Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Видове движения в Паневритмията

    Автор: Снежана Димитрова

* Доклад, изнесен на семинара по Паневритмия ноември, 2004

За да говорим за видове движения в Паневритмията, трябва да изясним какво представляват тези движения. Движенията, които извършваме чрез упражненията от Паневритмията, не са обикновени ежедневни движения, които понякога правим несъзнателно, необмислено.

За да определим правилно видовете движения в Паневритмията, трябва първо да дадем определение на едно централно понятие, което се очертава в логиката на разсъждение при тяхното проучване. Това понятие е паневритмично движение. То посочва в обобщен вид характера на всички извършващи се движения в Паневритмията, независимо от вида им. Паневритмичното движение не обозначава отделно или вкупом елементи или в цялост упражненията в Паневритмията.

За да аргументираме дефинирането на това понятие, това предполага да го разгледаме спрямо други две, от които то произлиза: Паневритмия и паневритмичен принцип.

Думата Паневритмия обозначава космичната валидност на всеобщия космичен ритъм, подчинен на общ висш център – Бога. Следователно контактът и хармонизирането на човека чрез Паневритмия с този висш център, чрез включването във всеобщия ритъм, е смисълът на самата Паневритмия. Тогава най-краткото и точно етимологично тълкуване на думата е логично да бъде: "висш всеобщ космичен ритъм".

Следователно разглежданото от нас понятие паневритмично движение може да се определи като движение, което ни привежда в контакт с висшия космичен ритъм и ни хармонизира с него.

"Паневритмичен принцип" е израз, който употребяваме за изразяване на спазването на 7-те принципа, върху които почива Паневритмията. Следователно паневритмичното движение е движение, построено при спазването на тия 7 принципа.

Получава се следната дефиниция на паневритмичното движение като цяло: движение, построено на паневритмичен принцип, което привежда човека в контакт с висшия космичен ритъм и го хармонизира с него.

Такова движение включва всички физически и психически параметри и трансформации на движението въобще.

Всяко упражнение в Паневритмията е съставено от множество видове паневритмични движения. Защото в даден момент и при даден човек движението представлява специфичен процес и едновременно може да принадлежи към различни видове. Деленето на видове, т.е. научните класификации подпомагат проучването. Те са само помощна представа и диференциация от различни гледни точки, за да може цялостното явление да се разбере, определи и оцени. Всяко паневритмично движение е своеобразен комплекс с много характеристики и функции – физически и психически. Например може да се говори за траектория, форма, линия на движението, но в кой момент у даден човек какви психически механизми ще задейства то и с какъв обем ефект ще произведе, не може да се посочва.

Ще се спра на три типа класификации – според три признака за класифициране на паневритмичните движения: според определяне формата, съдържанието и смисъла, според петте принципа и според признака физично/психично.

Сега ще се опитаме да разсъждаваме какво представлява паневритмичното движение според неговата форма, съдържание и смисъл.

Изхождаме от следната идея:

Принципът на Любовта в Учението на Учителя посочва смисъла.

Принципът на Мъдростта определя съдържанието.

Принципът на Истината ни разкрива формата.

Изводът, който следва да направим на първо място, е: Любовта като водещ принцип в Новата Култура ни насочва към определяне на смисъла на Паневритмията и на паневритмичното движение като водещ пред неговото съдържание и форма. За по-ясно представяне предлагам следната таблица на съответствията:

Таблица 1

принцип определяне Съответствие видове движения
Любов смисъл вътрешен смисъл Таблица 2
Мъдрост съдържание идея Таблица 4
Истина форма техника Таблица 5

Формата на паневритмичното движение включва изясняването на техническата страна на изпълнението:

1. като текстово описание;

2. като методика на разучаване и преподаване;

3. като процес на преживяно движение.

Основен акцент при изясняване техниката на изпълнение на движенията от упражненията е уточняване и спазване на две особености. Първата: разграничаване на понятията механична гимнастика, механично движение от паневритмично движение, към което ни насочва Боян Боев. Втората: уточняване кое превръща механичното движение в паневритмично. Б. Боев посочва идеята или идейното движение като антипод на механичното. Според мен само трите страни на паневритмичното движение като движение едновременно по форма, съдържание и смисъл, го правят паневритмично.

Съдържанието на паневритмичното движение се посочва в литературата с думите "изгряващи идеи". Те са седем: Добро, Справедливост, Разумност, Хармония, Братство, Свобода и Космична любов. Тяхното специфично изложение според идеите на Учителя е най-силният и в същото време минимален акцент, за да се говори за разпространяване на Словото чрез преподаването на Паневритмия. С други думи: тълкуването на тези идеи може да е само обобщено и от гледна точка на учението, в социално и педагогически приемлива форма от гледна точка на обществото. (Като идейно-художествено съдържание и форма на психотренинг, психоанализа и т.н.)

Смисълът на паневритмичното движение се заключава в най-широко употребявания израз "вътрешен смисъл на упражненията".

Ще се спрем по-подробно върху него.

Вътрешният смисъл разкрива основите, характера, ценностното развитие, методите на новото възпитание и самовъзпитание, които са в състояние да насочат съвременния човек (дете, общество) правилно към реалностите на епохата на Новата Култура.

За да се осъществи и разбере правилно вътрешния смисъл, трябва да са изпълнени следните изисквания (условия):

Преживяване на Паневритмията (Означава не само теоретично запознаване); Практикуване на Паневритмията;

Спазване предимството на принципа на Любовта при преподаване на Паневритмията: например учебното съдържание да включва елементарно информиране: идеалът за човек – човекът на дейната любов; понятие за 4-те степени на любовта и двустранния й характер като процес на любов и обич; предимство на възпитателния и самовъзпитателния подход пред обучението (Защото целта е не да запознаем някого с Паневритмията, а да реши да я практикува и да се ползва от нея в живота си. ) и т.н.

Разграничаване на понятията личност – човекът като ум, сърце и воля и космичност – човекът като ум, сърце, воля, душа и дух. Тези две понятия изразяват принципната позиция и обхват на проучване, които науката и Новата окултна наука предлагат.

Любовта, възпитанието, смисълът на нещата са символ на процеса на посяване на семето. С други думи, става въпрос за влияние и позитивни промени чрез Паневритмията върху наследствеността, генотипа, кармата, характера, съдбата, дарбите, способностите, предразположенията. Този въпрос е от най-малко проучените като конкретно съдържание. Символите са удобна и приемлива форма на представяне на идеите.

Какво съдържа вътрешният смисъл? Той ни разкрива пряката реализация на 7-те принципа. Тяхното изявление чрез вътрешния смисъл може да се разгледа примерно по този начин: Таблица 2

Таблица 2

 

принцип аспекти на вътрешния смисъл, които можем да постигнем видове движения
1. принцип на разумносттта мъдрост, просветление, ценности, ограждане разумни, съзнателни
2. принцип на съответствието ефект от въздействието на съответствието между тон, цвят, идея, движение, число свободни
3. принцип на трептенията използване положителното физическо и психическо действие на трансформациите на движението: материята е материализирана ........дух енергийни
4. принцип на полярността приложно усвояване полезността от двойствените, процеси в природата: творчество и съграждане, мъжки/женски принцип и т.н. електрични и магнетични, бързи и бавни, обменни
5. принцип на ритъма музикално темпо и ритъм, вечно движение и др. Ритмични
6. принцип на причинно - наследственост проява, себереализация, прераждане, следственост и др. съзнателни и трансформиращи
7. принцип на единството формиране на понятие за триединството на процесите и природните закони: физическо, органическо и психическо движение; движение/мисъл/чувство; музика/текст/упражнение и др. естествени, хармонични, пластични, правилни, красиви

 

Опитахме се да изясним какво представлява вътрешният смисъл, на какво се базира и с каква насоченост.

Конкретното тълкуване на вътрешния смисъл за всяко едно упражнение от Паневритмията досега има няколко възприети варианта. Главните принадлежат на Боян Боев, Георги Стойчев и Ина Дойнова.

Конкретното тълкуване може да намери различна приемлива форма според формата на преподаване, възрастовите особености и др. характеристики, които би се наложило да се спазват при разучаването.

Ще обобщим опита ни за класификация на видовете паневритмични движения според разбирането за тяхната форма, съдържание и смисъл с таблица 3. Тя допълва таблица 1.

Таблица 3

 

трите страни на паневритмичното движение формира насочено е към: видове движения тип движения
техника тяло физическия човек материализиращи физически
идея личност мислещия човек (интелектуализирания съвременен човек ) формиращи психически (ум, сърце, воля)
вътрешен смисъл космичност любещия човек (човека на Новата Култура) развиващи психически (ум,сърце, воля, душа, дух)

 

Втори признак, според който бихме могли да класифицираме видовете паневритмични движения, това са петте пентаграмни принципа – основен идеен център в Словото. В таблица 4 предлагаме систематизирано примерно посочване на петте типа паневритмични движения според петте принципа, във връзка с конкретни качества, които те формират. Във втората колона първо е посочено общото им логическо наименование (по възможност с оригинално назоваване), а в скоби – срещаните в литературата назовавания, които се явяват допълващи от същия тип.

Таблица 4

 

принцип тип паневритмични движения въздействие върху качества
Любов възпитателни сърце, подсъзнание, интуиция жизнерадост, обич, доволство, милосърдие, мекота, търпение, щедрост, доброта, чистота, мир
Мъдрост разумни (идейни, развиващи) ум, памет, съзнание светлина, гъвкавост, интелигентност, любознателност, разумност, съвест, памет, упование
Истина формиращи (обновя ващи, оздравителни) воля, физ. тяло точност, дисциплина, самоконтрол, самообладание, смелост, твърдост, постоянство, позитивна настройка, жертвоготовност
Правда усъвършенстващи (трансформиращи, самовъзпитателни, съзнателни) душа, самосъзнание, характер, мироглед младост, нежност, концентрираност, искреност, уважение, красота
Добродетел еволюционни (енергийни, хармонизиращи, връзка с Бога) дух, свръхсъзнание възвишеност, сила, мощ, будност, енергетичност

 

От таблица 4 ще обобщим: Паневритмичните движения:

❐ според принципа на Любовта са възпитаващи,

❐ според принципа на Мъдростта са развиващи,

❐ според принципа на Истината са формиращи,

❐ според принципа на Правдата са усъвършенстващи и

❐ според принципа на Добродетелта са еволюционни.

Следователно можем да направим следните изводи:

1. Всеки принцип придава собствена характеристика, т.е. има собствена проекция в паневритмичните движения.

2. Възпитаващият, развиващ и формиращ характер на паневритмичните движения изгражда цялостно личността у човека чрез въздействие върху ума, сърцето и волята.

3. Като включим към тях усъвършенстващия им и еволюционен характер, виждаме, отчитаме въздействието им още чрез душата и духа за изграждането на човека като духовно същество и на неговите тела, или като космичност.

Трети логически подход, който можем да изберем за определяне на видовете паневритмични движения, е според признака физично/психично. Този признак ни насочва към разглеждането им по отношение на човешкото устройство (човек е физическо и психическо същество) и по отношение на научните клонове: Таблица 5

Таблица 5

 

Класификация по признак физично/психично
Човешко устройство   диференциация на познанието
духовни тела физически характеристики психически характеристики наука изкуство Философия Религия
      педагогика физика медицина психология танц    
етерно, астрално, ментално, причинно и т.н. физически и органически действия и др. мисли, чувства възпитание, самовъзпитание, образование и др. електрични, магнетични, торсионни и др. профилактика, лечение, промоция на здраве, рехабилитация социология, геометрия и т.н. поезия и др.    

 

Според човешкото устройство може да образуваме три типа класификации по подпризнаци: духовни тела, физически характеристики и психическа изява.

Според духовните тела паневритмичните движения са физически и духовни. Духовните могат да се разделят, от своя страна, на движения във всяко едно от телата: етерни, астрални, ментални, причинни и т.н.

Според физическите характеристики може да има делене по тип процеси: физични паневритмични движения (това са движенията на ръцете, краката, трупа и т.н.) и органични (това са движенията и процесите, активирани от паневритмичните процеси във всяка клетка, мускул, нерв, орган, система).

Според психическата изява биват движения и процеси в мисълта, чувствата, волята, душата, духа, паметта, съзнанието, интуицията и т.н.

Друго делене на видовете паневритмични движения може да има според научната диференциация на познанието. Тук могат да се включат много науки. Ще посоча няколко като пример.

Геометрия: прави, криви, вълнообразни, кръгови движения и т. н. Проучване по форма и линия.

Физика: електрични, магнетични, електромагнитни, торсионни паневритмични движения.

Психология: Тук може да има много класификации според направленията в тази наука. Например:Паневритмични движения според развиването на всички видове интелигентност в човека. Екстериоризиращи и интериоризиращи. Според трансценденталната психология: съзерцателни, медитативни, концентриращи, визуализиращи, интуитивни и т.н.

Социология: Знаем, че Учителя е говорил за Паневритмията като метод за създаване на ново общество, нови отношения. На пръв поглед може да се посочи възможността за проучване на паневритмичните движения и значението им за усъвършенстването на демокрацията, справедливостта, идентификацията, образователната, професионалната, спортната, профилактичната, рехабилитационната ефективност и мн.др.

Педагогика: Една педагогическа класификация вече видяхме чрез таблица 4, но могат да бъдат посочени и по-подробни деления, които да улесняват проучването на Паневритмията от науката педагогика. Най-силният акцент в педагогическо отношение Паневритмията притежава в областта на разработване на теорията на възпитанието и самовъзпитанието.

Етнология, фолклор, народопсихология са също силни страни, чрез разработването на които Паневритмията и идеите на Учителя могат да намерят достойно място в обществения живот днес: да повдигнат духа, да активизират исконните за българина универсални, хуманистични, рационални, демократични, природосъобразни и трансцендентални ценности и качества, известни от хилядолетното ни историческо минало.

В заключение ще посочим, че изследването на видовете паневритмични движения и техния характер представлява един правилен, ценен, социално и научно приемлив подход да се представи и да се възприеме Паневритмията в българското общество и в света. Доколко това е въпрос на настояще или на бъдеще зависи и от нашето умение в настоящия момент да бъдем "в света, но не от света". Т.е. да мислим различно, да покажем на обществото идеи още по-демократични, още по-възпитателни, ценности още похуманни от тези, които са познати. Или по друг начин – да посочим ново разбиране върху съществуващите и утвърдени вече. Има много възможности. Има интерес. Има осъзнат духовен глад в обществото на всички нива и слоеве. Нашата адекватна реакция как да бъде поднесено безценното духовно богатство от Словото е най-важното в момента.

Мили приятели, с това свое изказване искам да приканя всеки, който проявява интерес, да се включи в научното изследване на Паневритмията – в онази област, която му е най-присърце. Има много начини: писане на статии за вестници и списания, участие в семинари, дисертации, издаване на студии, малки книжки, подготвяне на брошури и т.н. Лично аз ви приканвам за участие в две инициативи: написване на две книги. Първата е методика на преподаването по Паневритмия, за която са нужни специалисти по предметите. И втората – сборник с научно-популярни статии за Паневритмията с педагогическа насоченост. За нея може да се обръщате и към Людмила Червенкова. Благодаря ви!

За координати: Снежана Стефанова Димитрова, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 27 А, ет.1 ап. 1 тел. 062/ 62 53 62, GSM 0889227856, имейл: snejanad@abv.bg.


<i>из списание Житно Зърно, 2005 г., бр. 1,

издателство Бяло Братство

* в оригиналния текст, разположението на таблица 3, 4, 5 е най-накрая, преди последния абзац. Променено е за удобство на четящите.<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 27.01.2008 г., 12:10 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...