Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Причини за болестите

    Автор: Никола Нинков, Емилия Алексиева (съставители)

Който не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на природата. Всяко нарушение или отклонение води към заболяване, Отклонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща.

Болестите се дължат на нарушаване на Божествените закони. Който не се ръководи от тези закони, в организма му се събират различни утайки, в стомаха - различни киселини, и той заболява.

Природата обича онези, които изпълняват нейните закони. Тя ги повдига, дава им живот преизобилно. Който не изпълнява законите й, тя го счита недостоен за нейните блага и го лишава от всички граждански права на своето царство. Такъв човек е изложен на ред болести и нещастия.

Вие можете да се лекувате, ако изправяте вашите прегрешения. Вашите грехове са създали болестите ви.

Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини? Отрицателната или разрушителната мисъл или чувства са отначало в невидимите тела на човека: астрално, умствено и пр. После те със своите трептения слизат в етерното тяло, а от етерното във физическото. Като слязат във физическото тяло, нападат онези органи със своите трептения, с които са сродни по характера на трептенията си. Могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разрушат или да ги предразположат към болест. И тогава поради най-малката външна причина, органът заболява.

Помни: всяка болест е последствие от извършеното престъпление в миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с болестите. Докога ще продължава това? Докато хората дойдат до съзнанието да търсят причините на болестите у себе си и като ги намерят, да ги отстранят. За да боледуваш, има две причини: или ти не обичаш, или тебе не обичат.

Всички болести се дължат на грехове и престъпления. За да може лекарят да лекува болния, трябва да вникне в причините на болестите. Природата изпраща болестите като начин на изправяне на престъпленията.

Някои се плашат от закона на наследствеността, но този закон е едно благословение, защото по този начин една погрешка, която се предава до четвъртото поколение, се ликвидира. Една добра мисъл се предава до много родове, значи доброто е по-силно от злото. Ако в това време не направите друго престъпление, хиляди години ще се ползувате от едно направено добро. Ако направите една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения съдбата ще ви преследва.

Понякога, ако бащата е гениален, синът не излиза такъв. Бащите са слаби да предават гениалността си на децата.

Майките могат да предават повече неща на синовете си, отколкото бащите.

Гениалността се предава по женска линия, по линия на чувствата.

Причините за болестите се крият в астралния свят, а последствията се явяват във физическия. Затова хората се оплакват от болки в главата, в сърцето, в белия дроб, в стомаха и др. Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината за заболяването си в астралния свят. Щом премахне причината, болестта го напуща.

Има органични болести, които крият своя произход далеч в миналото на човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло, постепенно минава в мисълта, а оттам и във физическото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината и самата болест изчезва.

Много от болестите се дължат на смущения в чувствата. Много от болестите се дължат на смущения на ума. Когато болестите се дължат на умствени смущения, те засягат мускулната система, засягат и белите дробове. Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат сърцето, черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове. Болестите и болезнените състояния се дължат на липсата на музика и хармония в човека. Заболи ви глава - причината е в стомаха. Заболи ви корем - причината е в главата. Болестите идват по закона на отражението.

В природата има една вътрешна нишка, която прекарва добрите и лошите черти на цялото Битие. Този закон съществува и във всеки човек. Ако погледнете един човек, ще видите, че той е оплетен от нишки на тъмнината и светлината. Когато покрай него минава една от тъмните нишки, той ще бъде неразположен. Ако минава някоя от светлите нишки, ще бъде разположен.

Преплитането на тъмните нишки със светлите постоянно създава добрите или лошите състояния. Нишките на виделината трябва да надминават тези на тъмнината. Хубавите, светлите, благородните, моралните чувства са плод на нишките на виделината.

Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използуват тази енергия в него и го обезсилват. Аз наблюдавам как пристигат тия същества. Те идват групово, сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят. Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще прави той.

Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение, Въпреки това казвам: зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие.

Когато бащата и майката се карат, децата почват да боледуват. Там, където има обич между родителите, децата са здрави.

Направиш ли една погрешка, ще почувствуваш болка или в стомаха, или в сърцето, или в белите дробове, или в краката, или в лакътя, или в червата, или в пръстите, или в гръбначния стълб, или в черния дроб. Локализирането на болестите в разните места показва каква погрешка си направил. Особена медицина има природата.

Ако някога сте се присмели на болестта на някой човек, тази болест непременно ще ви посети. Намерете човека, на когото сте се присмели, искайте извинение от него. Щом се извините и докажете, че влизате в положението на страдащите, болестта ще ви напусне.

Когато един човек ви мрази, той изпраща с погледа си огнени струи към вас и ако нервната ви система е разклатена, може да ви сполети нещо лошо. Някои хора кълнат и думите им са толкова силни, че клетвата може да се сбъдне, изречените думи да улучат.

Много от вашите състояния и болести са чужди, възприети от вас чрез внушение. Видели сте някой някой човек със счупен крак, преживели сте неговото състояние и след време и вас ви заболи на същото място. Понеже е дошла болката по пътя на внушението, пак по този път трябва да си отиде.

Земята като живо същество си има свой хороскоп, свой път, по който си върви. Нейният път сега не е тъй гладък, като е било по-рано. Земята понякога минава през известни пертурбации. Хората често се заразяват от тия влияния на Земята и от това се зараждат разните епидемични болести. От тия болести понякога измират хиляди и милиони хора.

Дойде лекар, претупа болния, пипне му пулса, напише рецепта и излезе. Така не се лекува, Има болести, които произтичат от обезсърчение, от преумора, от простуда. Причината може да е задната част на мозъка; някои болести може да се дължат на разрушителните способности, трети се дължат на прекомерно или безразборно ядене. Болестта може да се дължи и на смесване на разнородни храни, други - от раздвоение между ума и сърцето; трети - от нарушаване закона на любовта, и хиляди още причини могат да се изредят. Ако се наруши законът на вярата - разстройва се нервната система. Между симпатичната нервна система и мозъчната нервна система има ли раздвоение, пак се поражда разстройство. Обезсърчи ли се човек, изгуби ли надежда, става разногласие между мускулите и костите, на едни места приижда повече кръв, на други места повече се насъбира енергия.

Някои болести пък се дължат на това, че човек е влязъл в стълкновение с хората или в стълкновение със себе си. Та никак не е просто да си един истински лекар, а не само да имаш етикет, фирма.

Причината за ревматизма не е влажната стая. Ако влагата беше причина за ревматизма, как ще си обясните заболяването на човек, който живее в хигиенична, комфортна обстановка, където влага не прониква? Всички болести в света са резултат от неизпълнението на Божия закон.

Причината на всяка болест трябва да се търси много отдалеч. Живеем ли по Божествен начин, ще дойде ден, когато моментално ще се изчисти тялото ни от всякакви утайки, които днес предизвикват болестта. Някои физици допущат, че ако се употреби електричество от 10-20 хиляди волта или 100 000 волта върху човешкия организъм, той би се обновил в много кратко време.

Ако задържите едно Божествено желание в себе си, вие съзнателно се подпушвате, вследствие на което се излагате на ред болести. Всички болести се дължат именно на това подпушване, предизвикано от неизпълнение на Божествените желания, които ви подтикват към правене на добро.

Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят.

Пресищане има в материалния свят, в духовния и в Божествения. Светът е пълен с преситени хора. Всички болести водят началото си от пресищането. Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони, клетките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Причината за всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл.

Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата - в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не й даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система.,

Мнозина се упрекват от силното слънце, казват, че действува зле върху органите им. Причината за това не е слънцето, а в мислите и чувствата на хората. Лошите мисли и чувства образуват един тъмен пояс около Слънцето, който така пречупва слънчевите лъчи, че задържа голяма част от тях, тъй наречената черна светлина на Слънцето. Тия черни лъчи са причина за много болести, както и за почерняването на хората. Оттук може да се извади заключение, че началото на всички болести се крие в особено вътрешно пречупване на слънчевата светлина. Светлина, която се пречупва в низходяща степен, всякога произвежда болезнени състояния в човешкия организъм. Никога не стой под сянката на дърво или под сянката на човека. Това е правило, което всеки може да опита. Много болести се дължат на сенките. Всеки лъч, попаднал върху човека, се поглъща от организма му и после отново излиза във вид на мъртва светлина. Под сянката на цветето, на дървото или под сянката на къщата пак има светлина под влиянието на преките слънчеви лъчи, а не на косвените, т.е. лъчите на сянката. Никога не стойте на сянка. Нищо не вирее под нея.

Човек не може да държи известна идея в ума си, без тя да произвежда известен физиологически ефект върху мозъка и нервната му система. Като знаете силата на мислите, на чувствата и на постъпките си, трябва да бъдете внимателни към тях. Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека такова напрежение, че да го осакати.

Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?

Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система: дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система. Физическият и психическият живот са тясно свързани.

Нашите нечисти мисли и желания по. някой път оставят утайки в съзнанието ни, вследствие на което се зараждат ред болезнени състояния. Тези утайки се натрупват върху духовното тяло на човека и произвеждат вътрешни пертурбации.

Някои болести не са нищо друго, освен резултат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство-и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл.

Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система.

Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си.

Докато мисли, човек знае мястото на всяка дума и никога не петни езика си. Щом езикът му е чист, и тялото му ще бъде здраво. Внесе ли една нечиста дума в езика си, той петни мисълта. А щом мисълта му е опетнена, той внася отрова в организма си и след време заболява.

Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб. Щом се разстрои черният дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането. Изобщо, лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи.

Топлината и светлината, които се образуват от човешките чувства и мисли, се отразяват или благоприятно върху организма, или разрушително. Това зависи от техните трептения. Колкото по-високи и многобройни са техните трептения, толкова по-благотворно е действието им върху човешкия организъм.

Всяка неприятна мисъл не е нищо друго, освен една странстваща душа, която е грешила на земята, не е могла да завърши развитието си и сега не може да си намери място. Изпейте й една песен, поприказвайте й. Всички тъжни мисли, които ви нападат, са скръбни души, които седят вързани между физическия и астралния свят и не могат да се развиват.

Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е един максимум, и 50% за окръжаващите го, ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледувания.

Щом се увеличи умствената дейност на човека, намалява се дейността на физическото тяло. Тази е причината, задето повечето хора днес са много нервни. Колкото е по-голяма дейността на ума, толкова по-слаб е човек. За да не се изтощава нервната му система, част от умствените сили трябва да се прелеят в сърцето. Силите на организма са резултат на сумата от силите на ума и сърцето.

Ако търсите причината за заболяването на ушите и на очите, ще я намерите в задната част на мозъка. Когато функциите на задната част на мозъка не стават правилно, човек страда от болка в очите и в ушите. Когато слепоочната част на мозъка не функционира правилно, човек се оплаква от болки в устата. Като знаете, че мозъкът е причина на много заболявания, дръжте го в изправност. Когато говорим за изправност на мозъка, имаме предвид мислите, които минават през него. Ето защо за здравословното състояние на мозъка трябва да държим отговорни мислите, а за здравословното състояние на сърцето - чувствата. Всяка мисъл носи на човека или благо, или отрова. Същото се отнася и до чувствата и желанията на човека. При това има мисли и чувства, които оказват своето въздействие върху организма веднага, а други - след време.

Казвам: внесете в ума даже на най-силния човек две противоположни мисли и той непременно ще се побърка. Те произвеждат голямо сътресение на нервната система, нарушение на вътрешната хармония в човека, или на окултен език казано, излизане на човешкия двойник вън от тялото. На негово място се настанява друго същество. Който разбира законите, може да върне двойника назад и да възстанови нормалното състояние на човека.

Две причини могат да предизвикат отслабване на очите: тревоги и неправилна мисъл. Ако могат да се преодолеят, зрението ще се усили. Бог не е създал човека с очила.

Причината за отслабването на зрението е, че сегашните хора нямат дълбока философска мисъл, каквато са имали първите човеци, хората на древната мъдрост. Днес хората живеят, без да знаят защо живеят. Те са смутени, не знаят какво им носи утрешният ден. Какво ще отговорите на въпроса, защо живеете? Живеем, за да се усъвършенствуваме, живеем за Бога. Ако ви поставят на изпит, ще издържите ли? Когато живее за една идея, човек е готов на всички жертви. Ето защо идеята, за която човек е готов на всички жертви, трябва да заслужава това.

Очите на човека са в услуга на неговия ум. Докато умът му функционира правилно, и очите му ще бъдат здрави. Започне ли умът да отслабва, и физически очите на човека постепенно отслабват. Човек, в когото милосърдието работи, винаги има здрави очи и уши.

Защо човек ослепява? Защото не е живял съобразно със законите на разумната природа. Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда сътресение първо на стомашната му система, оттам сътресението се предава на дробовете, от дробовете - на мозъка, а от мозъка на очния нерв. Щом очният нерв отслабне, човек започва постепенно да губи зрението си. За да възстанови зрението си, човек трябва да започне по обратен път да възстановява нормалното състояние на органите си: първо на мозъка; после на дробовете и най-после на стомаха, дето е дошло първото сътресение. После трябва да намери причината, която е произвела сътресението, и тя да се премахне.

Според окултизма всички слепи, всички сакати хора, които днес срещаме по земята, са все ученици, които не са издържали изпитите си, вследствие на което са напуснали школата.

Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за къщи, пари, удобства. Материалните блага са изместили чистите мисли, чистите желания, които дават сила на човека.

Ако праведният се тревожи, ще изгуби здравето си. Ако грешникът не се тревожи и пази своя вътрешен мир, всякога ще бъде здрав. Бог е дал ум на човека да мисли, а не да се тревожи.

Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите - неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволствува разстройват стомашната му система. Когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, няма вяра в живота.

Главоболието се дължи на нарушаване законите на правата мисъл. Изправете мисълта си и главоболието ще изчезне.

Сприхавостта и нервността на човека се дължат на излишна умствена енергия, която се натрупва в носа. Излишната умствена енергия разстройва нервната система, затова не претоварвайте мисълта си с излишни грижи и дребнавости.

Питате: на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение.

Известни болести, лоши мисли и желания, които се проявяват във вас, се предизвикват от някои млекопитаещи животни. За да се освободите от тези страдания, трябва да смекчите отношенията си към животните. Често омразата на куче може да повлияе тъй, както омразата на човек. Не смятайте, че мислите на животните са много слаби. Не, те са много опасни за света.

На добрия човек краката са здрави, на справедливия - ръцете, на разумния - ушите, на истинолюбивия - очите. Ако човек обича Бога, и умът му ще бъде добре развит.

Когато човек изгуби или занемари една своя добродетел, едновременно с нея той изгубва онзи орган, който е в услуга на тази добродетел. И когато изпадне в областта на греха, човек постепенно започва да се атрофира: краката, ръцете и останалите органи.

Днес хората страдат от различни болести и като не знаят причините за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините на болестите са психически. Например причината на тумора се крие в извратяване проявите на любовта. Яви ли се у човека алчност, това показва, че известен брой клетки в организма се диференцират, искат да живеят самостоятелно, да не се подчиняват на общия ред в организма. По този начин те създават свое собствено жилище, като образуват нова държава със свободно управление. Така работят те дни, месеци, години, докато лекарят със своята артилерия дойде срещу тия непокорни поданици и започва да ги бомбардира. Някога той успява да ги изпъди навън, а някога се явява усложнение, което отправя човека на другия свят. Обаче има и друг начин за лекуване - чрез присаждане. Както става присаждане в плодните дървета, така може да става присаждане и в организма на човека, да се заставят соковете да вървят нагоре. Когато енергиите в живия организъм спрат, на мястото, дето става спирането, се появява известна подутина, която лекарите наричат тумор. Значи, който разбира законите на присаждането, той ще може по един или по друг начин да насочи енергиите в организма да потекат и през подутината. Щом потекат и през нея, тя напълно изчезва. Ако новите клетки успеят да вземат соковете на клетките, които образуват тумора, той няма да има условия за развитие и напълно ще изчезне. Ако всички служите на любовта, болни няма да има. Щом имате ревматизъм, малка ви е любовта. Всяка болест се дължи на един вътрешен недоимък или на недоимък на светлина, или на недоимък на доброта, или на недоимък на сила.

Човешката любов трябва да се пречиства, иначе тя внася нечистотии в организма. Тя е причина за нечистата кръв в организма. Да пречистиш човешката любов, значи да я заместиш с Божествената.

Не можеш да обичаш и да бъдеш болен, това са две несъвместими неща. Щом обичаш, лицето ти не може да бъде тъмно, очите ти не може да бъдат мъгливи. Любовта носи живот.

В мозъка се намалява фосфорът, понеже любовта се е намалила. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, се подчиняват на любовта, а също и тези елементи, от които са създадени духовният и умственият свят.

Щом се намали надеждата у човека, идват болести. Щом се намали вярата - идват други болести. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите - болестите ще си отидат.

Хората боледуват, защото са нарушили закона на истината. Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлюби истината.

Всеки един недъг на физическото поле се дължи на духовни причини. Мразите някого - ще пострадат гърдите, там някаква болест ще се яви. Завиждате ли, ще ви стегне сърцето. От завист, ревност, съмнение, подозрение - ще пострада черния дроб. Угаждате ли си много в яденето - ще заболее стомахът. Гневите ли се - ще дойде запичането. Обещавате ли и не изпълнявате - главоболие идва. Щом намерите причината за заболяването, ще се възстанови равновесието, ще настане хармония.

Щом ви заболи глава, ще се стремите да изправите отношенията си към Божествения свят. Ако страдате от гръдобол, ще изправите отношенията си към духовния свят. Ако страдате от корем, ще изправите отношенията към физическия свят. Всяко заболяване на човека има дълбоки причини, то не е произволно. Съвременната наука и медицина не търсят вътрешните причини на нещата, те разглеждат всички явления в природата и живота в тяхната вътрешна материална страна. На какво се дължат например бодежите по известни части на тялото? Те се дължат на свиване на капилярни съдове. Известно е, че капилярните съдове служат при кръвообращението. Те разнасят кръвта по всички части на тялото. Когато капилярните съдове на гръдната област се свиват, електричеството в организма, което носи светлината, не може да функционира правилно по целия организъм, вследствие на което се натрупва повече в известни области, както водната пара в парния котел, и предизвиква бодежи. Често атмосферното електричество се съединява с електричеството на човешкия организъм и се образува малък взрив, който човек усеща като болка. Какво трябва да правите, за да се освободите от бодежите? Внесете повече топлина в организма си. Това значи да измените състоянието на чувствата си и тогава вие изпращате повече кръв в онази част на тялото си, в която усещате бодежи. Щом тази част се стопли, бодежите изчезват. Значи човек може да се лекува със силна мисъл, със силни и положителни чувства, а също и с гореща вода.

Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите. Свиването предизвиква възпаление, а оттам и различни подувания, бодежи, припадъци и т.н. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм, изменя се ритъмът им, настава дисхармония и човек заболява.

Хората представляват система от скачени съдове, според която ако един човек се разболее или страда, хиляди хора боледуват или страдат заедно с него.

Природата си служи със символи и с отпечатъци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички добродетели. Всяка болест се дължи на някаква духовна причина. Неправилните отношения между близките хора - майка и деца, братя и сестри, мъж и жена - причиняват различни болести. Щом те оправят отношенията си, болестта изчезва. Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато майката и бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си. Някои жени нямат деца, защото не е трябвало да се женят или преждевременно са се оженили.

Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще си замине по-бързо от бащата. Ако мразите майка си, тя ще си замине по-скоро. Ако ли майка ви ви мрази, вие няма да живеете дълго. Ще обичате майка си, баща си, брат си, сестра си, от здравословно гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните мисли към вас ще ви разрушат. Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате постоянно с молитви и формули.

По-хубаво е в дадения случай да използувате закона на Любовта и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат помежду си, то болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си отиват.

Ако скъсаме връзките си с животните, веднага стомашната ни система ще се разстрои, а като следствие на това ще се измени и здравословното ни състояние. От животинското в себе си не се освобождавайте - животните поддържат стомашната система, трябва да бъдете разумен, да създадете правилни отношения с животните. Има три свята (животински, човешки и ангелски), които се намират в известно вътрешно съотношение, в известна зависимост, следователно стомахът трябва да бъде в хармония с белите дробове, а белите дробове - с мозъка. Смисълът не е в това да се освободим от животинското, но да го регулираме, да го възпитаме, да подчиним нисшите желания и чувства на висшите. Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма. Как се обяснява тази промяна в организма? Със страха. Когато лъже, човек започва да се страхува, а този страх произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите.

Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. Казва се, че човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. И в работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Истинска работа е онази, която организира силите на човека.

Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате. Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което вие вземате.

Ще даваш, за да се чистиш.

Ще даваш, за да се подмладяваш.

Ще даваш, за да растеш.

Ще даваш, за да си здрав.

Който обича, дава. Бог постоянно дава.

Божественият закон подразбира непрестанно даване.

На какво се дължи полудяването на хората? Когато хората са близо, между тях става сблъскване. Щом се сблъскат, двойниците им могат да се преплетат, при което единият от тях може да се умопомрачи.

Полудяват всички ония, които водят един порочен живот. Полудяването е допустимо при една разнебитена нервна система, при един порочен живот. Туй да го знаете. Но за един човек, живял чист живот, полудяването е абсолютно изключено.

Причината за полудяването на сегашните хора се крие в техните минали съществувания. Днес те се натъкват само на някакъв повод за полудяване, но причината се крие в тях.

Страданията, които съвременните хора преживяват, се дължат на тяхната лакомия. Страданията показват,че всеки човек е взел повече от благата, отколкото му трябва.

Вратът не трябва да е пълен, понеже в него има жлези, които изпълняват отлични функции и той не трябва да е тлъст, за да си извършват правилно работата тези жлези.

Ако се натрупат там много мазнини, зараждат се различни гръдни болести, сливиците заболяват и ред други болезнени състояния, свързани с неправилното функциониране на тези жлези.

Ракът, туморите, от които сега страдат хората, се дължат на противоположност или противоречиви чувства, на дисхармония между главния мозък и симпатичната нервна система, на порочен живот, на алчност. Болестта се локализира там, където е именно лакомията. Нужно е дълбоко вътрешно единство, хармония, бани със слънчева вода, обливане с виолетовия цвят, всеки ден да се яде кромид лук, също да се присажда нова тъкан, нови клетки - така, както се прави присаждане на едно дърво.

Мъже, жени, деца - всички са нервни. Защо? От престъпленията си. „Майка ми ме е родила неврастеник” - казват някои. Не, ти със своя непорядъчен живот създаде своята неврастения.

Кога става човек нервен? Когато носи по-голям товар, отколкото са възможностите му.

На какво се дължи неврастенията? На излизане на двойника. Често двойникът излиза 1 - 2 см навън, понякога – повече. Щом излезе повече, отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той трябва да се бронира. Мекотата е броня на човека. Затова казвам: колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има.

Съвременните хора са станали неврастеници поради това, че често се гневят. Казвам: ако искате да излекувате неврастенията си, престанете да се гневите. Как? Ще приложите волята си.

Разстройството на черния дроб причинява различни болести. Например неврастенията се дължи също на разстройство на черния дроб. Изправете черния си дроб, за да оправите мисълта си. Разстройството на черния дроб се отразява върху умствените способности и чувствата на човека, както и върху духовните му прояви. Под черен дроб разбирам дейността на нисшия свят в човека. Нисшите чувства влияят на черния дроб, както термитите, които изяждат всичко.

Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, отдето нервната енергия изтича навън. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система. За да се освободи от неврастенията, човек трябва да спре изтичанията на нервната енергия. Много хора заболяват от неврастения благодарение на топлината, която известен род чувства произвеждат в задната част на мозъка. Тази топлина се отразява вредно върху стомашната система, както и върху дробовете. Лекуването на тези хора става чрез превръщане на топлинната енергия в магнетизъм, който повдига жизнената сила на организма. Има лекари магнетизатори, които освобождават човека от вредната за организма топлина. Водата, взета в хомеопатическа доза, играе важна роля в това лекуване. Влезе ли по този начин в мозъка, тя намалява горенето и болният оздравява. За да има успех в лекуването лекарят трябва да притежава освен диплома от медицинския факултет, но и от живата природа. А именно силите на неговия организъм да са в хармония със силите на разумната природа.

Ако чувствата и желанията на човека не се задоволяват, той става неврастеник. Поставете някакво препятствие при реализиране на някои стремежи и желания на човека и ще видите, че в скоро време той ще стане неврастеник. Махнете препятствието от неговия път, неврастенията ще изчезне.

Колкото по-големи и повече са желанията, толкова и по-големи са страданията.

Когато желанията у човека са нерегулирани, идва гневът: гневът е неправилно употребена енергия.

Човек е свободен, докато не приеме едно желание в себе си и то го подчини. Щом го приеме и започне да го храни, той губи свободата си. Всяко желание вън от тебе е проява на същество, което стои по-ниско от тебе или по-високо от тебе и ти въздействува. Свържеш ли се с това желание, ти се свързваш със съществото, от което излиза то, и дълго време не можеш да се освободиш от него. Всяко желание в човека е връзка с други същества, които живеят вън от него, и тази връзка не е само външна. Тя крие корените си дълбоко в човешкото естество.

Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва. За да израсне, да даде плод, растението се нуждае от земя.Ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му и върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията и на астралното тяло. Болестите на съвременните хора се дължат на неразбиране закона за превръщане на енергиите.

Вървите и махате с ръцете си, приказвате и махате с ръцете си. Трябва да се справите с неестествените движения. Свивате веждите си, свивате устата си, свивате очите си, с тези неестествени движения изопачавате чертите си. Безпокоите се, начумервате се, с тези движения си пакостите. Когато хората са много нервни, остава повече захар в кръвта. Веселите, разположените хора нямат захар в кръвта. Многото желания също увеличават захарта в кръвта. Космите са израснали под влияние на топлината. Когато топлината почне да се намалява, космите падат, главата оголява. Падането на косата се дължи на недоимък на топлина, която е свързана с магнетизма. Косата пада от губене на магнетизъм, от много тревоги, от болезнени състояния, от тежки заболявания.

Когато главата започне да оголява, умът взима надмощие и над сърцето, мозъкът е крайно активен.

Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни. Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността на живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава.

Понякога при един грях могат да измрат по 50 - 60 хиляди клетки, а понякога и до 100 хиляди клетки. При голямо безпокойство, при голямо отчаяние измират с хиляди клетки в организма. Всички болести на ума произлизат от недоимък на светлина. Всички болести на сърцето произлизат от недоимък на топлина. Всички болести на душата произлизат от недоимък на истина.

Съмнението е един от опасните паразити, който се размножава бързо. В 24 часа той е в състояние да отрови кръвта на човека и след това той трябва да прави големи усилия, за да пречисти кръвта си отново.

Лекуването трябва да почне 20 години преди да се е появила болестта. Бъдещите лекари ще лекуват болните още преди да са заболели. Каква болест е ракът и на какво се дължи? Причините за рака се крият в противоположността на чувствата. Когато някой човек започне да живее порочен живот, той непременно ще заболее от рак. Когато човек се откаже от възвишената идея, която го е вдъхновявала в живота му, непременно ще заболее от гръдна болест и ще стане песимист. Така се явява и туберкулозата.

Колкото чувствата на един човек са по-необуздани, толкова и паметта му е по-слаба. Паметта на хората отслабва и от големи скърби и страдания, от голям страх и от силни умствени сътресения. Който страда от сърцебиене, е горделив човек.

Който страда от коремоболие, също е горделив. Който страда от главоболие, е тщеславен.

Причините за сърцебиенето са психични. Тези причини са образували ред отрови, които са влезли в организма. Те са чужди елементи, полуорганични вещества, които трябва да излязат вън от организма. Сърцебиенето се дължи на ред противоположни мисли, чувства и желания, които са непотребни за сърцето; за освобождаването от тях има различни методи. Един от новите начини за лекуване е музиката. Има болки, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други - на китара, на флейта и т.н. Различните инструменти оказват различно влияние върху отделните хора. Сърцето ще лекувате с песни, които почват с тона „до”, взет не по камертон, а естественият. Ако основният тон „до” е взет правилно, човек може да възприема животворна енергия от Слънцето и да я предаде на всички органи. Когато болният пее, той създава условия в себе си да се лекува.

Ако усещаш сърцебиене, това показва, че в твоите чувства има някакво раздвояване. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства. Премахнете борбата и сърцебиенето ще изчезне.

Както има опасност от пресищане при яденето, така също има опасност от притъпяване на чувствата при голяма радост. Тъй както е създадена нервната система на човека, тя не е в състояние за издържи на трептенията на голямата висша радост, каквато изживяват възвишените същества. Попадне ли човек в трептенията на такава радост, нервната система, както и мозъкът му ще се разстроят, защото той не е пригоден да издържа нито на висшите, нито на нисшите трептения на някои същества.

С усилията на волята, вие ще усилите и тялото си. Всички органи ще почнат да работят добре. Отслабването на волята е условие за заболяване. Болестите са необходими за каляване на волята.

Ако един орган се развива за сметка на друг, ако едни клетки се подмладяват за сметка на други, явяват се различни болести като рак, тумори и други. Когато едни способности и чувства се развиват за сметка на други, организмът пак заболява.

В някои хора изстиват краката. Внесете любовта в себе си, ще имате топлина и на края на пръстите. Щом ви изстиват пръстите, вашата любов е банкрутирала.

Неправилните чувства оказват влияние върху кръвообращението. Подобрят ли се чувствата, подобрява се и то, а с това и пръстите на ръцете и краката се затоплят.

Това, което българите наричат „уроки”, се дължи на обстоятелството, че човек е стъпкал някоя трева или растение, с което му е причинил вреда.

Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести.

Първата причина за аномалиите в живота се дължи на онази неестествена храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той днес представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали далеч един от друг - такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Ако някой боледува, първото условие, за да се подобри, е да подобри храната си. Плодната храна, както и месната съдържат в себе си различни елементи, които предизвикват две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия живот ще произвеждат два различни резултата.

Съвременните хора, като ядат месо, страдат. Само една микроскопична част от храната се асимилира, а другата е излишък. Този излишък трябва да се изхвърли навън. И всички болести днес се дължат на този излишък, а въпреки това всички проповядват, че трябва повече храна. Не, по-малко храна е нужна на човека и тя трябва да се приеме и асимилира така, че от нея да остане по възможност най-малък излишък.

Щом храната не се смила добре, и кръвта не може правилно да се пречиства. Тогава около ставите се натрупва полуорганическа материя във вид на утайки. Тези неправилности в организма създават неразположение на духа, песимизъм. За да не изпадате в песимизъм, чрез силата на волята работете за подобряване на стомашната си система. И ако днес хората са болни, нервни, страдащи, това отчасти се дължи на храната, която употребяват. Те се ползуват от плодовете на земята, която е напоена с кръвта на хиляди и милиони жертви - хора и животни. Земята е пропита от човешка кръв и тя трябва да се пречисти. Тя може да се пречисти само като мине през Божествения огън - огънят на любовта.

Неврастенията у сегашните хора се дължи на чрезмерното употребление на месото. Единствената здравословна храна за сегашния човек е растителната. Тя смекчава грубото му естество. В бъдеще човечеството ще достигне до такова развитие, че ще може да извлича необходимите хранителни вещества направо от живата природа и тази храна ще бъде чиста, съвършена и напълно здравословна. В тази фаза на развитие няма да има животни на земята.

Когато човек употребява неестествена храна, в него се събират много утайки, които привличат бацилите на разни болести - холера, чума, петнист тиф и други - обаче всички хора не умират от тези болести, защото кръвта им е чиста; чистият човек нищо не го хваща. Чистият и с вяра човек може да ходи между холеричните и нищо да не го хване.

Ако болният страда от стомах, колкото и малко храна да приема, всякога част от нея не може да се смели и се натрупва във вид на полуорганични вещества около ставите, около прешлените на гръбначния стълб и причинява усложнения в организма. Според медицината „ревматични заболявания”, а на духовен език - „духовни тръни”.

Когато храната не е смляна добре, не прониква в кръвта и не може да храни клетките. Наслагва се във вид на утайки около ставите, както и в капилярните съдове - тази е причината за заболяване на човека от ставен ревматизъм. Колкото по-дълго се задържа храната в устата, толкова по-лесно се всмукват част от хранителните вещества и от храната. Така те отиват направо в нервната система. Ония сокове, които не се всмукват в устата, отиват направо в стомаха, дето става пълно смилане.

От какво произтича главоболието? От ядене на мъчносмилаема храна, която оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и устата започват да миришат.

Причината за главоболието се крие в тънките и дебелите черва. Щом те не са в изправност, човек страда от главоболие. За да се справи с главоболието, първо той трябва да тури краката си в гореща вода, после да изчисти червата си. Щом облекчи червата и стомаха си, главоболието престава.

Виенето на свят крие причините си в стомаха.

Някога вие усещате тежест в стомаха, но не знаете причината за това. Ако сте запознати с функциите на симпатичната нервна система, ще разберете, че тази тежест, това неразположение в стомашната област е във връзка с чувствата ви, със симпатичната нервна система. Вие сте яли някаква храна, вибрациите на която не отговарят на тия на вашата симпатична нервна система, вследствие се явява известна дисхармония. Като премине това болезнено състояние по някакъв начин, вие започвате да усещате умствено неразположение. Значи болката се е прехвърлила в главата, в слепите очи, където изпитвате голямо напрежение. Ето защо човек трябва да бъде внимателен в храненето си, да знае каква храна е нужна за неговия организъм.

От преяждане се явява задръстване на нервната система, а оттам и кръвообращението не става правилно, мозъчната енергия не изтича и не приижда правилно. Тогава настава процес на втвърдяване на артериите, при който те губят своята пластичност. Най-после човешкият дух се принуждава да напусне тялото.

Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще се оправи. Като яде, да стигне до 20 хапки и там да спре.

Болестите се предизвикват от инертната материя в човека, но зад тази материя се крие едно разумно същество, добро или лошо. Някои болести разрушават човешкия организъм, а други го пречистват. Ще кажете, че не виждате разумното същество, което се крие зад инертната материя. Това е друг въпрос. Вие виждате, че някой човек е прободен с нож и пада на земята. Ножът е инертната материя, но зад нея се крие ръката на разумно същество, което направлява ножа. И зад микробите, които причиняват различни болести, се крият разумни същества, които действуват върху човека така, че създават условия, при които бактериите се развиват. За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви. Ако храната внася известно понижаване на умствения живот на човека, тя не е хигиенична. Например хората обичат свинското месо, ядат го с разположение, но то внася такива мисли и настроения, от които човек мъчно може да се освободи. Храната оказва влияние главно върху слабите хора с неорганизирани сили. На разумните хора храната не може да оказва силно въздействие. Те сами знаят каква храна да употребяват.

За да възстановите паметта си, вие трябва да освободите мозъка от натрупаната в него млечна киселина. Как ще се освободите? С пречистване на мозъка, на кръвта в целия организъм. То се постига с промяна на храната, с чисти мисли, чисти чувства и постъпки.

Причината за болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някои от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Гръбначният стълб има свойство да поглъща праната (или жизнената енергия) от въздуха и да я предава на целия организъм.

Когато кръвообращението на човека не става правилно, въглеродът се натрупва в кръвта във вид на въглероден двуокис и я прави нечиста. Когато електрическата и магнетичната енергия не текат правилно в човешкия организъм, тогава в нервната система се натрупва излишък от азот, вследствие на което става подпушване в организма, което пък затруднява функциите на дихателната система.

Ако очите пожълтяват, черният дроб не действува добре. Черният дроб е свързан с храносмилането. Храносмилането - с кръвообращението, а от последното зависи чистотата на кръвта. Нечистата кръв помрачава съзнанието, изкривява мисълта.

Изстиването на крайниците се дължи на нечиста кръв в организма. Нечистата кръв произвежда електричество в организма, а чистата - магнетизъм. Електричеството произвежда студ, а магнетизмът - топлина.

Колкото по-нечиста е кръвта на човека, толкова по-лош е той.

Както пречистваш кръвта си с дълбоко дишане, така ще намериш начин за пречистване на своите мисли. Болестите се дължат на нечиста кръв и на нечиста храна, която внася нечистотии в стомаха, които постепенно тровят кръвта. Нечистата кръв носи болести - причинява неразположение, песимизъм, леност. Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.

Човек, който диша през устата, не може да бъде здрав.

Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че едни енергии излизат от центъра на всяка клетка и отиват навън в пространството. Други енергии идат отвън и се отправят към центъра на клетката. Там, където се срещат тия енергии, се извършва дейността в живота. Ако едно от тия течения на енергии (външното или вътрешното) се подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания.

Натрупването на слънчева енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите органи ред болезнени състояния. Изобщо, боледуват тези органи, които са лишени от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва да им се предаде необходимата енергия.

Вие трябва да изучавате законите, как да трансформирате енергията на един орган в друг. Всички заболявания на организма се дължат на нееднаквото разпределение на енергиите в него, вследствие на което и кръвообращението не става правилно.

Защо страдаме от главоболие? Главоболието се дължи на натрупване на космически енергии в мозъка.

Формата на сегашните хора не е нищо друго освен прана в движение. Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите, а когато праната не е еднакво разположена в чувствата, ражда се недоволството; когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безсмислието.

Физическото огрубяване започва с огрубяването на кожата, която е проводник на жизнените енергии от природата. Щом загрубее кожата, течението на тия енергии става неправилно и човек заболява. Огрубяването на кожата не се заключва в почерняване, напукване или закоравяване; признаците са други. Ако бихме разгледали с окото на ясновидеца нервите, артериите на един неврастеник, ще видим на много места пукнатини, от които изтича енергията. Такъв човек е слаб. Кои са причините? На първо място, това са необузданите човешки страсти.

Причината за полудяването се дължи на факта, че и двете части на мозъка са положителни или отрицателни. За да бъде човек в нормално състояние, в едното полушарие на мозъка трябва да тече положителна енергия, а в другото - отрицателна. Стане ли човек много остър, т.е много електричен, в лявата част на мозъка си трябва да вложи мекота, т.е. магнетизъм. Ако турите ръката си върху главата на някой здрав човек, ще усетите две течения: едно топло, а друго - студено. Обаче поставите ли ръката си върху главата на някой неуравновесен човек, ще усетите само едно топло течение. За да си помогне, той трябва да помоли някой свой приятел, здрав човек, да тури ръката си върху главата му, за да регулира енергиите на неговия мозък.

Стремете се да трансформирате излишната енергия в себе си, особено тази в задната част на мозъка. Тази енергия е причина почти за всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога тази енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда за най-малкото нещо.

Една от причините за неврастенията е слабата връзка между човешкия организъм и слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка, неврастенията ще изчезне. Който е свързан със Слънцето, той води добър, разумен, морален живот.

Чрез самообладание човек асимилира излишната енергия на своя организъм. Неврастеникът обаче не може да асимилира тази излишна енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсква, изтича навън. Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, отдето нервната енергия изтича навън. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се освободи от неврастенията, човек трябва да спре изтичането на нервната енергия.

Коя е причината за болестите? Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. За да се лекува, човек трябва да превърне потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни лекарства, които възбуждат пасивната енергия. Понякога българите лекуват трескавия, като го заливат със студена вода; по този начин произвеждат силна реакция и ако пасивната енергия се превърне в активна, болният оздравява.

Кашлицата е простуда, а простудата показва, че организмът е загубил своята първоначална жизнена сила или трептенията при които здравето може да се прояви. Повдигнете вашата мисъл към Бога, свържете се с Него и кашлицата ще изчезне. В света има само един Лекар, всички други са Негови асистенти.

Всякога кашлицата иде от демагнетизиране на организма. Демагнетизирането може да бъде частично и общо. Ако един орган заболее, той се демагнетизира; може да се демагнетизират гърлото, дробовете или цялото тяло. Тогава усещаме една голяма слабост и трябва да се възстанови магнетизмът на организма. Ако заболеете от простуда, от хрема, потърсете причината на заболяването. Ще видите, че причината се крие в надмощието на отрицателните енергии в организма. И тогава не остава нищо друго, освен да ги превърнете в положителни. Значи, всяка болест се дължи на излишък от отрицателни енергии. Ако не можете да ги превърнете в положителни, намерете отдушник, отдето да изтече излишъкът. Отрицателната енергия в организма е неканен гост, от който трябва да се освободите.

Когато енергиите на човешкия организъм имат стремеж към центъра на земята, той заболява. За да се излекува, тия енергии трябва да се обърнат към центъра на Слънцето.

Ако двойникът на човека влиза и излиза правилно, стомахът работи добре, мозъкът е в изправност, човек е здрав. Повечето неразположения се дължат на аномалия в мозъка. Затова първата ви работа е да регулирате мозъчните енергии да текат правилно. Поставяйте често ръцете над главата или прокарвайте пръстите си през косата от горе до долу, както се решите с гребен.

Много от болестите се дължат на напрежение, предизвикано от природното електричество или от магнетизма върху дадени органи. Например някой човек се оплаква от болки в главата, в сърцето, в дробовете си. Тези болки се дължат на налягането, което атмосферното електричество оказва върху тия органи. Човек трябва да знае по какъв начин да трансформира излишните енергии в своя организъм. Понякога магнетизмът в човешкия организъм е повече, отколкото трябва, вследствие на което той изпитва известни болезнени състояния. Като изучава организма си, човек дохожда до положение да разбира, че много от неговите болезнени състояния се дължат на атмосферните влияния.

Щом водата се намалява, и човешкият живот се намалява.

Каквито промени стават със Земята, същите промени стават и с човешкото тяло. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Водата е причина за топлината на организма.

Липсата на вода охлажда организма. Много вода пък сгорещява.

Липсата на вода в организма прави човека нервен, сух. Той започва да се дразни, става рязък и готов да се сърди и кара с всички. Как може да се въздействува на нервността? Чрез гореща вода. Вземете чаша гореща вода и пийте лъжичка по лъжичка. През това време наблюдавайте след коя лъжичка ще се успокоите. Ако нямате гореща вода, може да направите опита и със студена.

Когато в организма се насъбере много вода, която не може да се асимилира, произвежда много болести: воднянка, плеврит и други.

Забелязано е, че известни болести се дължат на излишно количество вода в човешкия организъм. За да се освободи от излишната вода, лекарите поставят човек под такива условия, при такава топлина, при която излишната вода да се изпари. Ако желязото е в излишък, необходимо е човешкият организъм да се постави при такива психични условия, при които желязото се топи и се изпарява.

Запекът се дължи на недоимък на вода в кръвта. Гръдоболът - недоимък на топлина в чувствата. Когато чувствата на човека са топли, краката, ръцете и цялото му тяло са топли, вследствие на което той се чувствува разположен.

Всички болести се дължат на дисхармония между симпатичната и мозъчната система..

Казвам: нервната система ли е разстроена? Не е разстроена, но е подпушена. Боли ме коремът. Защо? Запушени са онези нерви на гръбначния мозък, чрез които слиза енергията за стомаха и корема. Излагайте гръбначния си стълб на слънце, за да се отпушат нервите ви. Ако не се отпушат, болките неизбежно ще ви следват. Болестите се дължат на недоимък на енергия. Подпушване става не само във физическото тяло, но и в останалите тела.

Тази сила, която се съдържа в азота, е свързана с нервната система и с мозъка. Ето защо, щом почне да се губи, да намалява азотът, в хората се заражда едно безпокойство. Това, че някои полудяват или получават апоплектични удари, се дължи на липсата на азот - на неговите сили в мозъчното вещество, вследствие на което се изгубва равновесието на организма, кръвообращението не става правилно, приижда повече кръв в главата, която не може да се оттегли назад, блокира центрове, предизвиква удар и тия блокирани центрове или органи се парализират.

Болестите, които нападат хората, се дължат на минали и сегашни прегрешения. Нищо не остава безнаказано. Микробите, които днес тровят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал. Възможно ли е това? Възможно е. Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така и страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм.

Знайте, че в човека се загнездват ония микроби, към които той има известно предразположение. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговата енергия. Незабелязано той заболява и става жертва. Невъзможно е да се загнезди в тебе микроб, с който да не си в съгласие.

Колкото по-голямо е количеството на златото в кръвта, толкова по-здрав е човек. Болестите се дължат на недостатъчно количество злато в кръвта на хората. За да се увеличи това злато, човек трябва да води чист, възвишен живот. Златото е символ на Слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата.

Много от болестите се дължат на липсата на органическото злато в кръвта. Слабостта и малокръвието се дължат на недостатъчно количество желязо в кръвта. Когато мисълта на човека е неподвижна, това показва, че той има малко фосфор в кръвта си.

Ако в кръвта преобладава желязо, то произвежда един род мисли, ако преобладава мед - друг род мисли. Изобщо всеки елемент - желязо, мед, калай, олово, сребро, злато - произвежда специфично влияние върху мислите и чувствата на хората.

Всяко разстройство във физическото тяло, било в симпатичната или нервната му система, показва, че липсва някакъв елемент в кръвта му. Този елемент се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата.

Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще забележите една светла, подвижна ръка, която е двойник на физическата. Докато двойникът на човешката ръка действува правилно, и физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка ще се осакати. Не само ръката, но цялото тяло на човека има специфичен двойник. Ако двойникът изцяло или частично се отдели преждевременно от физическия човек, явяват се различни осакатявания, болести и т.н. Общата или частичната парализа се дължат на преждевременното отделяне на двойника от физическото тяло на човека. Преждевременното отделяне на двойника се дължи на неправилно приемане на природните енергии чрез ръцете и краката.

Главната причина за болестите се дължи на дисхармонията между двойника и физическото тяло. В предната част на мозъка се намират особен род бели мозъчни влакна, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание, което е свързано с двойника. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите на природата. Физическото тяло живее благодарение на своя двойник и ако отношенията между тялото и двойника не са правилни и хармонични, зараждат се ред болестни състояния.

Припадне ли някой, ще знаете, че се е изгубило за момента отношението на двойника с тялото, връзката е прекъсната.

Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник излиза повече, отколкото трябва навън, вследствие на това приема повече впечатления и, разбира се, страда, повече.

Цялото тяло на човека отвън и отвътре е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувствува добре, разположен е, здрав е и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса, в организма на човека се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Щом човек поддържа неестествени мисли, чувства или се съмнява, подозира, одумва, неговият матрикс всякога може да се пропука.

Много от болезнените състояния и неразположения на човека се дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на капилярните съдове става под влиянието на електричеството и магнетизма. Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите.

Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритъмът се изменят, в организма настава известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява.Стремете се към хармонични движения на очите, на ръцете, на цялото тяло. Пазете се от дисхармоничните движения, като неестествени, чужди. Пазете се от подражания. Дисхармоничните движения разстройват организма, както лошата и развалена храна. Наблюдавайте малките деца до 6 - 7-годишна възраст - движенията у тях са много правилни, естествени, но между 7 и 14-годишна възраст техните движения стават изкуствени. Те пораждат разни болести.

И досега още човек не знае правилно да ходи. Като върви, той цял се тресе, вследствие на което става сътресение на гръбначния мозък. Това сътресение се предава на главния мозък, а оттам и на цялата нервна система, След всичко това хората се чудят защо са нервни.

Очите отслабват, когато човек не прави нужните упражнения. Много хора не гледат, както трябва. Те отварят широко очите си, блещят се, но това не е гледане. Правилно е, когато искаш да видиш нещо, да не въртиш главата си на една и на друга страна, но да движиш очите си. Ще движиш очите си нагоре, надолу, настрани, в посоката, дето е предметът за наблюдение.

Причината за хремата е слабото дишане. Който заболява от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение - дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух. Щом дишането се подобри, и хремата ще изчезне. С хремата природата предупреждава човека, че трябва да работи. Ако не вземе под внимание това предупреждение, тя му изпраща треската.

Някой се оплаква, че не може да диша свободно или че сърцето му бие неправилно. Той вика лекари, пие лекарства, но нищо не помага. Причината е в диафрагмата, тя се е повдигнала и натиска стомаха, натиска дробовете и сърцето и така страда целият организъм. Затова дишай дълбоко, за да се изпълнят дробовете с въздух, да се намести диафрагмата.

Вие страдате, защото сте в дисхармония с цветовете.

Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсват червеният цвят на любовта, жълтият цвят на мъдростта или синият цвят на истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и умствения си живот.

Науката на бъдещото човечество, която е наука на шестата раса, ще започне именно със закона на координацията. Всеки орган в човека трябва да се координира с всички останали органи.

По закона на координацията на човека е определено да изминава дневно по 2 - 3 - 5 - 10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това, което природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После природата е определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Освен това определено е на човека по колко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вследствие на което няма координация и между другите органи. Няма ли пълна координация между всички органи, ще се родят ред болезнени състояния.


<i>Книга за здравето,

мисли от Беинса Дуно

Допълнено и преработено издание

Астрала, София, 1994

ел. версия

www.spiralata.net<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 14.04.2008 г., 23:04 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...