сутрин станете и сте неразположени духом. Искате да се оправите. Направете това упражнение с показалеца. Ще го погладите и ще кажете: "Трябва да отсъдиш работите добре!"

Някой носи нечисти, оцапани, скъсани дрехи. Не бива да бъдете оцапани - никакво петно да нямате. Чисти трябва да бъдете. Казано е: "Чистите по сърце ще видят Бога. Чистите по ум ще видят Бога! И чистите по воля ще видят Бога!" Човек трябва да бъде чист по ум, по сърце и по воля. Трябва да имате отлична идея за чистотата. И онзи човек, когото обичате, той трябва да е чист. И аз не мога да обичам, ако не съм чист. За да обичате, трябва да имате хармонично съчетание между ум, сърце и воля. Само тогава можете да обичате. Тогава ще имате светлина и топлина. Тогава ще сте доволни от себе си. И след като си замине онзи, когото обичате, ще сте радостни, няма да съжалявате, че е заминал, защото усещате, че той е близо. И на небето да е, дето и да е, щом сте настроени на една вълна, той по радиото все ви говори, отвсякъде се обажда.

Реалността ни носи постоянно една вътрешна утеха. Казахме: "Сила, здраве е богатство!" Тогава ще дойдете и до следните три думи: път, истина, живот! Как ще изпеете тези думи? За три месеца пейте песента "Сила, здраве е богатство!" Развейте знамето. Като станете от леглото, запейте тези думи из стаята. Ако някой ви гледа отвън, ще каже: "Какво прави този човек?"

Колко работи ни пържат! Колко работи ни стягат! Когато имате ставен ревматизъм, или неврастения, или главоболие, това не е ли стягане? Онези от вас, които са нервни, да пеят "Сила, здраве е богатство" и ще се излекуват! Никакви други церове. И онзи, който има болки в корема, и той по същия начин да пее: "Сила, здраве е богатство". Така ще се излекува.

Силата на човека седи в неговия ум, в неговото сърце и в неговото тяло. Ако умът ви, сърцето ви и волята ви не са свободни, трябва да ги освободите. Най-първо трябва да се освободите. Това освобождаване не е еднократен процес - това е непреривен процес. Постоянно трябва да се освобождавате, понеже се наслоява прах върху вашия ум, сърце и воля. Погледнете тези лампички. Най-първо те са чисти. Но след като са горели дълго време, почерняват, става наслояване. Трябва да се чистят. Та всяка сутрин, като станете, очистете ума си, сърцето си и волята си, поблагодарете на Бога и започнете да работите.

Направете упражнения с молитвата "Отче наш" до двадесет и втори март. Ще разпределите молитвата според числата, които имате до двадесет и втори март. Като кажете "Отче наш", цял ден ще мислите върху тези думи. Може три дена да изговаряте "Отче наш", след това на четвъртия ден ще кажете: "Отче наш, който си на небето" и ще размишлявате върху последните думи, и т.н. Само ако знаете какво нещо се съдържа в тези две думи "Отче наш". Да знаете какво нещо са думите: "Който си на небето" и думите: "Да се свети". Бих желал да прочетем "Отче наш" веднъж, но пред всички. Та сега четете го до двадесет и втори март. Може да изберете "Отче наш" или "Добрата молитва". За всеки ден ще вземете един малък пасаж от една, две или три думи. И цял ден тези думи ще останат в ума ви.

(Всички стават.)

Сега да изговорим само тези думи: "Отче наш".

14 лекция на Учителя, държана на 3 януари 1940 г., сряда, 5-6,35 часа сутринта, София, Изгрев.