Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Концепция за устойчиво развитие

    Автор: Филип Кирилов

Устойчивото Развитие представлява живот и поведение при които природната среда бива експлоатирана по начин, който гарантира на бъдещите поколения да я ползват поне толкова здрава и изобилна. Това се изразява в съвкупност от дейности, образувана от цялостното взаимодействие на три области на отговорност, които се прекосяват взаимно. Тези три аспекта и компонентите, които ги съставят, са генератори на дейност за устойчиво развитие и са задължителни за всеки човек, организация, предприятие и обществен строй, които претендират да имат Устойчиво Развитие:

ЕКОЛОГИЧНИЯТ АСПЕКТ обхваща сборът от дейности, що се отнася до средата на съществуване - околната среда. Създаването и правилното управление на тази среда позволяват практическото приложение на концепцията за Устойчиво Развитие, както и създаването на условия подходящи за развитието на другите два прекосяващи аспекта на дейност - социалния и икономическия.

 

ust_razvitie.jpg

 

СОЦИАЛНИЯТ АСПЕКТ обхваща дейностите, упражнени от даден организъм, който, за да улесни съществуването си, прилага традиционни, специфични знания и умения. Изживяването на културното наследство за предаването на знания и специфични умения са методологии, произхождащи от практиката.

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АСПЕКТ обхваща сборът от дейности за производство на блага и услуги и тяхната реализация. Той е инструмент за популяризирането на концепцията за Устойчиво Развитие, който обучава на Устойчиво Производство и Устойчива Консумaция. Понастоящем се наблюдава нарушен баланс при взаимоотношенията между индивид, общество и околна среда. Голяма част от обществата на планетата подтискат индивида и го принуждават да живее в дисхармония със самия себе си. Едновременно с това е налице прекомерна експлоатация на природните ресурси и жизнено необходимите на човечеството дадености са изчепани и недостъпни за голямата част от населението- питейна вода, дървета, здравословна храна, чист въздух. Ценности като уважение, истина и чест не се прилагат, което води до прекъсване на пълноценния контакт между поколенията и по този начин специфичните знания и умения за живот, трупани с хилядолетия, умират заедно с носителите си. Икономиката не е съответна с основен природен закон за икономия. Така разхищенията изчерпват околната среда, а ниското качество изчерпва потребителя. Представяме основните компоненти, които съставят аспектите на Устойчивото Развитие в обобщен вид, като обявяваме работата по тях за задължителна за тези, които претендират за Устойчиво Развитие:

Аспект 1 - Околна среда

К1 - Борба с ерозията и работа за почвен състав.Поради обеслесяването през последните 5000 години на много места се наблюдават процеси на ерозия при които хранителните вещества от почвата биват отмити. Изграждането на стени за борба с ерозията (от живи и неживи природни материали, или от рециклирани ) е предпоставка за задържане на органична материя и почвообразуване. Важно е да се приеме почвата като жива същност - в 1 куб.см. почва живеят 1 млн. организми. Като такава тя изисва грижи като напояване, подхранване, защита от студове, суши и други. К2 – Грижа за изворните зони и водните жили.Правилните грижи за дадена изворна зона и водна жила могат да гарантират стабилността на дебита на водата напред във времето, или да възвърнат пресъхнал извор. Важно е да се изучават и прилагат методите за достигане на хармонично взаимоотношение на елементите, определящи съществуването и дебита на даден извор, а именно: между тежестта на надизворния земен масив (като механичен фактор за издигане на подпочвената вода), порьозността на почвата (като фактор за капилярно издигане) и съществуващата растителна покривка и нейните свойства. К3 – Управление на гората като възобновим ресурс.Разбирайки основните характеристика на гората- биоразнообразие и етажна растителност, работейки в тяхна полза с предимство пред финансовия интерес, едно устойчиво управлението на гората може да я превърне във възобновим източник на материяли, храни и енергия. К4 – Установяване на растителна покривка от екологично съобразени, полезни за човека растения.Предвид напредналия стадий на разрушаване на растителната покривка, существува необходимост от установяване и поддържане от човека на такава, поради голямата важност на растенията за екологичното равновесие и голямата им полезност. Една вече установена растителна покривка от екологично съобразени, полезни растения предоставя здравословна среда за живот, чист въздух, вода и храна. Освен това предоставя суровини за производство на продукти, отваряйки възможност за добавяне на стойност и развитие на устойчива микроикономика. К5 – Максимално рециклиране на отпадъците.Използвайки разработени, или нови методи, отпадъците могат да бъдат намалени, повторно използвани, или изцяло рециклирани.

Аспект 2- Култура и наследство

К – Специфичните знания и умения са придобити с хилядолетния опит на миналите поколения и предадени към идните. Тези знания и умения различават сегашния от първия човек. Основно място заемат ценностите- истина, уважение, чест и дълг. Много е важно да се казва истината, защото това гарантира достоверността на дадената информация и дава душевен мир на човека. Настоящата тенденция да се лъже трябва да се преобърне чрез индивидуални усилия на всеки един. Уважението към природата и околните създава среда на хармоничен обмен. Въпрос на чест е да бъдат защитени слабите и да се предизвика уважение у силните- в аспект индивидуален, обществен и т.н. Дълг на всеки един човек е да се бори с егоизма и мързела, да работи за Устойчиво Развитие, да помага за предаването на знанията, уменията и ценностите между поколенията.

Аспект 3 – Икономика

Пътят към успеха не минава през противопоставянето, но през търсенето и намирането на решения и компромиси. Да се даде начин на хората, които правят пари как да правят толкова, или повече пари, правейки добро на природата. Да се поощрява постепенният преход към устойчиво развитие. Да се произвеждат качествени продукти, съдържащи всички разработени технологии с цел да се избягва повторно закупуване, но да се търси продължителна и ползотворна експлоатация. Тук идва времето да се слеят икономика и етика. Екипът на Портала благодари на екипа на асоциация "Тринога" за предоставената възможност да публикуваме материали, свързани с основната им дейност - популяризиране на природен начин на живот, запазване и възобновяване на природното наследство и традициите, развитие на занаяти, музика и култура.

Четвърти международен Летен Събор в село Желен

Сдружение Тринога е един от организаторите на Четвърти международен летен събор “ТРИНОГА”, “М.И.Р.”, “СЛЪНЦЕ-ЛУНА" и клуб "ЮНЕКО" - в София и в с. Желен.


Интернет страница на Сдружение с нестопанска цел "Тринога" - http://www.trinoga.org

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...