Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

За дишането

    Автор: Боян Боев (съставител)

Любезни брат,

Сега желая да ви изложа един разговор с Учителя за дишането. След лекцията и след паневритмията се върнахме с Учителя в големия салон и той в разговор каза следното:

Като ученици вие най-първо трябва да започнете с дишането. Всички вие не дишате както трябва. Като дишаш, не вземаш достатъчно количество въздух. Природата не обича това. От друга страна, не възприемаш това, което съдържа приетия въздух, не изкарваш от въздуха вътрешното му съдържание, а именно: Жизнената сила - праната и Божествената мисъл.

Много хора дишат бързо, бързо и плитко. Ако искате да бъдете търпеливи, трябва да се учите да задържате въздуха по-дълго. Търпението ви зависи от това, колко време може да задържате въздуха. Има адепти, които задържат въздуха четири часа. Индусите представят Бога, че с едно издишване създава света. И после с едно вдишване го прибира. Човек трябва да диша дълбоко, т. е. при вдишване да напълни белите дробове с колкото се може повече въздух. Тогава при разширение на белия дроб диафрагмата отива надолу. А при плиткото дишане диафрагмата отива нагоре и натиска сърцето, вследствие на което се раждат някои сърдечни болести.

За да приеме заедно с въздуха Божествената мисъл, която го прониква, човек трябва да диша с будно съзнание. Правилното дишане усилва мисълта, улеснява размишлението, улеснява приемането на Божествения елемент.

Мога да дам някои обикновени начини за дишане, но свен тях има и необикновен начин, обаче за него трябват подготвени хора.

При вдишване, задържане и издишване на въздуха човек трябва да мисли, да има хубави чувства и желания, да постъпва добре. Да не мисли, че механическото задържане на въздуха е достатъчно. В дишането непременно трябва да участвува и мисълта. Да не мислим, че можем да оберем природата, а да се съобразяваме със законите й.

В онзи свят, като дишат съществата, те ядат. А пък тук освен дето дишаш, трябва и да ядеш. А има светове още по-горни, дето само като мислиш, ядеш.

Дихателните упражнения трябва да се правят с вяра и увереност.

Една сестра попита Учителя: „Какво значение има дишането през лявата или дясната ноздра.” Учителя каза:

Има една прана, която се усвоява през лявата ноздра, и друга, която се усвоява през дясната. През лявата се приема магнетичното течение, което има връзка със слънчевия възел и се нарича слънчево течение. А през дясната ноздра се приема електрическото течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Първото има връзка със сърцето, а второто - с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, приемаме с лявата ноздра и издишваме с дясната. А когато искаме да развием повече ума, приемаме въздух през дясната ноздра и го изпускаме през лявата. Това правим, за да установим равновесие между ума и сърцето, а също така и между електричеството и магнетизма. А когато сменяме и дишаме ту през лявата ноздра, ту през дясната, то уравновесяваме двете течения. Добър е резултатът когато правите дихателните упражнения през двете ноздри едновременно или само през едната.

Когато изкарваме въздуха през дробовете чрез подсвирване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване.

А когато дишаме, т. е., когато с дишане изкарваме въздуха, то е за прочистване на нервната система.

Когато човек се намира в електрично състояние, та се сърди, кипва, бушува вътре, той да диша дълбоко и да задържа въздуха до сто бройки и ще се успокои.

Щом се карате, щом се сърдите, щом се нервирате, това показва, че не дишате дълбоко. Дишайте правилно, дълбоко и ще ви мине.

Когато сте неразположени, смутени, правете дихателни упраженения, като се свързвате с Божественото съзнание. И ще се тонизирате.

Можем да направим следния опит: тези, чиито лица са сбръчкани, като почнат да правят упражнения за дълбоко дишане, ще видят, че след три месеца няма да останат бръчки по лицата им.

Най-напред да ги фотографираме преди упражнението, след това да ги фотографираме след първия месец, след третия месец ще направим сравнение. И ще видите как действува дишането.

Ако ви боли стомахът или коремът, направете четири пъти на ден по шест дихателни упражнения и ще ви мине.

Ако дишате добре, можете да останете на земята до дълбока старост. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно на онзи свят. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувствуване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде в човека чрез въздуха.

Преди да се ръкуваш с някого, поеми дълбоко въздух.

Преди да влезеш в стаята или в салона, пак поеми дълбоко въздух. Преди да говориш, пак поеми въздух. Добрите оратори дишат дълбоко. Които не дишат добре, не говорят добре. Напълни дробовете с въздух и тогава говори. Не спазваш ли това правило, няма да имаш резултат.

Щом мислите за погрешките на хората, дишайте дълбоко, за да се проясни мисълта ви. Ако човек не диша правилно, и любовта в него не се проявява правилно.

Къде е Бог? - Навсякъде. Бог е в светлината, във въздуха, във водата и в храната. Следователно, ако не приемате правилно светлината, въздуха, водата и храната, нищо не можете да постигнете. Като ядете, като дишате, като мислите, като възприемате светлината, ще облечете празничните си дрехи. Това са велики процеси, за извършване на които се изисква будност, велико съзнание. Празничните дрехи означават свято отношение към тези процеси. В това седи новото в света.

Индуското дишане е хубаво, но трябва да се коригира. Трябват му известни корекции. За индуското дишане се изисква философска подготовка. Индусите употребяват много време и много усилия, а европейците употребяват много малко усилия. Те искат много лесно да постигнат, понеже са механизирали нещата. Европейците, които са приложили индуското дишане, не са успявали, понеже са нямали това възпитание, което имат индусите.

Ще ви дам едно дихателно упражнение: вдишване 16 бройки, задържане на въздуха 16 бройки и издишване 32 бройки. Това ще го правите три пъти на ден. Може и един път на ден, но по-добре е три пъти на ден - сутрин, на обед и вечер по шест вдишки. Вдишването ще правите през лявата ноздра. После ще задържате въздуха и ще издишвате през дясната ноздра. Това отношение на бройките: 16, 16, 32 ще продължавате 2-3 месеца наред. Не увеличавайте с нищо тези числа.

Ще ви дам друго дихателно упражнение, което е от по-друг характер и с друга цел. Това упражнение ще има за цел да увеличи вашата способност да задържате въздуха. То става така: При това упражнение няма да си случките с никакви бройки. Ще вдишвате по-бавно, по-дълбоко. След това ще задържате въздуха колкото се може по-дълго време и ще издишвате колкото се може по-бавно. Времето на задържането постепенно ще увеличавате: една минута, една минута и половина, две минути, две минути и половина ипр.

Сега ще ви дам дихателно упражнение от друг характер. При тези упражнения има известни мисли, известни формули, които трябва да се изговарят мислено. Например при вдишване, задържане и издишване, може да изговаряте мислено следните думи: Много Ти благодаря, Господи, за благата, които си ми дал. Това изречение ще изговаряте по веднъж при вдишване, задържане и издишване. Или можете да изберете и някои от най-хубавите изречения от Библията за същата цел. Например можете да вземете един стих от Евангелието на Йоана, върху който ще размишлявате през време на дишането. Или може да направите следното: При вдишване ще изговаряте мислено Отче наш, също при задържане един път и при издишване. Такива дихателни упражнения можете да правите сутрин, обед и вечер по десет, а можете и да изговаряте мислено при вдишване, задържане и издишване Добрата молитва общо един път.

Можете да изговаряте мислено при вдишване думите: сила, живот, здраве (3 пъти) - всичко 9 думи. Същото ще направите при задържане и при издишване. Това упражнение може да правите сутрин, на обед и вечер по десет вдишки.

Предстои една огромна работа на учениците. Между многото работи може да си зададеш за задача да поправиш малко лицето си, да употребиш най-малко половин час за ума си, половин час за сърцето си и половин час за лицето си. Хубаво ще бъде, ако човек си тури програма: половин час за лицето, половин час за установяване правилния процес на хранене в стомаха, половин час за белите дробове - за установяване правилния процес на дишане, половин час за сърцето и половин час - да мислим правилно.

Някой ще каже: „С такива ли работи ще се занимавам? Има по-сериозни работи." - Че от тези по-сериозни работи няма: да възстановиш правилния процес на храносмилането, дишането, мисленето и чувствуването.

********

Допълнително тук ще ви изложа някои други дихателни упражнения от Учителя, дадени от него в други разговори.

Ето едно упражнение: Десет секунди поемане на въздух, задържане въздуха десет секунди и издишване десет секунди. През това време умът да бъде съсредоточен във възвишени мисли. Това упражнение да се прави сутрин, на обяд и вечер по десет минути.

Друго упражнение: вдишване през лявата ноздра 4 бройки, задържане 16 бройки и издишване през дясната ноздра 8 бройки. Същото се повтаря, само че вдишването е през дясната ноздра, а издишването през лявата. Такива дихателни упражнения се правят сутрин, на обяд и вечер.

Друго упражнение: вдишване през лявата ноздра 7 бройки, задържане 10 бройки и издишване през дясната ноздра 9 бройки. Такива упражнения се правят сутрин и вечер по шест пъти. Обаче при утринните упражнения вдишванията стават през лявата ноздра, а издишванията през дясната. А вечерта - обратно.

Можете да направите понякога дихателни упражнения във връзка с ходенето: през няколко крачки едно вдишване, през няколко крачки едно издишване.

Ето едно упражнение, придружено с формули: Когато вдишваш, кажи: Господи, благодаря Ти, че Си вложил във въздуха своето благословение, което приемам заедно с въздуха. Като каже човек така, той ще приеме Божието благословение. При издишване кажи: Благодаря Ти, Господи, че остави своето благословение в мене.

Ето друго упражнение, придружено с формула. Ще приемате въздуха през лявата ноздра и мислено ще изговорите: Само Божията Любов, е любов. Като задържите въздуха известно време, ще го издишвате през дясната ноздра - със същата формула. Това упражнение ще се прави сутрин, на обяд и вечер по десет пъти.

Друго упражнение: 8 бройки за вдишване, 10 за задържане и 12 за издишване. Всеки ден ще се увеличава вдишването с по една бройка, а задържането и издишването с по две бройки. Тези упражнения ще се правят сутрин, на обяд и вечерта, преди да е залязло слънцето.

Ето още едно упражнение: вдишване през лявата ноздра. През това време се изговарят мислено думите: Да се прослави името Божие в мене. При задържане на въздуха се изговарят мислено думите: Да дойде царството Божие и Божията правда в мене. При издишването се изговаря: Да бъде Волята Божия.

През лявата ноздра ще се приеме въздуха 5 пъти. И ще се издиша през дясната. След това обратното: 5 пъти ще се поеме въздухът през дясната ноздра и ще се издиша през лявата.

Тук допълнително ще ви изложа няколко мисли от други разговори на Учителя.

Новото човечество ще образува нова мрежа, за да схване новите лъчи, да ги пречупва и да се ползува от тях. Та сега се образува в човека нова мрежа за хващане на новите лъчи на светлината. Който има тази мрежа, е от новите. Който я няма, е от старите. Това е новото сега. Тогава ще схванете по-горните октави на червения цвят, на жълтия, синия и пр. Новата мисъл не може да дойде, без да имаме новата светлина. За новата светлина трябва да бъдем готови. На вас ви трябва нещо реално. Да дойде във вас новата светлина.

Трябва да развиваме хилядолистника, който е на горния край на главата, понеже той е телефонна слушалка, чрез която се свързваме с Бога. Чрез този център се проявява Бог. Човек трябва да държи хилядолистника в изправност. Човек, като отправи ума си към Божественото, като мисли за Бога, този апарат на хилядолистника вече работи и се развива. Хилядолистникът се събужда, като мисли човек за Бога. Обаче човек освен с мислене за Бога, за да развие хилядолистника, може като спомагателно средство да си служи с движение на ръцете си, при което да допира с ръце горната част на главата, дето е хилядолистникът, като прави движение на обливане. Има и други секретни методи за развиване на хилядолистника, но засега човек да се задоволи с малко. За всяко нещо Бог е приготвил специфично време и условия.

Ще ви дам едно правило: След всяка молитва оставайте известно време в мълчание и във възприемателно състояние, за да видите какви блага ще ви даде Бог. Когато молитвата е успешна, винаги Бог се изявява и ти дава един малък подарък. Ще ти се даде нещо. Обаче често ние не знаем това и веднага щом свърши молитвата, без да прекараме известно време в мълчание, почваме друга работа.

За една година, всеки ден, да не пропущате в същия час да казвате една и съща молитва и вижте какъв ще е резултатът. Аз направих опит и резултата няма да ви го кажа. Много хубав резултат имах. Ето молитвата, която може да се изказва при този опит: Благодаря Ти, Господи, за всичко, което си ми дал и си ме научил. Аз те познавам, че си добър, всемилостив, всесилен и всемъдър.

Един брат разказва следното: „Веднъж, когато бяхме с Учителя на Витоша на една екскурзия, чух песен, едно пеене над главата на Учителя. Това пеене мина и си замина, трая само малко време, но не се виждаше кой пее. Един брат до мене каза, че се чува пеене над главите ни. И попита: „Какво е това?" Учителя се усмихна и каза:

И вие ли чухте?

Това са светли същества, които са дошли да изразят своята радост и благоволение към Учителя.

Учителя каза веднъж:

Всичко онова, което съм казал, няма да загине. То няма да умре. Това са живи думи. Това, което съм казал, ще бъде. Ако не го приложат сега, ще го приложат други същества. Няма да остане това така, което съм казал.

Моля, прочетете настоящото пред всички братя и сестри и го предайте за прочит и в околните села, дето има кръжоци.

Със сърдечен братски поздрав:

Б. Боев

Изгрев, 19 декември 1952 г.


<i>из "Свещеният огън. Разговори с Учителя. Писма на Боян Боев."

съставител: Боян Боев; изд. Алфадар, 2000г, ISBN 954-8785-30-7<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 05.02.2008 г., 09:39 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...