от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Посока и растене - Жануа

ТРЕНИРАНЕ

VI-та година (1926-1927)

35-а лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 5.VI.1927 г.

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА!


Fig35.1.jpg

Предположете, това са три основни възможности (фиг.35.1). Не въображаеми, но възможности в живота. Откъде трябва да започнете? Природа та откъде започва движението? Отдолу. Това е ляво. Отляво към дясно е движението.

Има три основни метода, които вие трябва да упражнявате. Най-първо, А представя тренирането на тялото. Методите за трениране на тялото в съвременната цивилизация, в съвременния учен свят, в съвременното общество – правят гимнастически упражнения. Но това е повече едно механическо трениране. С упражнение на тялото могат да се постигнат някакви действителни резултати. Някои от вас трябва да започнат с трениране на тялото си. Вие не може да започнете с трениране на сърцето си. Защото има известни методи как да постъпвате със сърцето си. Най-първо трябва да знаеш как да упражняваш сърцето си; и не само сърцето, но и всички органи, прямо свързани със сърдечната система. Най-после, трябва да упражнявате ума си. Законите, чрез които може да въздействате на вашия мозък. Трябва да знаете откъде да започнете. Да се борави с човешкия мозък е най-трудно. Най-първо ще започнем с тялото.

Представете си, това е главата на човека, туй е гръбначният стълб. Енергията, която минава през гръбначния стълб, се спира в малкия мозък. Тази енергия не минава в предната част на мозъка, става едно подпушване. Щом се спре енергията в малкия мозък, ако вий не знаете да работите, ще се родят най-лошите работи. От малкия мозък енергията може да потече странично, в долната част на мозъка, има една плоскост, тогава ще се зародят разрушителните инстинкти. Ти трябва да разбираш закона, да прекараш кръвта отпред, в челото. Да облее кръвта мозъка ви. А тази кръв не може да премине в мозъка ви, ако не знаете законите, по които се движи живото електричество и живият магнетизъм – тази прана, с която индусите оперират.

От вас някои може да започнат с тренирането на тялото. Тази наука, може да се занимаете с науката на йогите. Трениране на тялото, трениране на сърцето, трениране на ума, или възпитание. Когато аз говоря, трябва да ви разделя на три категории. Едни от вас трябва да започнат с трениране на тялото – упражнения за тялото; на други – за сърцето, на трети – за ума; и след време – резултатите на тези три процеса. Ще направим един опит. Ще съединим тези трите. Ако можем да образуваме тези три течения, ние ще ги съединим и ще направим един опит, да видим какви резултати ще се добият. Ако тренирането на тялото е правилно, ще имаме изобилие – известна енергия, която може да се употреби за добро. Ако тренирането на сърцето е правилно, ще има едно изобилие на сърдечните, чувствените енергии, които пак за добро може да се употребят. И ако възпитанието на мозъка е правилно, пак ще има едно изобилие.

Между вас има едно сънно състояние. Когато хората навлезнат в тази област, на духовния живот, ако не започнат с тялото, правилно да го тренират, почват за заспиват. Едно тягостно състояние почва да се набира в мозъка. И понеже не сте будни във физическото поле, трябва да се пренесете в астралния свят. Но като не разбирате законите на астралния свят, почвате да се скитате навън и не можете да намерите астралното училище. Като се събудите, казвате: "Нищо не разбрах."

Най-първо тялото ви трябва да бъде тренирано. Да не ви е страх от страданията. Трябва да бъдете с едно присъствие на съзнанието. Той, страхът, ще дойде, но ти въздействай с волята си, върви напред. Онзи човек, който не го е страх, може да се образува един трепет в него, но той равномерно върви, няма да се спира. Но като върви, неговият слух тъй силен ще бъде и чувстването – може да знае има ли в пътя някое препятствие или не. Туй тялото ви може да го знае. Да се тренира тялото. При страха да не се пресичат краката или да не отслабва сърцето. Пулса на сърцето, да може да го държите да бие редовно.

Кой от вас иска да започне с трениране за десет дена? В топлото време няма да се тренирате. Вий сте виждали тези, които се тренират в тичане. Един метод, от старите времена останал. Той развива дихателната система. Най-първо трябва да подобрите дихателната система – дълго време да издържате. Онези от вас, които се тренират физически, до Изгрева, онова място, ще излезнете с 10 стомни, да се запъхтите. Най-първо ще се запъхтите, но постепенно плавно ще излезнете и тези двете стомни, няма да усещате никакво задъхване, а една приятност. То е развиване на дихателната система. Стомните няма да бъдат големи; малки, един килограм от едната ръка, друг – в другата; после – по две кила, после – по 3, 4, 5, до 10 кг в едната и 10 – в другата. Не да отслабнат мускулите, може да се образува обратната реакция. Може само с 1 кг за 10 дена да се яви резултатът. Трябват ред години, за да се тренират дробовете хармонично по този начин. После ще дойде другото трениране. Докато дихателната система е под вашето ръководство, да бъде в равновесие с тези закони. Най-първо ще слезнеш веднъж, втория ден ще слезнете два пъти, третия ден – три пъти и т.н.: шест, седем... Ще разделите времето, сутрин, вечер, по обяд, може и посред нощ. Но посред нощ е уморително. Може да си изберете и друго място. Може да си изберете Витоша. Може да си изберете кое да е място, свободно. И доброволно наложете волята си. Ала аз съм забелязал: ако ви оставя на вашата воля, нищо няма да направите. Аз съм решил за ваше добро да ви заставя. Не, аз ще взема да ви натопя вътре във водата. Ти си се накалял – ще те натопя във водата. След като се окъпеш, изчистиш в тази вода, ще почувстваш една приятност. Ние не искаме тези, яките мускули – мускулите трябва да бъдат пластични, меки. В даден момент, като приложите мускулите, тези мускули трябва да стават меки и яки. В даден случай да бъдат толкова меки, а в даден случай – толкова яки, че и желязото да разкъсат.

Аз бих желал някои от вас тъй да се тренират, че като срещнат някой, каже: "Ех, религиозни хора!" – но като го хванеш, да го вдигнеш нагоре, тъй. Аз не искам да идете в другата крайност. Не може да си представите един ангел слаб, хилав! Тялото е един израз на човешката интелигентност. Когато тялото е напълно, разумно подчинено на човешката воля, тогава човек е здрав. Но не да мислим ние да турим силата си в тялото си, а тялото да изразява един орган на волята, на ума, на сърцето.

Някои от вас, които са тренирани тъй, може да започнат с трениране на сърцето, с дихателната система. А с мозъчната е още по-трудно. Да се правят малки опити, защото може да нахлуете в една област, в която има някои лоши последствия. Но с трениране на тялото няма никаква опасност. Които искат от вас – доброволно, а другите ще ги насилим. Копането, работенето на нивата, то е само за трансформиране на енергиите, излишно даване. А трениране на тялото, то е вече в съприкосновение с всички разумни сили в природата, съзнателно и несъзнателно. Най-първо, като се тренира тялото, да понасяш и умствените, и сърдечните процеси, без да се тревожиш. Тялото ти е едно, а ти работи (?). Ще употребявате свободното си време. Ще бъдете много изправни. Никаква философия! Няма да кажете, че сте на особено мнение. Щом дойдете до науката, и имате особено мнение – направете опит.

При трениране на тялото, ако ние започнем със сърцето и ума, веднага ще се събуди едно противодействие. В природата има противодействия, сгъстяване на условията, сгъстяване на електричеството и магнетизма, и може да се образува едно противодействие. Най-първо човека го обхване една леност. Ако речеш утре в 5 часа да захванеш да се упражняваш, ще те обхване леност. Ще почнеш да отлагаш. Друг път не си отлагал. Или разстройство на стомаха, или ревматизъм и други – когато речеш да се тренираш, ще дойдат всички тези противодействия. Онзи, който иска да се тренира, ще дойдат тези противодействия. Но трябва чрез труд и постоянство да се премахнат и постепенно пътят ще се отвори. Не че чрез трениране на тялото всичко може да се постигне, но 1/3 от живота на Земята се регулира правилно, щом се тренира правилно тялото, дихателната система, смилателната система, мускулите. Човек добива изобилие на живот и способност да се занимава повече. А туй е желателно.

Ако искате, можем да изберем 10 души от вас да се тренират физически най-малко за един месец. Може да направите по закона на Свободата. Насилието на Любовта, Мъдростта и Истината. Колкото Любовта позволява, толкова насилие; и колкото Истината и Мъдростта позволяват.

Телата ви на вас не са тренирани. Най-първо искам всички тези гърбове, изкълчвания на една, на друга страна... Ще имате всички една поза – една много малка кривина трябва да има тук, горе на гръбнака, друга – на кръста, и там не трябва да бъде кривината голяма. После, знаете ли сега методи за изправяне на гръбначния стълб? На стената. Американците имат такива уреди. Ще ви посочим някои методи за изправяне. Отвесен трябва да бъде гръбначният стълб, с едно малко отклонение. Трениране на тялото – разбрахте в един месец отгоре какво може да се постигне.

Някои от вас са доста тренирани. Но някои, както ги гледам, не ми се харесват. После, вратът се измерва колко да бъде дебел, после – кръстът, ръката; всичко това трябва да се тренира, че да се докара онази норма. Според вас колко трябва да бъдат дебели ръцете ви, тази идеална мярка приблизително? Един месец няма да я постигнете, но ако може да се приближите, значи законът е верен – една малка тренировка.

Много от недъзите ви при сегашния живот се дължат на тялото. Тялото носи останките на всички тези животи, на минали съществувания носи в себе си – ще се учудите на известни прояви. Всеки от вас може да се обсеби, да се прояви у вас едно желание, старо желание, което може да е отпреди 100 000-200 000 години.

Минават студенти, туй беше в Търново, абитуриенти, всички почнаха да мучат като биволи, други почнаха да лаят. Защо, сега, как ще си го обясните? Аз се спрях при тези ученици, казвам: "Нещо от Дарвиновата теория знаете ли? Как е произлязъл човек?" Поразговорихме се малко за Дарвиновата теория.

Ако има някое недоволство, разумно ще го поставите. Нали сте ученици? Да зададете някой въпрос. То е атавизъм. Аз зная, сега, причините и лесно може да ги отстраня. В дадения случай можех да мина от друго място. Но като предизвикам туй атавистично чувство, същевременно ще се създаде един прецедент за говорене.

У вас често се явява едно чувство на упорство. Човек казва: "Няма да го правя това" – не че неговата воля сега участва. "Няма да го правя това" – но положението мяза като на Настрадин Ходжа, който нямал пари. Като минавал през чаршията, казал: "100 жълтици да намеря, ще ги взема, но ако са 99, няма да ги взема." Чува го един търговец и за да го изпита, подхвърлил му 99 жълтици. Ходжата ги прибрал и рекъл: "Онзи, който даде 99, ще даде и едната." Тук вече умът работи в него. Той опитва. – "Няма да ги взема." Той подразбира: "Ако не ги сложите на земята, няма да ги взема."

Всичките учени хора, най-видните хора, са работили. Гладстон всеки ден по един-два часа е рязал дърва. Всички тези велики хора са имали по някое физическо упражнение, това е трениране на тялото. Гладстон, щом се върне от парламента, имал сила веднага да заспи. Кой от вас има тъй тренирано тяло – като си легне, веднага да заспи? Някои от вас се въртят 1/2 час, 1 час, 2 часа. Туй не е тренирано тяло. Тогава станете, вземете топла вода или студена, намокрете тялото, краката, не премахвайте влагата, легнете си. Ще се образува едно затопляне и ще се унесете в приятна дрямка. Веднага ще потече магнетизмът и електричеството. Туй е трениране на тялото. Но пот ако имате, ще я отстраните. То е едно хубаво упражнение. Който се поти, то е един правилен начин за чистене. Човек, който се поти, е здрав. Има болезнено потене, но здравите хора се потят. Когато човек се поти и бързо диша, то е болезнено състояние. Но когато се поти и плавно диша, всички пори се отварят – да дишаш чрез цялото си тяло, това е изкуство.

При трениране на тялото, трябва да се научите да дишате чрез цялото си тяло. Не само чрез дробовете си, чрез всички клетки може да дишате. Ще усилите дишането на тялото си. Туй е един сложен процес. С хиляди поколения индуси са практикували този метод. Този метод за европейците е опасен, понеже, като се набере тази енергия, европейците не знаят какво да я правят; и едно добро ще роди едно зло.

Първото нещо: Някои от вас се нервират, лесно се дразнят – трениране на тялото се изисква. Често между вас няма взаимно уважение и почитание? Защо? Вашето почитание се движи на физическото поле. Ако дойде един снажен, левент юнак, веднага ще го уважавате. Но ако дойде един хилав, както да е учен, не може да го уважавате. Трябва да бъдете пълни със сила. Имате ли тази сила, окръжаващата среда, като черпи от вас, ще има уважение. Уважението е един естествен процес. Трябва да имаш нещо, да почерпиш от природата.

Външният свят сега както е, имат един метод – те черпят. Като влезнеш в света, ще почнат да ти приписват известни епитети – щом почне един твой приятел да те дразни, той вече черпи от тебе. Туй е дразнене. А най-способните ученици в света, може ли да ги дразните? Не. Той дойде, на този ще разправи, събрали се около него, на всички разправя; разположен е той, дава от себе си. Тези ученици, според моите наблюдения, имат много правилно развити глави. Те са много правилно развити; има едно съчетание на тялото, имат една естествена тренировка. В тях цялото им тяло диша. Едно вътрешно благородство.

Няма сега всички да станете тъй – хлътнали лица, почернели, хлътнали очи. То е било едновремешното светийство. То е един метод. Светиите изобщо не са с хлътнали очи. Светиите са хора изобилни. Един светия, тези адепти, те са снизходителни, те са толкова любвеобилни. Знаят погрешките на хората, никога не обръщат внимание. Като те видят да правиш погрешка, те няма да ти забележат. А един отшелник, той може да те хване, да ти държи една проповед и може да ти приведе всички стихове от Свещеното писание. Нали В. Юго, като говори за епископа Мериел, посреща той Жан Валжан, вземал му той свещниците.

И в живота на Епиктет има един хубав пример. Той имал един хубав златен светилник, срещнал един, който му вземал златния светилник, оттеглил се назад и казал: "Голямо зло направих, че изкуших хората" – и си купил един от пръст. Ако един Епиктет във времето на Христа – езичник, но много хубави неща има от него.

Най-първо, щом не можете да спите, вий как възстановявате вашия сън? Аз наричам трениране на тялото, като си вън, легнеш и си покриваш главата, като си кажете: "Ще спя", и веднага идва една сладка дрямка. Тренировка на тялото е то. Младият човек лесно може да го направи. Старият човек 20 пъти ще го обърка. И в него ще се появят всички тези атавистични чувства, че е остарял и вижда особени видения. Връща се назад. Като няма какво да го стимулира напред, връща се назад. Не преживявай как си следвал в гимназията. Говорете повече за бъдещето. Какво ще се връщаш назад, в първи клас какво е било? Ще го повториш веднъж, дваж, а за бъдещето нямаш никакъв идеал. За бъдещето говорете. Ще гледате да си съставите един идеален живот, какъвто искате да постигнете.

Имате едно желание – ще работите математически. По колко начина може да се постигне? Искате да бъдете учен човек – в какво отношение? Или искате да бъдете щастлив – в какво отношение? Щастлив всеки може да бъде. Нали на

вас аз съм обяснявал какво нещо е щастието? [символ], това е човешката ръка: [символ]. А най-първо щастливият човек трябва да бъде човек на вярата. [символ], това е носът, той трябва да бъде човек умен. [символ], това е закон на промени, влиянието на месечината. [символ], това е човешкото сърце, където ще вложим всичкото си богатство. При всички условия трябва да има къде да вложим тези богатства. [символ], то е закон на Земята; средата, в която живеем, да знаем с какви сили да работим. [символ] това е начало на нещата, изворът. Това е един египетски йероглиф. Тъй са изписвали египтяните началото на нещата, извора. Възможността на извора – може да се повдигне толкова високо, тази сила може да се повдигне до туй ниво, до главата, откъдето да извира. Възможността седи за нас според слизането и качването нагоре. Следователно, когато правим известни упражнения, можем да ги правим по закона на [символ], свиването на тези мускули, то върви по един правилен начин. Туй свиване трябва да бъде според силата, дадена от вашия мозък. Никога не дигайте ръката повече, отколкото е началото. Затуй човек не трябва да мисли много високо за себе си. Той трябва да бъде скромен. И всеки ден да прилага по едно малко желание. С малки величини да се занимава. [символ], това е закон за придобиване на енергия. Щастието съдържа вярата, ума, въображението (Месеца), чувствата, "т" – чисто физическия свят, твърдата материя, "и" – произволните сили, които действат, жидките сили, теченията им. Да манипулираш с твърдата почва, с водата, въздуха и светлината. То е закон за произвеждането общия този процес – "щастието" на български.

Ако дойдете на английски – според темперамента на англосаксонската раса, там е по-друго. Туй е за славяните. Англичаните не търсят своето щастие по пътя на славяните и не може да го търсят. <math>h - Y = r</math> Защо англичанинът "h" латински вземал и обърнал <math>Y(r)</math> надолу, а славянинът го турил нагоре? Англосаксът е цъфнал и завързал, той няма какво да чака. А славянинът не е цъфнал, чака да се разцъфне. После, как имате у тях? "Р" у славяните е "П" у латинската раса. В еврейския какво означава тази буква: [символ] (хет)? Туй са форми, те са сили, кабалистично. "Хепинес" [happyness] – щастие. "Хепи мен" [happy man] – щастлив човек. "Блесинг" [blessing] – благославяне. Коренът: "кау" [cow] – крава. "Уота" [water] – вода.

Сега, тези символи, някои от символите, са взети от човешкото тяло. Много от тези букви, символистически, са взети от тялото и според дължината имат си свой смисъл. При сегашното ваше развитие, ако ви се разправи, смисълът на азбуката е взет от тялото, ще изпаднете в друга една погрешка. Всички букви почти са взети от тялото.

За пример едно А, измервали ли сте при писането какъв е ъгълът на разширението на А? Направете едно измерване. В туй отношение малко от анатомия трябва да разбирате. От дължината на костите, дългите кости, строението на мускулите; и после – да различавате организмът доброкачествен ли е, средно качество или лошо качество. Как се определя чувствителността? От кожата. Гладкостта и мекотата на кожата определят често чувствителността. Колкото ръката ви е по-халтава, отпусната, толкова енергията е по-слаба. Колкото ръката е по-яка – тогава зависи тази якост каква е. Има една якост, която се придобива по волята. Някои ръце са яки и сухи, нямат никаква влага и топлина. Само яки са. Значи, да се придобие една пластичност на ръката, да има якост, мекота и при това ръката трябва да има една малка топлина и една малка влага, да не е съвсем суха. Туй значи една яка ръка, а същевременно мека. Да не е студена.

Щом почнат да ви изстиват пръстите, показва, че кръвообращението не е правилно. Електричеството. Ще се отърквате с вода. Отваряне на порите, обтривки с ленен плат, ще пиете вода, печене на слънце. Ако пиете студена вода, може да пиете, но за всяка чаша – по един километър ходене. Да се образува топлина, тази вода да се проектира навън от тялото, докато дойдете до едно нормално състояние. Като пиете водата, да усещате една приятност. Аз ви казвам опит, който може да направите. Който иска, да се тренира. Ще си носите един термос, една българска бъклица, закачена с ремък. Аз ги харесвам, тези бъклици, много са хубави, плоски, събират килограм – до два килограма.

А онези от вас, които искат да тренират чувствата си - по-специално. Има опасност при развиване на окултните науки. За пример, че човек може да влезне да живее в по-ниска форма. То е едно свещено верую. А казват, че той може да влезне в куче, в магаре. То е крива посока, човек не може да влезне да живее в магарето или в кучето. Като душа не може да влезнеш. При магарето може, но в магарето вътре не може. После, дават крива посока, казват: "Той ще се прероди в магаре." То е немислимо.

Туй знание, трябва да го държите за себе си. То е окултно знание, то не е за прости хора. Има същества напреднали, които, като са обезплътени, носи ги въздухът навсякъде. И тези същества, отрадно е за тях да намерят приют във формата на едно животно – намират се в затруднение да манипулират с мозъка на едно животно. Знаете ли какво нещо е да се обезплъти една душа? Носи се из пространството. Тези гръмотевици, тези бури, които минават, предизвикват ужасно нещастие. Те считат за голямо щастие да се скрият в някоя мравка, животно, паяк. Да се скрият от Гнева Божий, както го наричат. Да влезнеш в някое животно, ти трябва да разбираш тази форма. Щом влезнеш във формата на едно млекопитаещо, като един машинист да знаеш да управляваш колелото. Човек не може да бъде естественик, може да се занимава с естествени науки – в тази смисъл той е естественик. В широк смисъл всеки е естественик. Той е, казва, физиолог. Когато се занимава човек специфично с известна наука (анатомията показва костите), групира известен род сили около себе си, мускулите, клетките, мозъка, сърцето, групира разни сили от природата, които съвременната наука определя с електричество и магнетизъм и сродство – има много сили неизвестни. За пример, ако някой от вас, следващия път се случи да го боли глава – вий как лекувате главоболието? (Олга я боли глава.) На вас къде ви е болката? То – малко от напрежение. То не е лошо, то е напрежение, главата ви иска да се разшири.

Упражнение: Гамата с движение на ръцете. (Ръцете напред, десният крак напред ... – първото от общите).

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.