Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Шестата раса. Човекът на шестата раса

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

Шестата раса


Учителят вдигаше краищата на завесата и за миг откриваше бъдещето, което слиза отгоре.За обикновения човек това беше като приказка от 1001 нощ. И все пак, това е реалният Живот, в който предстои на човек да влезе.

- Всяка нова епоха е творчески акт на Бога. Днешните времена не могат да се сравнят с бъдещето, което идва. Всички раси - черната, червената и жълтата, трябва да минат през бялата раса.Напредналите души от другите раси ще минат през бялата, а напредналите души от бялата раса ще минат в шестата раса. Сега в света се образува едно ядро от хораот всички нации - англичани, французи, германци, руси, американци, японци, китайци, българи, турци, сърби, черни, бели, които образуват една нова раса,един народ с нови схващания, различни от сегашните. Кой групира тези духове? Великият Божествен закон ги привлича, за да се опознаят и работят заедно. Питам: Българите могат ли да бъдат един контингент от такива хора? Могат. Ако българите не пратят там свои представители, ще слугуват. Онези народи, които изпратят свои представители, името им ще се запише в това велико царство, а онези, които не изпратят, името им ще се заличи. Писанието казва преди хилядигодини: “Народи, които не служат на Бога, нямат никакво бъдеще.”

Иде един славен момент, за който трябва да се приготовлявате. Радвайте се за вашето бъдеще, за това, което ви чака.

Хора от шестата раса има сега навсякъде, във всички народи. Представителите на шестата раса ще срещнете като някое умно дете, като някой благороден момък или като някой старец.

Една сестра запита: - Ще ги видим ли?

- Вие сте ги виждали.

В писанието е казано: „Ще се съберат всички народи и ще се освети името на Бога.”

Под „Дванадесет колена на Израиля” се разбира, че ще се обедини човечеството. Дванадесетте колена, това са дванадесетте зодиака, дванадесетте качества на човечеството.

Хората имат дребни идеи. Българите искат велика България, сърбите - велика Сърбия. Всички искат да бъдат велики. В Царството Божие всички народи трябва да се обединят.

Под „Царството Божие” трябва да се разбира хората от шестата раса. Те ще живеят в братство. Всички народи ще бъдат едно цяло.

Тези, които не разбират пророчествата, се смущават от бъдещето. Прочетете 60-та глава от Исайя. Тази глава се отнася до идването на шестата раса. В съборното послание на Юда, се казва: „Ето, Господ иде с десетки хиляди свои светии, за да вършат съдба над всички и да тури нечестивите на място.” Това се отнася за една епоха, чието начало започва сега. Досега доброто растеше в цветарника, а когато дойде Царството Божие, всички цветя ще бъдат извън цветарника - ще има естествени условия за тях.

От Невидимия Свят идат напреднали Същества - хората на новата Любов, или тъй наречените предци на човечеството.Те са работниците, които идат отгоре. И като намерят готови души за работа, ще се вселят в тях и чрез тях ще работят.

Идват нови идеи в света. Те влизат в стълкновение със старите. Защо? Защото старото не иска да предаде царството си.Те коренно ще преобразят света. Старите системи ще се заменят с нови. Който приеме новите идеи, ще се измени. Лицето му ще светне, ще придобие нов израз.Ние сме в преходната епоха. Всички ще минем в новата епоха, ще живеем по нов начин. Старите форми изживяха времето си. Старият живот вече няма материал за работа. Време е всички хора да повдигнат съзнанието си стъпка нагоре и да дадат път на Божествените енергии.

Човекът на шестата раса

- Всяка раса се отличава с известни качества: черната раса - с въображение и силни чувства. Червената – с активност; те прилагат геометрията и математиката. Жълтата раса се отличава с обективния или предметен ум. Бялата - с разумност. Откак е дошла на Земята, тя тегли нещата на везни и ги изучава.

Шестата раса, която предстои да дойде, съдържа в себе си добрите качества на всички раси, които са живели преди нея. В това отношение тя представлява вътрешен синтез на човешките добродетели.

Като живее на Земята, човек минава през фазите на миналите раси. Някой път проявява обективен ум - тогава проявява жълтата раса. Хората на жълтата раса са консервативни и фанатици. Някой път човек е войнствен - остатък от червената раса. Някой път чувствата вземат в него надмощие - това е остатък от черната раса. Видите ли човек, който проявява разумност, той е от бялата раса. Колкото и да се пази човек, все ще мине през фазите на миналите раси и ако е самостоятелен, ще се учи от тях.

Шестата раса е раса на Справедливостта и на Царството Божие. Шестата раса иде вече и тогава Царството Божие в миниатюр ще се въдвори на Земята.


Един брат запита:

- Учителю, Справедливостта не е ли нещо по - нисше от Царството Божие? Защото по закона на Справедливостта един, който работи по-малко, по-малко трябва да получи, а според един по-висш закон всеки трябва да получи според нуждата си.

- Царството Божие и Справедливостта са едно и също нещо. Аз говоря тук за Божествената Справедливост.

Културата на ума създава външни форми.Шестата раса ще влее съдържанието на тези форми.

Всяка раса е дала нещо от себе си.Бялата е направила много повече от черната и жълтата. Следващата раса - расата на Любовта - ще даде най-много. Тя ще се представлява от благородни, светли души. Тя ще донесе Новата Култура на Земята. Идеите на шестата раса са като въздуха - те сега навсякъде проникват.

Славяните ще дадат подтик за шестата раса. След събитията, които стават, шестата раса ще стане активна в живота. Ще започне да поема ръководството. На Земята ще има много повече нейни представители, отколкото сега. Те ще дадат нова насока на Културата. Славянството е подложка, върху която ще бъде присадена шестата раса.

Един брат запита:

- Има ли възможност в България да се яви шестата подраса?

- Да, има условия. Затова се работи в България от няколко хиляди години.

Шестата раса ще организира света. Ще поеме ръководството на Земята в ръцете си. Божественото в човека приспива сега нисшето, животинското в него; хиляди години го приспива, както заспива змията. Шестата раса ще ръководи, а жълтата и бялата раса ще изпълняват нейните нареждания. Учените хора, които ще дойдат, ще турят ред и порядък в света. Те са хората на шестата раса. Бялата раса ще отстъпи мястото си на следващата, както едно време черните отстъпиха мястото си на нея.

Разумните хора от всички народи ще образуват шестата раса.

Вие пристъпяте бавно и сигурно към шестата раса. Там ви очаква срещата със светлите души, които ви обичат - никакво колебание и съмнение!

В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Казано е: „Ако не се родите изново.”Тези думи подразбират шестата раса. Новораждането, за което говорят християните, е влизане в шестата раса, а покаянието, обръщението и пр. са приготовление. Новородените са вече в шестата раса. В нея няма да има вече умиране. Като дойде време да си отиде, човек ще се дематериализира, ще стане невидим. Няма да има гробища. Гробища ще има само за останалите хора, а не за онези от шестата раса. Както сега едновременно с бялата раса има черни, червени, жълти, тъй ще бъде и в шестата раса. Бялата раса само приготовлява пътя на Любовта - шестата раса. Хората на Любовта ще бъдат други хора. За тях се отнасят думите в Евангелието: „Първото възкресение.” Проявата на Любовта в хората - това е първото възкресение.

Шестата раса носи положителна красота. Хората от тази раса ще имат много правилни черти, ще бъдат красиви. Те ще носят висок идеал в себе си, който ще ги прави красиви. Те ще бъдат много по-красиви от сегашните, те ще бъдат най-красивите хора, които сте виждали досега.

Лицевият ъгъл на европееца е 80 градуса. У по-нисшите раси е 75. У кучетата е 35 градуса. У човека на шестата раса ще бъде 90 градуса. На животните лицето е отзад. Значи станало е обръщане на 180 градуса.

Много рядко съм виждал красиви хора.

Веждите на хората от шестата раса ще бъдат по-прави, ще показват, че са части от един много голям кръг. Значи ще бъдат много малко извити. Цветът на тези хора ще бъде светъл, както една фигура, осветена от Слънцето. От лицето им ще излиза светлина, като че радиира.Вечерно време няма да има нужда от лампи. Дето ходят ще бъде светло понеже човек ще излъчва светлина. Техните очи ще виждат надалече, ще виждат втъмнината. Когато гледаш един човек отдалече, не го знаеш какъв е, а пък човекът на шестата раса ще вижда подробностите отдалече.

Ние трябва да придобием качеството насветлината - безкористието и качеството на водата - мекотата. Това, което енаправила светлината, като е осветила пространството, направете го и вие. И това, което е направила водата, като е очистила нещата, направете го и вие.

Човекът от шестата раса вече е построен,той съществува. От хиляди години го има, но го пазят, скрит е, не го показват на всички. Природата е затворена книга. Който знае да я отвори, чете в нея. Мнозина гледат затворената книга само отвън, подвързията.

С идването на шестата раса хората ще влязат в рая, ще излязат от греха.

В бъдеще човек ще помни своите минали прераждания. Ще му е приятно да ги помни, но ще чувства, че е излязъл от старото си състояние, както пеперудата, която по-рано е била гъсеница.


Изворът на Доброто - Последни слова на Учителя
Мърчаево - 1944 година
Записал Словото: Боян Боев
Съставител: Борис Николов
Варна ©"Роял-77", 1992 г

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...