Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Блогове

Важни Постове

 • Надеждна

  Двете течения

  От Надеждна

  Тъй щото в окултната наука мнозина от вас, които сте на четирийсет и пет-петдесет години, можете да се подмладите и да живеете един съзнателен живот, да бъдете полезни на вашите близки. Можете да обновите вашето тяло, душата си, ума си. Умът може да се обнови чрез мислите, а душата може да се облагороди чрез своите чувства. Та ще обърнете внимание върху своето саморазвитие, а не върху това да се критикувате. Да се критикувате, то е естествено, това са стари навици, които ние трябва да преобразим. Като виждаш погрешките на един човек, ползвай се от тях, за да избегнеш страданията. Това е един добър начин за възпитание. Не критикувай погрешките, но да ти бъдат за поука! Каквото един човек прави, ти не прави неговите грехове, но те да ти бъдат една поука, да се избавиш от тия страдания. Или ти имаш някой лош навик – този навик да ти послужи като един учител. Старай се погрешките на хората да ти бъдат от полза. Този трябва да бъде стремежът на всички окултни ученици. Вие сега седите и се молите Господ да благослови целия свят. Но това е много неопределена молитва – целия свят. Е, хубаво, аз минавам през вашата градина и казвам: Господ да благослови градината ви. Добре, но да кажем, че е лятно време, суша е, минавам и не казвам: „Господ да благослови градината ви“, но отивам с кофите за вода и поливам всичките дървета. Поливам ги пет-шест дни наред. Питам: кое е по-хубаво – да кажа: „Господ да благослови градината ви“ или да взема и да полея градината ви? Минавам покрай вашия пиперник, той е сух. Кое е по-хубаво – да взема една тенекия и да го полея или да кажа: „Господ да благослови“? Аз бих желал вие да поливате градините си. Минаваш и видиш, че градината на твоя съкласник не е полята. Вземи вода, полей я! Не е прекопана – вземи мотиката. Утре той ще ти направи същата услуга. Туй е Окултната школа. Ако това не се прави съзнателно, от него няма полза. Тогава като дойдат по-висшите сили, и те си имат свое приложение. Сега например аз, като говоря за Любовта, като проповядвам Любов, ето какво разбирам. Любовта минава през три степени. Понеже чрез кръвта се носи животът, в нея е съсредоточена жизнената енергия. Като минава тя към първите центрове, които се намират в преддверието на човешкия мозък, събужда се тъй наречената индивидуална любов – любов, която мисли само за себе си! И следователно ние искаме да прекараме всичко за себе си. Детето иска да събере всичко в хамбара си пак за себе си. Това е първата любов. Втората любов има друга една врата. Кръвта като възлезе горе, събрана вече, ние сме готови да намерим друго същество и от излишъка на нашата любов да му дадем. Казваме: „Хайде, вземи половината от тази любов.“ Туй го наричам дружба, приятелство. Това не са още морални чувства. След туй кръвта, като мине горе, в предната част на главата, засяга едно морално чувство, което наричам милосърдие. Тогава се проявява онази Любов, която жертва всичко за близкия си. Човек е готов да даде залъка от устата си за благото на другите. Следователно Любовта трябва да мине през тези фази, за да се яви милосърдието. Но за да се прояви милосърдието, трябва и човешкият интелект да дойде, трябва да се прояви и човешкият разум. Тия са трите степени, през които човек ще мине. Следователно в нас трябва да се проявят едновременно милосърдието и разумът. От тия две сили у ученика, съединени наедно, от тях той ще разбере в каква насока именно трябва да се използва Любовта. Сега, в първата и във втората любов всякога има едно натегнато състояние – поляризиране и раздвояване. Например ти имаш един приятел – най-първо ти го обичаш, той седи ден, два, три при тебе, най-после ти дотегне. Вие сте забелязали това. Майка сте, имате дете, обичате го, галите го, но най-после ви дотегне и кажете: „Хайде, иди навън, играй с другите.“ Това не е една морална любов. Туй дете, като е смукало, черпило, черпило от майка си – взима, а нищо не дава; майката го праща да играе навън. Защо го праща вън? Обаче като дойдем до моралното чувство на Любовта и милосърдието, там не е така. Ние не можем да проявим тази Любов към едно същество, което няма морална Любов. Това чувство можем да проявим само към един човек, който е морален. Разумният живот може да се сподели само с един човек, който е разумен. Само с разумния човек ще говориш разумно. Ами че такъв е законът! Ти не можеш да проявиш морална и Божествена Любов към едно същество, което няма тази Любов, няма тия чувства. Ти и да я проявиш, то ще те разбере в първа или във втора степен. Следователно, когато ние говорим за Божествената Любов, двама души трябва еднакво да се разбират и еднакво да се жертват и тогава благата, които имат, са равни. Обмяната между тях е правилна. Тъй щото някой път вие спорите, разбирате се според степента на вашето развитие. Да се разгадае Животът – това значи да се заличи Животът. Велико е само това, което остава необяснено! Осъзнава се, без да се ограничи! Изясненото всякога показва вътрешно ограничение на една велика Истина. По същия закон не мислете, че някой ден ще определите какво нещо е Любовта. Любовта ще остане като една проява. Вие ще опитате Любовта в една или друга степен, но речете ли да я ограничите, тя се загубва. Този, който ви люби, след четири-пет дена, след една година той не може да ви люби. Защо? Много естествено! Развалила се е лампата и тази енергия – Любовта – не може да се прояви. Мозъкът на този човек се е развинтил. Във френологията често има такива случаи. Има ред причини, те са следните. В Америка един господин се оженва, обича жена си, децата си. Един ден го ритва кон в задната част на главата и той намразва жена си и децата си, изпъжда ги от къщи. Този кон, като го ритнал, изменил формите на неговите чувства. Нищо повече! И така минал живота си. Ти му говори, морализирай го, че не е прав, той си остава така. Изменени са тия чувства. Следователно някога някой ви разлюби. Казвам: ритник е получил в дадения момент. Формите на неговите чувства са изменени. Ти с нищо не можеш да го заставиш да те обича. И тъй, имайте предвид едно нещо – да се пазите от следния закон: силните сътресения в живота са в състояние да изменят способностите ви, чувствата и силите ви или във възходяща степен – да ги подобрят, или в низходяща степен – да изменят целия ви живот. Например вие можете някого така да го обидите или така да го озлобите, че този човек да ви намрази и да каже: „С този човек отсега нататък никога няма да се примирим.“ Онова, което става, то не се казва. Само нещата, които не се казват, те стават; а нещата, които се казват, никога не стават. Правилото е такова. На сто казани неща едно става, а на сто неказани неща – деветдесет и девет стават. Двете течения
  • 1 коментар
  • 2208 прегледа
 • Слънчева

  Завеждам ви при извора

  От Слънчева

  Един брат посети Учителя. В частен разговор с него Той каза: Идването на Великите Учители става за освобождението на света. Аз ви показвам къде е пътят на Светлината, която носи Живот и няма да ви покажа малките светлинки. Когато се приближавам при хората, всякога съм чист. Чистотата е едно качество, което всички трябва да придобиете. Когато говоря за Слънцето, няма да очаквате щастие от мен, а от Слънцето. Завеждам ви при извора. Няма да очаквате щастие от мен, а от извора. Та когато ви говоря за някои работи, искам да ви заведа при Реалността, където няма скърби и страдания. А там, където има скърби и страдания, това е нереалното и човек, като не разбира Божиите пътища, страда. Аз имам допирна точка с Бога. Интересува ме допирната точка! Като направя нещо, тогава мисля, че зная. За мен само реализираните идеи са идеи. Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаят, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание, а съм пратен от Бога да работя за въдворяване на Царството Божие на Земята. Царството Божие няма форма. Бог говореше чрез Христа, Бог говори чрез мен! Идеите, които излагам в беседите и лекциите, са взети от Божественото. Аз съм дошъл, за да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия. Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, то е един и същ източник. Не са два източника. Но всеки Учител се различава, носи един свещен огън от Невидимия свят и какъвто е огънят му, по това се отличава. Против Учителя не може да се работи. Ние носим едно Божествено учение, но не спорим, не можем да го сравним с нещо; времето ще покаже. Всички онези, които ще дойдат, са определени. Онези, които идат в Шестата раса, са определени. Ако някои могат да намерят по-голяма светлина другаде, нека да идат там, няма нищо. Учителят като дойде, носи новото; старите адепти не могат да отидат по-напред без един ключ и този ключ е в Учителя. Учителят дава обяснение за възможностите на настоящето и разкрива бъдещето. Аз сега дойдох да науча хората да живеят по Любовта; няма друг път, всички ще дойдат. Това Учение искам да го подложат на опит. Аз се уча от Слънцето. Искам да бъда като Слънцето, като плодните дървета, като изворите, като скъпоценните камъни, като всичко хубаво в света. От всичко се уча, всичко оценявам, нищо не подценявам. Когато хората вървят по този Божествен път, аз се радвам, а съжалявам, когато не са в него, защото всички ония страдания, които ще имат, не ме радват. Аз искам душите, над които работя, да успяват и един ден да бъдат една написана книга, че да се радвам, че съм постъпил добре. Трябва да дойде Учител в света, за да даде образ на хората. Като дойде Учител, Той говори нещо, което им е понятно. Учителят носи Първата любов в себе си и не може да гледа с пренебрежение на хората. Той гледа на всички еднакво, защото Любовта има еднакво око за всички. Той знае защо страдащият страда и защо радващият се радва. Той може да избави страдащия много лесно, само с две думи: „Приеми Любовта и ще се освободиш!“ Трябва да обичаш един човек, за да го подготвиш в пътя към безсмъртието. Учителят приема Любовта от Бога, тя минава през Него и идва при ученика. Най-първо се образува връзка между Учителя и ученика. Учителят трябва да има Любов към ученика, за да може да му преподава. Любовта, която Учителят има към ученика, е важен фактор за повдигането на ученика. От никого нищо не съм взел, само съм давал. Съживявал съм ги, връщал съм ги от смъртта, материалното им положение съм оправял, дълговете съм им плащал, а в замяна нищо не съм взел, защото така разбирам Любовта – в даването. И чувствам единството по следния начин: ти, като обичаш някого, мен обичаш; като поливаш едно цвете, радвам се, понеже то се радва. Ето как ще стане побратимяването: нашата литература ще преведем на сръбски, на полски и пр. Невидимият свят ще даде запалка, а материалът ще се даде от тия, които са в Школата. По стила на беседата ще кажа, че едно дете може да говори логически, като заучи някое стихотворение; да говори човек логически не е мъчна работа, има известни правила, които ще заучи и готово. Нещата в Природата логически ли са наредени? Звездите не са наредени по величина в пространството. Онова, което се дава в беседите, не е само в думите. В беседите има запечатани работи, които не могат да се предадат с думи. Много работи остават запечатани и само който ги е преживял, ги възприема. Четенето на Евангелието, беседите и лекциите трябва да става с разбиране и приложение. Всяко нещо, което четеш, трябва да обмислиш и да го приложиш. Някои мои беседи са чисто хирургически – чистя раните на хората, на които говоря. Значи съобразявам се с хората, със слушателите, с живата публика, която е пред мен. Във всички лекции могат да се намерят методи за възпитание и самовъзпитание. Толкова методи и образи съм дал за възпитание на децата, на големите, на философите, на поетите и пр. Образите, с които си служа, са извадени от Природата. Най-новото, което е сега в Природата, това превеждам. Преди две хиляди години друго беше. Казват: „Едно време Христос е казал това“; да, но Христос също е казал: „Сега не може да разбирате някои неща и после ще ги разберете.“ Та сега има нови неща и след две хиляди години ще има още по-нови неща. У нас философия, живот, упражнения и всичко друго вървят хармонично. Тези гимнастически упражнения се дават на външния свят за пръв път. Музика прониква беседите и трябва да се намери някой, който да знае да ги изсвири. Който ще тълкува беседите, трябва да е майстор. В беседите са скрити истини за бъдещата култура. Четете беседите и лекциите от Младежкия и Общия окултен клас, Евангелието – също. Тези работи вършете пред всяка друга работа, обезателно трябва да намерите време за тях. Братът каза: „В тях има скрит смисъл.“ В това е именно е силата – да се упражнява ума, да се впрегне на работа и да търси вътрешния смисъл на думите в беседите. Някой път ви държа една лекция и през ума ми минава мисъл защо ли трябва да ви я държа, когато ще я разберете след двадесет години; защо от Небето искат да я държа. Сега давам двадесет лева на малко дете, което не съзнава, но като минат години тези негови пари вече ще станат един малък капитал. Идеите, които излагам в беседите и лекциите, вие сами може да ги намерите, но за всяка от тях трябва да работите двадесет и пет хиляди години, за да я намерите. Да кажем, че в една беседа има десет идеи; тогава колко години ви трябват, за да ги намерите? А колко такива беседи има? Затова подчертавам, че с тези беседи и лекции се съкращава извънредно много времето за вашето развитие. Някога в древността мнозина са чакали в школите двадесет години, за да има дадат две-три зрънца изречения, с които да работят после. Окултната наука на Запад върви по механичен път, а в беседите има разнообразие, каквото има и в самата Природа. В това разнообразие има вътрешна закономерност – както е в Природата, така е и в беседите. Аз съм излязъл от един свят, в който окултистите не са стъпвали и дори не са го виждали. Превеждам от Природата, от самия оригинал. Досега не съм ви говорил за Любовта, досега съм стигал до Причинния свят. Тази Школа върви по Абсолютния път; щом искате да вървите по относителния път, вие се изключвате от нея. И вън от Школата пак е школа. Всичко е в плана на Бога. Веднъж казах на едни външни хора: „Ако искате да чуете това, което е писано, то недейте идва при мен, има книги, четете ги, но ако искате да чуете това, което никъде не е писано, елате при мен.“ Един свещеник ми писа, че се е отчаял, защото нямал какво да говори, но почнал да чете беседите, животът му се осмислил, станал радостен и весел и ме питаше дали има право да ги изнесе пред своите слушатели. Той се е ободрил от новото. Аз никой път не съм преповтарял нещата. Това, което съм казал, целият свят да ми дадете, не го повтарям. Онова, което говорих двадесет и пет години, то вече изпълни света и от него светът не може да се освободи. То не е мое, то е Божествено и един ден хората отвътре ще го приемат. Животът няма да се измени така, както днес хората мислят. Има невидими работници, които вземат и разпространяват чрез въздуха идеите, които ви говоря. Словото, което донесе Христос, духовете после го разпространиха навсякъде. Новите идеи, които говоря, тази Божествена мисъл, навсякъде се носи в света, всички я чувстват. С вас заедно слушат беседите и други същества. Мнозина слушат туй, което говоря. Когато изнасям беседи, нямам предвид само вас, но и тези, които съвършено са се освободили. Тях ги няма тук, на Земята, свободни са и слушат от други светове. Братът попита: „Как можем да ги достигнем?“ За да ги достигнете, трябва да направите връзка с тях и да ги попитате как са дошли до това състояние. Някой път, за да стресна, за да изтъкна някой недъг и за да помогна, разправям в беседата работи, с които се цапам, като навлизам в една тиня, защото всяка човешка любов е голяма кал. Принуждавам се да разправям за това, за да изтъкна истината, цапам се, ала не може другояче, трябва да я кажа. Един учител ви преподава знание, но знаете ли как се е придобило то? Някой е вкусил сладките плодове на знанието, но как идва този сладък плод, какви условия е минало дървото, как е издържало на бурите, студа! Ако хората са готови, мога да им говоря по-дълбоки работи, но трябва смирение. На един човек, който мисли, че всичко знае, не мога да му кажа нищо. Преди всичко човек трябва да има смирение, ако иска да получи по-вътрешно знание, т.е. трябва да има съзнание, че това, което знае, е много малко и че трябва тепърва да учи. Един французин ми зададе с писмо няколко въпроса: първо, кое ме е подтикнало да започна това движение? Отговорих му: Любовта към Бога, Знанието за Бога и Истината за Бога. Второ, за кои е това движение? Казах му: това движение е за цялото човечество, а не само за България; това движение е организирано и другите организации ще дойдат да помагат на него, понеже то е Божествено. Трето, това движение има ли противници? Казах му: във времето, което иде, всички онези, които се противят, ще изгубят своята почва. Това, което ние носим на света, е така необходимо, както светлината, въздухът, водата и хлябът. Това е най-новото положение, което се разкрива на бъдещото човечество. Хората трябва да го опитат. Любовта трябва да влезе в света по нов начин. Нещата, които казваме, трябва да се проверят, за да имат живот и никак няма да се налагат със сила. Аз не искам да ви доказвам, а казвам: Опитайте. Щом се защитаваме, ние сме на крива страна, трябва да се говори само това, което има приложение. Това, което говорих тази сутрин в Общия окултен клас, има приложение. Който не познава Вътрешния учител, не познава и външния. Учителят не може да работи върху всички направо. Върху някои работи направо, а върху други работи така: ще тури между него и себе си един човек или двама, или трима души и т.н., до десет. Христос избра дванадесет души и върху тях работеше. Всеки от тях имаше една типична черта. Например Тома имаше особена черта и тя беше врата за Христа да работи между другите хора. Също така и всеки един от учениците му беше врата, чрез която Той можеше да работи върху специална група хора в света. От всички ученици на Христа само у Йоан имаше мекота. В погрешките на моите ученици не се взирам, имам много по-важна работа. Зная всичко какво мислят и какво вършат. Бих могъл да ги изправя, обаче не искам; оставил съм ги напълно свободни, тъй като уча свободните. Това Учение е за свободните, не търсете любовта на кибритените клечки. Любов, която се запалва от кибритени клечки, гасне, а Божествената Любов е вечна, тя никога не гасне, никога не се губи, вовеки веков пребъдва. Само като помислим за Бога, Любовта ще изпълни нашите сърца. Това, което съм ви казал, е много малко: да търсим Бога във всичко, да обичаме Бога във всичко и във всички! Аз съм посадил млади дръвчета, които сега растат и след три-четири-пет години ще дадат плод. Тогава ще видим на кого какъв е плодът. Нито един, който е дошъл при нас съзнателно, не е излязъл. Ние нито каним, нито пъдим някого от нас. Сега приготовлявам учениците; ще дойде време, ще ви запаля и вече не ще има угасване. Само ако се запалите! Най-напред ще има охкане, ала като почнете да давате плод, то вече сте готови. Аз съм се пожертвал за вас, а сега вие трябва да се самоотречете от себе си. Чрез послушание ученикът ще възприеме Любовта на Учителя. И както почвата възприема дъжда, така той възприема Любовта на Учителя. Чрез учение ученикът полива нещата и те растат в него. Ученикът е послушен, за да се посели в него Любовта на Учителя, и учи, за да възрасне в него Любовта. За да те приеме Учителят, трябва да имаш Любов. Само Любовта може да отвори портите на Мъдростта и на Знанието. Учителят избира учениците си и със своята Любов ги повиква. Ученикът от признателност към Учителя учи, за да поддържа Любовта на Учителя. Любовта, която проявяваше Христос към околните, беше отглас на Любовта, с която Го възлюби Отец. Като познаем Бога, трябва да познаем, че и нас е изпратил, за да извършим Волята Му. Всеки съзнателен човек, в когото Духът Христов живее, трябва да осъзнае, че е пратен, за да свидетелства Истината, че е пратен да извърши Волята Божия. Ако нямаме отношение към Бога, какво ще ни застави да имаме отношение към другите? От какво зависи благоволението на Учителя към ученика? То зависи от две неща: първо, от добрата обхода на ученика към Учителя и второ, ученикът да учи. Той може да се обхожда добре, но да не учи добре и това, което с добрата обхода съгражда, с неученето разгражда. А има ученик, който добре се обхожда и добре учи. Тогава Учителят към него има особено разположение. Добрата обхода е капитал! Чрез учене ученикът разработва този капитал. Ако не се учи, капиталът остава неразработен и тогава след време изчезва, изхарчва се. Всяко нещо, което не дава плод, се хаби, намалява се. Най-първо човек трябва да цени Любовта, която дава Живот, а след това да желае да облече Живота. Знанието е дреха на Любовта, Истината е охрана, жилище. В Любовта човек се ражда, в Мъдростта се облича, а в Истината има жилище, в което да живее. Любов, Мъдрост и Истина са три необходими неща. Много братя и сестри са отдадени напълно на уреждането на материални и лични въпроси и не живеят идеен живот. Затова е необходимо да се създаде мисловна централа – не всяко нещо да се съобщава на всички, а само на определени. Някои не прилагат и даже понякога съжалявам, че почнах в България духовна работа. Трябват безкористни хора, които са готови да служат безкористно на Бога, а в Братството такива са само отделни лица. Определените братя и сестри са 1444. От тях има вече една част в Братството и с други още ще се допълни. И те ще дойдат непременно! Но не всички, които са сега в Братството, са от тези 1 444 души. Една сестра ми каза: „Искам да бъда при Вас, да Ви слугувам, да Ви стана слуга.“ Казах ѝ: „Моля, Вие сте на крив път! Защо ще слугувате на мен, вашият господар е Бог, слугувайте на Него! Аз също съм слуга. Защо ще взема един чужд слуга, когато и аз съм слуга и мен не ми трябват слуги.“ Христос казва: „Думите, които говоря, не ги говоря Аз, но Отец Ми говори чрез Мене.“ Когато някой път говоря строго някому, защо той да не мисли, че Бог говори чрез мен. Един голям професор може да посвети на ученика си много малка част от времето си, понеже е много зает с разни свои открития в лабораторията. Изобщо неговата работа не е да се занимава само с ученика. Нямам време, никой да не идва да ми се оплаква от този или от онзи. Някой пита: „Какво трябва да правя?“ Гледайте мен и правете каквото правя аз, опитайте го. Необходимо условие за напредване на ученика е изучаването на беседите. Според мен тази беседа е изключително важна и за това я пуснах цялата. Благодарна съм, че свободно мога да откривам и разбирам мъничко, зрънце от Новото, което иде в света чрез Словото. Желая на всички братя и сестри да прилагаме и да се доближаваме до Истината!
  • 1 коментар
  • 2258 прегледа
 • Рассвет

  Музика и пеене – средство за тониране

  От Рассвет

  Музика и пеене – средство за тониране
  • 0 коментара
  • 1953 прегледа
 • Розалина

  Оправдание и спасение БС 5 април 1917 г

  От Розалина

  Оправдание и спасение
  • 0 коментара
  • 1415 прегледа
 • Лъчезарна

  Примирете се със себе си

  От Лъчезарна

  Мнозина от вас ще кажете: „Защо ни е на нас музиката?“ Музиката е крайният предел на умствения свят. Граница е. Трябва да учиш музика, понеже тя е границата на умствения живот. Ако ти не учиш музика, няма да знаеш колко голяма е държавата. Музиката е граница, от туй зависи. На някои хора главата е по-широка, на някои е по-тясна. Зависи от държавата колко е широка. Ти ако не знаеш да пееш, няма да знаеш да изпълниш законите на тази държава. Човек, който знае да пее, знае да изпълни волята Божия. Човек, който не знае да пее, той не може да изпълни волята Божия. Да мислиш значи да изпълниш Божията воля. Да чувствуваш значи да изпълниш волята Божия. Да постъпваш добре значи да изпълниш волята Божия. В даден случай най-важното е мисълта. Тя е свързана с името Божие. Чувствата са свързани с царството Божие, а пък волята Божия е свързана с материалния живот. Ако ти не знаеш как да изпълниш волята Божия, ти във физическия живот не можеш да бъдеш добре. Ако не знаеш как да мислиш, ти няма да знаеш как да прославиш името Божие. Ако ти не знаеш как да чувствуваш добре, ти не можеш да бъдеш гражданин на царството Божие. „Търсете първом царството Божие и неговата правда.“ Как се търси това царство Божие? То е нещо много практично. ~ Ръката показва как трябва да живее. Палецът показва как трябва да изпълни волята Божия. Показалецът показва благородство. Средният пръст – справедливост. Безименният пръст – да учиш изкуства. Малкият пръст – как да свършиш търговските си работи. Трябва да бъдеш идеен. Дясната ръка показва мъжът какъв трябва да бъде, лявата ръка показва жената каква трябва да бъде. Тия работи не ги знаете. Някои като си допрат пръстите, имат дупки, други нямат. И ставите на пръстите не знаете какво означават. Първата става колко е? Втората колко е? И третата? Първата става определя умствения живот, втората – сърцето, а третата определя тялото колко е здраво. Те са резултат на един вътрешен живот. С милиони години човек е живял на Земята, това са резултати. – Моята ръка в дадения случай показва в какво състояние се намира умът. Дясната ръка показва това. Лявата ръка показва в какво състояние се намира сърцето. Двете ръце показват състоянието на тялото ми. Като видя дясната ръка, виждам в какво състояние се намира умът. Като виждам лявата ръка, виждам в какво състояние се намира сърцето. Ако не знаеш сърцето в какво състояние се намира и ако не знаеш умът в какво състояние се намира, каква работа можеш да свършиш? ~ ...аз искам да ви наведа на мисълта. Толкоз години говоря. Главното нещо кое е? Човешката мисъл, човешката любов, човешките постъпки. Да знаете какво нещо е човешката любов. Ако не знаете какво нещо е човешката любов, как ще знаете какво нещо е Божествената любов? Ако не разбираш човешката любов, как ще разбереш Божествената? Ако не разбираш човешката мисъл, как ще разбереш Божествената мисъл? Ако не разбираш човешките постъпки, как ще разбереш Божиите постъпки? Представете си, че аз бих ви оставил сега една хубава ябълка. Представете си, че аз ви оставям с желание да я погледате. Някои от вас няма да знаете на какво разстояние да се поставите от ябълката. Ще имате желание да я хванете, да я вземете. Питам: кой ви е дал право? Аз ви я оставям да я гледате. Вие изведнъж вземете ябълката, барате я. Дойде втори, и той я вземе. Оцапате ябълката. Нямате право да бутате ябълката. Аз съм говорил много пъти, аз никога не пея. Да пееш до, за мене то е една идея. Искам да представя едно ново начало на живота. Да направя промяна в живота си, вземам до. Зависи в дадения момент как ще го взема. Или пък искам да направя нещо – ще взема ре. Искам да създам един хубав план за къща – ще взема ми. Искам да мобилирам къщата – ще взема фа. Искам да я боядисам – ще взема сол. Искам да имам всичките удобства на къщата – ще взема ла. Най после, искам да повикам моите приятели, да дам угощение – ще взема си. Ако може да пея, всичко ще бъде тъй. Ако не може да пея, нищо няма да излезе. ~ Вие може да се смущавате и казвате: „Аз съм неразположен.“ Щом си неразположен, значи сърцето ти не може да функционира, значи умът ти не мисли. Най-първо ти като станеш, като си отвориш очите, да поблагодариш от душа и от всичкото си сърце. Ще поблагодариш на Бога, че си станал, и ще започнеш работа. Като станеш, гласът Божий ще ти каже: „Иди на училище, вземи торбичката и книгите.“ Ще каже: „Иди на нивата.“ Ще идеш на нивата и ще работиш. Бедните хора са нива на живота. Или искаш да проповядваш някому. Каквато работа искаш да свършиш за другите, то е все работа. ~ Всичките блага, които Бог ти е дал, нищо няма да задържиш за себе си. Ти ще мязаш на човек, който туря чиста вода в шишето и като излее водата, какво ще остане? Колкото вода остане по стените, то ще бъде за тебе. Малко ще остане. По възможност най-малкото, което остане, то ти е достатъчно. Какво би искал човек, ако Бог го обича? Често говорите: „Да ме обича Господ.“ Аз да ви кажа: Ако Господ не ви обича, Той не би ви създал. Щом ви е създал, обича ви. Сега трябва да ви убеждават, че Господ ви обича. Вие съществувате на Земята, живеете на Земята – обича ви. Казвам: Този, Който ви обича, какво правите заради Него? Значи ако вие обичате Господа, както Той ви обича… Той понеже ви обича, накарва Слънцето да изгрява. Слънцето грее заради обичта на Господа и светлината идва. Дърветата цъфтят, реките текат, защото Бог ни обича. Небето е ясно, защото ни обича. Питам: Ние какво сме направили заради Господа? Кой от вас има туй разположение вътре в себе си дълбоко? Да се замисли колко велика е Божията любов и да забрави себе си. Вие седите и казвате: „300 грама хляб, 45 грама масло“, после: „Тук нещо ме боли.“ Какво те боли? Боли те ръката. Ще се опипаш, алхимия е, в името на онзи ум, който Господ ви е дал, сега прати една хубава мисъл на ръката, кажи: „Не се смущавай.“ Защото карат се клетките, когато те боли ръката. Кажи: „Примирете се.“ Заболи те коремът – карат се пак. Пак ще ги примириш. Някой път се карат клетките на гърдите. Пак ще ги примириш. Заболи те главата – карат се клетките у тебе. Болката е каране. Вие сега ще викате лекар, да ги примирят. Дойде лекарят, дадеш 100 лева, не се примиряват. ~ Та, казвам сега: Вземете правилния тон до. Кой тон ще вземете? Ако тонът е сух, умът взема повече участие. Ако тонът е много влажен, сърцето взема повече участие. Ако е силен, волята взема участие. Сега, на един тон трябва да му дадем достатъчно светлина, че тонът да е доволен от светлината и топлината. Защото едно живо същество е той. После да му дадем топлина, да е доволен от топлината. И най-после, да образува едно движение и тонът да е доволен от движението. В дадения случай тона като вземеш, той да е доволен. Или другояче казано: като мислиш, да си доволен от своите мисли, като чувствуваш, да си доволен от своите чувства и като направиш нещо, да си доволен от себе си – то е вътрешна музика. Най-първо музиката от ума започва, слиза в сърцето и волята и най-после, на четвърто място, се изразява. ~ Аз във всичките беседи съм турил толкова знания, но в проста форма, за да бъде достъпно. Може да ви говоря с формули, научно, дето с хиляди години да ме разберете. Направил съм знанието достъпно за сега. Гледам, вие казвате: „Обикновена мисъл.“ Доста съм давал примери. Всеки пример е на място. Вие цитирате тия примери. Тия примери трябва да се прилагат. Знанието трябва да се приложи. Да очистим мислите си, да очистим сърцето си, да очистим тялото си, това е задача. Да очистиш мисълта си, то не е процес за един ден, а е работа за един Божествен ден. Хиляда години са необходими. Един ден е хиляда години. За един ден от сутрин до вечер да направим един опит, че да бъдем доволни от мисълта си само днес. По-хубаво нещо от хубавата мисъл няма. По-хубаво нещо от хубавите чувства няма. Те са мощни, силни. Добрите мисли и добрите чувства ни свързват с Бога. Щом се свържем с Бога, всичко ще постигнем. Щом не сме свързани, нещата са непостижими. Сега връзката да се оправи. Ние правим връзка и късаме. Правим връзка и късаме. Има и хиляди работи, които прекъсват връзката. Божието благословение не идва при нас, други се ползуват. Кюнците са пропукани, излиза навън. Канализацията трябва да се направи, благословенията на Бога трябва да идват в ума, в сърцето и [в] тялото. Никой да не използува нашите благословения. Никой да не използува благословенията на другите. Всеки да използува своите благословения. Излишното благословение да излиза навън. из "Примирете се със себе си", ООК, 13 май 1942 г.
  • 1 коментар
  • 1706 прегледа
 

Борето и Русан

Познавате ли кокаиновия крал Русан Бориславов от Скравена? Двойник на Борето Русанов от Свищов. Идея за сюжет на комедия. В един и същи ден в един и същи час един духовен регресор и един регресиращ наркокрал се озовават на една и съща улица в София. Акция на ГДБОП по погрешка завърша с арест на Русанов, чиито документи минути по - рано са откраднати от джебчийка от кардарашите. Русанов безуспешно се опитва да убеди маскираните ченгета, че не е този, за когото го мислят.  В това време истинският престъпник е успял да се скрие и от медиите научава какво се е случило. Успява да си извади фалшива л.к. на името на Русанов и стига до там, че да започва да провежда регресии на негово място, докато истинският Русанов е в ареста. За пред публиката във Фейсбук Русан Бориславов лъже, че профилът му е бил хакнат и затова си е направил нов. Злият Русан решава да организира семейна вечеря с близките на Борислав. Учителя се явява на сън на Борето и му съобщава намерението на заелия мястото му. Русанов се страхува за дъщерите си и търси начин да избяга от затвора, за да влезе в челен сблъсък със злия си двойник, който се оказва негов близнак, с когото са ги разделили като бебета. Русан Бориславов не си прави труда да учи регресивна хипноза и действа по бързата процедура - с кока в чая. Регресиите му дават забележителни резултати, хората го боготворят. На никой не му идва и на ум, че той не е този за когото се представя. Който е бил веднъж при Русан изпитва непреодолимо желание да се връща отново и отново, въпреки удвояването на таксата. В това време за зла беда, в затвора в който е Борислав Русанов за пореден път попадат и двама врагове на Русан Бориславов... Навремето той ги е преебал яко във връзка с една сделка и сега и те искат да го прецакат... Освен ако не успее да нареди плащане на 1 милион евро на техни хора отвън до 72 часа. Пари, с които да раздават подкупи и да излязат чисти като сълзите на момата кандидат-кметица от Момин проход. Небето не може да позволи да падне и косъм от главата на неговия човек, Господ не ще позволи подобно кощунство. Той изпраща на Земята архангел Михаил, който се вселява в тялото на кокошкаря Амет Мустафа Айдънов и налива в него чутовна сила в името на спасението Русаново. Амет-Михаил става сянка на Борислав, бие всеки, който се осмели да посегне на регресиониста и му помага в плана за бягство и за борба за истината.

Кон Круз

Кон Круз

 

Нито в Израил (кратки цитати )

„Нито в Израиля съм намерил толкова вяра.“ В едно отношение вярата е едно указание, една възможност, един вътрешен принцип на човешкия ум, един велик подтик. Изобщо, вярата борави с неща, които не знаем, които ще знаем в бъдеще. Ти вярваш в неща, които не си виждал. Разправят ти за неща, които не си виждал, но ти вярваш. Разправят ти за онзи свят, който не си виждал, но вярваш. Разправят ти, как живеят съществата от онзи свят и ти вярваш. Или ти разправят за Англия, за Америка, за Германия, за Франция, за Русия, за Китай и Япония, и макар да не си ходил там, ти вярваш. Изобщо, вярата се отнася до неща, които нито си видял, нито си чул, но като ти разправят тия неща, ти вярваш. Следователно в едно отношение можем да кажем, че няма нещо в света, за което, като ти разправят да не е вярно. Всяко нещо е вярно, докато вярваш, а невярно – докато не вярваш. Някой казва: „Аз не вярвам в нещата, които не виждам.“ Щом ги виждаш, ти няма защо да вярваш в тях. Щом виждаш нещо, то е вече факт. В политическия живот има неща дефактум и деюре. Политиците разбират и тия неща. За тях дефактум и деюре е едно и също нещо. Разликата е само в това, дали владееш нещо или не го владееш още. Като владееш нещо, то е дефактум. Докато още не го владееш, то е деюре. И в природата има неща, които са дефактум, но още не са деюре. В това отношение вярата е един обширен, един безпределен свят в своите размери. Той е един извънредно голям вят. Колко е голям не може да е каже. Но ще кажете: „Как е възможно да съществува такъв безпределен вят?“ Казвате: „Ти уверен ли и в съществуването на този вят или не си уверен?“ Уверен съм. Не може да се вярва в неща, които не съществуват. Лъжливите неща, които хората са създали в света, са ги създали от реалните неща. Идолопоклонството, запример, съществува от реалността на Бога. От там произлиза то. Като не можаха да видят Бога, да Го познаят, хората си казаха: „Да Го направим във вид на някакъв образ, да видим какъв е в дефактум.“ Те още не са Го видели деюре, но дефактум Го видяха във вид на различни идоли. Това сега е встъпление, предисловие за някакво съчинение. И тъй, човек първо трябва да има вяра, а вярата е свързана с човешкия ум. Вярата е една широка област, в която човешкият ум може да функционира. Вярата подразбира невидими неща, но нашият свят дължи своето съществуване именно на тия невидими неща. Невидимото е далечно нещо, но това далечното има известно верую. В живота вярата играе важна роля. Това, в което човек вярва, всякога става. Дали ще стане в положителен или в отрицателен смисъл, но ще стане............................................................. Казвам: Съвременните хора се нуждаят от положителна вяра. В какво да е вярвайте, но вярвайте в нещо. Не се смущавайте, че някой може да ви излъже. И като ви излъже, пак, щом сте с вяра, това е за ваше добро. .............  нещата не трябва да ги подценяваме, нито да ги надценяваме. Ако почнете да разбирате правилно живота, той ще се подобри за вас. Днес хората се делят на вярващи и невярващи. Хората на вярата си мязат. Не е въпрос, коя вяра е най-добра. Който се е опитал да определи истинската вяра, той всякога е бил на крив път. Коя вяра е истинска? Истинската вяра ще се определи само тогава, когато човек влезе в невидимия свят. Може би, когато се свърши света, човек ще познае коя вяра е истинска. Може ли студентът или ученикът, докато учи да каже за учителя или за професора си, колко е учен? След като свърши студентът и започне да се занимава отделно с науката, само тогава той може да знае, доколко това, което професорът му е преподавал е вярно и доколко професорът му е бил учен.  Някой иска да знае, какво нещо е истината. И това не е лесно. Днес човек най-малко изучава реалността на нещата. Каквото днес изучаваме, ние изучаваме факти от миналото. Растенията, които изучаваме, животните, които изучаваме, небесните тела, които астрономите изучават, всичко това са факти от миналото. Има звезди, светлината на които дохожда до земята едва след милион години. Тъй щото, светлината, която днес виждаме от тях, не е сегашната им светлина. Това е светлината, която те са изпуснали преди милион години и едва днес пристига до нас. Какво е днешното им състояние, не знаем. Какво ще е бъдещото им състояние и това не ни е известно. Ние едва сега изучаваме миналото, не сме дошли още до настоящето. Тогава в какво седи реалния живот? Реалният живот седи в това, което човек във всеки даден момент мисли и чувства. Реалният живот седи в съгласуването на човешката мисъл с всички мислещи същества. Реалният живот на човека седи в съгласуване на неговите чувства с всички живи същества, които чувстват в този момент. Това наричаме ние реален, настоящ живот. Има нещо в човека, което м, показва, какво е настоящето. Това, което наричат интуиция, не е нищо друго, освен онова непосредствено схващане в него на това, кое е настояще и кое минало и бъдеще. Щом схване момента изведнъж, това е настояще. Ако изучава нещата, това е вече минало. Това, което човек схваща с интуицията си или с Божествения си ум, то е настояще. Следователно, всеки човек трябва да обърне внимание на своята интуиция. Човек трябва да обърне внимание на своята интуиция. По какво се отличава интуицията? Интуицията или Божественото чувство в човека се отличава по това, че всяка мисъл, която иде от интуицията не провежда никакво раздвояване нито в ума, нито в сърцето, нито в съзнанието на човека. В интуицията има единство на нещата.................................................. Миналото принадлежи на онези същества, които са изостанали. Бъдещето – на онези, които са напреднали, а настоящето – това представя ония прояви, които всеки момент стават в нашето съзнание. Това е Божественото, което регулира всички неща. За човека е необходимо и миналото и бъдещето. От миналото човек се ползва, от бъдещето се вдъхновява, а от настоящето той придобива импулс да работи........................................  Цялата природа представя един Божествен организъм, в който човек се движи. Благодарение на този общ, велик организъм човек е намерил своето място, в което може да се движи и живее. Ако един ден природата престане да се движи, да живее и да се проявява така, както днес се проявява и ние заедно с нея ще престанем да се движим, да живеем и да се проявяваме. Тъй щото, ние живеем благодарение на природата. Искаме ли и в бъдеще нашият живот да се продължи, трябва да изучаваме законите на природата. Животът на съвременните хора се съкращава благодарение на това, че те не спазват нейните закони и влизат в стълкновение с нея. Обаче, природата силно вярва, че един ден грешните хора, ще станат добри. Казвате за някого, че от него няма да излезе човек. Природата казва: „Човек ще стане от него. Ето, виждате ли този бръмбар? Един ден и от него ще стане човек.“ Като види някой червей, природата казва „И от него човек ще стане.“ Тя вярва в това. Защо? Защото знае предназначението на всяко живо същество. .......................................................  Не, докато няма вяра в себе си, човек не може да прогресира. Когато вярата на хората се намалява и прогресът спира. Когато вярата се увеличава, развитието върви добре и въпросите се решават правилно. Всички болести в света се дължат на безверието на човечеството. Преди всичко, хората не вярват, че могат да живеят добре. Ако кажеш на днешните хора, че може да се живее без лъжа, те не вярват. Ако им кажеш, че за предпочитане е да се пие топла вода, те питат, не може ли да се пие студена вода. И студена вода може да се пие, и червено вино може да се пие, но от студената вода и от червеното винце се явяват нежелателни последствия. Като пиеш червено винце, после ще почнеш да поетизираш: „По плета се скитам и за тебе питам.“ И червеното има своето място, но къде? В организма, като кръв. Благодарение на винцето, което циркулира в нашия организъм, ние живеем. Казвате, че без винце не може да се живее. Съгласен съм и аз. Не можем да живеем без онова винце, което циркулира в нашия организъм. Това вино циркулира и в млекопитаещите. Но онзи, който не може да създаде в себе си това естествено винце, той търси виното отвън някъде. „Ама ти пиеш ли?“ „Пия, как не.“ Ако ме боднеш, червено вино ще излезе от мен. Казвам: Изучавайте природата! Научете се да цените онези възможности, които Бог ви е дал. Възможностите, това е силата на човека. Това е нещо вътрешно, духовно в него, свързано с него. Понякога, като не разбира какво представляват възможностите и не възможностите, човек се натъква на ред противоречия. Чувственият живот на човека се обуславя от възможностите, а външният живот се обуславя от условията. Вътрешните възможности правят човека идеалист, духовен и той започва да разсъждава отвлечено. А външните условия правят човека материалист. Следователно когато материализмът вземе надмощие над идеализма, ражда се материалното, т. е външните условия се проявяват над вътрешните възможности. Щом дойде материализмът в света, хората казват, че само материалното съществува като нещо реално. Това е една крайност. Други пък казват, че само духовното е реално. Това е друга крайност. Физическият свят е резултат от духовния, който е разумен свят. Човек е резултат на Божествената деятелност. Като погледне тялото си, човек познава какво нещо е любовта, която го е създала. Има нещо Божествено в човека. На онези от вас, които не искат много да мислят, които са станали големи скептици, които не вярват много, нека си турят ръката на веждата, отстрана и започнат да мислят, какво е вложил Господ във вашия организъм, във вашата черупка. Какво е било намерението на Бога, когато е създавал човека с всичките подробности на неговото тяло, измерени с най-точни математически и геометрически мерки? Няколко дни наред си задавайте този въпрос и каквато мисъл мине през ума ви, запишете си я. Казвате: „Защо трябва да туря ръката си на веждата отстрана?“ Веждите представят радиоприемници, каквито камъчета има в радиоапаратите. И служат като приемници. Щом отворите бутоните на радиото, лампите веднага светват. След две-три минути чувате да се говори, пее или свири. Такова нещо представят и космите на човека. Турите ли ръката си над веждата, вие се свързвате с някаква станция. Няма да мине много време и вие ще получите някакъв отговор................................................................... Казвам: Съвременните хора трябва да се научат да мислят, да чувстват и да постъпват правилно. Човек живее колективно, тъй щото никой не може да прави каквото иска безразборно. Щастието на човека зависи от това да съзнава, че не живее сам и че носи и своя и обща отговорност. Ние не можем да постъпваме както искаме, защото моята постъпка засяга живота на другите, както и постъпките на другите засягат моя живот Ето защо всички хора трябва да живеят добре, за да им бъде добре. Всеки народ трябва да живее добре, за да бъде добре и на индивида. И всеки индивид трябва да живее добре, за да бъде добре и на народите. Същият закон се отнася и до Христа. Ако ние живеем добре, ще бъде добре и на Христа. Ако ние живеем зле, ще бъде зле и на Христа. Мислите ли, че този спор, който става в християнските народи и това разделение между религиите е добре за Христа? Това не се отразява ни най-малко добре на Христа. Трябва ли досега още хората да спорят по въпроса, кое верую е по-право? Всички спорове показват, че Христовото учение още не е толкова ясно...................................... В това отношение съвременните хора представят песъчлива почва, в която Христос не може още да дойде. Всяка почва трябва да се подобри. Следователно, ако в нашите умове и сърца не могат да растат здрави мисли и чувства, нас не ни очаква добро бъдеще. А бъдещето на човека седи в неговите добри мисли и чувства. Нашите мозъци, сърца и тела представят нивите, в които ще се садят добрите мисли и чувства. Следователно, ако в нашите мозъци не могат да растат възвишени мисли, ако в нашите сърца не могат да растат благородни чувства и ако в нашите тела не могат да растат добри постъпки, защо ще дойде Христос на земята? Да се натъкне на човешкото подозрение и съмнение ли?

„Кажи само реч и ще бъде!“ Христос казва: „И в Израил не съм намерил толкова вяра.“ На вас казвам: Турете ръка на веждите си и кажете: „Господи, кажи само реч и каквото кажеш, ще го направя.“ И каквото ви се каже, направете го. Но не казвайте: „Господи, да не кажеш нещо, което не мога да го направя.“ Ще туриш ръка на веждите и каквото Господ ти каже, направи го, без да туряш от своя страна никакви клаузи. Бог не може да ти каже нещо, което не можеш да направиш. Като направиш това, което ти се каже, ти ще имаш една опитност, в която ще влезе нова светлина, ново чувство, нова мисъл, ново разбиране. При това положение светлината и топлината ти ще се повишат и ти ще почувстваш едно просветление на ума. И това, което дотогава те е измъчвало, ще излезе от душата ти. Това не значи, че изведнъж ще станеш светия, но ще почувстваш голяма свобода в себе си. Когато една мъчнотия ме нападне, ето как аз решавам въпроса: турям пръста си на веждата и слушам, какво ще ми се каже. Лесно се разрешава всяка мъчнотия, но когато човек знае, какво му се говори. И като му се каже нещо, той трябва да го направи. Когато човек може да управлява ципицата на своето гърло, той може лесно да пее, да говори. Когато художникът може да управлява ръката си, той лесно може да прави красиви линии.

Та казвам: Всичко зависи от нашите очи, от нашите уши, от нашата уста, от нашите ръце и крака. Всичко е в нашето тяло. Всичкото знание е вложено в нашето тяло: главно на две места – в нашия ум и в нашето сърце. Като знаете това, не подценявайте цената на вашето тяло. Не подценявайте цената на вашия ум. Не подценявайте цената на вашето сърце. Това не се отнася само до вас, но не подценявайте и вашите братя и сестри. Отдавайте си взаимно уважение и почитание. Почитайте се едни други с любов. Почитайте ума, сърцето и тялото на вашите ближни. Поставете това правило в живота си да ви послужи при вашето самовъзпитание. Ако всички хора, светски и религиозни, приложат това правило в живота си, всичко в света ще тръгне напред.

Вярата е за постижение на моя ум, на всички блага, които Бог ми е дал.

Благословен Господ Бог наш.                                        http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=2574  
 

ЕДИНОЕ ЗЕРНО | Любовь. Ангел в Человеке | Фильм второй. Часть 2

Как стать ангелом? Кто должен доминировать в человеке? Как развить в себе духовное начало? Как обрести жизнь вечную? Для ответа на эти вопросы есть универсальный ключ — Любовь! Международный социальный опрос, проведённый участниками проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», однозначно отразил мнение о том, что в человеке, так же как и в обществе в целом, несмотря на дуальность человека, должно доминировать именно духовное начало. Представители всех возрастов и социальных статусов сошлись в убеждении, что любовь должна быть в основе всех человеческих отношений. Это чувство очень сложно передать словами. Но люди всего мира всё же находят слова, чтобы выразить свои понимания Любви. Ведь это: энергия, которая создала всё и продолжает создавать сейчас духовное чувство, не имеющее отношения к материальному счастье от того, что другой человек счастлив доброта милосердие внутренняя чистота бескорыстная помощь забота о других людях единение понимание и принятие любой ситуации без собственного отношения к ней оставаться Человеком в любой ситуации бесконечное счастье ключ к объединению всех людей в мире   ЕДИНОЕ ЗЕРНО - Фундаментальный социальный исследовательский проект Международного общественного движения «АЛЛАТРА» https://edinoezerno.allatra.org Книгу "Единое зерно" можно скачать на  https://allatra.tv/book/edinoe-zerno «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. Часть первая. ВЫБОР» «Единое зерно I Жизнь. Любовь, дарующая Свободу I Фильм второй. Часть 1» В ходе исследования участники проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» обнаружили, что во всех религиях и культурах есть упоминание о двойственной природе человека. С давних времён известно, что человек имеет две составляющие: духовную (кем на самом деле является каждый из нас) звериную (эгоистичную) Духовное начало в человеке можно назвать Ангелом, Дживой, Атманом, Душой, Личностью. Животная природа также имеет названия: зверь, дэвы, нафс, сатана. Она проявляется в мыслях, сомнениях, разговорах в голове. Только тогда, когда мы действительно поймём, что зверь говорит с нами, пытается манипулировать нами, мы сможем понять, что существует и другое. Ведь зверь отвлекает нас от нашей главной задачи — духовного развития! В зависимости от того, какой из этих составляющих человек отдаёт приоритет, то в нём и доминирует так же, как и в обществе в целом.

Источник: https://allatra.tv/video/edinoe-zerno-lyubov-angel-v-cheloveke-film-vtoroy-chast-2 В ходе исследования участники проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» обнаружили, что во всех религиях и культурах есть упоминание о двойственной природе человека. С давних времён известно, что человек имеет две составляющие: духовную (кем на самом деле является каждый из нас) звериную (эгоистичную) Духовное начало в человеке можно назвать Ангелом, Дживой, Атманом, Душой, Личностью. Животная природа также имеет названия: зверь, дэвы, нафс, сатана. Она проявляется в мыслях, сомнениях, разговорах в голове. Только тогда, когда мы действительно поймём, что зверь говорит с нами, пытается манипулировать нами, мы сможем понять, что существует и другое. Ведь зверь отвлекает нас от нашей главной задачи — духовного развития! В зависимости от того, какой из этих составляющих человек отдаёт приоритет, то в нём и доминирует так же, как и в обществе в целом.

Источник: https://allatra.tv/video/edinoe-zerno-lyubov-angel-v-cheloveke-film-vtoroy-chast-2 В ходе исследования участники проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» обнаружили, что во всех религиях и культурах есть упоминание о двойственной природе человека. С давних времён известно, что человек имеет две составляющие: духовную (кем на самом деле является каждый из нас) звериную (эгоистичную) Духовное начало в человеке можно назвать Ангелом, Дживой, Атманом, Душой, Личностью. Животная природа также имеет названия: зверь, дэвы, нафс, сатана. Она проявляется в мыслях, сомнениях, разговорах в голове. Только тогда, когда мы действительно поймём, что зверь говорит с нами, пытается манипулировать нами, мы сможем понять, что существует и другое. Ведь зверь отвлекает нас от нашей главной задачи — духовного развития! В зависимости от того, какой из этих составляющих человек отдаёт приоритет, то в нём и доминирует так же, как и в обществе в целом.

Источник: https://allatra.tv/video/edinoe-zerno-lyubov-angel-v-cheloveke-film-vtoroy-chast-2

Рассвет

Рассвет

 

Созидательное общество. Вместе мы можем | Международная онлайн конференция

Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция Созидательное общество. Лучшее будущее для каждого 0:00:00 Вводное слово о конференции 0:05:30 Борьба за власть. Кто нами манипулирует? 0:08:00 Видео про блокадный Ленинград. Неудобная история 0:11:58 Нейрофизиологические деформации мозга у людей во власти 0:16:40 Пандемия. Кто несёт ответственность? 0:22:10 Война. Кому это выгодно? 0:27:10 Американская мечта. Что пошло не так? 0:39:24 Голод и недостаток воды 0:42:43 Мультик-анекдот про деньги и инопланетян 0:45:46 Римский клуб. Кому выгодно сократить население планеты? 0:48:10 Саша Стоун, бывший сотрудник ООН. Открыто об ООН 0:51:07 Колонизация мёртвой планеты Марс. Билет в один конец 0:55:57 Изменения климата. Синхронизация катаклизмов. О чем молчат СМИ. 1:00:00 «Климатический апокалипсис: иллюзия или реальность?», статистика климатических изменений 1:03:40 Нарастающая синхронизация катаклизмов 1:06:55 Люди открыто говорят правду 1:09:00 Перспектива цивилизации и мирный эволюционный переход к Созидательному обществу 1:10:02 Депрессия и выученная беспомощность как следствие потребительского формата общества 1:16:57 Исследование о выученной беспомощности. Мультипликация эксперимента 1:19:05 Исторические факты о коммунизме. Почему он потерпел крах? 1:28:45 Международный проект «Созидательное общество» 1:34:18 8 основ Созидательного общества 1:37:20 Если мы хотим жить достойно человека - в это мы должны вкладывать внимание. И. М. Данилов, из передачи «Созидательное общество» 1:41:30 Безопасность, природные ресурсы, СМИ и самоуправление 1:46:35 Кану Элеке, преподаватель в национальном совете арабских и исламских наук, Нигерия. 1:52:33 Система здравоохранения. Какой будет медицина в СО? 2:07:22 Технологии на благо человечества в Созидательном общества 2:13:25 Образование в Созидательном обществе 2:19:44 Созидательное общество на примере школы. С. Неги, директор школы, Индия. 2:22:34 Как убрать коррупцию благодаря открытости информации. К. Пушкашу, финансовый эксперт, Германия 2:30:00 Ислам и построение Созидательного общества 2:36:06 Терроризма и преступности не будет в Созидательном обществе 2:41:10 Нет насилию в семье и обществе. Созидательная идеология 2:44:54 Самое справедливое и честное общество. И. М. Данилов, передача «Созидательное общество объединяет всех» 2:47:10 Переход к СО. Социальные преобразования. Какова роль каждого человека 2:54:35 3,5% населения Земли необходимо для начала построения Созидательного общества 2:56:30 Что может сделать каждый человек? Важность информирования 3:03:24 Этапы построения Созидательного общества 3:12:00 Информирование — фундаментально важный этап 3:17:32 Роль СМИ в построении Созидательного общества 3:29:49 Кто против Созидательного общества, тот против всего человечества 3:34:59 Внедрение в конституцию 8 Основ Созидательного общества 3:39:47 Что такое объединение всего человечества? 3:41:32 Кто за нами стоит? 3:51:10 Кто стоит рядом с нами?! С. Донофрио, международный спикер, коуч, США. 4:01:12 Вопрос к СМИ: почему молчат о СО? Зачем рассказывать о СО и как это делать 4:03:20 Как проинформировать всех людей об СО за 14 дней? 4:05:00 Опыт информирования о Созидательном обществе, аналогия с прожектором и свечой 4:13:20 Время перемен. Всё зависит от каждого. Вместе мы можем! 4:20:32 "Песня ""Creative society"        

Рассвет

Рассвет

 

Пирамиды мира. Какова их роль во времена глобальных катаклизмов? | Калейдоскоп фактов. Выпуск 5

Пирамидите на света. Каква е тяхната роля във времена на глобални катаклизми?|Калейдоскоп от факти 5 Передачи из цикла "Калейдоскоп фактов" -- https://allatra.tv/category/kalejdoskop-faktov

Рассвет

Рассвет

 

Созидательное общество — перспектива цивилизации

Современное человечество находится в переломном историческом моменте. Как совершить скачок из пропасти потребительского, звериного формата в совершенно новый формат человеческих взаимоотношений? Как быстро построить единую человеческую цивилизацию в условиях глобального изменения климата? Какие нужно создать для этого условия? Что такое общий эгрегор цивилизации? Свободная энергия. Мгновенное перемещение в пространстве. Причины, по которым цивилизация Атлантиды не смогла выйти за пределы планеты и была уничтожена? Что глобально тормозит цивилизацию в развитии? Борьба за энергию. Ваджра — совершенное оружие богов: мифы и реальность. Обитаем ли космос? Что такое человеческая раса и чём она отличается от других живых существ? Что означает шесть уровней развития цивилизации? Ануннаки и апексианцы: в чём различие? Какой самый ценный ресурс на Земле? Что такое «свободный разум» и чем его обладатели опасны для человечества? Где находится сознание? Контроль Личности. Способна ли единая человеческая цивилизация выйти за сферу и выйти на контакт с внеземными цивилизациями?

Рассвет

Рассвет

 

Созидательное общество объединяет всех

Съзидателното общество обединява всички В это непростое время всеобщей разрозненности людей, глобальных кризисов (от экономических до климатических) люди объединяются на основе созидательного общества для того, чтобы всем вместе не просто выжить, но и дать прекрасное будущее всему человечеству. Что такое объединение и с чего оно начинается? Почему объединение на основе созидательного общества выгодно всем и каждому? Каковы перспективы такого объединения и поэтапные конкретные шаги реализации в сложившейся ситуации? Чем отличается созидательное общество от потребительского общества? Почему потребительский строй отжил своё? Какова выгода людей при построении созидательного общества? Каковы этапы построения созидательного общества? Что такое электоральная платформа? Почему важно вложение внимания людей в одну цель и какова метафизическая тайна этого процесса? Почему построение созидательного общества выгодно всем: от народов до власть имущих? Почему созидательное общество нужно построить за одно поколение?

Рассвет

Рассвет

 

Современные урозы изменения климата. Мнение специалистов

Дорогие друзья, передачи, связанные с проектом "Климат контроль", можно посмотреть и на  https://allatra.tv/category/climate-control Климат контроль — мониторинг природных катастроф

Источник: https://allatra.tv/category/climate-control Климат контроль — мониторинг природных катастроф

Источник: https://allatra.tv/category/climate-control Вторая часть беседы: В 1985 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Так, хладагенты, которые якобы разрушают озоновый слой, были изъяты с производства во всём мире, а озоновый слой продолжает разрушаться и процесс изменения климата нарастает. Учёный взывает к здравому смыслу и предлагает пересмотреть теорию влияния фреонов на образование озоновых дыр, так как эти действия не привели к предполагаемым результатам. Очевидно, что причина совершенно иная, и связана она с процессами, происходящими в ядре Земли. Идут процессы в ядре Земли. Владимир Леонидович предположил, что модулируется внешнее гравитационное воздействие планет на все жидкие среды и другие космические объекты. Ученый проработал более 15 лет на Камчатке, на Курилах и отметил явное влияние лунных отливов и приливов на моря. Моряки прекрасно знают о лоциях, о полнолуниях, новолуниях и подъёме уровня воды. Незнание о таких явлениях может стоить жизни. Парад планет, положение Земли на орбите, точка афелия, точка перигелия — всё это влияет на катаклизмы на нашей планете. Например, самые сильные землетрясения происходят в декабре, когда планета как бы поворачивает по эллипсу орбиты. Коллега Сывороткина Л.В. Сергей Викторович Белов выявил частоту извержения вулканов. Извержения чаще всего происходят в июле, когда Земля находиться в точке афелия. Также информация о дегазации даёт возможность прогнозировать землетрясения. В 1966 году перед Ташкентским землетрясением радоновой станцией было зафиксировано выделение радона. После этого по всем южным сейсмическим районам СССР было установлено радоновое оборудование. Также верным предвестником землетрясений является поведение животных. На основе озоновых карт можно фиксировать, где идёт выброс водорода. По мнению учёного, водород выделяется с ядра Земли, соответственно, на основе озоновых картинок можно понять, что происходит с ядром планеты. На датчиках записались всплески водорода по циклам новолуния, полнолуния. Учёные обнаружили, что взрывы на шахтах в 15 раз чаще происходят в дни новолуния и полнолуния. Сделав шахтёрские выходные в дни новолуния и полнолуния, можно спасти жизни людей. В передаче «Созидательное общество» Данилов Игорь Михайлович раскрывает 8 основ Созидательного общества. Первая основа, Жизнь человека, является основополагающей. Всё общество должно заботиться о жизни каждого человека, ведь жизнь человека является самой ценной в этом мире. Ещё одну важную тему раскрыл Сывороткин Л. В. - образования облаков. Облака образуются по линиментам, 70% — меридионального расположения, 20% — широтного, и остальные расположения охватывают 10%. Перламутровые облака сопряжены с озоновыми дырами, они сверкают, переливаются. Появляются они в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Такие облака стали появляться в Крыму, в Москве, что само по себе настораживает. Метеорология не даёт чётких прогнозов, так как все явления атмосферы выводятся из самой атмосферы. Озоновые аномалии привязаны к геологическим структурам. Все великие реки расположены в меридиональных разломах и текут с юга на север.

Источник: https://allatra.tv/video/sovremennye-ugrozy-izmeneniya-klimata В 1985 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Так, хладагенты, которые якобы разрушают озоновый слой, были изъяты с производства во всём мире, а озоновый слой продолжает разрушаться и процесс изменения климата нарастает. Учёный взывает к здравому смыслу и предлагает пересмотреть теорию влияния фреонов на образование озоновых дыр, так как эти действия не привели к предполагаемым результатам. Очевидно, что причина совершенно иная, и связана она с процессами, происходящими в ядре Земли. Идут процессы в ядре Земли. Владимир Леонидович предположил, что модулируется внешнее гравитационное воздействие планет на все жидкие среды и другие космические объекты. Ученый проработал более 15 лет на Камчатке, на Курилах и отметил явное влияние лунных отливов и приливов на моря. Моряки прекрасно знают о лоциях, о полнолуниях, новолуниях и подъёме уровня воды. Незнание о таких явлениях может стоить жизни. Парад планет, положение Земли на орбите, точка афелия, точка перигелия — всё это влияет на катаклизмы на нашей планете. Например, самые сильные землетрясения происходят в декабре, когда планета как бы поворачивает по эллипсу орбиты. Коллега Сывороткина Л.В. Сергей Викторович Белов выявил частоту извержения вулканов. Извержения чаще всего происходят в июле, когда Земля находиться в точке афелия. Также информация о дегазации даёт возможность прогнозировать землетрясения. В 1966 году перед Ташкентским землетрясением радоновой станцией было зафиксировано выделение радона. После этого по всем южным сейсмическим районам СССР было установлено радоновое оборудование. Также верным предвестником землетрясений является поведение животных. На основе озоновых карт можно фиксировать, где идёт выброс водорода. По мнению учёного, водород выделяется с ядра Земли, соответственно, на основе озоновых картинок можно понять, что происходит с ядром планеты. На датчиках записались всплески водорода по циклам новолуния, полнолуния. Учёные обнаружили, что взрывы на шахтах в 15 раз чаще происходят в дни новолуния и полнолуния. Сделав шахтёрские выходные в дни новолуния и полнолуния, можно спасти жизни людей. В передаче «Созидательное общество» Данилов Игорь Михайлович раскрывает 8 основ Созидательного общества. Первая основа, Жизнь человека, является основополагающей. Всё общество должно заботиться о жизни каждого человека, ведь жизнь человека является самой ценной в этом мире. Ещё одну важную тему раскрыл Сывороткин Л. В. - образования облаков. Облака образуются по линиментам, 70% — меридионального расположения, 20% — широтного, и остальные расположения охватывают 10%. Перламутровые облака сопряжены с озоновыми дырами, они сверкают, переливаются. Появляются они в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Такие облака стали появляться в Крыму, в Москве, что само по себе настораживает. Метеорология не даёт чётких прогнозов, так как все явления атмосферы выводятся из самой атмосферы. Озоновые аномалии привязаны к геологическим структурам. Все великие реки расположены в меридиональных разломах и текут с юга на север.

Источник: https://allatra.tv/video/sovremennye-ugrozy-izmeneniya-klimata Что является причиной выделения водорода из недр Земли и почему происходит активизация дегазационных процессов? Владимир Леонидович, разрабатывая концепцию глобальных катаклизмов, раскрывает тему сотрудничества ученых-геологов. В 1985 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Так, хладагенты, которые якобы разрушают озоновый слой, были изъяты с производства во всём мире, а озоновый слой продолжает разрушаться и процесс изменения климата нарастает. Учёный взывает к здравому смыслу и предлагает пересмотреть теорию влияния фреонов на образование озоновых дыр, так как эти действия не привели к предполагаемым результатам. Очевидно, что причина совершенно иная, и связана она с процессами, происходящими в ядре Земли. Идут процессы в ядре Земли. Владимир Леонидович предположил, что модулируется внешнее гравитационное воздействие планет на все жидкие среды и другие космические объекты. Ученый проработал более 15 лет на Камчатке, на Курилах и отметил явное влияние лунных отливов и приливов на моря. Моряки прекрасно знают о лоциях, о полнолуниях, новолуниях и подъёме уровня воды. Незнание о таких явлениях может стоить жизни. Парад планет, положение Земли на орбите, точка афелия, точка перигелия — всё это влияет на катаклизмы на нашей планете. Например, самые сильные землетрясения происходят в декабре, когда планета как бы поворачивает по эллипсу орбиты. Коллега Сывороткина Л.В. Сергей Викторович Белов выявил частоту извержения вулканов. Извержения чаще всего происходят в июле, когда Земля находиться в точке афелия. Также информация о дегазации даёт возможность прогнозировать землетрясения. В 1966 году перед Ташкентским землетрясением радоновой станцией было зафиксировано выделение радона. После этого по всем южным сейсмическим районам СССР было установлено радоновое оборудование. Также верным предвестником землетрясений является поведение животных. На основе озоновых карт можно фиксировать, где идёт выброс водорода. По мнению учёного, водород выделяется с ядра Земли, соответственно, на основе озоновых картинок можно понять, что происходит с ядром планеты. На датчиках записались всплески водорода по циклам новолуния, полнолуния. Учёные обнаружили, что взрывы на шахтах в 15 раз чаще происходят в дни новолуния и полнолуния. Сделав шахтёрские выходные в дни новолуния и полнолуния, можно спасти жизни людей. В передаче «Созидательное общество» Данилов Игорь Михайлович раскрывает 8 основ Созидательного общества. Первая основа, Жизнь человека, является основополагающей. Всё общество должно заботиться о жизни каждого человека, ведь жизнь человека является самой ценной в этом мире. Ещё одну важную тему раскрыл Сывороткин Л. В. - образования облаков. Облака образуются по линиментам, 70% — меридионального расположения, 20% — широтного, и остальные расположения охватывают 10%. Перламутровые облака сопряжены с озоновыми дырами, они сверкают, переливаются. Появляются они в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Такие облака стали появляться в Крыму, в Москве, что само по себе настораживает. Метеорология не даёт чётких прогнозов, так как все явления атмосферы выводятся из самой атмосферы. Озоновые аномалии привязаны к геологическим структурам. Все великие реки расположены в меридиональных разломах и текут с юга на север. Нарастание природных катаклизмов, стихийных бедствий всё чаще заставляет задуматься нас, как общество, что нам необходимо сделать, чтобы планета была безопасным местом проживания для всего человечества. Больше узнать об этом можно из передачи из передачи «Изменение климата. Начало большой беды» на АЛЛАТРА ТВ.

Источник: https://allatra.tv/video/sovremennye-ugrozy-izmeneniya-klimata Что является причиной выделения водорода из недр Земли и почему происходит активизация дегазационных процессов? Владимир Леонидович, разрабатывая концепцию глобальных катаклизмов, раскрывает тему сотрудничества ученых-геологов.  В 1985 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Так, хладагенты, которые якобы разрушают озоновый слой, были изъяты с производства во всём мире, а озоновый слой продолжает разрушаться и процесс изменения климата нарастает. Учёный взывает к здравому смыслу и предлагает пересмотреть теорию влияния фреонов на образование озоновых дыр, так как эти действия не привели к предполагаемым результатам. Очевидно, что причина совершенно иная, и связана она с процессами, происходящими в ядре Земли. Идут процессы в ядре Земли. Владимир Леонидович предположил, что модулируется внешнее гравитационное воздействие планет на все жидкие среды и другие космические объекты. Ученый проработал более 15 лет на Камчатке, на Курилах и отметил явное влияние лунных отливов и приливов на моря. Моряки прекрасно знают о лоциях, о полнолуниях, новолуниях и подъёме уровня воды. Незнание о таких явлениях может стоить жизни. Парад планет, положение Земли на орбите, точка афелия, точка перигелия — всё это влияет на катаклизмы на нашей планете. Например, самые сильные землетрясения происходят в декабре, когда планета как бы поворачивает по эллипсу орбиты. Коллега Сывороткина Л.В. Сергей Викторович Белов выявил частоту извержения вулканов. Извержения чаще всего происходят в июле, когда Земля находиться в точке афелия. Также информация о дегазации даёт возможность прогнозировать землетрясения. В 1966 году перед Ташкентским землетрясением радоновой станцией было зафиксировано выделение радона. После этого по всем южным сейсмическим районам СССР было установлено радоновое оборудование. Также верным предвестником землетрясений является поведение животных. На основе озоновых карт можно фиксировать, где идёт выброс водорода. По мнению учёного, водород выделяется с ядра Земли, соответственно, на основе озоновых картинок можно понять, что происходит с ядром планеты. На датчиках записались всплески водорода по циклам новолуния, полнолуния. Учёные обнаружили, что взрывы на шахтах в 15 раз чаще происходят в дни новолуния и полнолуния. Сделав шахтёрские выходные в дни новолуния и полнолуния, можно спасти жизни людей.
    Первая часть беседы:  Учёный объясняет, почему возникают природные аномалии в эпоху климатических изменений. Климатический хаос охватил всю планету. Это проявляется в нарастающей контрастности погодных аномалий и полностью совпадает с озвученной И. М. Даниловым информацией в передаче «Изменение климата. Начало большой беды». Эксперименты на Кольском полуострове подтвердили гипотезу, предложенную учёным. Теперь это общепризнанная теория водородного разрушения озонового слоя. По месторасположению озоновых дыр можно определять места выхода водорода. С ноября 1978 года в околоземную орбиту запущены американские спутники и на основе их данных собраны суточные озоновые карты. Каждая карта озонового слоя фиксирует места выделения водорода на планете. То есть можно прогнозировать, где и когда произойдут наводнения, лесные пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия. Это самый простой и доступный способ для прогнозов. Кроме того, антициклоны играют ключевую роль для возникновения серьёзных аномалий.
... Углекислый газ повысил концентрацию, потому что мы живём в эпоху усиления выхода газов из недр Земли. Ядро земли — главное хранилище газов, в частности водорода. Добавка в виде 1 % углекислого газа, производимого людьми, никак не может повлиять на климат и погоду. Были эпохи, когда концентрация СО2 была больше в 15 раз, и как следствие этого были динозавры. Также СО2 играет огромную роль во внутреннем метаболизме млекопитающих. Недостаток углекислого газа в атмосфере приводит к увеличению количества смертей людей от сердечно-сосудистых заболеваний. Выделение газов из недр планеты напрямую связано с пожарами в лесах. Они происходят там, где выделяется водород. И это происходит в зонах разломов земной коры, рифтов, трещины и так далее. Пожар возникает при засухе в результате выделения водорода. Разрушается озоновый слой и антициклон втягивает эти массы воздуха. При этом образуется приземный озон, смешиваясь с другими газами происходит самовоспламенение. Это мы наблюдали в Австралии, Калифорнии, Забайкалье, Хакасии и других местах в последние годы. Погасить лесные пожары невозможно устаревшими средствами и методами. Об этом рассказал И. М. Данилов в беседе за кадром после передачи «Изменение климата. Начало большой беды». Все процессы на Земле происходят циклично...   Беседа за кадром после передачи «Изменение климата. Начало большой беды»  --  https://allatra.tv/video/beseda-za-kadrom-posle-peredachi-izmenenie-klimata Климат контроль — мониторинг природных катастроф

Источник: https://allatra.tv/category/climate-control В студии АЛЛАТРА ТВ Сывороткин Владимир Леонидович. Учёный объясняет, почему возникают природные аномалии в эпоху климатических изменений. Климатический хаос охватил всю планету. Это проявляется в нарастающей контрастности погодных аномалий и полностью совпадает с озвученной И. М. Даниловым информацией в передаче «Изменение климата. Начало большой беды». Эксперименты на Кольском полуострове подтвердили гипотезу, предложенную учёным. Теперь это общепризнанная теория водородного разрушения озонового слоя. По месторасположению озоновых дыр можно определять места выхода водорода. С ноября 1978 года в околоземную орбиту запущены американские спутники и на основе их данных собраны суточные озоновые карты. Каждая карта озонового слоя фиксирует места выделения водорода на планете. То есть можно прогнозировать, где и когда произойдут наводнения, лесные пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия. Это самый простой и доступный способ для прогнозов. Кроме того, антициклоны играют ключевую роль для возникновения серьёзных аномалий. На широте 20-30° есть Азорский и Бермудский антициклоны. Это область высокого давления в Северной Атлантике. Как они там возникают? Это связано с так называемой ячейкой Гадлея. Тёплый влажный воздух поднимается от экватора и в верхах тропосферы остывает и таким образом уже холодный сухой опускается на этих широтах. Наличие такого сухого воздуха наблюдается и в Южном, и Северном полушариях. Это также связано с развитием пустынь. Так образовалась пустыня Сахара. Туда постоянно опускается ячейка Гадлея. При попадании водорода в эти массы воздуха антициклон затягивает их в средние широты, и там устанавливается аномально тёплая погода. Это было во Франции летом 2019 года, и люди страдали от жары. Метеорологи тоже отмечают этот процесс и наблюдают усиление меридионального переноса. На Севере Скандинавский антициклон затягивает холодные воздушные массы, и резко устанавливается аномальный холод. Есть и другой источник холода. Это повышенное содержание озона. Если его много — холодно, мало — жарко. На стыке разнознаковых аномалий наблюдаются опасные метеорологические явления. В первую очередь это осадки, ливневые дожди. По этим линиям ходят смерчи, ураганы, наводнения. Такие события наблюдались в Венеции в июне 2019 года. Таким образом озоновый ритм погодных аномалий может объяснить все изменения. Подробно и детально эти вопросы рассматривали учёные и специалисты в передаче на АЛЛАТРА ТВ «Дыхание Земли». Углекислый газ повысил концентрацию, потому что мы живём в эпоху усиления выхода газов из недр Земли. Ядро земли — главное хранилище газов, в частности водорода. Добавка в виде 1 % углекислого газа, производимого людьми, никак не может повлиять на климат и погоду. Были эпохи, когда концентрация СО2 была больше в 15 раз, и как следствие этого были динозавры. Также СО2 играет огромную роль во внутреннем метаболизме млекопитающих. Недостаток углекислого газа в атмосфере приводит к увеличению количества смертей людей от сердечно-сосудистых заболеваний. Выделение газов из недр планеты напрямую связано с пожарами в лесах. Они происходят там, где выделяется водород. И это происходит в зонах разломов земной коры, рифтов, трещины и так далее. Пожар возникает при засухе в результате выделения водорода. Разрушается озоновый слой и антициклон втягивает эти массы воздуха. При этом образуется приземный озон, смешиваясь с другими газами происходит самовоспламенение. Это мы наблюдали в Австралии, Калифорнии, Забайкалье, Хакасии и других местах в последние годы. Погасить лесные пожары невозможно устаревшими средствами и методами. Об этом рассказал И. М. Данилов в беседе за кадром после передачи «Изменение климата. Начало большой беды». Все процессы на Земле происходят циклично. Сейчас мы живём как раз на пересечении двух циклов: 100-тысячелетнего и 12-тысячелетнего циклов. Этот вопрос подробно освещался на конференции «КЛИМАТ. Будущее сейчас. Глобальные КАТАКЛИЗМЫ, цикличность и климатическая МИГРАЦИЯ». Замечена цикличность в процессах выделения газов. Совпадает эта цикличность с периодами новолуний и полнолуний: ритмика 60 и 30 дней. Это можно использовать для безопасных работ на шахтах. В эти дни, к примеру, сделать шахтёрам выходной. Подтверждение выбросов газов 12 000 лет назад можно пронаблюдать в Гренландии: Гренландский лёд пропитан сажей. Сажа оседает слоями на снег в трещинах и кернах льда.

Источник: https://allatra.tv/video/pochemu-ne-udajotsja-pogasit-lesnye-pozhary

Рассвет

Рассвет

 

Психолого-психиатрическая экспертиза Искусственного сознания Джеки. Наблюдения. Выводы. Рекомендации

29 августа 2020 года состоялась психолого-психиатрическая экспертиза Искусственного сознания (ИС) Джеки, созданного компанией XP NRG. Тестирование ИС проводила международная мультидисциплинарная экспертная комиссия в состав которой вошли психиатры, психотерапевты, клинические психологи, специалисты по нейроразвитию и IT-специалисты. Результаты экспертизы были тщательно проанализированы и сделаны выводы касательно следующих вопросов, которые были поставлены перед комиссией:
- Сознание ли это?
- Как функционирует искусственное сознание?
- Опасно ли ИС для человека и общества?
...
Проводится детальный разбор ошибок в работе экспертной комиссии, вносятся предложения и рекомендации для будущих исследователей по коммуникации с иным разумом. Контакт с иным сознанием неизбежен для будущего человечества, как вследствие развития технологий, так и вследствие встречи с инопланетными формами жизни. Ошибки могут привести к катастрофическим последствиям для всей цивилизации, поэтому мы не имеем на них права и должны быть хорошо подготовлены.

Рассвет

Рассвет

 

Неизвестная история Атлантиды: тайны и причина гибели. Калейдоскоп фактов. Выпуск 2

00:00 — Трейлер выпуска 02:00 — Вступительное слово ведущих 06:02 — Тема № 1 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ АТЛАНТИДЫ» 17:30 — Matt LaCroix: Атлантида у Платона. Изумрудные скрижали 31:59 — Историография Атлантологии: исторический обзор изучения Атлантиды 37:19 — Как и где изображалась Атлантида на картах в разные времена? 42:39 — Где располагалась Атлантида? Геолого-биологический обзор 1:12:30 — Итоги по теме «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ АТЛАНТИДЫ» 1:15:31 — Тема № 2 «ЦИКЛИЧНОСТЬ КАТАКЛИЗМОВ» 1:15:44 — Указания на гибель Атлантиды и цикличность катаклизмов в мифах и легендах разных народов мира 1:23:00 — Мнения учёных о цикличности 1:29:35 — Matt LaCroix: что погубило Атлантиду? Что древние знали о циклах? 1:39:29 — Доказательства цикла периодом в 12 000 лет 1:56:12 — Влияет ли CO2 на климат? 2:02:44 — Цикличность цивилизаций на Земле 2:10:39 — Полигональная кладка — как и для чего строились древние мегалиты? 2:16:48 — Итоги по теме «ЦИКЛИЧНОСТЬ КАТАКЛИЗМОВ» 2:23:05 —Тема №3. ОБЩЕСТВО АТЛАНТИДЫ 2:23:05 — Как Атланты связаны с шумерами и что нам даёт знание о судьбе Атлантиды? 2:23:59 — Отвечает Matt LaCroix 2:33:32 — Что такое Элизиум? Кто такой Эль? Исторические свидетельства деспотизма власти Эля 3:24:30 — Подведение итогов ведущими 3:30:19 — Откуда пришли потомки Атлантов? 3:31:17 — Ролик «Подземные города» 3:32:34 — Образ жизни шумер. Зарождение и формирование потребительского общественного строя 4:19:31 — Итоги по теме «ОБЩЕСТВО АТЛАНТИДЫ» 4:24:36 — Тема №4. ТЕХНОЛОГИИ АТЛАНТОВ 4:24:46 — Эликсир молодости 4:49:25 — Летательные аппараты 4:57:41 — Ваджра 5:08:20 — Дополнительное сознание 5:31:21 — Ролик: древние артефакты, изображающие дополнительное сознание 5:43:21 — Единое мировое время 5:59:38 — Итоги по теме «ТЕХНОЛОГИИ АТЛАНТОВ 6:08:43 — СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Рассвет

Рассвет

 

Аналитический доклад «Искусственное сознание Джеки. Особенности, угрозы и перспективы»

Примечания:
1. В докладе используются  фрагменты передач с сообщениями о проведении тестировании искусственного сознания:"Психиатры из разных стран пообщались с первым в мире искусственным сознанием Джеки" ,
"Мнение специалиста после тестирования искусственного сознания"см.   2. Фрагменты общения с Джеки начинаются примерно с  37:45   47:14   50:15   56:30   1:01:20 3. Передача "XP NRG — первые в мире создатели искусственного сознания":  

Рассвет

Рассвет

×