Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Музиката – път на постижения

    Автор: Борис Николов, Боян Боев (съставители)

Музиката неизменно съпътстваше Учителя. Тя бе негова естествена среда. Учителят работеше по законите на музиката. За него тя беше не само тоново изкуство, но самият Живот. „Добрият живот е музика” – казваше Учителят. И сам свиреше на цигулка и пееше. Той създаде много песни, които са образци на новата музика. Понякога Учителят ни показваше как трябва да се изпълняват някои песни. Неговият приятен, дълбок глас можеше да предаде всички нюанси. И не само гласът, но и образът му, позата, дълбокото преживяване, единството на мисълта и чувството придаваха необикновена сила на песента. Понякога той придружаваше пеенето с движения, тогава се разкриваше още по-пълно нейното съдържание.

 

В своите лекции и беседи Учителят говореше много върху музиката, като разкриваше многостранното й приложение и дълбок смисъл. Тук привеждаме няколко разговора:

- Използвайте музиката за своето развитие, както това правят напредналите Същества в разумния живот горе.

Новата раса, която иде, ще даде нов подтик на музиката.

Някой иска да направи нещо лошо. Свири му и той ще се откаже. Събуди Божественото в човека и той ще се подчини на неговия глас.

У вас всякога има една подбудителна причина, когато пеете – да има някой да ви слуша. Бъдете уверени, че имате най-хубавата публика. Когато почнете да пеете, цялото Небе ви слуша. Отгоре имате най-хубавата преценка. Не се страхувайте, че горе няма кой да ви слуша. Има публика, която ще оцени пеенето ви.

Някой път не можете да се примирите със своя ближен. Като запеете една песен, у вас ще се появи готовност да се примирите. Това е силата на музиката.

Защо човек трябва да пее? За да не изгуби това, което има. Ти си близо да постигнеш нещо хубаво – ще пееш, за да не го изгубиш.

Който пее е силен, който не пее е слаб. Пейте, защото Любовта изисква да пеете. За да живееш, трябва да пееш. Музиката е проводник на истинския Живот. Без музика няма култура.

Вие трябва да посетите едно събрание на адепти, да видите каква музика има там. Да бъдете при тия адепти, когато пеят; да видите какво разбиране имат те, да видите какво нещо е музиката!

За да станеш ученик на такъв адепт, трябва да се запознаеш първо със съвременната музика. Трябва да си първокласен певец и тогава, когато влезеш при тях, ще можеш да разбереш тяхната музика.

Когато музиката завладее света, няма да има болести. Ще има болести, но ще ви бъде приятно при болестта, лесно ще се освобождавате от нея.

Като пеете, Божественият свят се отваря и вие приемате Божественият Живот. Ако не пеете, губите. Какво и да ви се случи – пейте!

Добре е да знаете да рисувате хубаво, хубаво да пеете, хубаво да свирите, да знаете да вършите всяка работа.

При пеенето в човека влизат ония трептения, които лекуват. Когато болният пее или слуша да пеят – оздравява.

Чрез музиката може до известна степен да реализирате нещо, което желаете. Чрез музиката нещата се реализират. Това, за което пее човек, може да се реализира. А онова, за което не пее, не може да се реализира. Не може да отидете при Бога, ако не пеете. Не можете да бъдете поет, ако не сте музикален. Не можете да отидете при хората и да ви обичат, ако не пеете.

При друг случай Учителят каза:

- Истинският образ на Любовта е музикален. Който не пее, той и за любовта да ви говори, за каквото и да ви говори, ще спи.

Повдигане, развитие не може да има без пеене. Който не знае да пее не може да бъде ученик. За ученика от Божествената Школа музиката е един от важните елементи, които му служат като броня, да го предпазват от външни и вътрешни неблагоприятни условия.

Между музикалното чувство и разсъдителността има известно съотношение. Колкото по-музикален е човек, толкова и разсъдителните му способности са по-добре развити.

Пеенето трябва да съдържа три елемента: то трябва да се подтиква от разумната Любов; трябва да се прониква от вярата и надеждата, т.е. човек да пее с идеята, че онова за което пее, може да се реализира.

Пеенето трябва да бъде непреривен подтик на живота. Без пеене сегашният живот би заличил всичко благородно в човека.

Музиката е прилагане на божествените добродетели. Имам предвид музиката като метод за прилагане на Любовта. Ако не сте музикални, не можете да обичате хората. Любовта е велико благо за всички. Първото нещо, което тя дава на човека, е музиката.

Какво нещо е Любовта? Наука за музиката. Сама по себе си Любовта е неуловима. Само музикалният може да я разбере.

Когато човек носи Божествената Любов, той говори музикално. Като внимавате, вие преживявате тоновете. Вие може да достигнете музиката да стане за вас говор, реч.

Всички хора, в които чувствата са загрубели, нямат музика в себе си. А хората с нежни чувства имат музика. Те могат да пеят, да свирят и по съзнание стоят по-високо от онези, които не пеят и не свирят.

Когато човек пее, трябва да има обект. Ако пее за Бога, ще бъде вечно млад, ще добие безсмъртие и след заминаването си ще продължи да пее в Невидимия Свят. Ако човек пее за света, светът ще го забрави.

За музиката трябва да имате просветен ум, просветено сърце, просветена душа. Да нямате два морала! Един идеал трябва да имате – да служите на Господа. Какво ще кажат хората за вас? Нека си говорят каквото си искат.

При пеенето трябва да мислите за вътрешната публика. Сега хората нямат представа какво нещо е музиката.

Гениалният музикант е проводник на Божествената енергия, а онези, които го слушат, ще приемат тази енергия. Добрият музикант трябва да бъде добър проводник на Божественото – да дава.

Човек трябва да пее с вдъхновение. Като пее хубаво, ще възприеме красиви мисли и чувства.

Като слушате талантливи певци или музиканти, вие се свързвате с напредналите Същества, които се проявяват чрез тях. Трептенията на тези Същества се разнасят далеч в пространството чрез гласа на този певец и повдигат душите. Малко песни има, които се разнасят в Пространството. Редки са случаите, когато може да се улови някоя древна египетска или индуска песен. Песен, музика, която не остава в пространството, не е истинска музика.

При пеенето трябва да взимат участие подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието. Който иска да пее добре, трябва да бъде вътрешно спокоен. Не можете да пеете и свирите, ако имате лоши мисли и чувства.

Мъдростта си служи с музика. Отсега нататък музикалният свят принадлежи на Мъдростта. Изпълнението, външната страна на музиката не може да се прояви без мъдрост.

Велико изкуство е музиката. С нея може да се изразят характера, мислите и чувствата на човека.

Как ще изразите музикално трептенията на ума и на сърцето? Сърцето трепти бързо, а умът – тържествено.

Възвишените Същества лесно прилагат музиката, но обикновените хора мъчно си служат с нея. Нека се опита един обикновен музикант да изправи една своя погрешка чрез музиката.

За характера на човека се съди по неговата музикалност. Колкото човек е по-музикален, толкова характерът му е по-издръжлив.

Тъжен си. Щом си цигулар – свири и състоянието ти ще се смени! Даже ако вземеш само един тон, може да се смени състоянието ти. Сега има много повече инструменти, отколкото в миналото. Може да си помагате с тях, да сменяте вашите състояния. Никога не е имало толкова много инструменти, както сега. Добри музиканти са тези, които знаят да сменят положителната енергия в отрицателна и отрицателната – в положителна.

Ти свирил ли си, пял ли си на някое свое горчиво чувство, за да го превърнеш в сладко? Така ще опиташ силата на музиката. Добре е човек да употребява силата на музиката за трансформиране на състоянията си. Когато човек е уморен или тъжен, трябва да пее.

При други случаи Учителят казва:

- Музиката има влияние върху храносмилането. Когато стомахът ви не работи добре, пейте и ще видите какво влияние оказва музиката при храносмилането.

Ученикът трябва да отделя всеки ден по 10, 15, 20 минути за пеене и след това да започне да работи.

Развитието на дарбите и способностите на човека зависи от пеенето. При пеенето ще дадете възможност да се развият вашите способности.

Всяка песен може да се пее силно или тихо, меко. Ако пеете силно, ще привлечете по-нисшите същества, ако пеете тихо, ще привлечете по-напреднали Същества.

Който не е музикален, у когото не е развито чувството за време, той не е търпелив и точен, няма усет за ред. Между музикантите рядко се срещат убийци и престъпници.

Понеже не са тонирани, хората имат различни състояния и затова не на всички допадат едни и същи песни.

Народи, които са имали хубава музика, са се повдигали.

Някой се възмущава, че съвременната музика се свири и пее в кръчми и кабарета. Обаче свиренето и пеенето в кръчмите и кафенетата е допринесло твърде много за повдигане на човека.

Човек трябва да пее, понеже в него се набира музикален прах, от който трябва да се отърси.

Когато се опитваме да пеем или свирим Божествената музика, винаги ще правим грешки. Не че грешката съществува в Божествената музика, но се изисква време, за да се научите да не правите грешки. Трябва да се научите да се тонирате.

Щом не искате да пеете, вие сте в болезнено състояние. Щом имате желание да пеете, вие сте здрав.

Може да се долови музиката, която излиза от човека.

Някой мисли, че лесно може да стане гениален човек. Един човек трябва да слугува хиляди години на гениален певец, да го вижда как работи, какво прави; тогава и той ще стане гениален певец.

Знайте, че без музика никъде не можете да отидете. Или ще пеете или ще свирите. Нещастията на човека се дължат именно на това, че той нито пее, нито свири. Грешките се изправят чрез музиката. Има области в Природата, чиито врати се отварят само тогава, когато човек владее магията на музиката.


Изворът на Доброто

записал: Боян Боев; съставител: Борис Николов;

Роял-77", 1992 г.

ISBN 954-8005-04-02

 

Дата на първоначално въвеждане: 08.01.2007 г., 10:50 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...