Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Паневритмията

    Автор: д-р Светла Балтова

Законите на Паневритмията са написани в целия всемир.

Паневритмията съществува в цялата природа.

Има една хармония и ритъм в цялото битие.Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно цяло. Това именно е Паневритмията. При движението на небесните тела се осъществява тъй наречената Хармония на сферите – една музика, която изпълва цялото пространство.”

И така, Паневритмията, която ние познаваме като танц, е изображение, отражение в земни условия на космичните закони.

Знанието за вселената и законите на Битието е било разкривано от Учителите на човечеството от древността до днес и от най-дълбока древност това знание е било давано на човека чрез символи и образи. Човешките езици в най-малка степен са годни да изразят истинското знание. Учениците на окултните школи са били обучавани да разгадават символите и да общуват посредством тях.

В древните храмове се е търсил синтез между идея, слово,образ, жест, музика и това е било постигано в жреческите церемонии и танците на древните мистерии. Този синтез позволява да се изрази есенцията на един закон, на една идея. Този синтез намираме в свещения кръгов танц Паневритмия.

С течение на времето средствата за общуване се усложнявали и същевременно губели от своята дълбочина и изразителност. Човек загубвал говора на тялото, на песента, залагал все повече на думите, човешките езици загубвали силата, музикалността и дълбочината на древния език. Така достигаме до съвременния човек, който живее предимно в ума си и се опитва да изрази обърканите си мисли и реакции с непълноценни изречения. Естествените природни движения са рядкост. Цялата стойка на тялото, походката, гримасите, жестовете на хората отразяват един непълноценен живот.

Съвременният човек е едно разкъсано същество – разкъсано е Божественото триединство в него. Защото човек е създаден “по образ и подобие на Бога” и отразява в себе си триединния Бог . Божественото триединство на Дух – Душа – тяло, се проявява чрез единството на Ум – сърце – воля, изразяващи се посредством мисъл – чувства – движения или действия . Точно това обединение е нарушено. Човек се е откъснал от своя първообраз на прекрасно, космично същество, свързан с Бога и природата в себе си.

Какво би станало, ако отново се съединят в едно Идея – чувство – движения? Магия. Това е достоянието на маговете, които владеят силите на природата, защото владеят силите в себе си.

И точно това – съчетанието на права мисъл, с красива мелодия и хармонично естествено движение – това е Паневритмията, това е свързване, възобновяване на връзката между трите свята: Светът на Духа – от където идва идеята, светът на Душата, който дава мелодията и образа и светът на волята, проявена в материята чрез движение.

a399_f1.png

Паневритмията обединява тези три свята, което обуславя могъщото и въздействие върху всеки един от участниците в нея както и върху пространството наоколо, върху местата, където се изпълнява. Паневритмията има целебно въздействие върху областите и местата, където се завърта свещеният й кръг.

Дадена в началото на века, тази “наука за красивите и хармонични движения”, както я нарича Учителят Петър Дънов, се разкрива широко в света сега, когато човекът се готви да прекрачи в новото хилядолетие и заедно с това в нов етап на съзнание. Каква е връзката на Паневритмията със съзнанието на човека?

“Първото доказателство за това, че в Природата съществува разумност е движението. Разумността започва с движение. Всяко движение има смисъл само когато е в съгласие със законите на Природата, които представляват нейния език. Разумните движения представляват наука, към която хората някога ще се върнат. Когато движенията на хората се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения.”

И тъй – мисълта се отразява върху движенията а движенията - върху съзнанието.”

Този танц или тази практика, кяето прилича на танц е създадена така, че да бъде универсална и всеки да намери в нея това, което съответствува на нивото и нагласата му. Детето ще се научи на пластика и красиви движения, ще развива съзнанието си спокойно и хармонично; философът ще търси и намира окултните закони, обосноваващи движенията й, болният ще усеща как в него се влива нова сила и здраве.

Паневритмията влияе върху всички тела на човека.

Движенията на Паневритмията тренират физическото тяло и развиват волята, изграждат правилна стойка и навик за хармонични движения, те водят човека към така наречените “свещени движения” :

“Някой път човек прави някакво движение с което предизвиква благоговение у другите хора. Тези движения са особени и се случват много рядко. Затова аз ги наричам свещени движения у човека.

Някой път човек си помръдне само ръката. Но свещено движение е то. Грациозни движения има у човека. Те са най-хубавите, най-красивите неща, които оставят в нас дълбоки впечатления.”

Душата се отваря чрез красотата на музиката и поетичните образи на Паневритмията, които говорят с нейния език. Текстът на стиховете, точно съответствуващ на музикалната фраза, е на пръв поглед много прост и за изкушените в словото изглежда детински, но той пресъздава архетипни образи и символи, отпечатани дълбоко в света на душата. Използвани са “силните” думи в българския език, тоест тези, чиито вибрации съответствуват на същността на думата, това са коренните думи на всеки език. Техните вибрации съвсем точно съответствуват на музикалния израз и изпълняваното движение, и така сътворяват магията на триединството.

Умственото тяло на изпълняващия Паневритмия се обогатява посредством самия процес на проникване на мисълта през словото и символа към идеите и законите, заложени в тях.

Енергийното тяло се привежда в състояние на хармония и баланс, тъй като от една страна по време на танца се създават условия слънчевата енергия свободно да прониква етерното тяло и земната енергия да се провежда правилно, от друга страна хармонизирането на ума и емоциите също балансира енергиите в неговото електромагнитно поле.

Физическото тяло на човека е създадено да бъде инструмент за проява и работа на Аза в тази триизмерна реалност. Тялото на изпълняващия паневритмични упражнения става съвършен инструмент, чрез който човек изразява, описва, обрисува, ”изговаря” символи, геометрични фигури, чертаещи законите на Всемира. Така дори без да е запознат с тези закони, човек се хармонизира с тях по време на танца. И извършвайки неговите движения, човек работи за своята лична еволюция, за развитието на своя творчески потенциал . Регулярният досег със законите на хармонията и красотата при непредубеденото и отворено практикуване на Паневритмия води до неизбежното им проявление в живота на практикуващия този танц рано или късно. Това е магията на Паневритмията.

Да видим как е построена Паневритмията като танц.

Тя се танцува в кръг – символ на завършеност на процесите, на Божественият свят на съвършенство. В първата част участниците се движат в периферията на кръга в посока, обратна на часовниковата стрелка – това е посоката по която планетите се движат около слънцето.

a399_f3.pngВъв втората част – Слънчеви лъчи, участниците се движат навътре към центъра на кръга и после навън, изобразявайки “Божественото дихание” – приемането на животворна енергия и сила от Бога и прилагането, проявлението на тази енергия в живота. В третата част – Пентаграм, участниците са вече част от самия кръг – негови движещи се радиуси. Това е стадият в индивидуалната еволюция при който човекът слива своята воля с Божията воля и става съработник на Бога.

Особено внимание заслужават първите десет упражнения, обединени в

Цикъла “Първият ден на Пролетта”. В него са представени като че семената, зародишите на всички паневритмични упражнения, които се разгръщат по-нататък. Десетте упражнения бележат стъпките в пътя на човешката душа до нейната пълна реализация. Заедно с останалите 18 упражнения те образуват цикъл от 28 упражнения - първия дял на Паневритмията.

От упражнението “Запознаване” нататък двойките игрaят с хванати ръце, осъществявайки физически контакт. Изобразена е последователността на установяване първо на вътрешната връзка с Бога и едва тогава създаване на правилни външни връзки. Душата, която е пробудена, свързана с Бога, само тя намира съответната на нея душа,с която започва да работи. Във втората част – “Слънчеви лъчи” този процес – съединението, съчетаването на двата принципа – мъж – жена, ум-сърце се развива по-нататък. В “Слънчеви лъчи” двойките се движат навън и навътре по радиусите на кръга като едно цяло. Умът и сърцето взаимно са балансирали своите енергии в едно хармонично цяло. Всеки от дванадесетте лъча се състои от 12 души - шест двойки, което прави общ брой на участниците е 144 човека. В седма глава на Йоан се казва: „И чух броя на отбелязаните с печат 144 000 от всички колена на синовете израилеви.” Дванадесетте лъча са дванадесетте колена.

Или това са новородените, преминалите през стъпката “новораждане”,

които са постигнали съвършенство и работят като дванадесет групи в всеки в своята сфера на битието.

В третата част на Паневритмията – Пентаграм участниците са радиуси на кръга. Те са съработници на Бога, те са носители на космическото съзнание,развили са в себе си петте основни добродетели:

Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел. Това са учениците, които са прекрачили егото си и са способни да работят за Божието Царство и проявлението му на земята.

“Движенията на Паневритмията са извлечени из самата Природа. И само тези движения са мощни, силни, обновителни, които са извлечени от нея. Законите на паневритмичните движения са написани в целия всемир. Тези движения са основани на дълбокото познаване на силите, действащи в човешкия организъм и цялото битие.”

Паневритмията е израз на законите на красотата и хармонията, които движат Битието. Защото във всемира всичко е точно.

Планетите и слънцата танцуват своята Паневритмия – т.е. движат се в общия космичен ритъм, който е обусловен от една велика, подлежаща го разумност.

Кеплер е говорил за музиката на сферите. Нютон е бил не само велик астроном,но и астролог, което се премълчава в съвременните учебници. Айнщайн е бил дълбоко вярващ и на него принадлежи израза:”Господ не хвърля зарове” т.е. няма случайности .

Великите умове, които движат науката напред- всички до един споделят убеждението, че зад физичните закони на проявената вселена има друг закон, че законите,които движат планетите са частен случай от други закони – законите на духа. И че вселената и пространственно – временният континуум са краен израз на една безкрайна творческа същност. Тези именно закони са заложени в Паневритмията.

ПАНЕВРИТМИЯТА – ТОВА Е ВЕЛИКАТА ВСЕМИРНА ХАРМОНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.


Статията е публикувана в сп. „Житно зърно” бр.4, 2000 г.

Специални благодарности на екипа на списанието за предоставянето на статията.

 

Дата на първоначално въвеждане: 07.11.2009 г., 11:51 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...