Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Единството

    Автор: Борис Николов

"Аз и Отец ми едно сме”

Евангелие от Йоана.

Единството е основен закон на живота.

Зад всички форми на органическия мир – растения и животни, седи Великият единен Живот. Той ги създава, чрез тях Той се изявява. Всички те са сили и качества на Единния живот. Като изучаваме растенията и животните от това гледище, можем да видим тяхното място и служба в Единния живот.

Като дойдем до религиозния мироглед, Единството се изразява в идеята за Единния Бог, в противоположност на езическия мироглед на множествеността, на многото богове.

В дълбока древност, Израил е бил избран да бъде носител на идеята за Единството. Ако проследим историята на еврейския народ, ще видим през какви борби и противоречия е трябвало да мине той, докато превъзмогне езическия начин на живот и мислене, докато се издигне до идеята за Единния Бог, докато се яви Христос – въплъщение на тази идея.

Съвременната наука също поддържа идеята за Единството. Тя я изразява тъй “Единство в устройството на Вселената”.

В царството на растенията и животните виждаме безброй форми. Всички те са изявление на силата и богатството на Великия единен Живот. По тях ние можем да го изучаваме. Органическият мир трябва да се изучава от гледището на Единството. Всяко същество е специфичен елемент на Големия Живот, необходим за Цялото. Каквито връзки и отношения да съществуват между съществата, всички те са израз на закона на Единството.

Науката за Единството на живота е необятна. Тя предстои да се изучава в бъдеще.

Законите и силите, които действуват в живота, са всемирни и съгласувани, следователно идат от Един Център.

Човек трябва да се приобщи към Великото Единство, да го чувствува, да го вижда и разбира, да го обича и живее. Учителят нарича това “Живот за Цялото”.

Идеята за Единството е основна идея в Учението на Бялото Братство. Животът е Един – Едно Цяло в неизброимите свои проявления. Ние не създаваме форми, които да водят борба помежду си. Ние търсим живота на Единството, на Него сме служители.

Братството се охранява от строгите закони и изисквания на Единството. То не е оставено на произвола. – Малкото цветенце наистина е слабо и нежно, но какво достойнство има в него. – В Живота на Цялото, то е служител на красотата.

Ученикът на Божествената Школа има начини и методи да общува с Великия Единен Живот. Проникнат от тази идея, ученикът на Божествената Школа изработва отношенията си към всички същества. В този необятен свят той живее и се учи.

Като дойдем да съзнателния живот, до онази дълбока вътрешна работа, където ученикът изработва своя мироглед и характер, задачата седи в това – да се приобщи към Великия Единен Живот и да бъде едно с него. – В това седи Висшия Морал.

Ученикът на Божествената Школа живее в Единството. Христос е носител на идеята за Единството. Той изразява това просто и съвършено: „Аз и отец ми Едно сме”.

Думите на Христа се отнасят и до всеки човек.

В основата на съзнателния живот е вложена идеята за Единството. Тя определя правилните отношения на всички същества. Всеки, който нарушава законите на Единството, който е в борба с Него, като утвърждава себе си; всеки, който се отделя от Живота за Цялото, той се бори с Бога – какво може да очаква?

Всеки, който се отделя от Цялото, ще отпадне.

“Всяко дърво, което Отец ми не е насадил, ще се изкорени”.

Единството е в основата на Висшия Морал.

Да живееш в Единството, значи да виждаш Бога, да разговаряш с Него – Той да те учи.

В това седи Висшия Морал – да изпълняваш задълженията си към Великия Единен Живот. От тази идея ученикът изхожда в своите отношения, мисли, чувства и постъпки.

Мирът иде от Единството.

Който има мира, има всичко.

Като се приобщава към Великия Единен Живот, човек живее в Царството Божие.

Царството Божие е живот в Единството.

Човек е център на лъчи. Това са сили, които действуват чрез него. Христос казва:”Аз съм живият хляб”. – Всеки човек, в когото живее Христос, върши Неговите дела. Христос и днес работи чрез хиляди хора – болни изцелява, гладни храни, мъртви възкресява, стига човек да има очи. – Виждане трябва.

Животът е свят, защото Бог присъствува в него.

Не е достатъчен само ума, за да познаем Бога. Трябва да дойде и сърцето със своята топлота и радост – да се отвори и душата със своите тайнствени сетива и чувства, да въведе човека във всемирния живот, да дойде и Духът със своето присъствие да освети всичко.

Човек е фокус, където се събират силите на Всемира. И какви чудеса стават в този фокус.

Един невидим Разумен Свят ни окръжава. Той подготвя условията ни, Той направлява стъпките ни – Той ни пази. Когато човек е в съгласие с Него, всичко му съдействува.

Учениците на Божествената Школа са носители на свещената идея за Единството.

Тя иде днес в света.

Тя ще примири и обедини човечеството, и то ще живее в благословената земя, като едно голямо семейство.

Това е бъдещето.


Статията е публикувана в сп. „Житно зърно” бр.1, 1999 г.

Специални благодарности на екипа на списанието за предоставянето на статията.
Дата на първоначално въвеждане: 17.11.2009 г., 18:41 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...