Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Човекът - част 2

    Автор: Д-р Светла Балтова

Намръщеното, черното небе
лицето си от мъката изчисти.
Наплака се само като дете,
погледна ни с очите си лъчисти.
Така щом страда моята душа,
щом скръб внезапна в себе си усети
заплаква тихо, чисти се сама,
и после като малко слънце свети.
Силвия Шишкова


Човекът
/продължение от част 1/


Човекът в процес на развитие е представен от

ПЕНТАГРАМА

Тази мистична геометрична фигура, известна и почитана от древността, изобразява пътя на човека. Пентаграмът символизира космичния човек, въплътил в себе си петте основни добродетели, от които произлизат всички останали. Всеки от човешките крайници / Учителят използва една древна дума - удове/ отговаря на съответна добродетел : главата е свързана с принципа на Истината, дясната ръка - с Мъдростта, лявата - с Любовта, десният крак - с Правдата, левият - с Добродетелта. Чрез тях човек съгражда своето тяло на духа.

Пентаграмът вероятно идва от първоначалния триъгълник на Любов, Мъдрост, Истина, който има две опорни точки във физическия свят. Когато стъпи върху квадрат (който символизира материята), този триъгълник се преобразува в петоъгълник. Така децата рисуват къщичка. Образът на къща, който символизира изградения човек, се среща в лекциите на Учителя Петър Дънов. Като изгражда своя духовен дом, човек изпълнява мисията си на Земята.

"Обичай съвършенния път на истината и живота. Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Мъдростта за ограда, Любовта за украшение и Истината за светило. Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя."

Тази формула, дадена от Учителя научениците в неговата школа, е построена върху Пентаграма.

За ученика Земята е училище, в което се създават качества и се изгражда тялото на духа. При това ученикът е подложен в живота си на периодична смяна на двете състояния -скръб и радост - еднакво градивни, еднакво полезни в процеса на изграждане на Аза. И при двете състояния човек трябва да пази връзката си с Бога, която дава един естествен ритъм на неговото развитие. Затова Пентаграмът се изобразява вписан в окръжност - изначалния символ на Бога. Само тогава Пентаграмът има сила, само човекът, свързан с Бога е силен, само като живее в Бога той може да достигне съвършенство. Показателно е, че комунистическата идеология, проповядваща атеизъм, използва като основен символ петолъчката, извадена от божествения символ на кръга - човекът е откъснат от връзката му с цялото. В символите на Пентаграма, даден от Учителя, е изобразен целия път на ученика, на човека, дошъл на Земята да учи.

Земният човек е дипол -

БИПОЛЯРНО СЪЩЕСТВО

Както Земята има два полюса - северен и южен, така и човек има два полюса -умът и сърцето. Мисълта и чувствата представляват мъжкия и женския принцип в човека, известни от източната традиция като Ян и Ин.

Мисълта е активният, творящ принцип, чувствата отговарят на пасивния, съхраняващ принцип.

В известни периоди у всеки човек преобладават енергиите на ума, а има отлив в енергиите на сърцето, след това настъпва смяна. При малко хора тези два принципа са балансирани. Едно от основните постижения в живота на човека е постигане на хармония между ума и сърцето. Този процес във външния живот на човека е представен с женитбата. Тя би трябвало да съчетае мекия, магнетичен принцип на сърцето, въплътен от жената, с активния, електричен принцип на ума, представен от мъжа, в едно хармонично цяло.

Като физиологичен процес тази биполярност се проявява във функциите на двата типа нервна система у човека: централна и вегетативна.

В беседите на Учителя Петър Дънов намираме поетичния образ на човека, уподобен на дърво, което се състои от други две дървета, като корените на едното са преплетени с клоните на другото. Това е точен и разбираем образ на двата типа нервна ситема - действително "корените "на централната нервна система започват от мозъка, а разклоненията й стигат до всички структури на тялото, образувайки аферентните нервни пътища. Съответно "корените" - най- големите ганглии на вегетативната нервна система се намират около стомаха, а невроните й завършват в под-коровите центрове. Наричат слънчевия сплит още "стомашния мозък" на човека.

Докато мозъкът е динамо на електрична енергия, която се разпределя по цялото тяло, то слънчевият сплит е резервоар на магнетизъм, който е приет от Слънцето. Така достигаме до разпределението на


ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕКА

Човек освен материално, е и енергийно същество. Той е в непреривна връзка с природата, с която обменя енергия. Жизнената енергия, наричана от индусите "прана", а от древната китайска школа "чи" или "ки" или още етер, се предава чрез храната, водата, въздуха и светлината. Тази жизнена енергия, която може да се разглежда като едно електромагнитно течение, се диференцира на живо електричество и жив магнетизъм, които съответно биват положително и отрицателно електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Употребените тук понятия електричество и магнетизъм не са идентични с познатите ни от физиката, но изразяват принципи, които лежат зад познатите ни физични явления и ги обуславят. Т.е. четири вида енергии функционират в човешкото тяло, образувайки електромагнитно течение около всеки орган, около всички негови структури. Така е изградено енергийното тяло на човека, наричано още "етерен двойник". То дублира напълно формите и структурите на материалното тяло, които живеят и функционират благодарение на доставяната от него жизнена сила.

Етерното тяло на човека е кръстовището, чрез което се разпределят енергиите, идващи както отвътре, така и отвън. Правилният ход на тези енергии обуславя здравето на човека. А от какво се обуславя тяхното правилно движение?

Приетата отвън от природата енергия се усвоява чрез четирите основни процеса, съответни на четирите елемента: хранене, пиене и употреба на вода, дишане, приемане на светлина. Когато те образуват една непрекъсната верига, енергията на живата природа се усвоява пълноценно в организма. Но това не е достатъчно. Приемането на енергия става и "отвътре" - от света на духа, чрез чисти и светли мисли и топли, любящи чувства. Мислите и чувствата и тяхната хармония обуславят правилното разпределение на енергиите на етерното тяло. Всеки дисбаланс в мислите и чувствата води до блокажи или натрупвания в енергийното тяло на човека, чието следствие са различните болести. Дясната половина на човешкото тяло е предимно електрична, т.е. преобладават електрични-те течения, свързана е с принципа на Ума. Лявата половина на тялото, където е и сърцето, е магнетична, свързана е с принципа на сърцето. Поради това, че електричният принцип е свързан с хлад и сухота, а магнетичният с топлина и влага, двете ръце на човека не са еднкво топли - дясната е по-хладна и суха, лявата е по- топла Този баланс обаче се нарушава при най-малките нарушения в умствената и емоционалната сфери, което води до нарушаване на нормалния енергиен поток.

Обикновено окосмените части на тялото са областите, където е по-силен електричният принцип. Интересно е разпределението на елетромагнитния ток по лицето: около двете очи се оформя хоризонтална осморка, в която електричеството преобладава на мястото на веждите, а магнетизмът под очите. Устните са магнетични, а брадата - електрична. Носът е органът, който уравновесява електромагнитните течения на цялото лице.

Натрупването на повече електричество става при повишена мозъчна активност и предизвиква изсушаване на тялото; натрупването на повече магнетизъм води до натрупване на телесна маса и до наднормено телесно тегло.

Върху енергийното тяло на човека са разположени главните енергийни центрове -чакрите, които са местата на втичане на енергии и връзка между телата, и които имат своите специфични

ВИБРАЦИИ

Всичко в света, включително и в човека вибрира. Дух и материя се различават по своите вибрационни честоти. Четирите елемента се различават по своите трептения, които се ускоряват по посока от плътната материя към духовната реалност.

Звукът и светлината също са вибрации и по закона на съответствията на всеки тон отговаря определен цвят. Има седем основни тона, седем цвята на дъгата, седем главни чакри на човешкото тяло. На всяка чакра, която от своя страна е свързана със съответни органи и осъществява регулирането на функциите им, съответствуват тон и цвят. Зад всеки тон и цвят стои една разумна сила в природата.

До има отношение към червения цвят и към жизнената енергия в природата .

Ре има отношение към портокаловия цвят и към човешката индивидуализация.

Ми има отношение към човешката мисъл и жълтия цвят, когато човек слуша този тон, той се свързва с разумните същества в природата и започва правилно да мисли.

Фа съответствува на зеления цвят и пробужда у човека разбирането за разумното използване на материалните блага.

Сол съответствува на ясносиния цвят и пробужда възвишените чувства, вярата у човека.

Ла съответствува на тъмносиния цвят и дава широта на човешкото съзнание и простор за полета на човешката мисъл.

Си е свързан с виолетовия цвят и дава сила на духа.

Всеки човек е едно съзвучие, един красив акорд, като същевременно всеки човек си има своя специфична вибрационна честота, свой основен тон и когато намери своя тон и зазвучи на него, човек постига своето щастие в живота.


сп. Житно зърно - бр.2 - 1999

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...