Начало Статии Лекции Книжарница Музика Филми Галерия Блогове Чат Форуми Темите днес Хороскопи За сайта
Порталът към съзнателен живот
« Изтегляне на ставите за облекчаване на неразположения Още Упражнения | Обратно към всички упражнения » Положение на тялото за съзерцание и прекрасно настроение

Работа с пръстите на ръцете за саморазвитие - * + MS Word Отпечатай

Дясната ръка право напред. Палецът на дясната ръка хваща малкия пръст на същата ръка, пуска го; след това палецът и безименният се допират, отпущат се; после палецът и средният, и най-после палецът и показалецът, и се отпущат. Педята широко се отваря.
Палецът, малкият пръст и показалецът се съединяват, след това и безименният се присъединява, само средният пръст остава прав, после и той се присъединява. След това показалецът се отделя, после средният, безименният и малкият. Ръката се слага отпред на масата. Същото се прави и с лявата ръка.


Като правите тия упражнения, умът ви трябва да е концентриран в пръстите. На пръв поглед това ще ви се види детинско упражнение, но в дадения случай, когато концентрирате ума си ще видите, че той има добри резултати. Всеки един пръст е свързан с известни течения.

Запример вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палецът и показалецът съединени).

Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст, и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви.

Искате да развиете изкуството, обичта към природата, съединете безименния с палеца.

Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте. Сутрин и на обяд ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже.

Това са елементарни упражнения.

Имайте едно нещо пред вид: ако вие отидете да разправяте тия неща другиму, този ключ е изгубен. Знаете ли защо е изгубен? Този, който ще прави упражнението, ще мисли заради вас, ще си казва: чакай, какво ли прави онзи? И като мисли така заради вас, веднага ще се прекъснат съобщенията. Ако вие кажете тия упражнения някому, той ще каже: аз с тия залъгалки с пипане на пръсти не се занимавам, това е глупава работа. Ти ще се върнеш дома си с едно прекъсване на сърдцето. Не трябва така да постъпвате. Най-първо вие ще проверите тия работи сами. Ще направите това упражнение веднъж, дваж, и като видите резултата, тогава може да го препоръчвате и на другите.

Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: ха, татовото, ха, да направим едно упражнение. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи туй упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате в къщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще свърши работа. Едно отлично упражнение е то.

Ако някой път не си разположен духом, прави туй упражнение и ще видиш, че няма да се минат 5-10 минути, и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа, иначе, ще мислиш защо светът е тъй създаден, и какви ли не други въпроси. А тъй, ще си побуташ пръстите и туй, което ти трябва, ще го приемеш. Някой път има изключения, но все-таки ще гледате всякога умът ви да присъства в правене на упражнението, да вярвате, но твърдо да вярвате, а не само някаква глупава вяра да имате. Опитайте един закон, да видите има ли резултати или не. Последователност се иска в това, затуй природата е създала ръцете, известно предназначение имат те. (стр. 3, 4, 5,6)

Ръцете отпред, с включени пръсти и дланите обърнати навън. Малките пръсти се отделят, след това безименните, после средните, накрай показалците, само палците остават допрени. Ръцете се обръщат напред като букет, пръстите се допират. След това дясната ръка се тегли по лявата до рамото, минава пред лицето, над главата, от дясната страна, слиза надолу, отива напред, палците се допират, после показалците, след това средните пръсти, безименните и малките пръсти. Така ръцете минават над главата, отпред над главата и в туй движение се произнасят формулите:

“В единството на Божията Любов (ръцете надолу) и Мъдрост (нагоре), Истината (ръцете надолу), постига своите цели (нагоре).

В името на Божията Мъдрост (ръцете надолу) и Божията Любов (нагоре), Истината (ръцете надолу) постига своите заветни цели (нагоре и после бавно се спущат надолу). (стр. 6, 7)


Упътване- 33-та школна лекция на Общия окултен клас (II година), 8 юли 1923 г., София.
 
Окултни упражнения
Беинса Дуно
Издателство: Бяло Братство
София, 2009 г.
ISBN: 978-954-744-105-7

Посещения: 9392

- * + MS Word Отпечатай
Ако видите грешка или неточност в този текст, моля пишете ни.
 
« Изтегляне на ставите за облекчаване на неразположения Още Упражнения | Обратно към всички упражнения » Положение на тялото за съзерцание и прекрасно настроение