Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Интерпретация на хороскопа - кратък справочник

Първа част

Какво е това хороскоп?

Идеята, заложена в основата на астрологията е проста – положението на планетите на небето определя тенденцията за развоя на събитията на земята.

Основният метод за прогнози, прилаган в астрологията се свежда до построяване на небесна карта за някакъв момент от времето, който може да се счита за време на раждане на някакво същество (в това число човека), предмет или дори общност от хора, например, партия или цял един народ. За построяването на такава карта обаче, не е достатъчно да се знае само точното време на събитието. Много е важно да се знае мястото на Земята, където е станало това събитие, защото координатите на картата се пресмятат от локалния хоризонт и положението на планетите относно него са основен предмет на по-нататъшното разглеждане на картата. Така, планетите, намиращи се в момента на раждането под хоризонта влияят по-силно върху индивидуалните качества на родения, а в същото време планетите, намиращи се над хоризонта – върху неговото обкръжение, способността му към адаптация и мястото, което той заема в света. Планетите, намиращи се в момента на раждането около изгрева и залеза (Асцендент и Десцендент), горната и долната кулминационни точки (Медиум Цели и Имум Цели) се смятат за особено значими и играят важна роля при интерпретацията на небесната карта. Споменатите четири главни насоки (изгрев, залез, горна и долна кулминационни точки) разделят цялата небес-на сфера на четири равни части, наричани квадранти на хороскопа. Всеки от квадрантите от своя страна се разделя на три равни части, наричани домове на хороскопа, които са общо дванайсет.

Всеки от домовете на хороскопа конкретизира една или друга сфера на живота, определяйки областта на действие на планетите, оказали се в дадения сектор на небето.

Тази конкретизация се осъществява на базата на: теория на времето, теория на информацията и дискретна математика.

Домове на хороскопа

Първи дом на хороскопа започва от точката на изгрева (началото на първи дом), стига до долната кулминационна точка (началото на четвърти дом), достига точката на залеза (началото на седми дом) и по-нататък се издига до горната кулминационна точка (началото на десети дом).

Значение на четирите кардинални направления

Изгревът или Асцендентът отбелязва същността на родения.

Долната кулминационна точка отбелязва фундамента, основата за съществуване, Земята и Майката.

Залезът или Десцендентът отбелязва окръжаващият свят.

Горната кулминационна точка отбелязва целта, източникът на всякаква активност, Небето, Бащата.

Характеристиките на домовете са съчетание от тези четири кардинални принципа и са доста многообразни, защото за всеки конкретен случай техният смисъл и значение могат да варират в зависимост от контекста на разглеждане. Например, разглеждайки хороскопа на човек, ще акцентираме най-вече върху дома, семейството, финансите, брака, децата и тем подобни общочовешки ценности. А изучавайки хороскопа на дадена организация, ще обърнем внимание на първо място върху отношението й със закона и властите, колектива, ефективността на вложените в нея пари, личната способност на ръководителите и т.н. Все пак, само външно тези проблеми изглеждат абсолютно различни. Както ще видим, всички те се разделят на дванайсет големи групи, които са свързани с дванайсетте дома на хороскопа.

I дом е свързан с личността, нейната индивидуалност, умението й да се представи, а също себеизявата и себереализацията й. Не е важно каква карта разглеждаме – на човек, събитие или организация. Във всеки случай, планетите, попадащи в този сектор, ще влияят върху личните качества на всеки, който се е оказал в полето на разглеждания хороскоп (човек, ръководител на организация, хора, въвлечени в дадено събитие).

II дом е свързан с материалното благосъстояние, движимото имущество, парите, а също тялото, вродените таланти и способности. Забележете, че след първи дом – същността на личността – идва нейната материална обезпеченост, външната форма във вид на втори дом.

III дом е свързан с контактите, комуникациите, началното обучение, кратките пътувания, съседите, близките приятели и роднини, освен родителите. Трети дом представлява свързващото звено между личността и нейният фундамент – ІV дом. Той показва вътрешната динамика на това, което става в непосредствена близост до дома, семейството и предците.

IV дом е свързан непосредствено с дома, семейството, възпитанието, предците, особено с майката, а също със земята и недвижимостта. Това са фундаменталните основи на живота, без които нищо не може да се развива и живее пълноценно. Този дом показва също Майката на всяко събитие.

V дом е свързан с любовта, децата, творчеството, а също с развлеченията, удоволствията, хобито, шоу-бизнеса и почивката. Този дом, на първо място показва осъществяването на основният родов принцип – раждането на деца, продължаването на рода, и външната форма на фундамента, основите на съществуването, в частност, семейството и всичко, което е свързано с него.

VI дом е свързан с работата, дългът, службата, слугите, медицината и домашните животни. Този дом показва вътрешната динамика на процесите на взаимовръзката на личността с окръжаващия свят, когато й се налага да се приспособява, да се адаптира във външната среда.

VII дом е свързан с брака и брачните партньори, а също с договорите, законите, юриспруденциите, съдилищата, откритите врагове и партньорите. Това е същността на отношенията между личността и нейното обкръжение.

VIII дом е свързан с икономиката, колективните материални и енергийни ресурси, в частност с банковото дело, финансовите операции и бюджета (в това число и семейният), а също с окултизма, магията, екстремалните ситуации, смъртта, наследството и секса.

IX дом е свързан с идеологията, философията, науката, религията, висшето образование, далечните пътешествия, а също с роднините на брачния партньор, тоест, роднините, с които се сдобиваме в резултат от действието на VІІ дом. Този дом показва вътрешната динамика на външната активност, властта, издигането и поставянето на целите.

X дом е свързан непосредствено с властта, кариерата, професията, целта, която си поставяме, славата и издигането, а също взаимоотношенията ни с бащата, с началниците и висше стоящите инстанции. Този дом показва източникът на всякаква активност, Бащата на събитието.

XI дом е свързан с обществените организации, приятелите, съветниците, личната свобода, а също с изпълняването на желанията. Това е външната форма на властта, резултатът от постигането на целите и осъществяването на надеждите в бъдещето.

XII дом е свързан с тайните, с интригите, с дълбоките психологични преживявания, сънищата, секретните организации, затворите, болниците, другите места за уединение и ограничаване на свободата, а също с дивата природа и дивите животни. Този дом показва вътрешната динамика на личността, дълбоките, скрити преживявания и подсъзнателни процеси, всичко, лежащо в дълбочините на непознатото, неизученото.

Като пространствена представа домовете на хороскопа изглеждат като 12 равни части, образувани от “разрязването” на небосвода по осите север-юг. Така границата на десети и четвърти дом съвпада съответно с горната и долната половини на небесния меридиан, а първи и седми дом – с източната и западната части на хоризонта. По такъв начин, всяка планета, изгряваща на дадено място ще се окаже точно на границата на първи дом, кулминиращата нагоре – на границата на десети дом, залязващата – на границата на седми, а кулминиращата надолу – на границата на четвърти.

Приведената по-горе интерпретация, е безусловно изчислена основно за човека и близките му сфери на живот. Ако се задълбочим в разглеждането на животинското и растителното царства, ще бъдем принудени да преразгледаме напълно ключовите понятия на всеки дом, но при това техният дълбок смисъл ще остане непроменен.

Ако на небето нямаше планети, ние бихме се проявявали еднакво хармонично във всички дванайсет сфери, даже без да се замисляме за това, и не бихме познавали нито скръбта, нито щастието в нищо. Все пак, без да прекъсват пътя си нито за миг в продължение на хилядолетия, по небето се движат небесни тела – в астрологията обобщено ги наричат планети или подвижни звезди. Те ни даряват с живот и смърт, лишения и блага, победи и поражения, война и мир. В зависимост от това, в кой от домовете се е оказала една или друга планета, в тази именно сфера на живот следва да очакваме проявите на нейните качества.

Втора част

Планети

В астрологията е прието за планети да се смятат десет небесни тела: Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. При това Слънцето и Луната понякога, когато се налага да се разграничат от останалите планети, се наричат светила.

Планетите се разделят на благоприятни, неблагоприятни и неутрални.

За благоприятни се смятат Слънцето, Юпитер, Венера, Нептун.

За неблагоприятни се смятат Луната, Сатурн, Марс, Плутон.

За неутрални се смятат Меркурий, Уран.

Едновременно съществува и друго деление - на индивидуални (миньорни) и колективни (мажорни). Към колективните са отнасят Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Смята се, че тези планети въздействат не върху конкретния индивид, а върху цели общности от хора. За сметка на своите големи цикли, тези планети формират цели поколения и продължителни периоди от живота на всеки от нас, затова трябва да им се обръща особено внимание. Сред колективните планети се отличават най-много Юпитер и Сатурн, тъй като техният цикъл (съответно 12 и 29 години) е най-съизмерим с продължителността на човешкия живот. Така средния човек преживява около шест цикъла на Юпитер и два и половина цикъла на Сатурн, докато в същото време много малко хора преживяват пълния цикъл на Уран (84 години). Обратно, индивидуалните планети, а именно Слънцето, Луната, Меркурий, Венера, Марс въздействат по-силно върху личността на родения, върху собствените му вътрешни ритми, които са подложени на колебания и промени през всяка година.

А сега да се спрем по-подробно на всяка планета.

Слънце

Като първа благоприятна планета привлича вниманието на личността към проблемите на дома от хороскопа, в който се намира, пробужда желание за преуспяване в делата, но при това не обещава безусловен успех. За да имаме резултат в делата на дома, в който се намира Слънцето е необходимо или да имаме в този дом други благоприятни планети, или да положим определени усилия. Ако в този дом се окажат негативни планети, то целият живот ще бъде стремеж към недостижима цел. Във всеки случай положението на Слънцето в хороскопа показва, какво пове-че от всичко му се иска на неговия притежател.

Юпитер

От памтивека наричан “Звездата на Кралете” или Голямото Щастие обещава най-голям успех, сполука и късмет във всички дела на дома на хороскопа, в който попада. Ако Юпитер е единствената планета оказала се в един или друг дом, или в този дом се намират само благоприятни и неутрални планети, можем да гарантираме абсолютен успех във всички дела на дадения дом. Във всеки хороскоп Юпитер показва онова щастие, което искаме повече от всичко и, което е много важно, получаваме просто така, без никакви усилия, въз основа само на едно желание. Разбира се, това става само в случай, че в същия дом на хороскопа няма неблагоприятни планети.

Венера

Hаричана в астрологията “Малкото Щастие”, тя обезпечава равновесие, хармония и спокойна увереност в делата на дома, където е попаднала. Делата в тази област вървят по-добре, отколкото у средностатистическото болшинство, при това за разлика от Слънцето и Юпитер, Венера действа незабележимо, без да привлича вниманието към делата на дома. Всичко като че ли върви от само себе си, но в същото време по-успешно, отколкото в другите домове. В хороскопа Венера показва онова щастие, което идва при нас само, без нашите усилия.

Hептун

Обещава тотална хармонизация в делата на дома, в който се намира. Всичко върви равномерно и гладко като по масло. Положението на Нептун в хороскопа показва онова Голямо Щастие, което ние получаваме независимо от нашите стремежи или желания.

Луна

Като първа от неблагоприятните планети също привлича вниманието към проблемите на дома в хороскопа, в който попада. Но в за разлика от Слънцето, тя не само че не обещава успех, а обратно, препятства го. В делата на дома, където се намира Луната, не трябва да разчитаме на много, а само на най-необходимият и достатъчен минимум. Затова можем да разрешим тези проблеми само чрез смирение и покорност към съдбата, а главното е чрез липса на желания да достигнем нещо, каквото и да е в делата на този дом. Щом изчезне желанието, делата се нормализират от само себе си. Щом желанието се появи отново, ви се отнема даже най-необходимото. Колкото по-силно е желанието, толкова повече ви се отнема.

Сатурн

Който в древността са наричали “Голямото Hещастие” не ни дава такова право на избор като Луната. Домът, в който попада Сатурн, определя в какво ни постига най-голям неуспех, лишения и ограничения чак до летален изход. Ако Сатурн е единствена планета в дома или тук се намират само неблагоприятни и неутрални планети, може да се гарантира, че неуспехът в тези дела ще бъде абсолютно фатален. Сатурн показва онова нещастие, което ние получаваме просто защото ни има. Най-добрият път за разрешаване на тези проблеми се състои в преодоляване на страха, самопознание и духовни практики.

Марс

Заслужил у древните прозвището “Малкото Нещастие”, ще посочи, къде ние сами си създаваме проблеми чрез прекалената си активност, рязкост и агресивност. Марс привлича конфликтите, противоречията, създава опасните, напрегнати ситуации. Той показва онова малко нещастие, виновници за което сме си самите ние, за това народът казва “сам си го направи”. Да се борим против тези нещастия можем само чрез самоконтрол и самодисциплина.

Плутон

Като Марс, Плутон отговаря за взривоопасните ситуации, конфликти и противоречия, само че в по-голям мащаб. Той ни въвлича в ситуацията на големите маси от народа и обещава конфликти не от междуличностно, а от между-групово ниво, когато се сблъскват интересите на няколко колектива или интересите на личността с интересите на колектива. Положението на Плутон ще ни покаже онези нещастия, които се сгромолясват върху нас когато сме против волята на болшинството, или, както казва народът, “плюем срещу вятъра”. Всички тези нещастия са резултат на нашата собствена глупост, затова единственият начин да ги избегнем е да бъдем по-далновидни и да можем навреме да направим компромис или да напуснем бойното поле.

Меркурий

Меркурий ни дарява с умението да се приспособяваме, да лавираме, да използваме ситуацията в своя полза и да намираме общ език с другите. Тази планета винаги се присъединява към по-силното. Ако Меркурий се намира в дома заедно с благоприятни планети, той ще засилва тяхното положително въздействие, ако той се намира редом с неблагоприятни планети, той ще засили тяхното негативно влияние. Във всеки случай Меркурий помага да се намери изход от всякаква ситуация, свързана с дома, където той се намира, но без да излиза от рамките на обичайното, прието в обществото поведение.

Уран

Позволява да проявим необичайните си способности в делата на дома, в който той попада, позволява да се намерят нестандартни и нетрадиционни методи за изход от ситуациите на този дом. Понякога той може да ни доведе до екстравагантно разрешаване на тези проблеми. Също като Меркурий, засилва позитивните или негативни планети, намиращи се с него в един и същи дом. Във всеки случай Уран дава голяма свобода във всичко, което е свързано с дома, в който се намира.

Както виждаме, благоприятните планети ни даряват с радост в живота, неблагоприятните ни заставят да работим над себе си, а неутралните ни позволяват да се измъкваме ловко от ситуациите.

Трета част

За какво може да се построява хороскоп?

А сега накратко ще обясня за какви моменти от времето има смисъл да се построяват хороскопи и как след това да се интерпретират.

Първо, има смисъл да се построява хороскоп за момента на раждане на човека (както и за всяко друго живо същество), а за момент на раждането се смята момента на първия вик. Този хороскоп ще покаже основните тенденции в живота на новородения – в какво той ще бъде щастлив, в какво – не, и тем подобни неща, които вече обсъдихме.

Второ, има смисъл да се построява хороскоп за момента на началото на дейността на каквато и да е организация (официално откриване, първо събрание, първа презентация, и всичко останало в тази връзка). Той ще покаже как ще работи в бъдеще организацията и с какво ще се занимава, с какви проблеми ще се сблъска и как ще ги преодолее, как и кога ще прекрати съществуването си.

Трето, има смисъл да се построява хороскоп за всяко събитие, с цел да се определят неговите възможни последствия: към възникването на какви проблеми ще доведе то (положението на неблагоприятните планети), за разрешаването на какви проблеми ще помогне (положението на благоприятните планети и отчасти на неутралните) и т.н. При това, за събитие може да се смята всичко, дори телефонно позвъняване с предложение за нова работа или условия за изгодна сделка (но, ако по това време Сатурн попада във втори дом, да не дава Бог да се съгласите!).

А сега кратичко ще засегна въпроса за това, как можем да съпоставим хороскопите на различни хора, организации, събития и т.н., за да определим взаимното влияние между тях. Основната идея се състои в това, да наложим графиката на единия хороскоп върху планетите на другия. Получената карта ще покаже как влияе притежателят на планетите върху притежателя на графиката на първия хороскоп, какви качества придобива притежателя на първия хороскоп при взаимодействие с притежателя на планетите.

По такъв начин можем не само да преценим как си взаимодействат хората, организациите и събитията, но и просто да правим прогнози за определен промеждутък от време, като разглеждаме текущото положение на планетите относно картата на интересуващия ни хороскоп.

За интерпретацията на хороскопа

Въпреки, че всичко това може да ви се струва доста лесно, първите стъпки в каквато и да е работа, в частност и в астрологията, са трудни и не се отдават лесно на всички. Затова, не се отчайвайте когато се сблъскате с първите трудности. Няма нищо сложно в интерпретацията на хороскопа. Важното е да усвоите принципите, изложени в този кратък справочник и да се научите да ги прилагате самостоятелно.

Може би най-сложно е, да се ориентирате в случаите, когато в един и същи дом на хороскопа попадат едновременно и благоприятни, и неблагоприятни планети. Това показва, че успешните периоди ще се редуват с неуспешни. А кои периоди при това ще преобладават, може да се определи като се пресметне общият коефициент на дома. За тази цел можете да използвате следната скала на коефициентите на планетите:

-----------T-----

¦ Слънце ¦ +1 ¦

¦ Юпитер ¦ +3 ¦

¦ Венера ¦ +2 ¦

¦ Hептун ¦ +2 ¦

¦ Луна ¦ -1 ¦

¦ Сатурн ¦ -3 ¦

¦ Марс ¦ -2 ¦

¦ Плутон ¦ -2 ¦

¦ Меркурий ¦ 0 ¦

¦ Уран ¦ 0 ¦

L----------+------

Ако сумата от посочените коефициенти на планетите, попаднали в някой дом е повече от +2 или по-малко от –2, може съответно да се гарантира успешно развитие или провал на делата в дома като цяло. А ако сумата е +2, +1 или -2, -1, може да се смята, че преобладават съответно положителни или отрицателни тенденции. Ако сумата е равна на нула, не бива да се казва нищо определено – всичко зависи от текущото положение на планетите по отношение на този дом, а в такъв случай, за да получите точен резултат, ще се наложи да съставите прогнози за конкретния период от живота.

Ако в определен дом на хороскопа попадат няколко планети, не е задължително да са противоположни според влиянието си, техният ред на разполагане в дома ще покаже общата картина на развоя на събитията. И така, ако първа планета е Юпитер, а втора Меркурий, отначало ще имате успех, а след това ще се наложи да лавирате и да се приспособявате, за да се задържите върху постигнатите позиции. Или, ако на първо място е Луната, а на второ Венера, то отначало ще ви се наложи да се задоволите с малко, след което ща настъпи хармонизация. Колкото по-отдалечени са планетите една от друга, толкова по-отдалечени във времето ще бъдат периодите на техните влияния. Колкото по-близко са те до началото на дома, толкова по-рано ще се проявят. Най-късно се проявяват планетите, които се намират в края на дома.

Ако в някой от домовете на хороскопа не попада нито една планета, значи в делата, свързани с този дом, няма да има нито щастие, нито нещастие – всичко ще бъде идеално, както трябва да бъде у всеки.

За външният вид на хороскопа

За да ви бъде по-удобно при интерпретацията, можете на лист хартия да начертаете ръчно хороскопа, без линийка и предварителни бележки. Вместо римските цифри, обозначаващи номерата на домовете, трябва да нанесете символите на планетите в домовете, в които попадат. В най-горната част на листа трябва да напишете датата, времето, мястото на събитието и името на човека.

Ако разглеждате взаимодействието между едно събитие с друго, то има смисъл да нанесете върху рисунката на хороскопа както планетите на дадената небесна карта, така и планетите на картата, която налагате върху нея, като ги обозначите с различни цветове. Така веднага ще видите помага ли изследваната карта да се разрешат някакви проблеми в базовия хороскоп или само ги увеличава.

По аналогичен начин се прави и така наречената транзитна карта, в която текущото положение на планетите се добавя към домовете и планетите на изходната карта, наричана в предсказателната астрология радикс (radix). Транзитната карта се интерпретира също като наталната, с единствената разлика, че транзитът описва конкретен момент от времето, а радикса – цялото време на съществуване на изучавания обект.

Все пак, при интерпретиране на транзитната карта следва да се взема под внимание това, че колективните (мажорни) планети (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) се движат много бавно и тяхното преминаване през един дом на хороскопа може да продължи от едно полугодие (за Юпитер) до двайсет и пет и повече години (за Плутон). При съставянето на прогнози винаги трябва да се взема под внимание колко време мажорната планета преминава през един или друг дом и още колко време ще остане в него. Това ще покаже дали тя се намира в началото, в средата или в края на своето влияние върху делата на дадения дом. Освен това, преминавайки през дом изпълнен с планети, транзитиращата планета ще инициира проявите на онези от тях, с които ще встъпи в съвпад. Такъв съвпад дава сплав от качествата на транзитиращата и радикалната планета, което значително усложнява тяхната съвместна проява. За да се определи качеството на такъв съвпад, се изисква да съберем коефициентите на тези планети и да направим извод, аналогичен на този, който направихме за домовете. При това можем да смятаме транзитиращата планета за по-активна и генерираща събитието, а радикалната – за пасивна и възприемаща, иначе казано, да ги разглеждаме съответно като метод и средство.

За изчисляването на хороскопа

За начинаещият астролог изчисляването на хороскопа е доста сложна задача, тъй като това предполага добро познаване на астрономията. Ще се опитам максимално да облекча задачата ви. Единственото, което се изисква от вас е да въведете (в астрологичната програма) правилно изходните данни (дата, време, часови пояс, име и координати на мястото, а също да отбележите “лятно време”, ако то е действащо в интересуващия ви момент).

След като сте натиснали бутона “Далее” (“По-нататък”) и на появилата се след това страница – бутона “Координаты” (“Координати”), пред вас ще се появят точните координати на всички планети относно посоченото от вас място. Тук са и координатите на планетите в знаците на Зодиака, но това е отделна тема и засега не ми се иска да я засягам. Още повече, че за чисто събитийната прогноза те не са необходими.

Както ще забележите, за всяка планета е посочен не само домът, където е разположена, но и градусите, минутите и секундите на този дом. При това нулевият градус съответства на началото на дома, а трийсетият – на неговият край. Та нали, ако кръгът се състои от 360 градуса, разделяйки го на 12 части, ще получим сектори по 30 градуса.

И така, остава ви само да нанесете символите на планетите върху рисунката (графиката) на хороскопа (когато чертаете хороскопа ръчно). Съветвам ви да разполагате планетите в дома според нарастването на техните координати от 0 до 30 градуса. Можете дори да напишете до самия знак и координатите на планетата, като правило, са достатъчни само градусите.

Ако разглеждате взаимодействие между два хороскопа, въведете данните на втория хороскоп в раздела “Прогноз совместимости” (“Прогноза за съвместимост”), като при това посочите “Вид анализа: индивидуальный” (“Вид на анализа: индивидуален”), и клекнете върху бутона “Далее” (“По-нататък”), а на следващата страница върху бутона “Координаты” (“Координати”). Тоест, тази карта ще показва какво придобива първият хороскоп от взаимодействието си с втория.

(Тук става дума за руските астрологични програми, но мисля, че и програмите с английски интерфейс имат аналогични функции).

Нанесете символите на планетите на втория хороскоп върху първия, по-добре с друг цвят. Ако разглеждате хороскопа на брачна двойка, има смисъл да се построят два индивидуални хороскопа и да се поместят във всеки от тях планетите на партньора, за да имате пълна представа за тяхното взаимно влияние една към друга, и да ги разглеждате само според това взаимно влияние. Същото може да се каже за всички, тясно взаимосвързани хороскопи, например, за хороскоп на дадена организация и нейния директор, за хороскоп на майката и детето и т.н. Не бива да се разглежда едното, напълно игнорирайки другото. Помнете това!

Завършвайки темата за изчисляването, ми се иска да отбележа, че най-доброто средство за изчисляване на какъвто и да е хороскоп са астрологичните програми, които пестят и усилия, и време.

И още нещо. Не възприемайте всичко казано дотук за истина от последна инстанция. Астрологията е много бързо развиваща се наука и онова, което вчера е било истина, утре вече може да не е, също както Нютоновата механика е вярна само за определени граници, а зад пределите на тези граници управлява теорията на относителността. Астрологията едва сега започва да се възражда на базата на съвременните открития, такива като теория на времето, теория на информацията, последните постижения на математиката, в частност, неясната логика, моделирането на детерминирания хаос и т.н. Би било чудесно, ако и вие вземете участие в този процес, особено важно е, ако като специалист в професионалната си област приложите и астрологията.


Превод от руски

Ани Георгиева

статия изпратена от Ани-астро

Дата на първоначално въвеждане: 16.09.2005 г., 02:23 ч.

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Create New...