Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    170
  • comments
    116
  • views
    53,790

Свещени думи на Учителя-продължение


Слънчева

459 views

 Share

Верен и истинен

Щом Истината е у вас, Бог ще ви обича. Бог обича онова, което Той е вложил в нас.
Верен и Истинен - Бог на Любовта и Истината. Неговите отношения никога не се
изменят. Обичайте Истината и се радвайте на
Любовта. Никога не осмивайте добродетелите!

Новата дреха

Туй знание, което ви давам сега, ще ви послужи да си направите пашкула, както
гъсеницата. Ще ви се даде после и знание да си направите и хубавата дреха като
пеперудата. Нова наука ще имате. В Любовта щом влезете, изучавате закона на пеперудите.
Трябва да престанем да мислим като гъсеници.

Заповедите на Любовта

Освободете се от всичко, което е излишно. Оставете в душата си само същественото.
Всяка мисъл трябва да има звучност, ухание, сладост.
Всяко живо същество предава любовта си на човека по свой специфичен начин:
растенията - чрез уханието си, и плодовете, и въздуха, и светлината, водата - всички по свой
начин предават любовта си към човека. Пази свято заповедите на Любовта!

Свещената книга

Главата е свещената книга; хиляди поколения са писали в нея. Какво е написано
в тази книга? В Библията се говори за книга, запечатана със седем печата. И пророкът
плаче, че не може да отвори книгата. Докато дошъл Някой, който отворил печата.
Сърцето се е образувало при слизането на човека от Божествения Свят, а умът се е
образувал с изкачването на човека към Божествения свят.

Зазоряване

Царството Божие наближава. Бог е, Който идва да се изяви в света. Има вече едно
зазоряване. Един ден туй, което е невидимо, ще стане видимо.

Страданията

Нашите страдания са градивен материал за един по-висш живот, който сега се строи. И
ако ние не участваме в страданията, не можем да участваме и в благата. Не мислете, че
страданията са напразни, в другия свят всичките ваши страдания ще ви посрещнат и
ще бъдат ваши ангели. В страданието човек печели. То е един Божествен закон.

Новият порядък

Новият порядък ще бъде на братство, на кротост, на милосърдие. И няма нещо, което
да задържа вече Новия порядък. Наближило е Царството Божие, при вратата е. Пригответе
се да служите на Бога. Единствен Той заслужава да служим на Него.

Христос

Любовта - това е Христос. Обичта - това е Христос.
Звеното вътре, което ще обедини хората. Тази светлина ще проникне във вашата
душа, във вашия ум, във вашето сърце, във вашето тяло - това е присъствието на Бога.

Божествено даване

Туй даване, при което ти се радваш като даваш, аз го наричам Божествено даване.
Слънцето е модел.

Пеенето

Пеенето е един спомен от Рая. Да научите
една нова песен, че като я пейте, да ви помнят
хората.

Новият човек

Аз виждам вече появата на един нов човек. Едва доловим е още, като малки искрици е
разпръснат той между много и много хора. Сега той е само една усмивка у някого или
един поглед бегъл, мигновен или една едничка дума или едно малко движение, една постъпка
между хилядите, но тя Принадлежи на Новия Човек, който сега се ражда.

Раждане

За бъдеще ще се раждат само онези, които обичат. Само по този начин ще се изправи света.

Спящите ангели

Аз се уча от черешите, от ябълките, от сливите, по тях се кача, късам плодовете им,
те не се сърдят, аз се уча от тях и от лозите се уча. Тази лоза, която може да хване
слънчевите лъчи, да ги облече по един начин, мислите ли че не е разумно същество? Те са
спящи ангели, дошли на земята да дадат пример на самопожертване.
Туй, което може да ни направи щастливи навсякъде, това е Божията Любов.

Божественото

Всяко нещо, което подтиква вашия ум към мисъл, то е Божествено.
Всяко нещо, което подтиква вашето сърце към чувствувание, то е Божествено.
Всяко нещо, което подтиква вашата воля към работа, то е Божествено.

Човек

Човек със своята мисъл, със своето сърце изменя повърхността на земята. Щом човек
със своята мисъл не е добър, плодовете вече не са толкова сладки, не могат да зреят. Ако
чувствата не са добри, тревите почват да пожълтяват. Ако носи недоволство човек,
скалите почват да се рушат.

Божествената наука

Ти трябва да пазиш онова, което Бог ти е дал. То е наука.
Като влезете в Божествената наука, пак ще сте на бойното поле. Куршумите ще засягат
само дрехите ви, но вас няма да засегнат.
„Хиляди ще паднат от страната ви и десет хиляди от дясно ви, но при вас злото няма да
се доближи."
Облечете бронята на Любовта! Облечете бронята на Мъдростта! Облечете бронята на Истината!
С тях ще влезете да воювате. Пазете връзката си с Бога чиста, за да се предава
правилно Любовта. Животът излиза от Любовта, как ще живееш без Любов?

Доброто

Всичко в света действа за добро. Доброто е вземало надмощие, злото е излязло на
повърхността на човешкия живот. Бог ще го хване и туй зло, което днес ни мъчи, за
бъдеще ще ни бъде добър слуга. Бог е над всичко и дяволът върши неговата
воля. И трябва да знайте, че бъдещето, което идва, е светло. Една тъмна зона има да се
мине
и скоро е.

Любовта и Истината

Не се прощава на един човек, който не носи Любовта и Истината в себе си.
Може да обичаш един човек, който носи Истината в себе си, а може да се радваш на
един човек, който носи Любовта в себе си.

Закон на Доброто

Само по закона на доброто може да бъдеш щастлив. Само по закона на злото, може да
бъдеш нещастен. Пази пътя на Доброто!
Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не обичаш Бога, Който те е пратил в света.

Човекът

Любовта се познава по топлината, която човек има. Любовта винаги носи туй
разположение. Човек, който носи Любовта, е като един хубав плод, като хляба, като прясна
вода, всички го обичат.

Скръбта и радостта

Необходимо е страданието. Трябва да дойде някое страдание, за да спечелите нещо.
Известни енергии се събират в скръбта и страданията. Като дойде скръбта, да се
радваш. Като дойде радостта, пак да се радваш. Като дойде скръбта, ще я приемеш
вътре. Като дойде радостта, ще я изпратиш на нивата да работи.

Ново поколение

Мислете върху три неща: Имате ли достатъчно светлина, за да
разрешавате всички мъчнотии? Имате ли достатъчно топлина, за да
разрешавате всички мъчнотии? Имате ли достатъчно сила, за да
разрешавате всички мъчнотии? Тогава тялото ви ще бъде здраво; сърцето
ви ще бъде здраво; умът ви ще бъде здрав. Това е съвременната хигиена, която навсякъде
може да се приложи - и ще имаме едно ново поколение.

Реалността

Реалността се отличава с едно качество - когато си в нея, никой не може да те
раздразни, никой не може да те обезсърчи и
обезвери, никой не може да те лиши от твоята сила.

Животните

Една пеперуда, това е един ангел, който ходи със своя аероплан.
Трябва да имате уважение и почитание към животните, те слизат от една висша йерархия.
Животните дойдоха преди човека, те са по-стари. Те дойдоха да помагат на човека.
Когато говорим за растенията, за животните разбираме туй, което първоначално Бог е
създал - „Дървото на живота". „Дървото на познаване Добро и Зло" това са съвременните
раси. Тепърва трябва да влезем в „Дървото на Живота". В плодните дървета имаме образец.

***

„Ако попросите нещо в мое име аз ще го направя."
Проявената Любов на земята, това е проява на Божията мисъл.

Една мисъл

Една мисъл, ако може да я видите, тя е един ангел. Всяка мисъл е една мощна сила. Когато
вий отправите ума и сърцето си към Бога - по този път слизат добрите духове да ни помагат.
Да любиш, значи вратата ти да бъде постоянно отворена за Бога.

Правило

Щом се намерите в трудно положение, предизвикайте в ума си образа на един умен,
гениален човек - как би разрешил той тази задача? От тази връзка ще се ползувате. Като
извикате в ума си един умен човек, ще ви принесе една микроскопическа помощ, ценна.
Някой път сте болни, извикайте в ума си един здрав човек. Защо човек трябва да се
обръща към Бога? Той е Разумното същество, ще се обърнеш към Него.
Не мислете, че хората на миналото не съществуват и хората на бъдещето също. С които и
да се свържеш, ще имате една микроскопическа полза.

Добрият живот

Всички трябва да живеем добре, за да може естествените сили, които Бог е вложил в нас,
да става преливане. В един добър живот много по-малко болести ще има.
Живейте добре, за да бъдете във връзка с всички добри хора, по цялото земно кълбо,
където и да са и тогава Божието благословение ще бъде с вас.

Силата на душата

Душата може да прояви силата си, когато не е свързана с материята. Тя е силна, когато
прониква материята, без да се свързва с нея. Ученикът трябва само да гледа материята, но
не да се свързва с нея.

Учи!

Нищо материално не трябва да свързва ученика. Колкото по-мъчно се отделя ученика
от материалните неща, толкова през по-големи страдания ще мине. Той само учи на
земята, а живей на друго място.

Съсредоточаване

Силата на ученика иде отгоре. Концентрацията в Божествената Истина е
акумулиране на сила - човек става акумулатор. Колкото повече се съсредоточава ученика,
толкова е по-силен духовно.

Ще се превърне за добро

Всичко, което става, е допуснато от Небето. Каквото и да ти се случи, ще се превърне
за добро от Разумните сили, които ръководят Битието. Това изпълва ученика с радост и при
най-големите противоречия в живота. Не забравяйте, че във Великия Божествен
план, в края на краищата всички противоречия ще бъдат разрешени.

Работата

Единственото нещо, което повдига човека, това е работата. За да се проявиш в каквото
и да е направление, трябва да знаеш да работиш. Човек като мисли - това е работа;
като чувствува - това е работа; човек като постъпва добре - това е работа.
На всички ви трябва работа!

21.01.1940 г.

 

Здравето

Здравето започва с човешката мисъл. Мисълта започва със светлината, има една
външна и една вътрешна светлина. После ще дойде дишането. Щом имате права мисъл, ще
имате и добро дишане. После идват чувствата - на чувствата отговаря топлината.

Молитвата

Молитвата е най-добрият метод за правилно дишане. Трябва едно просветено съзнание. В
молитвата трябва да знаеш да слезнеш и да излезнеш. Молитвата е един процес на обмяна.
Когато две същества се свързват, този процес на връзка е молитвата. Молитвата е само един
метод, един начин на връзка.

 

Свещени думи на Учителя

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...