Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Сфера на Нептун

    Автор: Георги Радев

С настоящия материал продължаваме разглеждането на транссатурновите планети, наричани от съвременните астролози още “посланици на галактиката”, чиито позиции и конфигурации на небето формират характера на цели поколения и бележат епохите в човешката еволюция. Предлаганите откъси от статията на Георги Радев, публикувана в сп. ”Житно Зърно” в 1936г. и от книгата на Алан Оукън “ Астрология, центрирана върху душата” - американско издание от 1988г. ви запознават с гледната точка на двама големи авторитети в астрологичната наука върху темата за значението на Нептун. (б.ред.)

Откриването на планетата Нептун на 23 септември 1846г. е един забележителен пример на научно предсказание. Астрономите Леверие и Адамс, изхождайки от смущенията в орбитата на Уран, които не можели да се обяснят само с въздействието на известните дотогава планети, допуснали, че те се дължат на все още неизвестна планета. Те изчислили нейното положение и съобщили тези данни на астронома Галле в Берлин. Той действително открил новата планета на посоченото място – наблюдаваното положение на Нептун се отличавало от изчисленото с по-малко от градус. Така броят на членовете на Слънчевата система пораснал с още един. За астрономите новата планета представлявала нов и интересен обект за наблюдение, а за астролозите - един нов неизвестен фактор, който трябвало да се проучи. Впрочем и астролозите, подобно на астрономите - математици, се бяха натъкнали на известни вътрешни сътресения в живота, които не можеха да се обяснят изцяло с влиянието на познатите дотогава астрологични фактори. Интуитивните им прозрения бяха подкрепяни и от окултната наука, която винаги е твърдяла, че съществуват транссатурнови планети.

И така, Нептун, след като беше вече открит, зае своето място в астрологичната практика и лека- полека неговото тънко, трудно уловимо влияние доби по-определени очертания. Оказа се, че и новата планета е смутител на стария ред като Уран. Астрономически това се изрази и във факта, че Нептун наруши Тициус - Бодевия закон за планетните разстояния. В астрологията пък, заедно с Уран и Плутон, той наруши нейната класическа планетна седморна конструкция.

От чисто научно гледище интересен е въпросът дали съществува съответствие между известни явления в живота, както личен, така и обществен, от една страна, и геоцентричните положения на Нептун по еклиптиката, от друга. Астролозите смятат, че след около стогодишни наблюдения и изследвания могат с увереност да твърдят, че такова съответствие наистина съществува. В резултат от тези наблюдения се смята, че има известни явления, които могат да се отнесат към неопределената още, твърде флуидна сфера на Нептун, чиито влияния изобщо мъчно се дешифрират.

И тъй, какво представлява Нептун, не като небесно тяло – това е от вторичен интерес за астрологията, а като планетен принцип, като фокус на известни космични сили, които функционират в Слънчевата система. Наблюденията показват, че в своите най-високи прояви Нептун е свързан с ония възвишени състояния на човешката душа, при които тя се издига, за да преживее космичната любов[ и да се слее с мировото съзнание. При тия състояния, присъщи само на великите мистици, изчезват всички граници, които отделят душа от душа, живот от живот.

Само при тия състояния може да се изпита великото единство на живота.

Ако преведем терминологията на индуската езотерична философия на езика на астрологичните символи, трябва да свържем Нептун с будическия свят, света на нирвана, тъй както Уран съответствува на причинния свят – света на висшия манас. Едва в тоя свят човек разбира какво е свобода, какво е освобождаване от веригите на личното съзнание, тъй както в будическия свят той постига пълнотата на живота чрез единение с Цялото. Ето защо, ако Уран символизира света на свободата и е свързан в човешкия живот с процесите на освобождаване от всички изкуствени ограничения, които сковават човешкия дух и му пречат да се приобщи към космичното, то Нептун пък символизира Любовта, която носи единството на живота. Ясно е тогава защо Уран, чието влияние се пречупва по един своеобразен начин в съзнанието на обикновения човек, създава типа на революционера, на анархиста - човека със силен “инстинкт за свобода” и защо Нептун, чиито фини трептения, пречупени в съзнанието на хората, създават понякога у тях същински хаос, където изчезват всички различия, но по пътя на разпадането и разрушението, бележи типа на религиозния и социален нихилист. И ако проявите на Уран в човешкия свят се движат между двата полюса – свободния човек, у когото е пробудено космичното съзнание, и асоциалния тип на анархиста-терорист, то проявите на Нептун се движат между мистика, човека на любовта, който съзнава единството на живота и работи по пътя на жертвата и безкористното служене за неговото осъществяване в човешкия живот, и типа на религиозния или политически маниак, който проповядва пълно разрушение на тоя “грешен”, “несправедлив” свят.

В този долен полюс на Нептун се проявяват също патологичните типове на наркоманите, които чрез наркотиците искат да се изтръгнат от тежките вериги на този свят и да потънат в света на “далечното, безбрежното”, в света на смътните видения и неясните сънища. Под Нептуновото влияние са поети от типа на Бодлер, които търсят странното, чудноватото, екзотичното и си създават чрез алкохола и наркотиците своя изкуствен рай. Астролозите са констатирали, че всички тези отрицателни, патологични прояви се дължат на така наречените “лоши аспекти” на един ”зле поставен” в хороскопа Нептун. Поради това някои астролози наричат Нептун вълшебник, магьосник, който създава у хората, неподготвени да възприемат неговите високи трептения, всякакви илюзии, измамни видения, халюцинации. Докато те си мислят, че са се издигнали в някакви висши сфери на духовния свят, всъщност попадат в ония слоеве на подсъзнанието, в които плуват разпокъсани, архаични образи, остатъци от едно праисторично минало. На такива патологични прояви най-вече се натъкват психиатрите. Но между тия прояви в “тъмния полюс” на Нептун и чистите и светли преживявания на великите мистици, които се издигат до неговия горен полюс, има грамадна разлика. Под силното влияние на Нептун се намират и разните “магьосници”, фокусници, илюзионисти, а също и мнозина мошеници, които са майстори да оплитат хората в своите мрежи.

Възходящото влияние на Нептун се проявява в разширение на съзнанието, което започва да долавя повече или по-малко отчетливо трептенията на “будическия свят” – светът на любовта и единението. У ония, които се намират под това Нептуново влияние, интуицията, фините предчувствия, тънкото долавяне на скрити мисли и чувства са силно развити. Понеже чувството за единството на живота се проявява с особена сила у тях, те по-чутко от другите долавят да трепти единния, общия живот във всичко живо. Ясно е тогава, защо те схващат човека преди всичко като душа, като съзнание, а не само като личност, принадлежаща към отделна обществена среда, класа, националност, религия. Тяхното разширено съзнание, което се е издигнало над човешките форми, не може да се ограничи в рамките на една религия, на една философия, на един тесен научен мироглед, на една социална идеология. Те са космополити по дух, братя на всички хора по Земята, независимо от това към коя раса, народ, класа или верую принадлежат. Ако са хора със силно развита духовна природа, те обикновено се ориентират към свободните духовни движения, където се култивира братското чувство между хората в духа на любовта и свободата. Ако са социално настроени, те се ориентират към социализма и комунизма. От друга страна, под влиянието на Нептун попада и съвременният спиритизъм. На някои може би ще се стори странно, че под знака на една и съща планета са поставени две толкова различни по характер и по тенденция движения. Но ако се вземе пред вид общия характер на Нептуновото влияние, така както то бе очертано, ще се види, че тия две коренно различни движения черпят своя импулс от един и същ идеен свят, от един и същ източник на сили, само че поляризират тези сили в две различни плоскости.

Интересно е да се отбележи, че съвременният спиритизъм – казвам съвременен, защото спиритични явления и спиритична практика винаги са съществували - възникна и се разпострани непосредствено след откриването на Нептун. Необикниовените психични способности на медиумите в будно състояние, в състояние на транс, способността им да изпадат лесно в хипнотичен или магнетичен сън, редките дарби, които се проявяват у тях – телепатия, ясновидство, психометрия, проникване в миналото и предсказване на бъдещето, не можеха в края на краищата да не преодолеят скептицизма на официалните учени и да не станат обект на научни наблюдения и изследвания.

В социален план Нептун подтикна раждането на социализма, респективно комунизма и болшевизма. Родоначалник на това политико - социално движение и създател на неговата доктрина е Карл Маркс. Един бегъл поглед върху хороскопа на последния сочи Нептун ретрограден в съвпад с Уран, също ретрограден, в знака Стрелец. Този съвпад е в квадратура с друг един характерен съвпад – между Сатурн и Плутон в знака Риби. Няма да се спираме да тълкуваме тази астрологична конфигурация , колкото и да е интересна тя, ще кажем само че съвпадът в Стрелец - знак на религията, етиката, философията, на йерархичната Юпитерова концепция за социален строй - между революционера, реформатора Уран и утописта, мечтателя за нов социален ред Нептун е израз на оная дълбока революционна нужда, която човечеството е изпитвало в онзи момент. Вярно е, че хиляди индивиди по времето на Маркс са се родили под същия съвпад. Ала Маркс е бил избранникът, човекът, който е трябвало да стане фокус на революционната енергия, напираща да се прояви навън. Присъствието на тези планети в интелектуалния, философски знак на Стрелеца - знак на доктрините - показва, че революционните идеи е трябвало да се оформят в стройна доктрина. Този съвпад е в квадратура със Сатурн и Плутон в Риби – знак на християнската епоха и последен, ликвидационен знак на зодиака. Сатурн, последната планета от “подлунния свят” на древните, символ на всичко старо, установено, излято във строго определени форми, действуващо с автоматизма на традицията, е атакуван от трите транссатурнови планети - Уран, Нептун и Плутон.

Всъщност точният съвпад на Уран с Нептун се образува три години по-късно от неточния, формиращ се апект на тия планети у Маркс. Ала той се случи в Козирог. А за целите на природата изглежда, че е бил необходим знака Стрелец и посочената по-горе конфигурация, която настъпва много рядко и бележи епохи.

*

Нептун има най-мистичното, и разглеждан от нивото на душата, най-благотворното влияние върху човешкия живот. Нептун е израз на “сърцето на Духовното слънце” в Слънчевата система. Това е планетата, най-тясно свързана с работата на душата във физическо проявление и поради това е средство за изява на Храстовото съзнание, което впрочем е сърцето на Божествеността. Като езотеричен владетел на знака Рак, Нептун може да бъде приет за по-висша октава на Луната. Последната е “майката на съществуващите форми”, но формата винаги е била използвана в нашата слънчева система за проявление на Втория Лъч на Любов/Мъдрост - аспекта на изява на Духа чрез Душата. В човешкото царство това се проявява посредством “Въплътената Любов” - действуващия Христов Принцип.

Този принцип е много важен със своите функции и в двете сфери: личната и колективната. На личен план въплътеният Христов Принцип е всъщност нашата душа и още по-точно, този аспект на душата ни, който е Любов. Това е тази част от нас, на която се молим, която призоваваме за лечение, подхранване и духовна подкрепа. В колективния живот Храстовият принцип създава групи и общества за духовна работа.

Нептун има много важно място в Епохата на Водолея. Целта на човешката еволюция е да произведе Месията, Посветения, Мадхи, Този, Който иде. Това е циклично събитие, чиито резултат преди две хиляди години беше раждането, страданията и приносът във вечността на Господ Исус през последната световна епоха. В епохата на Водолея Световният Ученик е човечеството и Този, Който идва, ще дойде чрез всеки от нас; колективен израз на това е Световната Добра Воля. реализирана чрез групови усилия и духовни търсения. Нептун, чрез знака Рак ражда Храстовото съзнание във всеки мъж и жена, като включва всеки от нас към изстрадването на нашия собствен процес на посвещение, разпъвайки ни на фиксирания кръст на Ученичеството и възкресявайки ни в любящото и мъдро съзнание на нашата душа.

1998 - 2012 г. Нептун във Водолей. Тази позиция на Нептун ни отвежда в двадесет и първи век. Годините 1998 - 2003 ще бъдат вероятно отбелязани с големи научни достижения, тъй като и Нептун, и Уран влизат във Водолей, знакът на Новата епоха, който е най-силният израз на Пети лъч. Бихме казали, че по отношение на Новата група Световни служители, епохата на Водолей ще започне действително през тези пет години. Тази позиция съединява Нептун и Уран, както и шестия лъч на епохата на Риби със Седмия лъч на Водолея. Индивидите от поколението, родено с Нептун във Везни, сега влизат в своите зрели години и“ще наследят Земята”. Може би това ще бъде време, когато идеалът за “мир и любов” на Нептун във Везни и Уран в Близнаци ще намери своето осъществяване в социалните и политически форми на времето.

Индивидите, родени с Нептун във Водолей и центрирани навътре в душата си, ще въплътят голямата, духовно безличностна любов към цялото човечество, която ще им позволи да идат по-напред в стремежа си да служат на всички братя и сестри на тази планета. Това ще бъдат духовните учени, които ще работят в групи и общности, за да разрешат проблемите, които ще бъдат породени от климатични и популационни фактори.


<i>Алан Оукън, из “Астрология, от гледна точка на душата”

Материалът е публикуван в сп. „Житно зърно” 2/1999 г.

Специални благодарности на екипа на списанието за това, че ни предостави тази статия за публикуване в портала.<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 08.10.2009 г., 22:33 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...