Начало Статии Лекции Книжарница Музика Филми Галерия Блогове Чат Форуми Темите днес Хороскопи За сайта
Порталът към съзнателен живот
« Как могат да се придобият вдъхновение и красиви чувства и мисли Още упражнения | Обратно към всички упражнения » Благодаря за Божествената светлина, която възприемам чрез главата си.

Шестте + 1 упражнения преди Паневритмия - * + MS Word Отпечатай

Упражненията се играят преди Паневритмия или самостоятелно.

Упражненията, дадени на Събора в Търново през 1922 г.

І упражнение.

а/ Издигане ръцете отстрани над главата с допрени пръсти.

б/ Десният крак напред.

в/ Приклякане и сваляне ръцете покрай тялото надолу, и допиране до пръстите на краката.

г/ Изправяне тялото и движение на ръцете напред в полукръг до над главата.

Левият крак напред. Точките в/ и г/ се повтарят.

Десният крак напред. Точките в/ и г/ се повтарят.

Десният крак назад. Точките в/ и г/ се повтарят.

Левият крак назад. Точките в/ и г/ се повтарят.

Десният крак назад. Точките в/ и г/ се повтарят.

Десният крак при левия. Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

ІІ упражнение

а/ Издигане ръцете отстрани нагоре над главата с допрени пръсти.

б/ Десният крак напред.

в/ Навеждане на тялото с ръцете напред и приклякане до опиране ръцете до пръстите на крак.

г/ Изправяне и движение на ръцете покрай тялото до над главата.

Левият крак напред. Точки в/ и г/ се повтарят.

Десният крак напред. Точки в/ и г/ се повтарят.

Десният крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят.

Левият крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят.

Десният крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят.

Десният крак при левия. Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

ІІІ упражнение.

а/ Дясната ръка описва полукръг, назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред.

б/ Десният крак напред.

в/ Приклякане на лявото коляно и поставяне дясната ръка върху дясното коляно.

г/ Изправяне на тялото.

д/ Лявата ръка описва полукръг назад, нагоре до отвесно положение с дланта напред.

е/ Левият крак напред.

ж/ Приклякане на дясното коляно и поставяне лявата ръка на лявото коляно.

з/ Изправяне на тялото.

Точките а/, б/, в/, г/ се повтарят. Лявата ръка описва полукръг (виж точка д/).

Десният крак назад. Точки ж/ и з/ се повтарят. Точка а/ се повтаря.

Левият крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят. Точка д/ се повтаря.

Десният крак назад. Точки ж/ и з/ се повтарят. Прибиране десния крак при левия.

ІV упражнение

а/ Двете ръце се изнасят надясно успоредно (на височина на раменете).

б/ Десният крак напред.

в/ Коситба наляво, приклякане на лявото коляно, изправяне на тялото, при което ръцете заемат успоредно положение наляво (на височина на рамената).

г/ Левият крак напред.

д/ Коситба надясно, приклякане на дясното коляно, изправяне на тялото, ръцете в положение на точка а/.

Точка б/ се повтаря.

Точка в/ се повтаря.

е/ Десният крак назад. Точка д/ се повтаря.

ж/ Левият крак назад. Точка в/ се повтаря.

Точка е/ се повтаря.

Точка д/ се повтаря.

з/ Прибиране десния крак при левия.

и/ Ръцете се изнасят напред хоризонтално.

к/ Ръцете се разтварят хоризонтално надлъж на раменете.

л/ Сваляне на ръцете.

V упражнение

а/ Изнасяне ръцете настрана, прегъване и слагане пръстите върху раменете.

б/ Десният крак напред, без да се слага на земята.

в/ Движение същия крак наляво.

г/ Движение същия крак надясно.

д/ Движение наляво.

е/ Движение надясно.

ж/ Движение наляво.

з/ Десният крак напред, допрян на земята.

и/ Приклякане на лявото коляно.

к/ Изправяне на тялото.

л/ Левият крак напред, без да се слага на земята.

м/ Движение същия крак надясно, наляво, последователно по три пъти.

н/ Левият крак напред, допрян на земята.

о/ Приклякане на дясното коляно.

п/ Изправяне на тялото.

Точки б/, в/, г/, д/, е/, ж/, и/, к/, л/ се повтарят.

р/ Десният крак назад, без допиране на земята. Точки в/, г/, д/, е/, ж/ се повтарят.

с/ Десният крак назад, допрян до земята.

т/ Приклякане на дясното коляно.

у/ Изправяне на тялото.

ф/ Левият крак назад, без допиране на земята. Точки в/, г/, д/, е/, ж/ се повтарят.

х/ Левият крак назад, допрян до земята. Точки и/, к/ се повтарят. Точки р/, в/, г/, д/, е/, ж/, с/, т/, у/ се повтарят.

ц/ Прибиране десния крак при левия.

ч/ Поставяне ръцете настрани (надлъж на раменете).

ш/ Сваляне ръцете надолу.

VІ упражнение

а/ Ръцете назад и нагоре в полукръг до отвесно положение.

б/ Десният крак напред.

в/ Приклякане на лявото коляно и снемане ръцете напред в хоризонтално положение.

г/ Прибиране ръцете назад и поставяне дланите отстрана на гърдите и едновременно вдишване.

д/ Изнасяне ръцете напред хоризонтално и издишване през устата (във вид на струя). Точки г/ и д/ се изпълняват по шест пъти.

е/ Разтваряне на ръцете настрани хоризонтално.

ж/ Поставяне ръцете с дланите навътре пред устата с допрени пръсти и вдишване.

з/ Обръщане дланите навън, разтваряне ръцете настрани и издишване леко, тихо. Точки ж/ и з/ се изпълняват по шест пъти.

и/ Изправяне на тялото.

к/ Прибиране десния крак при левия.

л/ Сваляне ръцете надолу.

Забележка: При изпълнението на всяка точка от упражнението се брои до шест.

Благодарим ти, Господи, за великото благо, което си ни дал. Ти си нашата проявена Любов.


“Беседи, обяснения и упътвания”2 /1922 г./
“Гимнастически упражнения” стр. 8-14.

източник: Окултни упражнения - Беинса Дуно, Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г., ISBN: 978-954-744-105-7


Допълнения, дадени на събора през 1926г - София, "Изгрева" :

Като се изпълняват старите гимнастически упражнения, при всяко едно ще се размишлява върху следното:

При първото: - Господи, да дойде твоето благословение върху мен!

При второто: - Да се изпълни душата ми с Божията Любов.

При третото: Да възрасне в мен Божията Правда!

При четвъртото: Ще служа Господу с всичката си душа.

При петото: - Ще се радвам на Божиите блага.

При шестото: - Ще ходя в пътя на Истината.

Обяснения на старите гимнастически упражнения

Първото упражнение включва в себе си два принципа: единство и множество. Ръцете спуснати надолу това представлява проявление на множеството. Съединението на ръцете, това представлява проявление на единството, което всички хора проучават. Двете рьце изразяват токове в природата, т.е. два противоположни полюса на битието. Значи, това упражнение изразява проявление на единството в множеството, то служи за развиване на силата. Така се огражда човек.

Второто упражнение представлява проявлението на битието във взаимните отношения, които съществуват между елементите. То изразява всички химически реакции, които се извършват във физическия и в духовния свят.

Третото упражнение представлява отделните енергии, методи, начини, чрез които природата действува.

Четвъртото упражнение представлява пътя, по който душата върви. Когато някога усетите, че пътят е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствате по-добре, ще дойдете в първото положение. Закон е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва и противодействието. Ако вървиш наляво и надясно, но всякога нагоре, това показва, че ти вървиш във възходяща степен, душата ти се развива. Но ако вървиш надясно и наляво и слизаш надолу, това показва, че вървиш в низходяща степен, постепенно падаш. Щом вървиш нагоре, ще знаеш, че пътят, който ти е определен, е един, затова не трябва да се спъваш от условията на живота. И всички противоречия, които срещате в живота, трябва да ги минете. Знайте, че те не са спънка в живота ви, но условия за вашето растене.

За петото и шестото упражнение няма да дам никакви обяснения. Те ще останат затворени, тъй както ангелът каза на Йоана след видението му: "Запечатай това нещо".

Всички тия упражнения имат освен физическо, още и духовно въздействие върху човека.

Източник: Съборни беседи от Учителя дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство на срещата им в град София, на "Изгрева", през лятото 1926 год., Издание на просветния комитет - София; фототипно издание на "Урания -К"


През 1932 се дават упътвания за правилно съчетаване с дишането, по-късно разработени от Б.Боев в "Учителят за дишането".

През 1936г. Учителя дава допълнителни пояснения по упражненията в беседата "Тайни и откровения". (06.05.1936 10:07 Сряда, До стената на бивака на Витоша след гимнастическите упражнения.)

Шестте упражнения, описани от Боян Боев в "Учителят: разговорите при Седемте Рилски езера" (1948)

Първо упражнение

Изходно положение: ръцете спуснати, краката прибрани, стойка бодра.

Ръцете се издигат отстрани нагоре в широки полукръгове, като идват над главата изопнати, леко допрени с върховете на пръстите.

Десният крак прави крачка назад. Ръцете се спускат отпред, като че се прави обливане, едновременно с това бавно приклякане - ръцете достигат чак до земята. В това време дясното коляно едва докосва земята.

Бавно изправяне, ръцете се издигат отпред нагоре успоредно, с дланите нагоре, като че загребват нещо. Като се изправим, те заемат първото положение над главата.

След това левият крак прави крачка назад. Повтарят се същите движения.

После десният крак прави крачка назад, правят се същите движения.

След това десният крак прави крачка напред — пак същите движения.

И тъй, три крачки назад и три крачки напред. След третата крачка напред и изправянето, левият крак се прибира при десния, ръцете се спускат пред лицето надолу и заемат изходното положение.

Второ упражнение

Изходно положение, като първото. Ръцете отстрани нагоре допират се над главата изопнати с върха на пръстите.

Десният крак — крачка назад. Бавно приклякане. В това време ръцете, които са успоредни, се спускат в полукръг напред — надолу, докосват земята, загребват навътре — дясното коляно докосва земята.

Бавно изправяне. В това време ръцете с длани нагоре се движат пред тялото нагоре, като че са, почерпили нещо и докато се изправим, те отиват успоредно нагоре над главата, заемат първото положение, леко допрени; с върховете на пръстите.

Със същите движения се правят три крачки, назад и три крачки напред.

След третата крачка напред и изправянето, прибира се левият крак при десния. Ръцете се разтварят в широки полукръгогве в страни и се спускат надолу, както при изходното положение.

Трето упражнение

Изходно положение както при първото.

Дясната ръка прави широк полукръг отзад, нагоре, силно изопната, идва в положение 45 градуса наклон, горе-напред.

Левият крак прави крачка назад, бавно приклякане, като дясната ръка се спуска и слага върху дясното коляно в момента, когато лявото коляно докосва леко земята.

Бавно изправяне. Дясната ръка се прибира спусната отстрани — заема се изходното положение.

После лявата ръка нагоре, десният крак назад. Повтарят се първите движения, само че с лявата ръка. Тъй се правят три крачки назад, след това три крачки напред.

Четвърто упражнение

Изходно положение както при първите упражнения.

Двете ръце се дават хоризонтално, изопнати напред, успоредни, с дланите надолу — десният крак назад, ръцете отиват надясно, като остават пак успоредни.

След това бавно приклякане, дясното коляно докосва леко земята и бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват наляво. Когато се изправим, десният крак е още назад, ръцете са хоризонтално успоредни и наляво. Тежестта на тялото е върху десния крак.

След това левият крак отива крачка назад, приклякане, леко докосване с лявото коляно земята, бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват надясно.

Така се правят три крачки назад и три крачки напред. След това левия:т крак се прибира први десния, ръцете се разтварят встрани хоризонтално и се спускат долу.

Пето упражнение

Изходно положение както при първите. Ръцете се разтварят встрани с дланите нагоре; правят полукръгове, сгъват се в лактите и докосват с върховете на пръстите раменете.

Десният крак прави полукръг назад около левия, като докосва от другата му страна с върха на пръстите земята, после пак се връща в първото положение. Този полукръг той прави три пъти. Третият път, след като докосне земята зад левия крак, не се връща в първото положение, а се дръпва крачка назад.

Бавно приклякане, дясното коляно леко докосва земята, след това бавно изправяне. Тежестта на тялото се премества върху, десния крак.

След това левият крак прави три полукръга около десния по същия начин, след това крачка назад с него, приклякане и изправяне.

По този начин се правят три стъпки назад и три стъпки напред. След това прибира се левият крак при десния.

Ръцете, които през всичкото време са стояли с допрени до раменете пръсти, се разтварят встрани, описвайки полукръгове, и се спускат свободно надолу.

Шесто упражнение

Изходно положение както при първите.

Десният крак крачка назад, приклякане, дясното, коляно леко докосва земята. В това време ръцете се сгъват пред гърдите, дланите успоредни, пръсти насочени напред.

След това ръцете се изопват, напред със сила, успоредни една на друга, дланите вървят една срещу друга успоредно — духва се силно, чува се звукът „ху" — ръцете пак се прибират в първото положение пред гърдите и се повтаря това движение шест пъти с духването.

След това ръцете се сгъват пред устата, допрени с върха на пръстите (палеца, показалеца и безименния), дланите навън. След това ръцете се разтварят настрани, като се прави леко дъхане. Едва се чува ,„хъ". Пак се прибират ръцете пред устата и се повтаря това шест пъти.

След шестия път ръцете остават настрани хоризонтално, бавно изправяне, десният крак се прибира при левия, ръцете се спускат отстрани долу.

Упражненията се правят съсредоточено, мисълта следи всяко движение, съзнанието е будно, концентрирано. Тези упражнения правим през цялата година. Когато от 22 март почнем паневритмията, понякога ги правим преди нея.

Веднъж като бяхме събрани около Учителя след паневритмията. Той даде следните обяснения за значението на шестте гимнастически упражнения:

Движението на десния крак указва влияние върху мозъка, а на левия — върху симпатичната нервна система. Като движиш десния крак, уравновесяваш мъжкия принцип в себе си. А като движиш левия крак, уравновесяваш женския принцип в себе си. С движението на десния си крак ти, предаваш нещо на ума си, а с движението на левия си крак предаваш на сърцето си.

Първото от шестте упражненигя носи успокоение, уравновесяване. Ти искаш да бъдеш господар на себе си, туряш ума, сърцето и волята си в служба на Бога. Слизаш до земята, да работиш. После пак се повдигаш, за да приемеш. При първото упражнение ти влизаш във връзка с Божественото в себе си, в съгласие с Разумното в света..

При второто упражнение влизаш във връзка с природата, вземаш от нея и го предаваш на земята. При това упражнение ти си в съгласие с Любовта.

При третото упражнение едната ръка се поставя върху коляното. Коляното е доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла при коляното, показва единството с невидимия свят. Това, което е написано на ръката, ти го туряш върху доброто като основа, т. е. върху коляното. Всеки пръст има особено значение. Значи всички духовни сили, които пръстите изразяват, са поставени върху доброто като основа.

Четвъртото упражнение показва как да работим, как да служим. Всичко дисхармонично в сърцето изхвърляш навън — когато отиват ръцете наляво. И всички безпокойства в ума изхвърляш навън — когато ръцете отиват надясно.

Пето упражнение. Като стоиш на левия крак, а десният се движи около леви я, уравновесява се сърцето ти; става събуждане най сърцето чрез ума. А като стоиш, на десния крак и левият се движи около десния, уравновесява се умът — работиш в ума си. Тогава става събуждане на ума посредством сърцето. Така с опиране последователно на десния и левия крак става уравновесяване на ума и сърцето. Рамото е място на ангелския свят. Когато човек туря ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелския свят.

Шесто упражнение. С духането чистиш ума си. Това е елекгричен процес. А пък с дъхането чистиш сърцето си. Това е магнетичен процес. „Господи, да дойде Твоят Дух и да ме очисти. Това е обяснението на духането. Това човек казва в ума си. А при дъхането се произнасят мислено следните думи: „Господи, да дойде Твоят Дух и да ме благослови".

Същевременно тези шест упражнения изразяват инволюцията и еволюцията.

Например, при първото упражнение, когато спущаме ръцете си надолу, то означава слизане на Духа — инволюция. Също така и първите три крачки назад — това е пак слизане, инволюция. А издигането на ръцете нагоре означава еволюция или възлизане; същото изразяват, и трите крачки напред. Надолу и назад са синоними, нагоре и напред също. Инволюцията и еволюцията можем да сравним с един процес в растенията. Има аналогия. Посяването на житното зърно в земята — това е слизане, инволюция. А когато стръкът се издигне над земята и дава плод- — това е възлизане, еволюция.

източник: Боян Боев, Учителят: разговорите при Седемте Рилски езера, ISBN 954- 533- 010- 4, издател "Кралица Маб", 2002г.

Mузикално упражнение

Гамата трябва да пеем с движения.

Учителят кляка и като става пее „до“ с издигане ръцете нагоре.

Левият крак напред и ръцете успоредно напред – пее „ре“.

Ръцете настрани и десният крак напред – пее „ми“.

Левият крак напред и ръцете пред гърдите една срещу друга – пее „фа“.

Десният крак напред, отваряне ръцете настрани – пее „сол“.

Ръцете с допрени пръсти горе, левият крак напред – пее „ла“.

Ръцете горе но малко отворени, не успоредно – пее „си“.

Ръцете долу и десният крак напред – пее до.

/Изпяхме гамата в движения./

Някой път като не сте разположени, направете едно упражнение. Дето ще се караш с някого, направи туй движение. Ще си помогнеш. Дето ще извършиш друга глупост, извърши тази глупост. Ти мислиш, че е глупаво да правиш тия движения. Тази глупост е за предпочитане пред всички други глупости. То е най-малката глупост. По-малка глупост от тази работа няма.

/Учителят направи пак упражнението./

Понякой път, ако кипнете, направете упражнението. Аз ви казах това упражнение, за да се лекувате. Някой път, когато не ти върви нещо, пишеш, не върви, правиш нещо, не върви, готов си да кипнеш. Направи упражнението. Веднага ще се смени състоянието ти, като пеете тия тонове с движения. Както и да вземеш основия тон, не важи, само да има отношение между тоновете. Отношенията на трептенията да бъдат правилни. Я сега да направим всички упражнението.

/Направихме всички упражнението./

Като правите упражнението, да има динамика, да не бъдат ръцете отпуснати. При „фа“ ръцете правят хубави полукръгове. Вземаш нещо, на свят да го вземеш. Колкото се може повече пространство да обгърнете. Да привлечете слънцето при себе си.

Източник: Динамични движения - МОК XXI година (1941–1942), Двете Божествени посещения, Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. ISBN 954-9589-39-0.

Описание на шестте упражнения от брат Пеньо Ганев

Първо упражнение

Изходно положение: Изправен стоеж, краката прибрани, ръцете отпуснати до тялото. Казва се формулата: „Да дойде Божието благословение върху мен!"

Ход на движенията:

1. Плавно десният крак се придвижва на разстояние едно стъпало зад левия. Едновременно ръцете се издигат покрай тялото и пръстите им се допират над хилядолистника (Слънцето) с длани надолу.

2. Ръцете се отпускат надолу, с длани обърнати към тялото и върховете на пръстите го докосват, като че ли се прави обливане: приклякваме, като броим до шест, докато ръцете, свободно отпуснати, допрат земята; в това време дясното коляно едва докосва земята, гръбначният стълб е изправен.

3. Със същия темп на движението бавно се изправяме; дланите обърнати нагоре се дбшкат на известно разстояние от тялото, при което движение се възприемат енергии; когато вече сме изправени със здрава опора на краката и ръцете сключват кръг над главата, левият крак се придвижва на разстояние едно стъпало зад десния.

Движенията се повтарят, като общо се правят три крачки назад, с приклякване и изправяне, и три крачки напред по същия начин, последователно с десния и левия крак.

Второ упражнение

Изходно положение: Изправен стоеж, краката прибрани, ръцете отпуснати до тялото. Казва се формулата: „Да се изпълни душата ми с Божията любов!

Ход на движенията:

Първи цикъл

1. Ръцете се вдигат отстрани плавно нагоре над главата, с длани обърнати напред;

2. Ръцете се вдигат плавно горе над главата, прави се половин крачка назад с десния крак, прегъва се колкото е възможно тялото в кръста и без да се прегъват коленете, с ръце опънати близо до главата, по възможност докосваме земята пред пръстите на левия крак.

3. Плавно се изправяме, като ръцете се прекарват отстрани по тялото от левия крак нагоре, минават покрай главата и се изправят.

Втори цикъл

1. С левия крак стъпваме назад половин крачка зад десния крак, прегъва се колкото е възможно тялото в кръста и без да.се прегъват коленете, с ръце опънати близо до главата, докосваме земята пред пръстите на десния крак.

2. Плавно се изправяме, като ръцете се прекарват отстрани по тялото от десния крак нагоре, минават покрай главата и се изправят. Правят се три крачки назад и три крачки напред с три навеждания и съответно прекарване нагоре по тялото на ръцете от краката до главата.

Трето упражнение

Изходно положение: Както при първото упражнение. Казва се формулата: „Да възлезе върху мен Божията Правда!"

Ход на движенията:

1. Дясната ръка прави широк полукръг отзад нагоре, силно изопната, до положение 45° горе и напред . Левият крак прави крачка назад, бавно приклякане, като дясната ръка се спуска и слага върху дясното коляно в момента, когато лявото коляно почти докосва земята.

2. Бавно изправяне. Дясната ръка. се прибира, спусната отстрани - заема се изходно положение. После лявата ръка нагоре, десният крак назад.

Повтарят се същите движения, само че с лявата ръка. Правят се три крачки назад, след това три крачки напред.

Четвърто упражнение

Изходно положение: Както при. първото упражнение. Казва се формулата „Ще служа на Господа с всичката си душа."

Ход на движенията:

1. Десният крак отстъпва половин крачка назад, след което двете ръце се изнасят вдясно. Прикляква се и едновременно ръцете правят плавен замах надолу и след това нагоре, отдясно наляво.

2. От крайната позиция на първото движение левият крак отстъпва половин крачка назад. След това се прикляква и ръцете правят плавен замах отляво надясно, надолу, а след това и нагоре до наклон 45°.

3. От крайната позиция на второто движение десният крак отстъпва половин крачка назад. Прикляква се и едновременно ръцете правят плавен замах надолу и след това нагоре, отдясно наляво до наклон 45°. Същите движения се повтарят, като се правят три крачки напред.

Пето упражнение

Изходно положение: Както при първото упражнение. Казва се формулата: „Ще се радвам на Божиите блага."

Ход на движенията:

1. Ръцете се разтварят встрани с дланите нагоре, правят полукръгове, сгъвайки се в лактите и докосват с върховете на пръстите раменете.

2. Десният крак прави полукръг назад около левия, като докосва от другата му страна с върха на пръстите земята; после пак се връща в първото положение. Този полукрьг той прави три пъти. Третият път, след като докосне земята зад левия крак, не се връща в първото положение, а отстъпва крачка назад; бавно приклякване, докато дясното коляно почти докосва земята, след това бавно изправяне.

3. Тежестта на тялото се премества върху десния крак. След това левият крак прави три полукръга около десния по същия начин; след това крачка назад с него, приклякане и изправяне.

По този начин се правят три стъпки назад и три стъпки напред. След това левият крак се прибира при десния. Ръцете, които през всичкото време са стоели с допрени до раменете пръсти, се разтварят встрани, описват широки полукръгове и се спускат свободно надолу.

Шесто упражнение

Изходно положение: Както при първото упражнение. Казва се формулата: „Ще ходя в пътя на Истината."
Ход на движенията:

1. С десния крак се прави крачка назад, прикляква се с изправено тяло, с дясното коляно почти се докосва земята.

2. Ръцете се изнасят встрани, прегънати в лактите с дланта пред гърдите. Поема се дълбоко въздух, след което с удар ръцете се изнасят хоризонтално напред, с длани една срещу друга. Едновременно с това силно се издишва през устата, при което се чува звукът „ху".

Ръцете отново се прибират пред гърдите и същото движение, с енергично издишване, се повтаря 6 пъти.

3. Ръцете се изнасят хоризонтално встрани, прегънати в лактите, като палецът, показалецът и безименният пръст на двете ръце, събрани заеднo, почти се допират пред устата, едновременно с което- се вдишва дълбоко. След това ръцете се разделят и разтварят хоризонтално встрани. Едновременно с това бавно се издишва. След издишването ръцете отново се събират с пръсти пред устата и същото движение с издишване се повтаря 6 пъти.

4. Накрая ръцете остават хоризонтални встрани, бавно се изправяме, прибираме десния крак пред левия и отпускаме ръцете отстрани до тялото.

Музикално упражнение

Изходно положение: Както при първото упражнение.

Ход на движенията:

Пеейки нотите на гамата, последователно изпълняваме следните движения:

1. Приклякваме и дълбоко поемаме въздух - бавно се изправяме, пеейки ДО.

2. Правим крачка напред, като изнасяме и ръцете хоризонтално напред, успоредни и с длани една към друга, едновременно с което пеем РЕ.

3. Разтварямe ръцете встрани с длани напред и пеем МИ.

4. Връщаме ръцете до гърдите с длани към тялото, пеейки ФА.

5. Разтваряме ръцете широко встрани до хоризонтално положение с длани нагоре, пеейки СОЛ.

6. Връщаме ръцете с леко прегъване в лактите и правим арка над главата като пеем ЛА.

7. Леко издигаме ръцете и с дланите символизираме лотос, при което пеем СИ.

8. Приклякваме бавно и пеем горно ДО, при което ръцете се спускат покрай тялото и почти докосват земята.

Движенията се изпълняват с пристьпяне (придвижване) веднъж напред, после назад и трети път отново напред, при изпяването на тоновете от РЕ до ЛА, като при СИ левият крак се прибира до десния. Горно и долно ДО и движенията към тях се изпълняват на място с прибрани крака.

Забележка

Шестте упражнения се правят с плавни и ритмично отмерени движения. Навежданията се изпълняват за време, отмерено с шест удара на пулса (6 секунди), а заедно с още 6 секунди за движението на изправяне се получават общо 12 секунди за вдишване и издишване. По този начин спазваме ритъм на дишане с 5 вдишвания и 5 издишвания за минута.

Източник: Паневритмията - Мъдрост, Философия, Откровение, Автор: Георги Стойчев, Издателство „Бяло Братство”, София, 2007 г., ISBN: 978-954-744-083-8


Подборката от материалите е съставена от Донка.
 
 
посещения: 10863

- * + MS Word Отпечатай
Ако видите грешка или неточност в този текст, моля пишете ни.
 
« Как могат да се придобият вдъхновение и красиви чувства и мисли Още упражнения | Обратно към всички упражнения » Благодаря за Божествената светлина, която възприемам чрез главата си.