Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Разговори с Учителя на Ел Шадай

    Автор: Из Книгата „Разговори с Учителя на Ел Шадай"

Рано сутринта потеглихме за планината през Драгалевци. Като отминахме водениците на селото, поехме по една височина, вляво от реката. Минахме една стръмнина, която нашите братя и сестри бяха нарекли „Вади душа". Над нея има поляна, обрасла с трева, където винаги спирахме за почивка. Полянката бяхме кръстили „Зеленка". И този път спряхме на „Зеленка".

Учителят каза:

– „Вади душа" трябва да се нарича „Буди душа". Бивакът ще се нарича „Ел-Шадай", което значи: „Истинският свидетел". Една хапка хляб, една глътка вода, един слънчев лъч са незаменими, когато са навреме!

Един брат каза:

- Някои от дарбите, за които говорят окултните науки, съвременните хора откриха чрез техниката, например безжичния телеграф, телефона, радиото и др.

Учителят:

– Тези апарати се създадоха, додето се изработят потребните органи в човешкия организъм. Това е едно преходно състояние. После самият човешки организъм ще развие тези органи в себе си.

Много хубаво условие за окултните ученици е, че при София има Витоша. В това отношение Витоша е незаменима! В Берлин, в Лондон, в Париж няма такова нещо. В Ню Йорк една улица е дълга 40 километра, а от София до Витоша няма и десет километра. Днес ще дишаш чистия въздух на планината, ще дишаш, ще се помолиш, а утре друго ще правиш. Днес си в отпуск; ще се поразходиш, ще пиеш вода, ще се радваш на Слънцето. При Господа службите постоянно се менят: първия ден като работиш една служба, на втория – друга служба. Като мениш службите, ще прогресираш.

Каквото има човек, да го посвети на Бога – за Слава Божия! Това да бъде тайно в душата му. В този идеал той да не се мени. „Всичко е за Бога" – изгуби ли човек това, всичко изгубва.

Когато ти спазваш Божиите закони, Бог те благославя, дава ти познания, отпуска ти кредит навсякъде. Казва на хората: „Подкрепете го, този е мой служител." И всички хора ти се радват.

Ще ви поставят на изпит. Изпитанията са градуси, които показват докъде си стигнал в своето развитие. Изпитанието може да бъде такова: един човек ще ти даде пари назаем, ще си направиш къща, а после ще те оплете и ще се чудиш... Или, ще станеш министър, после ще влезеш в затвора; ще те пуснат, лишен от граждански права.

Глупав е всеки човек, който греши и не поправя грешките си. Глупавият човек всякога търси лесните работи. Той не може да свърже причините и последствията.

Ти си ученик. Както детето започва с А, Б, така и ти ще започнеш с духовния свят. По някой път хората нямат търпение да чакат. Като придобият малко знание, самозаблуждават се, мислят, че всичко са научили и не оставят да научат истинското знание. Щом ти отвориш своето светилище за невежите, ще продадеш своя Господ за нищо и никакво. Като Самсон ще събориш стълбовете на зданието и то ще те смачка.

Като нарушиш известна добродетел, веднага в Божествената градина едно цвете изсъхва. И като поправиш погрешката си, това цвете пак се разцъфтява. Когато нарушиш известна добродетел, в духовния свят се изгубва онова растение, което съответства на тая добродетел. После, като проявиш тая добродетел, растението пак се явява. Това не е въображение, това е реалност.

Някой казва: „Ние не живеем добър живот." – Това е старото. Това да не стои в ума ви. В съзнанието ви да стои новото: „Погрешките на човека за мен не съществуват. За мен съществуват само хубавите, Божествените неща, които има в него."

Някой път да си вземете по една хурка и хубава вълна. И като почнете да предете, ще видя кой до къде е стигнал. А за мъжете има друго: ще ви дам плат и да видя, как ще го скроите. По кроежа ще видя, на каква степен на развитие сте.

Гледаш, че една душа страда. Хубаво е да й помогнеш, но като й помогнеш, тази душа да се научи да не се връща пак в стария живот.

Това е опитната страна на окултната школа. Всеки иска да му се даде малко нещо да работи. Това е една хубава, красива наука. Така ще се подмладите.

Безсмъртието е за в бъдеще. Безсмъртното ви тяло сега се гради. И като се съгради, ще дойдат Разумните и ще ви въведат в Пътя.

Докато човек служи на греха, той е роб, той не е свободен. Докато служи на безверието, съмнението, омразата – те са го заробили.

Вие, тук на Земята, сте като в театър и се храните с трошиците на невидимия свят. Някой път ще ви дадем да видите какво нещо е човек, облечен, че да не го забравите никога. Аз говоря за дрехите на ангелите. Данаил е видял ангел, облечен в бяла дреха и препасан със златен пояс... Има и друга материя, с която човек може да се облече.

Един брат помоли:

– Учителю, кажете ни нещо по френология.

– Най напред ще гледате контурите на главата – към кой тип спада тя. Седем типа глави има. Онези, които не са запознати с типовете, не могат да ги различават. Понякога на лицето има наслоявания, които опорочават типа – някои лица са много отрупани с мазнини, така че не винаги срещаме чисти типове. Аз наричам „лице" онази форма, която е създадена от мисълта, чувството и волята. Под думата „воля" разбирам силата, чрез която могат да се реализират нещата. Дето волята работи, нещата трябва да се реализират. Дето чувствата работят, там се извършва едно приготовление, нещата се изпълват със съдържание. А мисълта е извор, отдето се черпят идеите.

Една сестра попита:

– Дали в този живот ще видим това, за което говорите?

– Необходимо е приготовление отвътре. Някои може би в този, някои може би в следващия живот ще видят това. Онзи и този живот е все едно и също, когато съзнанието не е прекъснато. Но когато съзнанието се прекъсне, тогава човек е умрял.

Сега са последните времена на света. Всичко старо си заминава. Няма да се мине дълго време. Този век ще завлече всичко. Всички философствания, всички науки трябва да се изменят. Бог е решил това. Има вече турен план.

Човечеството не може да живее в тези дрипели. Кармата на европейските народи е назряла: очаква ги нещо много страшно и лошо. За цяла Европа иде голямо наказание, понеже има омраза, злоба и непримиримост. Сега пак правят приготовления за нова война!

Този катаклизъм, който ще дойде, ще бъде социален и природен. Всички религиозни форми ще изгубят смисъл. Невидимият свят е решил. Въпросът е решен, има и програма. И като се натисне бутона – всичко е свършено.

Германия за петте милиарда, които взе, сега плаща сто и двадесет милиарда.

В бъдеще на Земята ще дойдат души, които сега стоят в пространството, в Рая. Сегашното поколение ще загине. То няма да има дял. В невидимия свят има хиляди, милиони души, които са напреднали, те ще дойдат на Земята и ще турят ред и порядък. Те ще ви кажат: „Ето, това е животът!" Всеки човек, който не иска да служи, ще бъде задигнат. Ще видите как хората, които са в управлението, се променят, става промяна в тях – вселяване. Апостол Павел казва: „Аз не живея, но Христос живее в мен." – Виждаш, че този човек е вече съвсем друг.

Това ще стане скоро. В този век ще станат големите преобразования. Целият век ще бъде век на преобразование. Всички трябва да работят!

Нужна е подготовка. Това е близо вече. Целият 20-ти век е век на приготовление.

Сега ако си заминете, към 1975 година пак ще дойдете, защото има важна работа. Няма да стоите дълго в пространството.

Всички заминали братя и сестри са все тук, между вас. Аз ги виждам в събранието. Всички идват на беседата и си отиват, те много по-добре я разбират от вас, десет пъти по-добре. Ако можехте да прогледнете духовно, щяхте да ги видите, щяхте да видите, че за тях има отлични меки кресла.Те са в хубавото събрание, а вие сте се сгушили. Но положението на светските хора след заминаването не е добро.

Сега външните връзки организират хората. В новата култура вътрешните връзки на съзнанието ще ги организират.

Един гениален човек е като дете – каквото му кажеш, вярва, и прави опит. Например, пада една ябълка: тя казва на гениалния човек: „Я ми кажи защо паднах?" Той започва да работи и открива един закон.

Методите за работа ще дойдат. Не могат да се кажат изведнъж. Важно е да има у вас добрата воля да служите на Бога. После ще дойдат методите. Усилете това желание още повече.

Не осигурявай човека! Понеже този човек, който е осигурен, губи вяра в себе си. Не осигурявай себе си, защото сигурността е вече едно ограничение. Някои питат: Как ще прекараме живота си? – Казвам: „Ще прекарате живота си на Земята много хубаво. Искаш да служиш на Бога – ами, свършил ли си Неговото училище? Този, който служи на Бога, най-напред се учи в училище, след това го турят на стаж. Един религиозен човек, един духовен човек трябва да посвети живота си на учене – да учи !

У хората има дарби, които те не съзнават. Някой път си в голяма опасност и тогава се развиват дарбите.

Когато Провидението повика един човек да работи, То знае какво той може да работи. Провидението избира тези, които имат добрата воля. А онези, които още служат на себе си, То ги оставя.

Прекарахме няколко часа на тази полянка, заобиколени от мълчаливото присъствие на боровите гори.

Екскурзия на 1. ноември 1927 година


Из книгата „Разговори с Учителя на Ел Шадай"

сп. Житно зърно година ХХII брой 3 1999

Статията е подготвена за публикация от екипа на Електронната библиотека на Портал Уики

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...