Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Светлата
Светлата

Препоръки и правила за вътрешния ред и живот в Лятната духовна школа "Рила - 2011"

  Автор: Духовно общество "Бяло Братство"

Задължителни правила

 •  
  • Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк "Рила", в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки.
  • Абсолютно е забранено паленето на огън на територията на лагера. Има разрешение от НП „Рила” за огън само в кухнята на Лагера.
  • Не се допуска присъствието на домашни животни в Лагера, на Молитвения връх и на Паневритмия.

I. Предварителна организация

 • Всяка Братска група по места определя отговорници, които ще съблюдават спазването на правилата в Лятната духовна школа на Рила от участниците в групата им и ще служат за връзка с Ръководството на Лагера. По-големите Братски групи могат да имат няколко отговорника.
 • Желателно е отговорникът да състави предварително списък на хора от Братството, които ще се качват на Рила по време на Школата. Списъкът се представя на Ръководителя на Лагера. Това ще улесни регистрацията, за което ви благодарим!
 • Отговорниците заявяват дежурствата на техните групи един месец предварително. Два дни преди датата на дежурството отговорникът на съответната група трябва да влезе във връзка с Ръководителя на Лагера, за да се уточнят задълженията на дежурните.

II. Поддържане на чистотата в лагера

Желателно е след нашето присъствие на Рила да оставим планината възможно най-чиста и непокътната. Така ще изразим своето уважение към това свещено място.

 • Всеки лагеруващ се грижи индивидуално за своите лични отпадъци. Те трябва да бъдат събрани и транспортирани до сметищата в близките населени места.
 • Желателно е отпадъците да се събират разделно. Само чистите хартиени отпадъци се изгарят в печката на кухнята.
 • Необходимо е всеки да носи подходящи индивидуални торби и чувалчета за разделно събиране на собствените си битови отпадъци. Сортираните отпадъци се опаковат добре и лично се връщат до населено място извън Парк „Рила".
 • Във връзка с опазване чистотата на водата в района на Езерата, която е питейна и съгласно изискванията на НП “Рила” прането в езерата и притоците им е забранено. Ако се налага да перете, препоръчваме ви да правите това на определените места и то само с екологични препарати. Дежурната група за деня ще може да ви съдейства при необходимост с информация.
 • Национален парк “Рила” ни задължава да използваме екологични препарати за миене на съдове. Такива ще имате възможност да си закупите от дежурната група в малко количество, в наливно състояние.
 • Всеки може да си носи метличка и лопатка за поддържане на чистотата в и около палатките.
 • Тревните чимове са рядък вид растения за високопланинските условия. Ето защо при опъване на палатките молим да бъдете внимателни с тях и да не ги унищожавате.
 • Преди заминаването от Лагера молим всеки да остави след себе си във възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка, както и района около нея.

III. Регистрация на участниците в Лагера

 • Регистрацията е задължителна за всички пребиваващи на територията на Лагера и струва 10 лв. на човек. Децата до 18 навършени години се регистрират без да плащат такса.
 • При пристигането на дадена група, отговорникът й предоставя списък с имената на хората за вписване в Регистрационната книга на Лагера.
 • На лица, желаещи да участват в Духовната школа извън Братските групи, се дава разрешение от Ръководителя на Лагера като се намира съответен поръчител.

IV. Организиране на живота в Лятната духовна школа "Рила-2011"

1. Ежедневното обслужване на Лагера става чрез дежурни екипи, които поемат следните задължения:

 • Обслужване на кухнята, като приготвят топла вода сутрин и топла храна за обяд.
 • Хигиенизиране на Лагера.
 • Осъществяват контрол и надзор над лагера.
 • Организират духовните наряди.
 • Посрещат новопристигнали братя и сестри и им оказват съдействие при настаняването и регистрацията.

2. Снабдяването на кухнята с вода е грижа на всички участници в Лагера. Поради слабия дебит на водата при изворчето под Молитвения връх, същата ще се ползва с предимство за кухнята.

3. Лятната школа на Рила е място за духовна работа. Затова молим да се пази тишина от 22.00 ч. до сутринта.

 

4. Прехрана в Лагера:

 • Лагерът е на самоиздръжка, като се организира братска кухня. Отговорност на дежурните по кухня за деня е да приготвят гореща вода за суринта и топъл лек обяд. За останалата част от прехраната си всеки се грижи индивидуално.
 • Периодично в лагера ще се доставя хляб, а при възможност и други продукти.
 • Братските групи, които поемат дежурство по кухня си осигуряват необходимите продукти. Не се приемат продукти от външни лица и туристи за общата кухня.
 • Разноските на Лагера се покриват чрез доброволни дарения, които се събират в братска каса. Касата се отваря ежедневно след края на деня от комисия от трима души. Изработва се протокол, а набраните средства се заприходяват и отчитат пред Общото събрание на Братството.

5. Препоръки за облеклото:

 • Лагерът се намира на около 2300 м. надморска височина. Добре е да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи.
 • Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на Лагера и най-вече по време на Паневритмия.

V. Правила за участие в духовните наряди на Молитвения хълм

Посрещането на изгрева е колективно съзерцание. Молим да се съобразявате с хората около вас.

Желателно е преди изгрев присъстващите да са седнали, за да не си пречат един на друг. Водещият става първи малко преди изгрева на Слънцето, а след него всички останали. Молим да не нарушавате колективната хармония с индивидуални практики, GSM-и, шумолящи торбички и разговори.

Желателно е песните преди и след утринната беседа да се пеят без да се става. Изключение правят празничните наряди.

В центъра, около стола на Учителя, стоят четеца и музикантите.

VI. Правила за игра на Паневритмия:

 • Паневритмията се играе по възможност със специално паневритмично облекло. Не се допуска игра по бански, шорти, къси панталони и разголени деколтета.
 • Участниците трябва да са готови 10 минути преди началния час на Паневритмията и да заемат място в кръговете.
 • Паневритмията започва и свършва с едноминутна концентрация и медитация.
 • Препоръчително е след започването на Паневритмията да не се влиза в кръга.
 • По време на Паневритмия молим да пазите тишина и да не смущавате останалите участници.

VII. Функциониращи комисии и съвети за организиране на братския живот:

В Общия Братски Рилски съвет влизат: Ръководителят на лагера, Заместник-ръководителят, Домакинът, Касиер-счетоводителят, представител на Управителния съвет, Отговорниците на групи от Братските Общности от страната, които в момента присъстват в Лагера.

Членовете на Общия Братски Рилски съвет следят за цялостното функциониране на Лагера, за организирането на братския живот и изпълнението на Духовната програма на Планинската Школа.

Задълженията на отделните членове се уточняват в началото на месец август, при откриването на Школата и съставянето на Общия Братски Рилски съвет.

След откриването на Лагера, функционират следните комисии и съвети за организиране на братския живот:

1. Съвет на физическия труд, организиращ следните групи:

 • Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера и целия циркус;
 • Група за доставка на хляб, дърва и провизии за кухнята;
 • Група за охрана на лагера, Паневритмията.

2. Съвет за духовния живот, организиращ следните групи:

 • Група за музикална дейност и поезия;
 • Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;
 • Комисия по свещенодействията – молитви, наряди, ритуали, бдения.

3. Съвет за просвета и комисия за работа с децата:

 • Група по изнасяне на сказки на научни, окултни, здравни, музикални, екологични и други теми;
 • Група за творчески и обучителни занимания с децата.

4. Съвет на примирителите, организиращ следните групи:

 • Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и противоречия във взаимоотношенията;
 • Контактна комисия за работа с гости на лагера.

Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната Духовна Планинска Школа да се включи в дейността на някоя от групите и комисиите, в дежурствата като така даде своя принос в общата работа.

Групата за подготовка на Лагера ще натовари инвентара и основните продукти на 20 юли 2011 г. и ще тръгне от Братския център на Общество Бяло Братство в София, ул. „Ген. Щерю Атанасов” N 2. Тя ще работи по подготовката на Лагера до 31 юли включително. Желателно е там в този период да присъстват общо не повече от 25-30 души.

Лятната Духовна планинска школа на Рила ще функционира от 1 до 23 август 2011 година. От 23 до 30 август работната група ще закрива лагера.

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „РИЛА"

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Мадара 24.05.2011г.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
 • Create New...