Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Въведение в Паневритмията

    Автор: Боян Боев

Днешната епоха е преходна между две култури. Винаги завоят между две култури се отличава с хаос, с големи противоречия. Това е признак, че се намираме на границата между старото залязващо и новото изгряващо. Забелязано е, че винаги в зазоряването на всяка нова култура стоят велики духовни идеи. Днес по много признаци се вижда, че едно ново съзнание се ражда в човечеството. Всъщност самото развитие е въпрос за разширение на съзнанието. Например, ако проследим природните царства, ще видим, че колкото отиваме към по-горните царства, постепенно съзнанието се разширява.

Всяка култура се отличава с това, че носи нещо ново на човечеството. Тя е едно ново откровение на човешкия Дух.

Кое е тогава новото, което носи новата култура, която иде? Има известни признаци, по които може да се долови това, както по първите пролетни цветя може да се съди за бъдната пролет. Новото, което иде, това е пробуждането на космичното съзнание, при което личният живот ще бъде надраснат и човек ще влезе в безграничния живот на цялото, на всеобщото. Затова, по съществуващите днес признаци можем да съдим, че новото, което иде е духът на братството, на единението.

Новите идеи, които идат сега като мощна вълна да се влеят в културата, да я претворят, се проявяват във всички области на живота. Навсякъде можем да видим днес следи от животворното им действие.

Обаче те трябва да намерят и съответна форма, чрез която да се изразят, т.е. те трябва да намерят и един външен израз, чрез който ще действат върху по-дълбоките сили на човешкото естество. Такава форма е именно Паневритмията.

Нека разгледаме произхода на думата “паневритмия”. Тя е съставена от три корена: пан, ев или еу и ритъм. “Пан” значи всичко, все, всеобще “Ев” или “еу” е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света. А “ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

Що е тогава “Паневритмия”? Това е велика всемирна хармония на движението. Целият живот е Паневритмия.

Нека разгледаме по-подробно израза: “всемирна хармония на движението”. Има космичен ритъм, който лежи в основата на живота. Това е онзи творчески ритъм, който е създал всичко, който организира всичко, който всичко претворява и гради. Под действието на това космично движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действуващите принципи в космоса. Изразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона, в нутационните движения на растителните стъблени и коренови върхове и пр.

Движенията, които човек извършва не са без значение. Има движения, които нямат общо значение. Те са от частен характер. Те не свързват човека с всемира, с Цялото. Те имат значение само лично за него. А пък има движения, които са израз на космичния ритъм, който съществува в основите на мировия живот и го организира.

Ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно от такъв характер са паневритмичните движения. Те са в хармония с онзи космичен ритъм, който твори, грани и организира в целокупната Природа и затова имат мощно действие върху човека. Значи движенията на Паневритмията не са произволни, но са взети от ритъма, който лежи в основата на космичния живот. Когато човек прави тези упражнения, той се хармонизира с цялото Битие и затова получава нещо ценно от него.

Действието на паневритмичните движения е трояко:

1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащи сили на Природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.

2. Понеже движенията на Паневритмията са в хърмония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, пробуждат ги към дейност.

3. Паневритмичните движения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да работят там и да го претворяват.

 

gallery_2448_67_365981.jpg

 

Нека да разгледаме първото действие на Паневритмията. Нейните движения не са само за упражнение на мускулите, белите дробове и пр. но и за образуване връзка между живата Природа и човека.

Енергиите в Природата са поляризирани. Нещата в Природата изобщо са поляризирани. Един малък пример са двата полюса на магнита, положителното и отрицателно електричества, коренът и стъблото у растенията и пр. Изобщо в Природата има два вида енергии: творчески или създаващи и съграждащи или съзидаващи. Ако искаме можем да ги наречем мъжки и женски принцип в Природата, положителни и отрицателни сили и пр. Изразът в библията: “Бог създаде небето и земята” е загатване за действието на творческите сили в Природата. И после се казва: “И земята беше неустроена”. И постепенното й устройване, това е действието на съграждащите сили. Разбира се във всеки момент са в действие двата вида сили.

И във всяка култура действат тези два вида сили. Например, раждането на нови идеи в една култура, това е действието на творческия принцип. А прилагането им, преустройването на целия живот в съгласие с тях, това е действие на съграждащия принцип. Същото важи и за живота на отделния човек. Когато човек се домогне до нови прозрения, това е работа на творческия принцип в него. А устройството на живота в съгласие с тези творчески принципи, това е работа на съграждащите сили в него.

Паневритмичните упражнения са израз на творческите и съграждащите сили в Природата, свързват човека с тях и той ги приема в себе си.

Изобщо, дясната страна на човека – десният крак, дясната ръка и пр. – е израз на творческите сили в Природата, а лявата страна – левият крак, лявата ръка и пр. – на съграждащите сили. Ето защо, при паневритмичните упражнения е от значение коя страна взема участие в движенията. Движението на десните крайници или самото обръщане на дясно изразява свързване на човека с творческите сили на Природата, а движението на левите крайници или обръщане на тялото наляво изразява свързване със съграждащите сили.

Ето защо Паневритмията почва винаги с десния крак. Защото творческите сили действат първи. Те творят, създават онези елементи, върху които работят съграждащите сили.

Човешкото естество има троен поляритет. От изследванията на Райхенбах, Дюрвил и пр. се вижда, че дясната страна на тялото е положителна, а лявата – отрицателна. Горната част на тялото е положителна, а долната – отрицателна. Предната страна е положителна, а задната – отрицателна.

От изследванията на Гурвич, Лаковски и пр. се знае, че човешкият организъм, както и всички организми имат радиации, т.е. от организма се излъчват особена енергия, особени лъчи. Паневритмията е основана на това по-дълбоко знание на енергиите, които проникват човешкото естество. Например, когато човек си простре ръката, то от всеки пръст излизат грамадни снопове светлина, лъчи! Но тези енергии са от различен характер за различните пръсти. Също така и от мозъка, очите, ушите, носа и изобщо от цялото тяло излизат такива радиации.

Чрез някои гимнастически упражнения ние приемаме запаси от земния магнетизъм в себе си. Човек периодично трябва да се свързва със земните и слънчевите сили. При будно съзнание когато ръката е насочена нагоре, човек се свързва със слънчевите сили, а когато тя е насочена надолу – със земните сили. Тогава човек приема добрите енергии от земята, а непотребните, дисхармоничните енергии предава на земята.

В много несъзнателни движения, които човек прави има скрито значение, което самият човек не знае. И това значение не е винаги еднакво. Когато човек бара несъзнателно някое място на главата си например, той иска с това или да разнесе набралата се там излишна енергия или пък иска да придаде енергия на някое място, дето има недоимък. Човек, ако има знания може да премахне главоболието, като регулира известни течения. Някой път несъзнателно човек си бара някой център на главата, за да го активира с енергията, която излиза от пръстите му.

Човек трябва да се пази от движения, които отнемат или изхарчват нужните енергии. Движенията трябва да са разумни. Има движения и неразумни.

Нашите движения и когато са несъзнателни, не са произволни. Разни движения, например баране на главата, движение на крака, ръце и пр., са във връзка не само с физиологични процеси, но и с известни душевни процеси. От всеки пръст излизат сили, които са израз и на нещо психично.

Всяко движение на човека, макар и несъзнателно, има вътрешен смисъл. Например, казва Учителят, туряне ръката на гърба, това е скритият, подлият начин на постъпване. Онзи, който иска да прободе някого с нож, скрива ножа зад гърба си и му казва: “Добре дошъл”. Един оратор, който държи ръката си отзад на гърба си, пак крие някаква мисъл. Тези движения за изостанали от дълбокото минало.

Когато човек си дигне ръката, то известни духовни сили са в активност и той ги праща в света; и същевременно той с пръстите си приема известни сили от Природата. Става обмяна.

 

gallery_2448_67_155425.jpg

 


При паневритмичните движения трябва да се знае какви енергии излизат от цялата ръка и какви специално от всеки пръст. С тези енергии, които ти изпращаш от своята ръка или от друг някой орган, ти действаш на Природата и тя ще ти отговори. Ние не сме откъснати от всемира. Има връзка между нас и него.

Всеки орган на тялото си има своя духовна страна. Всички органи са свързани и с духовни процеси. И всяко тяхно движение е във връзка с душевното и духовното развитие.

Подсъзнателните движения изобилстват у човека. Обаче те още повече изобилстват у по-долните царства. Обаче има нещо важно: човекът на новото съзнание ще внесе постепенно съзнателност в известни области на подсъзнателния живот. Той ще се стреми да разшири кръга на съзнателния живот.

За да се улеснят двата процеса – вземане и даване – които се извършват в паневритмичните движения, при тях трябва да участва съзнанието. Това е условие за целесъобразна обмяна между човека и околната Природа. Защото характерът на енергиите които човек изпраща и приема, зависи от будността на съзнанието, от идеята, която занимава човека при движението.

Ето защо, паневритмичните упражнения не са механични гимнастики, но една дейност, в която вземат участие всички сили на човешкото естество: физически, духовни, умствени и Божествени. Всички тези сили при Паневритмията са в будност, творчество, активност и в състояние на възприемчивост. Ето защо, при тези упражнения трябва да се мисли. Всяко движение без мисъл няма смисъл. При тях е нужно едно вътрешно концентриране. При движенията силата на човека седи в в концентрирането. Така дълбоко да се концентрира човек при тези упражнения, като че ли ги прави сам! Учителят казва: “Когато правим упражненията, живата Природа взема участие в движенията. Тя гледа има ли ритъм и съзнание. Когато забележи че няма, тя не взема участие. А когато тя не взема участие, то всичката работа на човека отива напразно. Тя е механическа.”

Един пример ще покаже колко е важна будността на съзнанието за акумулиране на творческите сили на Природата в човешкия организъм. Интересен е в това отношение евангелският разказ за жената, която страдала 12 години от кръвотечение. Тя се излекувала, като се докоснала отзад до дрехата на Христа. Христос казал: “Кой се допре до дрехите ми?” Учениците Му казали: “Ти виждаш, че народът те притиска и казваш: Кой се допре до мене!” Но Христос се обърнал за да види този, който сторил това, защото Той усетил в себе си, че сила излиза от Него. Значи другите се допрели до Него механически, но тя се е допряла с участието на съзнанието, с дълбока вяра, че ще получи нещо от Христа и получила. Когато Мойсей дигал ръцете си, евреите побеждавали в сраженията. Значи от ръцете му излизала сила. Също така и Христос прострял ръката си и се допрел до прокажения, за да го излекува.

Ръцете са силови линии, от които протича живата енергия. Щом си с будно съзнание, то се образува връзка между ръката ти и живата Природа и по всеки пръст протича тази жива енергия, праната. Ако не съзнаеш, ако не вярваш, нищо няма да дойде. Щом туриш волята си в действие, веднага тези токове ще протечат. Като се свържеш с Разумното, с Божественото Начало, то ще подейства да протече тази енергия в тебе.

 

gallery_2448_67_52833.jpg

 


При Паневритмията трябва да знаем значението на всяко движение, какво е влиянието му върху човека. Трябва да се знаят кои движения са ефикасни и целесъобразни. Могат да се правят опити и наблюдения, за да се види какво значение имат разните движения за приемане и предаване на известни енергии физически и психически. Например, нека вземем една от песните на Всемирното Братство: “Добър ден”. Тази песен се пее със специални движения. Ако тя бъде изпята с и без движения, ще се види разликата. Изпълнена с движение, тя има мощно действие върху изпълнителя и зрителя. Защото при движенията се подбуждат към активност енергии, които човек приема и изпраща чрез ръцете си и чрез цялото си естество! Даже в източните окултни школи се знае, че известни формули за да имат по-мощно действие, произнасянето им се придружава с движение и музика. Формулата се изпява и се превръща едновременно в движение. Това са така наречените “мантри” на източните школи. И тези движения не са произволни, но са в хармония с музиката и с идеята, вложена в песента.

Значението на Паневритмията ще стане по-ясно, като вземем предвид туй, което наричаме “съответствие” в Природата. Има съответствие между всички неща. И то се основава на единството, което лежи в основата на цялото Битие. Например в периовичната система на химичните елементи след всеки седем елемента се повтарят елементи с аналогични свойства. Това виждаме и в спектъра на цветовете и в октавите на музиката. Там всеки тон прилича на осмия след него. Такива октави имаме и в електромагнитните трептения. Всяка по-горна октава трептения има аналогия с по-долните.

Има безброй съответствия в Природата. Ще изброя само по-важните от тях, които ни главно интересуват в случая. Има съответствие между

Тон,
Форма,
Движение,
Цвят,
Число и
Идея.

На този закон за съответствие между тези прояви в Природата се основава и така наречената окултна архитектура. На това съответстие се основава и Паневритмията.

Какво нещо е Паневритмията? Паневритмията с други думи казано, е съчетание между тон, форма, движение, цвят, число и идея.

Ето защо и музиката при Паневритмията не е произволна, но строго съответствува на движенията от една страна и от друга страна на идеята, вложена в тях. И само когато има това съответствие, тези движения имат мощно, магично действие; тогава движенията стават вече носители на тези идеи. Именно, благодарение на това съответствие между движение и идеи, тези движения стават въплътена идея! Те проникват самия изпълнител. Проникват във всичките му органи, внасят в тях обнова, живот!

Нека кажем още няколко думи за съответствието между движение и идея:

Всички движения в Природата са разумни.

При правенето на паневритмичните движения трябва да имаме известни идеи в съзнанието, но не произволни, а тъкмо такива, които строго съответстват на движенията. При движенията съзнанието трябва да е концентрирано върху тях и върху определени идеи. Тогава движенията, които правим стават като израз на това, което мислим. По този начин мислите, идеите се превеждат просто външно в известен ред красиви движения! Чрез този един вид език ние изразяваме външно вътрешния живот, живота на душата. Когато има такова съответствие между идеята и движението, тогава всяко движение внася радост, бодрост, живот. То твори в нас и вън от нас в света!

Всяка идея, всяко душевно качество съответства на известно движение. Има движение на доброто. Има движение на милосърдието. Има движение на справедливостта. Любовта си има свои линии на движение. Няма добродетел, която да няма линии на движение. Човек трябва да учи това. Той трябва да прави опити веднъж, дваж, 10 пъти, сто пъти и пр. додето намери кои линии на движения отговарят на дадена добродетел. На тази основа е изградена и Паневритмията от Учителя. Всички стари, които не са живели добре погрозняват; погрозняват и движенията им! Животът им се отразява както върху лицето, така и върху движенията им. Младият е красив и има красиви движения, понеже иде от един хармоничен свят. Действието на тези движения се усилва още повече, понеже се придружават и с музика. Особено е силно действието на Паневритмията, понеже в нея имаме музикална мисъл! Музикалната мисъл прониква дълбоко. За музикалната страна на Паневритмията говорих повече в първата си статия, и за това тук не се спирам повече на нея.

Този въпрос има и друга, по-дълбока страна. Знаем, че има двигателни, моторни центрове в мозъка. Например има център за движение на краката, такъв за движение на ръцете и пр. За всички видове движения има и центрове в мозъка. И понеже говорим за съзнателни движения, тези центрове са в главния мозък. Например центровете на движение на кръката и ръцете са по горната част на големия мозък. Когато движем крака или ръката по този център на мозъка дохожда в дейност, в активност. Ще разгледаме три страни на този въпрос:

1. Всеки център на мозъка е свързан с особен свят и със съществата, които живеят в този свят. Като правим тези или онези движения с тялото си, ние привеждаме в активност известен мозъчен център и чрез него се свързавем с особен свят и със съществата, които живеят в него. По този начин чрез движения на ръцете, краката и пр. ние правим връзка с висшите мирове и със съществата, които живеят там, и това много допринанся за получаване на енергия и подкрепа от тези висши мирове.

2. Като движим нашите органи: кръка, ръце и пр., ние привеждаме в активност тези мозъчни центрове, които им съответстват; така последните привличат повече кръв и повече енергии и с това се развиват. А пък всеки такъв център освен това отговаря и на известни висши духовни способности, напр. на милосърдие, Любов, вяра, надежда, умствени способности, наклонност към музика, математика и пр. И така, чрез тези движения, ако те са правилни, ние можем да работим за развиване на нашите центрове, за излизането им от спящето положение и по този начин можем да развием и тези духовни дарби, които им съответстват.

3. От друга страна всеки от тези мозъчни центрове е във връзка с особен орган на тялото. Всеки орган си има особено място в мозъка. И щом приведем в активност, в разцвет някой мозъчен център влияем чрез него благотворно и върху съответните органи на тялото и те се развиват правилно, укрепват се, стават по-жизнеспособни, по- работоспособни, регулират се техните функции.

Много важно какви са движенията, които прави човек. Някой мисли, че движенията на човека са произволни, че нямат голямо значение. Напротив, всяко движение има мощно действие върху нервната система и върху целокупния духовен живот.

Ако човек направи едно фалшиво движение, ненормално, отрицателно, то съответният мозъчен център ще получи неправилно развитие, и това ще се отрази както върху здравословното състояние на органа, който този център дирижира, така и върху духовните способности и дарби на човека.

По всички горни причини личи, че чрез Паневритмията освен, че се постига духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на характера, но се влива живот, здраве, сила във всички органи на тялото! Ето защо Паневритмията подмладява!

Нека да кажем няколко думи за действието на Паневритмията върху външния свят. Когато има хармония, съотвествие между движение и идея, то чрез движенията ни предаваме тези идеи на външния свят, на цялото човечество.

Ако във време на тези упражнения човек не мисли за други работи, но се концентрира върху възвишените идеи, които им съотвестват, то тогава тези мисли ще пратят своите вибрации, своите радиовълни чрез движения на света! Тогава движенията, които правим, ще бъдат свещенодействие! Чрез тях тогава ние ще творим нови духовни ценности ще ги пращаме в света за вливане в културата.

Има нужда от центрове, чрез които Божественото ще влиза, да размърда света, да го обнови, да внесе новото в него. Това става между другото чрез Паневритмията.

Новите идеи чрез Паневритмията магически се пращат в света и хората в света ще приемат тяхното благотворно влияние.

Паневритмията е такава форма, която е пригодена да изрази новите идеи и да ги предаде чрез музика, чрез движение и чрез думи на човешкото естество и на целокупния живот!

Паневритмията значи не е обикновена гимнастика, нито обикновен балет, но в нейните движения са въплътени идеите, които строят и градят новата култура.

В нейните движения са скрити с магическа мощ пружините, чрез които ще се пробудят новите творчески сили на човешката душа – сили, които чакат своето развитие.

Всемирното Братство внася новото в света, по който и да е начин: не само чрез мисъл, чрез чувства, чрез постъпки, но и чрез движение! То всичко е турило в действие! Нали вятърът като Духа размърдва листата и с това улеснява движението на соковете?

Движенията на Паневритмията имат вътрешна сила и влияние не само върху нас, но и върху целия свят. Новите идеи са вложени в паневритмичните движения. Ето защо, чрез тези движения новите идеи се пращат в света!

Всяко място, където се правят паневритмични упражнения, става център, откъдето се пращат тези идеи в света!

Идния път ще разгледаме нови страни на въпроса.


избрани статии от Боян Боев в електронен формат
оригинално заглавие: Паневритмията

редакция: по всички горни причини че -> по всички горни причини личи, че

осъвременяване на правописа:
тогаз -> тогава; затуй -> затова; тъй -> така; туй -> това, тогава; тая -> тази; тия -> тези; ония -> онези; с туй -> така; укрепяват -> укрепват; дето -> където; отдето -> откъдето; протечат -> протекат; -вув -> -ва

Дата на първоначално въвеждане: 13.03.2006 г., 11:39 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...