Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Аромата на акордите

    Автор: Цветана - Лиляна Табакова

12.05.1941 година – Изгрева – София.

Днес, към един часа по обяд, отидохме при Учителя с брат Христо. Той беше на балкона. Поздрави ни и ни покани в трапезарията, да се нахраним. След като се нахранихме, Той ни прие и ние останахме при него до 5 часа. С Учителя най-напред говорихме по въпроси, свързани с моята работа в операта. Сега аз ще предам само разговора ни за музиката.

– В бъдеще – каза Учителят – певците от шестата раса ще имат регистър от 5 до 7 октави.

Аз възкликнах от учудване.

– Тембъра на гласа е в зависимост, дали двойника на човека е в гърлото му и дали всичките обертонове на дадения тон, звучат напълно. Добрият човек има много злато. Аз ще ти дам злато в джоба! Отвреме - навреме ти ще вадиш от това злато и ще броиш златните монети, като ги дрънкаш. Те, обертоновете, като чуят звъна на златото, повече ще работят върху себе си. Всеки звук от тези монети е един съвършен музикален тон.

Учителят много вдъхновено продължи:

– Човешкият глас е женски елемент. Също и светлината е женски елемент. Мъжкото Слънце още не сме го видели. Слънцето също е женски елемент. Ние виждаме само женското Слънце. Всичко, което е изявено, е женско, а което не се вижда - е мъжко. Образуването на човешкия глас има нещо общо със Светлината. Гласът се предава най-напред в етерното пространство, преди да стигне до нашите уши, после се предава във въздуха.

– Учителю, обработването на тона е много сложен процес. Също и образуването на тона е много сложен процес. Аз желая да пея, без да мисля, как трябва да образувам тоновете.

– Лицевите кухини играят важна роля при пеенето. Ангелите ни говорят чрез колоритния (колоратурния) глас. Този глас слиза от много всисоки светове и е езика на ангелите. Колоритният глас събужда мисълта на човека. В бъдеще ще се създават на Изгрева специални училища, където ще се изучават окултните песни и упражнения със специални движения.

Брат Христо попита:

- Учителю, Вие казахте в беседата, че терцата е с един потенциал.

Учителят поясни:

- Терцата* е построена върху примата*, с един потенциал. Квартата* е с два потенциала, а квинтата* е с три потенциала...

Аз станах права и вдъхновено изпях ария на Лучия из операта „Лучия ди Ламермур", от Доницети, като се движех из стаята и играех, тъй както на сцената. След като привърших, Учителят каза:

- Тази мелодия е от Ангелския свят.

Стана прав, приближи се до мен и попита:

- Например как ще изпееш с движение „Студът всичко дава?"

Той протегна грациозно ръката си и изпя: „Студът всичко дава"! В това даване почувствах изобилието и щедростта на Бога. Попитах го:

- Каква е задачата на Операта, според Вас?

- Операта - каза той - сега има едно предназначение, но в бъдеще ще има друго предназначение. Тя ще се преустрои основно. Тези, които пият вино и живеят леко, не могат да пеят. Не е виното, което пее в природата, но водата пее из всяко кътче в природата, в чистите планински изворчета, в морето, в пълноводните реки и във водните капчици и пр. Не може да се пее без красота. Красотата винаги е придружена от грозотата. Грозотата е сянка на красотата. За колоритното пеене, човек трябва да има връзка между слънчевия възел и мозъка. Между мислите и чувствата да няма противоречие.

– Когато колоритния тон звучи правилно, в маската – участва мисълта. Трябва да се създаде възможност от страна на певеца, всеки тон да развие своите обертонове. Тогава тонът е чист.

– Учителю – попитах аз – аромата на розата на кой акорд отговаря?

Учителят си затвори очите и каза:

– ЛА бемол мажорен акорд. Някои души се привличат от този акорд, от нейният аромат. Карамфилчето има ЛА минорен акорд. Лилията си има СИ бемол минорен акорд. Чрез аромата на цветята, Ангелите ни предпазват от негативните влияния.

– Учителю, кокиченцето със какъв акорд звучи?

– С МИ минорен акорд.

– Ами лилавата теменужка?

– СИ минорен акорд.

– Минзухарчето?

– РЕ мажорен акорд.

– А босилекът?

– ЛА минорен акорд.

– А лалето?

– Лалето има ДО мажорен акорд.

Часът стана вече пет. Ние целунахме ръката на Великия Учител.

----

*В музиката - интервали (бел.ред.)


Цветана - Лиляна Табакова, "Съзвучия от бъдещето", СД Алфиола, 1992

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Create New...