Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    30
  • comments
    32
  • views
    39,381

Съветите на Учителя


Донка

1,093 views

 Share

"Отвън няма да се показваш за верующа, но вътре ра­боти и да вярваш без да се разколебаваш".

„Всеки човек с когото се запознаеш той има желание да те приравни към своя уровен".

„Трябва да се пазиш да приемаш от хора, които стоят на по-нисша степен на развитие от

тебе. Това могат да правят само велики духове. Ще си избираш приятелки, които стоят по-високо от тебе."

„Туй, което търсиш хората никога няма да ти го дадат. Мислиш ли, че някой е готов да сежертва за тебе? Ще си туриш на ума да живееш за Бога най-възвишеният и чистживот, който е възможен на хората в плътта. Човек трябва да има идея към Великото."

„Търпението подразбира да оставиш свободен да се про­явява този, който действува разумно, а от този, който постъпва глупаво да се пазиш.Можеш да бъдеш с него близък само ако действуваш по закона на Любовта, той тогава ще те слуша."

" Когато дойде нещо ще си запалиш свещта, а ако нямаш свещ ще сед­неш на едно място и няма да се мърдаш, защото ако мръднеш може да пад­неш в някоя дупка. Затова ще чакаш. Там ще седнеш и ще чакаш докато премине нощта. Това значи да се учиш на търпение. Затова разсъждавай върху онези промени, които са били причина различните философи да си сформират убежденията.Затова е необходимо да имаш часове на размиш­ление и съзерцание през деня."

"Човек трябва да схване животът като нещо вътрешно, а външните фор­ми са само проявление."

"Светлината никога не угасва. Слънцето никога непрестава да грее, но то се скрива понеже пътят е неравен. Ти ту ще се из­качваш на върха, ту слизаш в долината. Когато си на върха виждаш светлината, когато слезнеш в долината ти не я виждаш и си мислиш, че тя се е скрила. Но светлинатасе изкачи на върха, ти я виждаш и пак тръгнеш след нея. Така вървиш, вървиш,докато стигнеш наравно и светлината никога не се губи. Господ в Гетсиманскатаградина и Христа беше оставил сам, но той не загуби вярата си. В каквато тъмнина и да се намериш не трябва да губиш вя­рата си. Светлината пак ще се покаже.

Трябва винаги да гледаш онзи връх, от който ти иде Светлината. Съмнението не трябва да го допускаш то е червей,който гризе. Ти на него ня­ма да се поддаваш. Трябва разширение и само в разширението може Божественото да се прояви."

"Онзи живот, който Бог е вложил в теб трябва да гооставиш да расте. Този ум, това сърце, то е капитал, върху който сега работиш. Ами че Бог жи­вее в теб. Вие сте царски синове, но живеете инкогнито. Кое епо-хубаво да си царица, да ти слугуват слугини и да си недоволна или да си слуга, да слу­жиш на другите, но да си доволна? Разбира се второто. Доволството е важно. Добродетелта е път с най-малкото съпротивление.

"Сега земята ти говори, учиш нейният език. Материално е това, което е преходно. Например желанието у човека е преходно. Има ли смисъл да се пристрастиш към една книга и все с нея да ходиш? След като си научил азбу­ката няма да носиш буквара си и да учиш още буквите. Ще вземеш друга книга. Пък и нея като изучиш ще я смениш с друга и т.н. Така човек расте и се развива. Този,който се движи в крива линия слиза и се качва, той изгубва светлината си, но онзи ясновидец, който всичко вижда за него светлината е постоянна. Ти си мислиш, че си сама, но всъщност си заобиколена с много души, които ти помагат.Това са ангелите."

"Да грее постоянно слънцето се разбира да е будно всякога съзнанието ти."

„Ако вървиш по посоката на светлината само ще се радваш, но ако вървиш по посока обратна на светлината ще имаш радости и скърби.Затова вяра, вяра трябва да имаш."

"Има неща, които с думи не могат да се кажат, но се подразбират вътрешно. Това ти е една вътрешна опитност. Това ще ти бъде един малък опит".

„В този път се изисква абсолютно безкористие. Човек трябва да е готов да жертвува. И не само временно, но постоянно да жертвува. И в другия свят да отидеш пак ще искат от тебе да жертвуваш."

"Ти всякога трябва да мислиш за Божественото у другите,та като ти го върнат да ти принесат полза. Във всеки човек се натрупват енергиив долната част на тялото. Това е материалния свят у човека. Затова ще знаеш, че у чо­века има смяни на радостта и скръбта, то е нещо естествено и неизбежно иняма да се смущаваш от това. Като слезнеш долу в материята ще изживееш състоянието на тези братя, които живеят в тази материя и ще кажеш: „Тежко е положението ви, в което се намирате".

Затова вяра, вяра трябва да имате в Божественото."

"Всеки човек има по едного, който го обича.Човек трябва да намери истинската си връзка. Например един клон от някое дърво той е преплетен и се допира с много други клони и листа и често си мисли, че ис­тинската му опора са те - другите клони, но той има само една връзка със стъблото, която е истинската му връзка, защото само там той получава живот. Затова човек да пази истинската си връзка с Бога."

"Учителя спомена, че човек с нис­ша култураи с нисши разбирания не може да живее между хора с висша кул­тура и да живее с тях в братство и равенство. Идеята за братството и равенс­твото ще се приложикогато хората дойдат до вътрешно съзнание, че са братя, когато тяхното съзнание се добере до идеята, че трябва да се служи на онова, което обхваща всичко всвета и тогава хората ще бъдат свободни. А дотогава ще действа закона на Мойсеяза пречистването, а това е един бавен, труден процес и от друга страна закона на Христа - който е закон на страданието, защото само онзи, който може да превърне страданието в сво­бода на Духа е познал какво значи изречението „Бог е любов".

„За Бога трябва да пожертвуваш всичко, не само временното - но всичко! Трябва да знаеш, защо си дошла на земята. Човек е дошъл на земята, за да се учи."

"Човек преминава през различни състояния и се сблъсквас различни неща. През човекът преминават много космически енергии както и земниенергии. Не всички енергии човек може сам да трансформира. Не се сраму­вай отчувствата си. Срамът е следствие на изкривени разбирания. Винаги давай ход на всяко божествено чувство, защото инак човек се подпушва."

"Човек се съмнява, когато е гладен, но той трябва да запази и тогава мирът си. Може човек да търпи лишения отвън, а отвътре да изпитва една радост. То е Божествено състояние. В Божественото едновременно присъствуват и скръбта, и радостта,присъстват и двата контраста. Ето защо човек трябва да бъде справедлив: някой и да се проявява лошо към него той пак да постъпва с него добре, защото това създва контраста. Човек постоянно е из­ложен на внушение, а това са течения, коитотой не може да избегне, защото се движи в такава среда. Но той може да се справи с тях. Но той може да подигне съзнанието си нагоре и да направи връзка с Бога. Човек трябва да из­пълнява Волята на Бога."

„Всички хора имат нужда от регулиране,хармонизиране на енергиите си. У децата се регулират тези енергии чрез храната.Възрастният човек хар­монизира тези енергии чрез чувствата си. Разумният човектова осъществя­ва чрез мисълта си, той се съгласува чрез мисълта си.Съгласуване значи го­ворене с думи: едновременно има и песни, и мисъл вътре втях. Има стари песни, които за да ги регулираш трябва да ги нахраниш.

"Човек трябва да стане тъй девствен и чист като че сегае излязъл от Бога. Тогава човеците нито се женят, нито за мъж отиват, защото всичкото го имат в себе си. А днес това, което виждате, което чувствате и преживяватетова още не е любов, то е предаване на енергия. Човек като се е нахранил нетрябва да мисли дали ще го нахранят утре или не. Доста е на деня неговото зло.

Любовта може да се предаде по физически, астрален(чувствен), умствен, причинен и по хиляди начини, но всякога резултатите са еднакви. Тя, Любовта внася: светлина, топлина и свобода. Любовта не прави никога зло. В нея зло няма. Каквото направи, все е за добро. Любовта ти трябвада бъде непреривна, тогава тя е духовна. А тя е такава, когато няма сянка отсъмнение. Всяко съмнение спъва любовта. Като се усъмниш тя си отива или ти сеотдалечаваш от нея, а щом повярваш ти пак се свързваш с нея. За да не сесъблазняваш, мисли, че в света съществуват само двама души - два пола: мъж ижена и си живеят сами. Ако мислиш за много хора ще се объркаш. Когато слънцетогрее питаш ли защо то грее над всичките хора? Ако отидеш при един извор да пиешот него вода и го попиташ: аз ли първа пия от тебе? Какво ще ти отговориизворът? Ще ти каже, че ти си първа. След тебе като дойде друг и пие той същоще е пръв. Водата, която тече винаги е чиста. Ако е шише и той пие от товашише, то онзи, който пие от шишето мо­же да омърси шишето и да каже водата внего е омърсена. Но извора никога не може да омърси, той непрекъснато извира.Когато си в кладенеца и ти пу­щат въже да излезеш не питай какво ще стане свъжето. Като излезеш вън въжето по други пътища ще върви. Тук примерът с въжетоиграе ролята на вярата. Вярата да ти бъде онова въже, което да те измъкне откладенеца на­горе на видело и към светлината."

"Не е хубаво човек да знае кой му прави добро. Любовтаникога не тряб­ва да се изявява навън. Казвай, заради Господа го правя това."

"Ще мислиш, че Бог е Любов. Ще мислиш, че си заедно свсички добри хора, с ангелите, с Бога. Когато един ангел влезе в тебе, за да типомогне има ли нещо лошо в това? Не, това е цяло благословение. Днес в теб евлязъл един малък лъч от светлина. Трябва да пазиш връзката си. Трябва да се па­зишот влиянието на околните хора, да се ограничаваш от тях. Трябва да из­бирашдругарките и другарите си. Трябва енергиите в човека да са свързани и да образуват кръг. Който още не може да се пази от чуждите влияния, то той си имаедин опекун, който го пази. Това е неговият ангел-хранител."

Из спомените на Мария Тодорова - Изгрева - том 5

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...