Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Блогове

Важни Постове

 • Розалина

  Оправдание и спасение БС 5 април 1917 г

  От Розалина

  Оправдание и спасение
  • 0 коментара
  • 1448 прегледа
 • Рассвет

  Музика и пеене – средство за тониране

  От Рассвет

  Музика и пеене – средство за тониране
  • 0 коментара
  • 1986 прегледа
 • Слънчева

  Завеждам ви при извора

  От Слънчева

  Един брат посети Учителя. В частен разговор с него Той каза: Идването на Великите Учители става за освобождението на света. Аз ви показвам къде е пътят на Светлината, която носи Живот и няма да ви покажа малките светлинки. Когато се приближавам при хората, всякога съм чист. Чистотата е едно качество, което всички трябва да придобиете. Когато говоря за Слънцето, няма да очаквате щастие от мен, а от Слънцето. Завеждам ви при извора. Няма да очаквате щастие от мен, а от извора. Та когато ви говоря за някои работи, искам да ви заведа при Реалността, където няма скърби и страдания. А там, където има скърби и страдания, това е нереалното и човек, като не разбира Божиите пътища, страда. Аз имам допирна точка с Бога. Интересува ме допирната точка! Като направя нещо, тогава мисля, че зная. За мен само реализираните идеи са идеи. Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаят, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание, а съм пратен от Бога да работя за въдворяване на Царството Божие на Земята. Царството Божие няма форма. Бог говореше чрез Христа, Бог говори чрез мен! Идеите, които излагам в беседите и лекциите, са взети от Божественото. Аз съм дошъл, за да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия. Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, то е един и същ източник. Не са два източника. Но всеки Учител се различава, носи един свещен огън от Невидимия свят и какъвто е огънят му, по това се отличава. Против Учителя не може да се работи. Ние носим едно Божествено учение, но не спорим, не можем да го сравним с нещо; времето ще покаже. Всички онези, които ще дойдат, са определени. Онези, които идат в Шестата раса, са определени. Ако някои могат да намерят по-голяма светлина другаде, нека да идат там, няма нищо. Учителят като дойде, носи новото; старите адепти не могат да отидат по-напред без един ключ и този ключ е в Учителя. Учителят дава обяснение за възможностите на настоящето и разкрива бъдещето. Аз сега дойдох да науча хората да живеят по Любовта; няма друг път, всички ще дойдат. Това Учение искам да го подложат на опит. Аз се уча от Слънцето. Искам да бъда като Слънцето, като плодните дървета, като изворите, като скъпоценните камъни, като всичко хубаво в света. От всичко се уча, всичко оценявам, нищо не подценявам. Когато хората вървят по този Божествен път, аз се радвам, а съжалявам, когато не са в него, защото всички ония страдания, които ще имат, не ме радват. Аз искам душите, над които работя, да успяват и един ден да бъдат една написана книга, че да се радвам, че съм постъпил добре. Трябва да дойде Учител в света, за да даде образ на хората. Като дойде Учител, Той говори нещо, което им е понятно. Учителят носи Първата любов в себе си и не може да гледа с пренебрежение на хората. Той гледа на всички еднакво, защото Любовта има еднакво око за всички. Той знае защо страдащият страда и защо радващият се радва. Той може да избави страдащия много лесно, само с две думи: „Приеми Любовта и ще се освободиш!“ Трябва да обичаш един човек, за да го подготвиш в пътя към безсмъртието. Учителят приема Любовта от Бога, тя минава през Него и идва при ученика. Най-първо се образува връзка между Учителя и ученика. Учителят трябва да има Любов към ученика, за да може да му преподава. Любовта, която Учителят има към ученика, е важен фактор за повдигането на ученика. От никого нищо не съм взел, само съм давал. Съживявал съм ги, връщал съм ги от смъртта, материалното им положение съм оправял, дълговете съм им плащал, а в замяна нищо не съм взел, защото така разбирам Любовта – в даването. И чувствам единството по следния начин: ти, като обичаш някого, мен обичаш; като поливаш едно цвете, радвам се, понеже то се радва. Ето как ще стане побратимяването: нашата литература ще преведем на сръбски, на полски и пр. Невидимият свят ще даде запалка, а материалът ще се даде от тия, които са в Школата. По стила на беседата ще кажа, че едно дете може да говори логически, като заучи някое стихотворение; да говори човек логически не е мъчна работа, има известни правила, които ще заучи и готово. Нещата в Природата логически ли са наредени? Звездите не са наредени по величина в пространството. Онова, което се дава в беседите, не е само в думите. В беседите има запечатани работи, които не могат да се предадат с думи. Много работи остават запечатани и само който ги е преживял, ги възприема. Четенето на Евангелието, беседите и лекциите трябва да става с разбиране и приложение. Всяко нещо, което четеш, трябва да обмислиш и да го приложиш. Някои мои беседи са чисто хирургически – чистя раните на хората, на които говоря. Значи съобразявам се с хората, със слушателите, с живата публика, която е пред мен. Във всички лекции могат да се намерят методи за възпитание и самовъзпитание. Толкова методи и образи съм дал за възпитание на децата, на големите, на философите, на поетите и пр. Образите, с които си служа, са извадени от Природата. Най-новото, което е сега в Природата, това превеждам. Преди две хиляди години друго беше. Казват: „Едно време Христос е казал това“; да, но Христос също е казал: „Сега не може да разбирате някои неща и после ще ги разберете.“ Та сега има нови неща и след две хиляди години ще има още по-нови неща. У нас философия, живот, упражнения и всичко друго вървят хармонично. Тези гимнастически упражнения се дават на външния свят за пръв път. Музика прониква беседите и трябва да се намери някой, който да знае да ги изсвири. Който ще тълкува беседите, трябва да е майстор. В беседите са скрити истини за бъдещата култура. Четете беседите и лекциите от Младежкия и Общия окултен клас, Евангелието – също. Тези работи вършете пред всяка друга работа, обезателно трябва да намерите време за тях. Братът каза: „В тях има скрит смисъл.“ В това е именно е силата – да се упражнява ума, да се впрегне на работа и да търси вътрешния смисъл на думите в беседите. Някой път ви държа една лекция и през ума ми минава мисъл защо ли трябва да ви я държа, когато ще я разберете след двадесет години; защо от Небето искат да я държа. Сега давам двадесет лева на малко дете, което не съзнава, но като минат години тези негови пари вече ще станат един малък капитал. Идеите, които излагам в беседите и лекциите, вие сами може да ги намерите, но за всяка от тях трябва да работите двадесет и пет хиляди години, за да я намерите. Да кажем, че в една беседа има десет идеи; тогава колко години ви трябват, за да ги намерите? А колко такива беседи има? Затова подчертавам, че с тези беседи и лекции се съкращава извънредно много времето за вашето развитие. Някога в древността мнозина са чакали в школите двадесет години, за да има дадат две-три зрънца изречения, с които да работят после. Окултната наука на Запад върви по механичен път, а в беседите има разнообразие, каквото има и в самата Природа. В това разнообразие има вътрешна закономерност – както е в Природата, така е и в беседите. Аз съм излязъл от един свят, в който окултистите не са стъпвали и дори не са го виждали. Превеждам от Природата, от самия оригинал. Досега не съм ви говорил за Любовта, досега съм стигал до Причинния свят. Тази Школа върви по Абсолютния път; щом искате да вървите по относителния път, вие се изключвате от нея. И вън от Школата пак е школа. Всичко е в плана на Бога. Веднъж казах на едни външни хора: „Ако искате да чуете това, което е писано, то недейте идва при мен, има книги, четете ги, но ако искате да чуете това, което никъде не е писано, елате при мен.“ Един свещеник ми писа, че се е отчаял, защото нямал какво да говори, но почнал да чете беседите, животът му се осмислил, станал радостен и весел и ме питаше дали има право да ги изнесе пред своите слушатели. Той се е ободрил от новото. Аз никой път не съм преповтарял нещата. Това, което съм казал, целият свят да ми дадете, не го повтарям. Онова, което говорих двадесет и пет години, то вече изпълни света и от него светът не може да се освободи. То не е мое, то е Божествено и един ден хората отвътре ще го приемат. Животът няма да се измени така, както днес хората мислят. Има невидими работници, които вземат и разпространяват чрез въздуха идеите, които ви говоря. Словото, което донесе Христос, духовете после го разпространиха навсякъде. Новите идеи, които говоря, тази Божествена мисъл, навсякъде се носи в света, всички я чувстват. С вас заедно слушат беседите и други същества. Мнозина слушат туй, което говоря. Когато изнасям беседи, нямам предвид само вас, но и тези, които съвършено са се освободили. Тях ги няма тук, на Земята, свободни са и слушат от други светове. Братът попита: „Как можем да ги достигнем?“ За да ги достигнете, трябва да направите връзка с тях и да ги попитате как са дошли до това състояние. Някой път, за да стресна, за да изтъкна някой недъг и за да помогна, разправям в беседата работи, с които се цапам, като навлизам в една тиня, защото всяка човешка любов е голяма кал. Принуждавам се да разправям за това, за да изтъкна истината, цапам се, ала не може другояче, трябва да я кажа. Един учител ви преподава знание, но знаете ли как се е придобило то? Някой е вкусил сладките плодове на знанието, но как идва този сладък плод, какви условия е минало дървото, как е издържало на бурите, студа! Ако хората са готови, мога да им говоря по-дълбоки работи, но трябва смирение. На един човек, който мисли, че всичко знае, не мога да му кажа нищо. Преди всичко човек трябва да има смирение, ако иска да получи по-вътрешно знание, т.е. трябва да има съзнание, че това, което знае, е много малко и че трябва тепърва да учи. Един французин ми зададе с писмо няколко въпроса: първо, кое ме е подтикнало да започна това движение? Отговорих му: Любовта към Бога, Знанието за Бога и Истината за Бога. Второ, за кои е това движение? Казах му: това движение е за цялото човечество, а не само за България; това движение е организирано и другите организации ще дойдат да помагат на него, понеже то е Божествено. Трето, това движение има ли противници? Казах му: във времето, което иде, всички онези, които се противят, ще изгубят своята почва. Това, което ние носим на света, е така необходимо, както светлината, въздухът, водата и хлябът. Това е най-новото положение, което се разкрива на бъдещото човечество. Хората трябва да го опитат. Любовта трябва да влезе в света по нов начин. Нещата, които казваме, трябва да се проверят, за да имат живот и никак няма да се налагат със сила. Аз не искам да ви доказвам, а казвам: Опитайте. Щом се защитаваме, ние сме на крива страна, трябва да се говори само това, което има приложение. Това, което говорих тази сутрин в Общия окултен клас, има приложение. Който не познава Вътрешния учител, не познава и външния. Учителят не може да работи върху всички направо. Върху някои работи направо, а върху други работи така: ще тури между него и себе си един човек или двама, или трима души и т.н., до десет. Христос избра дванадесет души и върху тях работеше. Всеки от тях имаше една типична черта. Например Тома имаше особена черта и тя беше врата за Христа да работи между другите хора. Също така и всеки един от учениците му беше врата, чрез която Той можеше да работи върху специална група хора в света. От всички ученици на Христа само у Йоан имаше мекота. В погрешките на моите ученици не се взирам, имам много по-важна работа. Зная всичко какво мислят и какво вършат. Бих могъл да ги изправя, обаче не искам; оставил съм ги напълно свободни, тъй като уча свободните. Това Учение е за свободните, не търсете любовта на кибритените клечки. Любов, която се запалва от кибритени клечки, гасне, а Божествената Любов е вечна, тя никога не гасне, никога не се губи, вовеки веков пребъдва. Само като помислим за Бога, Любовта ще изпълни нашите сърца. Това, което съм ви казал, е много малко: да търсим Бога във всичко, да обичаме Бога във всичко и във всички! Аз съм посадил млади дръвчета, които сега растат и след три-четири-пет години ще дадат плод. Тогава ще видим на кого какъв е плодът. Нито един, който е дошъл при нас съзнателно, не е излязъл. Ние нито каним, нито пъдим някого от нас. Сега приготовлявам учениците; ще дойде време, ще ви запаля и вече не ще има угасване. Само ако се запалите! Най-напред ще има охкане, ала като почнете да давате плод, то вече сте готови. Аз съм се пожертвал за вас, а сега вие трябва да се самоотречете от себе си. Чрез послушание ученикът ще възприеме Любовта на Учителя. И както почвата възприема дъжда, така той възприема Любовта на Учителя. Чрез учение ученикът полива нещата и те растат в него. Ученикът е послушен, за да се посели в него Любовта на Учителя, и учи, за да възрасне в него Любовта. За да те приеме Учителят, трябва да имаш Любов. Само Любовта може да отвори портите на Мъдростта и на Знанието. Учителят избира учениците си и със своята Любов ги повиква. Ученикът от признателност към Учителя учи, за да поддържа Любовта на Учителя. Любовта, която проявяваше Христос към околните, беше отглас на Любовта, с която Го възлюби Отец. Като познаем Бога, трябва да познаем, че и нас е изпратил, за да извършим Волята Му. Всеки съзнателен човек, в когото Духът Христов живее, трябва да осъзнае, че е пратен, за да свидетелства Истината, че е пратен да извърши Волята Божия. Ако нямаме отношение към Бога, какво ще ни застави да имаме отношение към другите? От какво зависи благоволението на Учителя към ученика? То зависи от две неща: първо, от добрата обхода на ученика към Учителя и второ, ученикът да учи. Той може да се обхожда добре, но да не учи добре и това, което с добрата обхода съгражда, с неученето разгражда. А има ученик, който добре се обхожда и добре учи. Тогава Учителят към него има особено разположение. Добрата обхода е капитал! Чрез учене ученикът разработва този капитал. Ако не се учи, капиталът остава неразработен и тогава след време изчезва, изхарчва се. Всяко нещо, което не дава плод, се хаби, намалява се. Най-първо човек трябва да цени Любовта, която дава Живот, а след това да желае да облече Живота. Знанието е дреха на Любовта, Истината е охрана, жилище. В Любовта човек се ражда, в Мъдростта се облича, а в Истината има жилище, в което да живее. Любов, Мъдрост и Истина са три необходими неща. Много братя и сестри са отдадени напълно на уреждането на материални и лични въпроси и не живеят идеен живот. Затова е необходимо да се създаде мисловна централа – не всяко нещо да се съобщава на всички, а само на определени. Някои не прилагат и даже понякога съжалявам, че почнах в България духовна работа. Трябват безкористни хора, които са готови да служат безкористно на Бога, а в Братството такива са само отделни лица. Определените братя и сестри са 1444. От тях има вече една част в Братството и с други още ще се допълни. И те ще дойдат непременно! Но не всички, които са сега в Братството, са от тези 1 444 души. Една сестра ми каза: „Искам да бъда при Вас, да Ви слугувам, да Ви стана слуга.“ Казах ѝ: „Моля, Вие сте на крив път! Защо ще слугувате на мен, вашият господар е Бог, слугувайте на Него! Аз също съм слуга. Защо ще взема един чужд слуга, когато и аз съм слуга и мен не ми трябват слуги.“ Христос казва: „Думите, които говоря, не ги говоря Аз, но Отец Ми говори чрез Мене.“ Когато някой път говоря строго някому, защо той да не мисли, че Бог говори чрез мен. Един голям професор може да посвети на ученика си много малка част от времето си, понеже е много зает с разни свои открития в лабораторията. Изобщо неговата работа не е да се занимава само с ученика. Нямам време, никой да не идва да ми се оплаква от този или от онзи. Някой пита: „Какво трябва да правя?“ Гледайте мен и правете каквото правя аз, опитайте го. Необходимо условие за напредване на ученика е изучаването на беседите. Според мен тази беседа е изключително важна и за това я пуснах цялата. Благодарна съм, че свободно мога да откривам и разбирам мъничко, зрънце от Новото, което иде в света чрез Словото. Желая на всички братя и сестри да прилагаме и да се доближаваме до Истината!
  • 1 коментар
  • 2290 прегледа
 • Надеждна

  Двете течения

  От Надеждна

  Тъй щото в окултната наука мнозина от вас, които сте на четирийсет и пет-петдесет години, можете да се подмладите и да живеете един съзнателен живот, да бъдете полезни на вашите близки. Можете да обновите вашето тяло, душата си, ума си. Умът може да се обнови чрез мислите, а душата може да се облагороди чрез своите чувства. Та ще обърнете внимание върху своето саморазвитие, а не върху това да се критикувате. Да се критикувате, то е естествено, това са стари навици, които ние трябва да преобразим. Като виждаш погрешките на един човек, ползвай се от тях, за да избегнеш страданията. Това е един добър начин за възпитание. Не критикувай погрешките, но да ти бъдат за поука! Каквото един човек прави, ти не прави неговите грехове, но те да ти бъдат една поука, да се избавиш от тия страдания. Или ти имаш някой лош навик – този навик да ти послужи като един учител. Старай се погрешките на хората да ти бъдат от полза. Този трябва да бъде стремежът на всички окултни ученици. Вие сега седите и се молите Господ да благослови целия свят. Но това е много неопределена молитва – целия свят. Е, хубаво, аз минавам през вашата градина и казвам: Господ да благослови градината ви. Добре, но да кажем, че е лятно време, суша е, минавам и не казвам: „Господ да благослови градината ви“, но отивам с кофите за вода и поливам всичките дървета. Поливам ги пет-шест дни наред. Питам: кое е по-хубаво – да кажа: „Господ да благослови градината ви“ или да взема и да полея градината ви? Минавам покрай вашия пиперник, той е сух. Кое е по-хубаво – да взема една тенекия и да го полея или да кажа: „Господ да благослови“? Аз бих желал вие да поливате градините си. Минаваш и видиш, че градината на твоя съкласник не е полята. Вземи вода, полей я! Не е прекопана – вземи мотиката. Утре той ще ти направи същата услуга. Туй е Окултната школа. Ако това не се прави съзнателно, от него няма полза. Тогава като дойдат по-висшите сили, и те си имат свое приложение. Сега например аз, като говоря за Любовта, като проповядвам Любов, ето какво разбирам. Любовта минава през три степени. Понеже чрез кръвта се носи животът, в нея е съсредоточена жизнената енергия. Като минава тя към първите центрове, които се намират в преддверието на човешкия мозък, събужда се тъй наречената индивидуална любов – любов, която мисли само за себе си! И следователно ние искаме да прекараме всичко за себе си. Детето иска да събере всичко в хамбара си пак за себе си. Това е първата любов. Втората любов има друга една врата. Кръвта като възлезе горе, събрана вече, ние сме готови да намерим друго същество и от излишъка на нашата любов да му дадем. Казваме: „Хайде, вземи половината от тази любов.“ Туй го наричам дружба, приятелство. Това не са още морални чувства. След туй кръвта, като мине горе, в предната част на главата, засяга едно морално чувство, което наричам милосърдие. Тогава се проявява онази Любов, която жертва всичко за близкия си. Човек е готов да даде залъка от устата си за благото на другите. Следователно Любовта трябва да мине през тези фази, за да се яви милосърдието. Но за да се прояви милосърдието, трябва и човешкият интелект да дойде, трябва да се прояви и човешкият разум. Тия са трите степени, през които човек ще мине. Следователно в нас трябва да се проявят едновременно милосърдието и разумът. От тия две сили у ученика, съединени наедно, от тях той ще разбере в каква насока именно трябва да се използва Любовта. Сега, в първата и във втората любов всякога има едно натегнато състояние – поляризиране и раздвояване. Например ти имаш един приятел – най-първо ти го обичаш, той седи ден, два, три при тебе, най-после ти дотегне. Вие сте забелязали това. Майка сте, имате дете, обичате го, галите го, но най-после ви дотегне и кажете: „Хайде, иди навън, играй с другите.“ Това не е една морална любов. Туй дете, като е смукало, черпило, черпило от майка си – взима, а нищо не дава; майката го праща да играе навън. Защо го праща вън? Обаче като дойдем до моралното чувство на Любовта и милосърдието, там не е така. Ние не можем да проявим тази Любов към едно същество, което няма морална Любов. Това чувство можем да проявим само към един човек, който е морален. Разумният живот може да се сподели само с един човек, който е разумен. Само с разумния човек ще говориш разумно. Ами че такъв е законът! Ти не можеш да проявиш морална и Божествена Любов към едно същество, което няма тази Любов, няма тия чувства. Ти и да я проявиш, то ще те разбере в първа или във втора степен. Следователно, когато ние говорим за Божествената Любов, двама души трябва еднакво да се разбират и еднакво да се жертват и тогава благата, които имат, са равни. Обмяната между тях е правилна. Тъй щото някой път вие спорите, разбирате се според степента на вашето развитие. Да се разгадае Животът – това значи да се заличи Животът. Велико е само това, което остава необяснено! Осъзнава се, без да се ограничи! Изясненото всякога показва вътрешно ограничение на една велика Истина. По същия закон не мислете, че някой ден ще определите какво нещо е Любовта. Любовта ще остане като една проява. Вие ще опитате Любовта в една или друга степен, но речете ли да я ограничите, тя се загубва. Този, който ви люби, след четири-пет дена, след една година той не може да ви люби. Защо? Много естествено! Развалила се е лампата и тази енергия – Любовта – не може да се прояви. Мозъкът на този човек се е развинтил. Във френологията често има такива случаи. Има ред причини, те са следните. В Америка един господин се оженва, обича жена си, децата си. Един ден го ритва кон в задната част на главата и той намразва жена си и децата си, изпъжда ги от къщи. Този кон, като го ритнал, изменил формите на неговите чувства. Нищо повече! И така минал живота си. Ти му говори, морализирай го, че не е прав, той си остава така. Изменени са тия чувства. Следователно някога някой ви разлюби. Казвам: ритник е получил в дадения момент. Формите на неговите чувства са изменени. Ти с нищо не можеш да го заставиш да те обича. И тъй, имайте предвид едно нещо – да се пазите от следния закон: силните сътресения в живота са в състояние да изменят способностите ви, чувствата и силите ви или във възходяща степен – да ги подобрят, или в низходяща степен – да изменят целия ви живот. Например вие можете някого така да го обидите или така да го озлобите, че този човек да ви намрази и да каже: „С този човек отсега нататък никога няма да се примирим.“ Онова, което става, то не се казва. Само нещата, които не се казват, те стават; а нещата, които се казват, никога не стават. Правилото е такова. На сто казани неща едно става, а на сто неказани неща – деветдесет и девет стават. Двете течения
  • 1 коментар
  • 2247 прегледа
 • Лъчезарна

  Примирете се със себе си

  От Лъчезарна

  Мнозина от вас ще кажете: „Защо ни е на нас музиката?“ Музиката е крайният предел на умствения свят. Граница е. Трябва да учиш музика, понеже тя е границата на умствения живот. Ако ти не учиш музика, няма да знаеш колко голяма е държавата. Музиката е граница, от туй зависи. На някои хора главата е по-широка, на някои е по-тясна. Зависи от държавата колко е широка. Ти ако не знаеш да пееш, няма да знаеш да изпълниш законите на тази държава. Човек, който знае да пее, знае да изпълни волята Божия. Човек, който не знае да пее, той не може да изпълни волята Божия. Да мислиш значи да изпълниш Божията воля. Да чувствуваш значи да изпълниш волята Божия. Да постъпваш добре значи да изпълниш волята Божия. В даден случай най-важното е мисълта. Тя е свързана с името Божие. Чувствата са свързани с царството Божие, а пък волята Божия е свързана с материалния живот. Ако ти не знаеш как да изпълниш волята Божия, ти във физическия живот не можеш да бъдеш добре. Ако не знаеш как да мислиш, ти няма да знаеш как да прославиш името Божие. Ако ти не знаеш как да чувствуваш добре, ти не можеш да бъдеш гражданин на царството Божие. „Търсете първом царството Божие и неговата правда.“ Как се търси това царство Божие? То е нещо много практично. ~ Ръката показва как трябва да живее. Палецът показва как трябва да изпълни волята Божия. Показалецът показва благородство. Средният пръст – справедливост. Безименният пръст – да учиш изкуства. Малкият пръст – как да свършиш търговските си работи. Трябва да бъдеш идеен. Дясната ръка показва мъжът какъв трябва да бъде, лявата ръка показва жената каква трябва да бъде. Тия работи не ги знаете. Някои като си допрат пръстите, имат дупки, други нямат. И ставите на пръстите не знаете какво означават. Първата става колко е? Втората колко е? И третата? Първата става определя умствения живот, втората – сърцето, а третата определя тялото колко е здраво. Те са резултат на един вътрешен живот. С милиони години човек е живял на Земята, това са резултати. – Моята ръка в дадения случай показва в какво състояние се намира умът. Дясната ръка показва това. Лявата ръка показва в какво състояние се намира сърцето. Двете ръце показват състоянието на тялото ми. Като видя дясната ръка, виждам в какво състояние се намира умът. Като виждам лявата ръка, виждам в какво състояние се намира сърцето. Ако не знаеш сърцето в какво състояние се намира и ако не знаеш умът в какво състояние се намира, каква работа можеш да свършиш? ~ ...аз искам да ви наведа на мисълта. Толкоз години говоря. Главното нещо кое е? Човешката мисъл, човешката любов, човешките постъпки. Да знаете какво нещо е човешката любов. Ако не знаете какво нещо е човешката любов, как ще знаете какво нещо е Божествената любов? Ако не разбираш човешката любов, как ще разбереш Божествената? Ако не разбираш човешката мисъл, как ще разбереш Божествената мисъл? Ако не разбираш човешките постъпки, как ще разбереш Божиите постъпки? Представете си, че аз бих ви оставил сега една хубава ябълка. Представете си, че аз ви оставям с желание да я погледате. Някои от вас няма да знаете на какво разстояние да се поставите от ябълката. Ще имате желание да я хванете, да я вземете. Питам: кой ви е дал право? Аз ви я оставям да я гледате. Вие изведнъж вземете ябълката, барате я. Дойде втори, и той я вземе. Оцапате ябълката. Нямате право да бутате ябълката. Аз съм говорил много пъти, аз никога не пея. Да пееш до, за мене то е една идея. Искам да представя едно ново начало на живота. Да направя промяна в живота си, вземам до. Зависи в дадения момент как ще го взема. Или пък искам да направя нещо – ще взема ре. Искам да създам един хубав план за къща – ще взема ми. Искам да мобилирам къщата – ще взема фа. Искам да я боядисам – ще взема сол. Искам да имам всичките удобства на къщата – ще взема ла. Най после, искам да повикам моите приятели, да дам угощение – ще взема си. Ако може да пея, всичко ще бъде тъй. Ако не може да пея, нищо няма да излезе. ~ Вие може да се смущавате и казвате: „Аз съм неразположен.“ Щом си неразположен, значи сърцето ти не може да функционира, значи умът ти не мисли. Най-първо ти като станеш, като си отвориш очите, да поблагодариш от душа и от всичкото си сърце. Ще поблагодариш на Бога, че си станал, и ще започнеш работа. Като станеш, гласът Божий ще ти каже: „Иди на училище, вземи торбичката и книгите.“ Ще каже: „Иди на нивата.“ Ще идеш на нивата и ще работиш. Бедните хора са нива на живота. Или искаш да проповядваш някому. Каквато работа искаш да свършиш за другите, то е все работа. ~ Всичките блага, които Бог ти е дал, нищо няма да задържиш за себе си. Ти ще мязаш на човек, който туря чиста вода в шишето и като излее водата, какво ще остане? Колкото вода остане по стените, то ще бъде за тебе. Малко ще остане. По възможност най-малкото, което остане, то ти е достатъчно. Какво би искал човек, ако Бог го обича? Често говорите: „Да ме обича Господ.“ Аз да ви кажа: Ако Господ не ви обича, Той не би ви създал. Щом ви е създал, обича ви. Сега трябва да ви убеждават, че Господ ви обича. Вие съществувате на Земята, живеете на Земята – обича ви. Казвам: Този, Който ви обича, какво правите заради Него? Значи ако вие обичате Господа, както Той ви обича… Той понеже ви обича, накарва Слънцето да изгрява. Слънцето грее заради обичта на Господа и светлината идва. Дърветата цъфтят, реките текат, защото Бог ни обича. Небето е ясно, защото ни обича. Питам: Ние какво сме направили заради Господа? Кой от вас има туй разположение вътре в себе си дълбоко? Да се замисли колко велика е Божията любов и да забрави себе си. Вие седите и казвате: „300 грама хляб, 45 грама масло“, после: „Тук нещо ме боли.“ Какво те боли? Боли те ръката. Ще се опипаш, алхимия е, в името на онзи ум, който Господ ви е дал, сега прати една хубава мисъл на ръката, кажи: „Не се смущавай.“ Защото карат се клетките, когато те боли ръката. Кажи: „Примирете се.“ Заболи те коремът – карат се пак. Пак ще ги примириш. Някой път се карат клетките на гърдите. Пак ще ги примириш. Заболи те главата – карат се клетките у тебе. Болката е каране. Вие сега ще викате лекар, да ги примирят. Дойде лекарят, дадеш 100 лева, не се примиряват. ~ Та, казвам сега: Вземете правилния тон до. Кой тон ще вземете? Ако тонът е сух, умът взема повече участие. Ако тонът е много влажен, сърцето взема повече участие. Ако е силен, волята взема участие. Сега, на един тон трябва да му дадем достатъчно светлина, че тонът да е доволен от светлината и топлината. Защото едно живо същество е той. После да му дадем топлина, да е доволен от топлината. И най-после, да образува едно движение и тонът да е доволен от движението. В дадения случай тона като вземеш, той да е доволен. Или другояче казано: като мислиш, да си доволен от своите мисли, като чувствуваш, да си доволен от своите чувства и като направиш нещо, да си доволен от себе си – то е вътрешна музика. Най-първо музиката от ума започва, слиза в сърцето и волята и най-после, на четвърто място, се изразява. ~ Аз във всичките беседи съм турил толкова знания, но в проста форма, за да бъде достъпно. Може да ви говоря с формули, научно, дето с хиляди години да ме разберете. Направил съм знанието достъпно за сега. Гледам, вие казвате: „Обикновена мисъл.“ Доста съм давал примери. Всеки пример е на място. Вие цитирате тия примери. Тия примери трябва да се прилагат. Знанието трябва да се приложи. Да очистим мислите си, да очистим сърцето си, да очистим тялото си, това е задача. Да очистиш мисълта си, то не е процес за един ден, а е работа за един Божествен ден. Хиляда години са необходими. Един ден е хиляда години. За един ден от сутрин до вечер да направим един опит, че да бъдем доволни от мисълта си само днес. По-хубаво нещо от хубавата мисъл няма. По-хубаво нещо от хубавите чувства няма. Те са мощни, силни. Добрите мисли и добрите чувства ни свързват с Бога. Щом се свържем с Бога, всичко ще постигнем. Щом не сме свързани, нещата са непостижими. Сега връзката да се оправи. Ние правим връзка и късаме. Правим връзка и късаме. Има и хиляди работи, които прекъсват връзката. Божието благословение не идва при нас, други се ползуват. Кюнците са пропукани, излиза навън. Канализацията трябва да се направи, благословенията на Бога трябва да идват в ума, в сърцето и [в] тялото. Никой да не използува нашите благословения. Никой да не използува благословенията на другите. Всеки да използува своите благословения. Излишното благословение да излиза навън. из "Примирете се със себе си", ООК, 13 май 1942 г.
  • 1 коментар
  • 1760 прегледа
 

Созидательное общество. О чём мечтали пророки | Международная онлайн-конференция | 20.03.2021

Мы живём в уникальное время, когда Истина становится всеобщим достоянием и люди перестают молчать о том, что утаивалось на протяжении последних 6000 лет! Все пророки приходили от одного единого Бога и приносили всему человечеству одну Истину, которая нас всех объединяет. Ведь Бог один и Истина одна на всех!
Во все времена пророки говорили об одном: о жизни в любви и равенстве, в мире и справедливости, — о Созидательном и Идеальном обществе.
Но почему мы так не живём?
Пришло время, когда мы МОЖЕМ воплотить в реальность то, о чем мечтали пророки! Как мы воспользуемся этим шансом? 0:00:00 заставка 0:01:36 НАЧАЛО 0:05:31 ЧТО ГОВОРИЛИ ПРОРОКИ И КАК ПОСТУПАЮТ ЛЮДИ 0:12:03 ХРИСТИАНСТВО: к чему привели изменения учения Иисуса посредниками 0:51:53 ИСЛАМ: искажения учения Пророка толкователями и последствия этого для человечества 1:37:45 Иерархия и неравенство в ИНДУИЗМЕ. Ганди: концепция самоуправления и созидания 1:57:38 БУДДИЗМ: как изменялось учение Будды 2:13:12 Почему деятельность ООН не эффективна 2:16:46 Как родились 8 Основ Созидательного Общества. Самый масштабный опрос в истории человечества 2:19:53 Что говорили пророки о 8 основах СО 2:27:35 Потребительское общество — результат искажения Истины, привнесённой пророками 2:28:42 РЕЛИГИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ: власть и бизнес вместо Любви к Богу 2:47:31 Можно ли искоренить голод в потребительском обществе? 2:50:44 Называл ли Иисус людей рабами и что он говорил о власти? Фрагмент передачи «Знамение» с участием И. М. Данилова 2:53:16 Зачем политики и религиозные организации сдерживают развитие науки? 3:00:34 Почему в мире так много атеистов? 3:05:41 ИЕРАРХИЯ: причины явления и последствия для общества 3:16:10 Видео О ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВЛАСТИ 3:21:37 Ростовщичество — экономическое рабство 3:32:17 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВОЙНЫ 3:33:11 Видео «Жертвы Второй мировой войны» 3:47:21 РАЗДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИЙ 4:12:45 ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 4:16:37 Природные аномалии и катаклизмы 4:23:42 Болезни и духовно-нравственный упадок 4:30:25 Видео «Предвестники последних дней из Писаний» 4:34:02 Фрагмент передачи «Знамение» с участием И. М. Данилова 4:36:21 ПРОРОЧЕСТВА О ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ В КУЛЬТУРАХ И РЕЛИГИЯХ МИРА 4:56:40 Видео «Утешитель — Имам Махди — Калки Аватар — Майтрейя — Саошьянт» 4:59:12 О последних днях в индуизме и буддизме 5:03:07 О последнем времени в исламе 5:12:19 Для чего человечеству дан был Ислам? 5:20:06 Фрагмент передачи «Знамение» с участием И. М. Данилова 5:24:02 Концепция ислама — Созидательное Общество 5:29:40 Помощники Имама Махди: кто они? 5:31:58 Почему все ныне живущие являются избранными? 5:34:54 ПРЕДСКАЗАНИЕ О САМОМ ЗНАЧИМОМ СОБЫТИИ 5:43:05 Расцвет науки и образования благодаря Пророку 5:48:39 О Знамении 5:58:55 Об информировании людей 6:04:56 Кто сказал, что Эдем — это утопия? 6:08:56 Смысл АЛЛАТРА — исполнить волю Бога 6:12:57 Мешают ли религии объединению людей? 6:15:02 СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 6:17:39 ГИМН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА “We are more than 99%”. Премьера 6:23:09 Созидательное общество и его процветание в ближайшем будущем 6:28:39 Древнее пророчество индейцев: мы живём во времена великих перемен 6:34:20 Три ключевых события нашей цивилизации в 2019, 2020 и 2021 6:36:00 Общество мечты 6:37:51 Авраам Руссо. Премьера песни “Save the world” 6:45:32 Мы МОЖЕМ воплотить мечту Пророка 6:49:43 Шаги к Кришне 6:54:00 Все пророки говорили о единой Истине 6:57:53 О свободе бытия в Ведах 7:03:20 8 основ СО — фундамент конституций всех стран 7:07:28 Махатма Ганди и общество равенства 7:13:46 Ценность жизни в учении Будды 7:17:36 Последнее наставление Пророка Мухаммеда 7:21:36 Все пророки проповедовали мир 7:24:19 Правда уже звучит по всей планете 7:27:16 Ответственность СМИ перед обществом 7:32:45 Мультфильм «Лопата» 7:35:14 Мы можем построить Созидательное общество 7:56:07 Премьера песни Roystar Soundsick & Keana “Propherts Dream” 8:01:10 Созидательное общество — решение всех проблем современности! 8:23:57 Игорь Михайлович Данилов: всё в руках людей    

Рассвет

Рассвет

 

Знамение

Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания?

Источник: https://allatra.tv/video/znamenie Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания?

Источник: https://allatra.tv/video/znamenie Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания?

Источник: https://allatra.tv/video/znamenie Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания? ...

Начиная с 00:40 говорится о Выборе человечества -- точке бифуркации.
Исследуются и рассматриваются такие вопросы:
- Почему пророки разных религий говорили одновременно и о рассвете человечества (созидательном обществе), о золотом тысячелетии и в то же время вещали о конце времён, об Армагеддоне, апокалипсисе? Выбор человечества: два пути.
- О чём предсказывали пророки? Что ожидает человечество в ближайшем будущем?
- ЗНАМЕНИЕ, о котором рассказывал Мухаммед (последний Пророк), после которого мир изменится.
- Каковы признаки Судного часа?
- Избранность народа или человечества? О какой избранности говорили пророки?
- Почему человек является «носителем врат рая и ада»?
- Что такое «Живой» человек и что такое «мёртвый» в понимании древних знаний?
- Что значит «мёртвые восстанут в телах живых»? Физика процесса.
- Что значит «в последние времена мёртвые будут приходить к живым»?
- Что значит «воскрешение в День Суда»?
- Почему Посланники говорили, что у человека есть две смерти?
- Жизнь после смерти. Послесмертная судьба. Состояние субличности.
- Как и почему искажалась Истина: «вся власть от Бога»?
- Почему пророки мечтали и говорили о построении Созидательного и Идеального общества?
- Что такое точка бифуркации?   Игорь Михайлович говорил  о  событии, предсказанном ещё Пророком Мухаммедом (мир ему)!  Это событие  -- см.  Международная онлайн конференция «Созидательное общество. О чём мечтали Пророки» -- состоялось 20 марта 2021 г. Это начало изменений в судьбе всего человечества!  

Рассвет

Рассвет

 

Осознанные сновидения. Сущности во сне

Что происходит с человеком во время осознанного сна? Как реагирует физическое тело и как психически отражается на человеке практика осознанных сновидений? Управляет ли человек сновидениями в осознанном сне на самом деле? ... Текст передачи -- https://allatra.tv/video/osoznannye-snovideniya-realnost-ili-fantaziya     Текст передачи -- https://allatra.tv/video/nochnye-sushchnosti-sukkuby-inkuby-demony-i-sonnyy-paralich Сонный паралич: физиология или демоны? Комментарий специалиста. Контроль теней. Выпуск 5

Рассвет

Рассвет

 

Что такое сон? | Загадочная шишковидная железа. Мнение специалистов

Что такое сон? Каково значение сна для человека? Почему шишковидную железу считают органом ясновидения, духовным центром человека, какова настоящая роль кристаллов эпифиза?... Текст передачи -- https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Что же такое сон? Роль мелатонина в жизни человека Почему нам снятся сны? Эксперименты учёных по записи сновидений Как связаны желания с вещими снами? Эмоциональное состояние в дне отражается на качестве нашего сна Роль мелатонина для сна Строение шишковидной железы Шишковидная железа и древние артефакты разных народов Связь между глазами и шишковидной железой Загадочные кристаллы в эпифизе Связь шишковидной железы с сознанием

Источник: https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Что же такое сон? Роль мелатонина в жизни человека Почему нам снятся сны? Эксперименты учёных по записи сновидений Как связаны желания с вещими снами? Эмоциональное состояние в дне отражается на качестве нашего сна Роль мелатонина для сна Строение шишковидной железы Шишковидная железа и древние артефакты разных народов Связь между глазами и шишковидной железой Загадочные кристаллы в эпифизе Связь шишковидной железы с сознанием

Источник: https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Что же такое сон? Роль мелатонина в жизни человека Почему нам снятся сны? Эксперименты учёных по записи сновидений Как связаны желания с вещими снами? Эмоциональное состояние в дне отражается на качестве нашего сна Роль мелатонина для сна Строение шишковидной железы Шишковидная железа и древние артефакты разных народов Связь между глазами и шишковидной железой Загадочные кристаллы в эпифизе Связь шишковидной железы с сознанием

Источник: https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza   Передачи из цикла "Психология. Постижение Истины" , в том числе "Бессонница. Психология. Постижение Истины. Выпуск 3” Передачи из цикла "Психология" с болгарскими субтитрами можно посмотреть на "АллатРа-България"

Рассвет

Рассвет

 

Созидательное общество — завет наших пророков для нас

Созидательное общество — завет наших пророков для нас Вы не задумывались, почему во все времена своего существования религия была и продолжает оставаться предметом споров и распрей, притом что любая религиозная организация позиционирует свои цели как единение людей в мире, жизнь в любви и согласии? Почему приверженцы того или иного религиозного течения считают именно себя последователями истинной веры? А как же заявления о равенстве и братстве во всём мире? Почему существуют противоречия и хаос там, где должны царить мир, гармония и любовь? Каждая религиозная организация претендует на свою исключительность и превосходство в борьбе за религиозную власть в обществе. Ключевое слово, являющееся причиной этих противоречий, — власть. В мире существует огромное количество различных религиозных деноминаций и течений. Основными мировыми религиями по количеству последователей являются христианство, ислам, индуизм, буддизм, иудаизм. Среди огромного количества религиозной информации нередко мы находим ряд явных противоречий. На фоне Учения пророков о любви, вере, единении, равноправии ярко контрастируют фрагменты о страхе, насилии, предательстве, властолюбии, захватнических войнах. Естественно, что такие смысловые расхождения имеют свои негативные последствия в жизни общества. Разногласия на почве религиозной принадлежности влияют практически на все общественные сферы. Как консервативные привычные религиозные постулаты, так и те или иные нововведения, определённые позиции авторитетных представителей организаций являются психологическим, идеологическим аспектом, оказывающим немалое влияние на мировоззрение масс. А это, в свою очередь, сказывается на формировании противоречивости мировосприятия следующих поколений. Какую закладку мы формируем сейчас нашим детям и внукам? На какие страдания и горе мы их заведомо обрекаем? За всю свою историю религия неоднократно выступала в качестве виновника, инициатора и провокатора конфликтов и распрей. В опыте прошлого и нынешнего времени находим бесчисленные примеры непримирения и нетерпимости адептов одной религиозной организации к верующим другой религии и к другим инакомыслящим. Более того нередки акты проявлений религиозного экстремизма и ксенофобии в обществе, а также домашнего насилия на религиозной почве.  При этом само по себе духовное Учение, которое лежит в основе любой религии, не создаёт и заведомо не может создавать прецеденты к созданию разногласий и конфликтов. Если брать за основу изначальное Учение, к которому призывали пророки, а не последующие дополнения и изменения, привнесённые жрецами и императорами (политиками), мы нигде не увидим призывы к разделению и вражде, к созданию иерархии и одобрению человеческого самовозвышения. Ни Иисус Христос, ни Пророк Мухаммед (мир ему), ни Будда Гаутама, ни другие пророки, которые привносили людям Учение, никогда не учили насилию, убийству, тем более никогда не одобрили бы какие-либо оправдания этим низменным поступкам. Кем бы мы ни были (христианами, мусульманами, буддистами или верующими других мировых религий), мы не сможем опровергнуть одну из главных заповедей, которую мы находим в любой мировой религии, — это заповедь о любви к ближнему своему. Пророки учили ценить человеческую жизнь, учили равноправию и взаимоуважению, взаимопомощи и приумножению добродетелей. Ненасилие, непричинение зла, мирное и дружелюбное отношение ко всем людям как к членам единой человеческой семьи — то, что мы читаем в Учении пророков, дошедшем до нас через зёрна священных писаний разных религий. То есть все высшие моральные общечеловеческие ценности должны преобладать в обществе и в каждом человеке. Каждый человек должен учиться обуздывать в себе низменную животную сторону своей двойственной природы. Пророки рассказывали о важности самообладания для личного духовного роста и изменения каждого, которое неизменно в итоге приведёт к изменению всего общества. Но несмотря на неоднократные попытки привнести пророками в общество единую Истину, больше мира, добра, человеколюбия и единения, мы наблюдаем противоположное. Почему? Сегодня в потребительской агонии саморазрушения человечество катится в неумолимую бездну. События конца ХХ — начала ХХI веков свидетельствуют о значительном росте случаев применения оружия, применения силы, в том числе на почве религиозных конфронтаций. Территории многих стран раз за разом превращаются в поле боя для религиозных столкновений и межконфессиальных войн. Убедитесь сами, о чём сообщают СМИ. Среди множества стран, в которых участились религиозные противостояния, особо выделяются Северная Ирландия, Шри-Ланка, Индия, Балканы, Нигерия. Но разве это проблема только сегодняшнего дня? История последних тысяч лет также пестрит многочисленными примерами. Рассмотрим некоторые из них на примере крупнейших религий мира. Христианство Библия, Новый Завет: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». (Мф. 22:39, Мк. 12:31) «Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин. 15:17) «Кто говорит: «Я люблю Бога», – а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Ин. 4:20) В Новом Завете особо выделяется фрагмент нагорной проповеди Иисуса Христа. Эта проповедь является своего рода заветом и призывом к ненасилию, непричинению вреда, к прощению и любви ко всем людям, в том числе и врагам. На сегодняшний день нередко можно услышать умозаключения, что христианство является самой преследуемой религией в мире. На протяжении тысячелетий христиане подвергались мучениям, пыткам и различным притеснениям. Но и эта же религия изобилует множеством случаев, когда сама оказывалась виновником жестокого насилия, и не только против людей, не исповедующих христианство, но и нередко против своих братьев-христиан. Тема религиозных противоборств и насилия затрагивает несчётное количество подобных исторических примеров как времена святой инквизиции, крестовых походов, охоты на ведьм, Варфоломеевской ночи и многих других. К примеру, IV крестовый поход был инициирован папой Иннокентием III. Как следствие, христианский город Константинополь (совр. г. Стамбул, Турция) захвачен, разграблен и разрушен, население жестоко истреблено. Основной целью происходящего было утверждение главенства Рима на мировой религиозной арене власти. Этот поход и последующие альбигойские войны характеризовались небывалой жестокостью, зверскостью и огромным количеством человеческих жертв. Причина таких войн во все времена одна и та же — борьба за власть. Не менее ужасающий пример мы находим в истории Франции 1572 года, когда произошла расправа католиков над гугенотами в праздник св. Варфоломея. Чего только стоят слова и действия папы Римского Григория XIII, когда ему сообщили о свершившейся резне. Его ликование прослеживается в заявлениях о том, что эта кровавая расправа лучше, чем пятьдесят побед над турками. В честь этой бойни папа Григорий XIII приказал отслужить благодарственный молебен и исполнить христианский гимн «Te Deum». Также по приказу папы в честь произошедшего отчеканили медаль с надписью «Ugonottorum strages 1572», что в переводе с латинского означает «истребление (резня) гугенотов 1572 года». Очень дико смотреть на пример такого отношения главы католической церкви (который, в принципе, должен быть первым примером исповедования христианских добродетелей), учитывая, какое огромное количество жизней невинных людей унесла эта бойня. После той ночи резня в Париже не прекращалась целую неделю, а в других двенадцати французских городах шесть недель. Кровопролитие окончательно прекратилось по всей стране спустя три месяца. Сам акт такого насилия на те времена был интерпретирован католической церковью как акт божественного возмездия. Во времена колониализма происходила аналогичная ситуация — оправдание рабства, захватнических войн с целью обращения в христианство язычников и распространения Евангелия. Одобрялось насилие над женщинами и детьми.  Ещё одним примером является вражда православных сербов и католиков-хорватов во времена Второй Мировой войны. Сегодня историки именуют случившееся как религиозно-этнические чистки, которые организовали хорватские националисты-католики. Процесс происходящих зверств шокировал даже свидетелей тех событий — немецких нацистов, видавших немалое за время войны. Оправдания применения силы религиозными терминами, словами из Библии, оправдания якобы «Божиим промыслом» либо «провидением свыше» прослеживались практически во всех подобных случаях религиозной борьбы за власть, искоренения неверующих, еретиков, грешников, врагов Церкви. Такие примеры не ограничиваются рамками одной религии. Термины «священная война» и «враг божий» использовались крестоносцами во время походов, когда они грабили целые поселения и города, убивали невинных людей. Аналогично данный термин известен и в религии ислам. При этом в исламе сохранилось понимание, что война никогда не была и не будет священной. В Коране находим строки о любви и о непричинении вреда. Ислам «И это — то, о чем благовестит Аллах служителям Своим, Кто верует и доброе творит. Скажи: "Я не прошу у вас наград за это, Любви лишь к ближним я прошу"…» (23-й аят суры «Совет») «Анас и Абдулла рассказывают, что Посланник Аллаха говорил: "Все человеческие сущест­ва — дети Аллаха, и дороже всех Аллаху те, кто добр к Его детям"» (Хадис Байхаки) Несмотря на миролюбивое Учение ислама, дошедшее до наших дней в Священной Книге Коран и в хадисах, деятельность многих приверженцев крайне радикальных исламистских течений в прошлые века и за период начала ХХI века привела к тому, что данная религия отождествляется у мировой общественности с экстремистскими актами насилия. Всем известны террористические акты, которые зачастую направлены против тех, кого считают неверными врагами ислама. Длительные войны исламскими экстремистами происходили по всему миру: Алжир, Индонезия, Египет, Филиппины, граница Ирака и Сирии и многие другие страны. Ещё больше стран затронули теракты. Многие из этих конфликтов не прекращаются и по сей день. А какова причина этих войн? Борьба за власть. Коран: «Сура «Скот» (VI-151): «Не приближайтесь к мерзким поступкам — ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах» «Трапеза» (V-32): «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» Ислам-индуизм Пограничные религиозно-политические конфликты происходят и на границе Индии и Пакистана. Многие десятилетия борьба длится за территорию региона Кашмир. За период разногласий погибли сотни тысяч приверженцев ислама и индуизма.  «Люби ближнего своего, как себя, потому что ближний твой – это ты. Бог в тебе и в твоем ближнем, и оба в Боге…» (Бхагавадгита) Иудаизм-ислам Особое место в религиозных чувствах верующих трёх авраамистических религий (иудаизма, ислама и христианства) занимают религиозные святыни Святой земли. Ближневосточный кризис в израильско-палестинских отношениях — следствие конфликта между мусульманами и иудеями. Одним из основных неразрешённых вопросов и камнем преткновения в межконфессиональных отношениях является статус города Иерусалим. Сторона Израиля непреклонно считает, что Иерусалим всегда был и останется святым городом иудеев и, следовательно, их столицей. Палестина также не отступает и создаёт новые отряды из числа мусульман для борьбы за освобождение святынь ислама. Среди верующих иудаизма так же, как и среди приверженцев других религий, много хороших людей, которые с толерантностью, уважением и пониманием относятся к другим религиям и их верующим. Но, к сожалению, есть немалое количество и радикально настроенных последователей. В последние десятилетия наблюдается тревожная тенденция. Бывали случаи, когда ортодоксальные круги приверженцев тех или иных религий, в том числе и иудаизма, достаточно радикально высказывались в адрес других религий, опираясь на соответствующие тексты своих каноничных священных писаний. Во время иудейско-палестинского конфликта известны случаи, когда некоторые раввины призывали к убийству палестинцев, ссылаясь на стихи Еврейской Библии. К примеру высказывания раввина Исраэля Гесса, опубликованное в статье под названием «Геноцид: заповедь Торы» (также переведённая как «Мицва геноцида в Торе») 26 февраля 1980 года в студенческом издании «Бат Кол» Университета Бар-Илан. Исходя из слов британского религиоведа, публициста, автора работ в области сравнительного религиоведения, Карен Армстронг, Исраэль Гесс сравнивал палестинцев с амаликитянами, опираясь на стихи Второзакония 25:17. Он писал, что это «требует убийства младенцев и грудных детей и запрещает проявление милосердия». Согласно с журналистом Дэвидом Херстаом, Исраэль Гесс заключает, что «настанет день, когда мы все будем призваны вести эту войну за уничтожение Амалека…», то есть будем призваны вести милхемет-мицву (войну религиозного долга). В 2004 году израильский государственный деятель, активный деятель Израильского движения в защиту мира Шуламит Алони сказала о статье Гесса в газете «Гаарец» следующее: «Не случайно палестинцев в поселениях называют "амалек", и это намерение очевидно для всех».  Представители сионистского движения руководствовались религиозными текстами в оправдание насильственного обращения с арабами в Палестине. Такие случаи являются как раз следствием привнесения человеческих искажений и изменений в изначальное Учение. В Еврейской Библии, Танахе, находим более сотни отрывков с призывами к убийству людей (например, следующие части Еврейской Библии: Второзаконие, (Дварим), Первая книга царств (Первая книга Самуила), Числа (Бе-мидбар), Книга Иисуса Навина (Книга Иошуи) и др.). В частности, в Торе читаем примеры, когда были уничтожены целые племена, не щадили никого, ни женщин, ни детей. Именно такими и подобными им религиозными воинственными отрывками и оправдывали, а порой даже поощряли применение насильственных методов. При этом ключевым словом в Торе является слово «цедак», что означает милосердие, справедливость. К сожалению, крайне радикальными последователями иудаизма не берутся во внимание другие места писаний, которые прямо противоположные по смыслу:   «Не питай в сердце твоём ненависти к брату твоему; увещевай ближнего своего, и не понесёшь за него греха. Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра, Кдошим; 17, 18) Буддизм «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь» (Ганджур) «Я должен быть как солнце, проливающее свет на все, не требуя благодарности или награды, заботиться обо всех чувствующих существах, даже если они плохие, никогда не отказываться из-за этого от своих обетов, не оставлять все чувствующие существа из-за того, что одно из них плохое» (Сутра Ожерелья 23) Кто угасит в себе страсти, тот вырвет с корнем и ненависть – несвязанный дух его разовьется в любви; и днем и ночью следуя ей, все миры обнимет он безграничным благоволением». (Сутта-Нипата 21(507)) Что касательно религии буддизма, то эта религия создаёт впечатление достаточно мирной, ненасильственной. В действительности же в истории религий нет ни одной религиозной организации, которая существовала бы мирно и на деле следовала бы заветам своих пророков. Буддизм также не является исключением, и, как и каждая религия, стремится занять своё место под солнцем и укрепить свои позиции власти. Нападки буддийских экстремистов происходят в отношении разных религий, но основные многолетние нападения и негативные настроения направлены против мусульман. Многим известен бесчеловечный опыт масштабных убийств и жесточайшего насилия, который произошёл в 2017 году в штате Ракхайн в Мьянме. Жертвами оказались тысячи невинных мусульман-рохинджа, около 100 тысяч человек вынуждены были обратиться в бегство для спасения своей жизни. В Шри-Ланке в 2011 году группа человек с участием буддийских монахов разрушила суфийскую ханаку. Подобное повторилось с мечетью в городе Дамбулла в 2012 году с участием двух тысяч сингалов. В 2013 году в столице Шри-Ланки Коломбо группа буддистов напала на мечеть, были пострадавшие. А какова причина этих войн? Борьба за власть. Выше перечислена лишь незначительная часть примеров применения насилия в обществе на религиозной почве. Это сделано не для того, чтобы очернить или дискредитировать ту или иную религию, или физическое лицо, это сделано для того, чтобы нам, людям, задуматься о честности и ответственности нашего выбора. Даже не вдаваясь в подробности, эти примеры шокируют, но они же и оголяют саму проблему, проблему религий, проблему доминирующего потребительского формата взаимоотношений. На протяжении всех тысячелетий, пока существует потребительский формат, существует институт власти и существует религия в форме организации с наличием иерархии. Соответственно, за последние 6 000 лет борьба за власть в обществе не прекращалась, религиозные столкновения не прекращались, человечество не видело мира. Мы продолжаем бороться за свои святыни, за Святую землю, воевать и убивать за неё, мы продолжаем делить её. Мы также продолжаем спорить за каноничность, истинность именно «своей» религии или конфессии, спорить за толкование писаний. Мы продолжаем воздвигать стены и чертить границы для «верных» и «неверных», «своих» и «чужих». Декларируемая организациями исключительная избранность и преимущество перед другими создаёт разделение и последующие притязания за право на господство и доминирование. При этом те, кто отстаивают внешнюю территорию, то или иное здание, чьи-то слова, не гнушаются убийством людей, проливанием невинной крови, насилием и ненавистью к другому человеку, слепо руководствуясь искусственно навязанным образом внешнего врага. Общество не отдаёт себе отчёт, где настоящая святыня и в чём истинная ценность в этом мире. Разве стоит что-либо материальное (храмы, земли, имущество и тому подобное) жизни человеческой? Нет.  Не задумывались ли мы, почему в каждой религии мы встречаем призывы любить друг друга, любить всех людей, прощать и быть добрым? Почему это было так важно нашим пророкам? Ведь это были вестники от Единого Бога. Они знали, что самое ценное в этом материальном мире — это Жизнь Человека. Они знали, что внутри каждого Человека находится настоящая святыня, настоящий храм. Они знали о ценности человеческой жизни как спасительного шанса для каждой Личности. Они также знали и о ценности объединения всего человечества для сохранения всей нашей цивилизации. Но даже если откинуть факты конкретного религиозного насилия, даже если откинуть факт грубого искажения сути Учений, сегодня вопрос о наличии в мире войн, убийств и преступности остаётся актуальным. Мы всё равно не видим мира в семьях и в самих людях, в обществе и в мире в целом. Ни одна религия за весь период своего существования никогда не привела к миру и не остановила ни одну войну. Несмотря на желание пророков помочь людям измениться, изменить человечество, обрести свободу, создать лучшие условия для людей, создать качественно иное общество, несмотря на призывы к объединению и братству всего человечества, в мире до сих пор существует зло, ненависть и разъединение. В то же время в мире практически нет человека, который не мечтал бы жить в обществе без войн, без насилия, который не желал бы своему ребёнку лучшей жизни в свободе и равноправии. Что же являлось во все времена прихода пророков тем камнем преткновения, который мешал человечеству исполнить волю Единого Бога? Почему мы наблюдаем пик бесчеловечности в сегодняшнем мире? Причина кроется в доминировании потребительского формата взаимоотношений в обществе. Законы потребительского мира заведомо нивелируют и делают невозможным стремление общества к мирному счастливому существованию.  Потребительское общество с потребительским мировоззрением — это залог бесчеловечности, классовости, неравноправия, иерархии, рабского положения превалирующего большинства населения планеты. Потребительский формат создаёт условия для постоянной борьбы за власть. Исключить эти пагубные условия возможно лишь при формировании созидательного мировоззрения на практике, построив всем человечеством Созидательное общество, в котором власть будет в руках всего общества, всех людей. Если люди принимают Истину и не допускают искажения, то её суть просто исключает саму потребительскую парадигму, то есть всю низменность, эгоизм, бесчеловечность, разделения, которые являются продуктом потребительского формата. В противном случае, в условиях сохранения потребительского формата, люди вместо того, чтобы изменить себя и перенаправить всё общество в новый созидательный вектор мирного счастливого совместного существования, изменяют Учение пророков под доминирующий потребительский уклад общества. Соответственно, исходя из выбора людей, что важнее им — их пророк или личная выгода, — человечество и делало выбор в веках и тысячелетиях. Теперь же время выбора наступило и для нашего поколения. На сегодняшний день на планете насчитывается около 8 миллиардов людей. Более 80 % населения планеты отождествляет себя с определённым религиозным течением. Если бы все исповедующие ту или иную религию являлись не просто последователями определённых правил, ритуалов, обрядов, а в действительности исполняли бы основные заповеди своих пророков, Созидательное общество наступило бы уже давно. Христианство исповедуют около 2,5 миллиардов населения планеты, ислам исповедуют 1,9 миллиарда, индуистов насчитывается миллиард, исповедующих буддизм — полмиллиарда. Помимо этих религий есть множество других, количество последователей которых также огромно. Если бы каждый верующий был верен завету своего пророка, на нашей планете давно прекратились бы войны, был бы мир и наступило бы Созидательное общество. Ведь что такое Созидательное общество? 1 Основа Созидательного общества — это Жизнь Человека. Первые строки этой Основы гласят: Жизнь Человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого Человека нужно беречь, как свою собственную.  Объективно изучив Учение пророков, подробно изучив идею Созидательного общества, 8 Основ Созидательного общества, я осознал наличие общей единой спасительной идеи для всего нашего человечества в сегодняшнее нелёгкое время. Построение Созидательного общества — это единственный выход для всех людей на планете, гарантия мира во всём мире, сохранение человеческой жизни, её наивысшая ценность в обществе, исключение любых прецедентов насилию, преступности и войнам, гарантия безопасности каждого Человека на Земле, ликвидация голода, бедности и нужды.  Общество, которое раздирает само себя, в конечном итоге пожинает соответствующий результат — самоуничтожение. Итог определяем мы сами. Самое большое попирание святыни в этом мире — это попирание всего человеческого и настоящего в людях, принижение человека до уровня животного, это лишение жизни человека во всех смыслах этого слова.  Грязь и безумие потребительского формата накапливались тысячелетиями. Такое положение дел рано или поздно доходит до своей кульминационной точки. Потребительский формат пришёл к своему завершению. Его исчезновение произойдёт в любом случае: либо путём нашего бездействия, путём самоликвидации цивилизации в условиях потребительской парадигмы, либо из-за нашего общего решения измениться и выбрать объединяющий созидательный вектор развития, возрождающий человечность в людях, открывающий новые горизонты эволюции для нашей цивилизации. Мы сами формируем развитие глобальных событий и конечные итоги, мы сами же и пожинаем плоды нашего выбора. От каждого из нас зависит будущее всего человечества.   Мы неоднократно слышали фразу, объясняющую причины, почему происходят те или иные беды: «Люди забыли Бога». А ведь в действительности так и есть — люди забыли Бога, что Бог Един для всех. Общество забыло Истину от Единого Бога, которой учили все пророки. Люди забыли о единстве и поделили друг друга на «избранных», и «тех, кого можно истреблять», на «верных» и «неверных», а религии — на «истинные» и «еретические». Но истинные пророки приходили не к одному народу, и избранными они никого не назначали, — пророки приходили ко всему человечеству. Они всегда говорили так, что это касалось непосредственно каждого. Они всегда желали спасения всем людям. А люди просто позволили произойти утрате истинных Знаний, позволили внести искажения и в результате забыли о единой сути всех Учений и о самом Боге. Все Учения едины в своей сути, потому что один Бог передавал одну и ту же Истину в разные времена разным пророкам. Именно это нас и объединяет: жизнь, мир, любовь, Единый Бог для всех людей и единая Истина. Именно это и делает нас людьми. Если человечество вспомнит об основных заветах своих пророков и будет действительно им верно, если откинет наносное, додуманное людьми, жаждущими власти и живущими гордыней, оно поймёт, что Истина от Одного Бога. А если Истина одна и если Бог Един, если все пророки приходили от Одного Бога, то что нам всем делить? Ничего! Ведь Бог есть Любовь. Сегодня мы видим результат присвоения и изменения истинных Знаний в разные исторические периоды — в мире много религий, но нет любви между людьми. Но если уберётся фактор разъединения и нам больше нечего будет делить, мы сможем прислушаться к нашей внутренней потребности жить дружно в мире и взаимоподдержке. Ведь эту потребность чувствуют все люди, а это и есть как раз тот важный фактор объединения, необходимый для построения Созидательного общества. Тогда исповедующие свои религии исполнят по-настоящему волю своих пророков в учении о любви к ближнему своему. Тогда Созидательное общество наступит очень быстро. Это одна из наибольших необходимостей в наше время, которая может в корне развернуть ход событий и воспрепятствовать гибели всего человечества. Важен каждый человек, кем бы он ни был! Нам необходимо пойти навстречу друг другу, если мы хотим сохранить этот мир. Пророки знали о скорой конечности этого мира в случае его полной деградации и раздробленности. Так как мы можем допускать эти разделения? Но пророки знали и об ином развитии событий, если люди выберут путь всеобщего единения, путь Созидательного общества. Все религии мира сохранили предания о наступлении золотого века. В каждой религии мы находим информацию о Том, Кто придёт в Конце Времён и обновит Истину. Его приход ознаменовывается наступлением нового общества справедливости, мира и процветания. Но также эти предания гласят о важности участия самих людей в построении такого общества. Два пути развития глобальных событий, дошедшие до нас в религиозных преданиях, свидетельствуют о важности нашего сегодняшнего общечеловеческого выбора, выбора каждого из нас и личной ответственности за это решение. Ниже приведены примеры преданий, зафиксированных в различных религиях о знамениях Последних времен и о Том, Кто придёт обновить Истину.  Индуизм В Вишну-Пурана (4.24) находим следующую информацию о приходе Калки Аватара: «Своей непреоборимой мощью Он сокрушит млеччх и воров и всех, чей ум предан беззаконию. Он восстановит на земле праведность, а умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и станут кристально чистыми. Измененные силой этого неповторимого времени, эти люди будут как семена человеческих существ, и они произведут новую расу людей, которые станут следовать законам эпохи Крита (Сатья-юги), эпохи чистоты». Ислам В религии ислам мы находим следующий хадис, который передаёт нам Ибн Бабуйя (Тхаваб уль-Агма): «Придет время для моего народа, когда не останется ничего от Корана, кроме его внешнего вида, и ничего от Ислама, кроме его названия, и они назовут себя подобными именами, даже находясь далеко от всего этого. Мечети будут полны людьми, но там не будет присутствовать Истина. В те дни религиозные лидеры (Фукаха) будут, в большинстве своем, злыми; они будут распространять мятеж и разногласия, которые к ним же и вернутся. Но придет Махди, он восстановит утраченное чувство святости. Прежде всего он возродит Ислам в его изначальной чистоте и интеграции. Другие религии, также брошенные и искаженные, будут восстановлены в своей оригинальной Истине и Чистоте силой Махди. Это универсальное посвящение Имамом всех людей в секреты возникновения и начала их собственных религий, и это знание без сомнений, хорошо описывается термином "Махди" ("ведущий"), названным так, потому что Он тот, кто будет вести (яхди) нас в тайны учения». Буддизм В Буддизме предания гласят о появлении последнего Будды Майтрейи, с приходом которого в мире прекратятся войны, голод, болезни, и будет создано новое общество терпимости и любви. Иудаизм-христианство В Ветхом Завете, чьи тексты почитают верующие христианства и иудаизма, есть следующие предания о наступлении нового общества мира: «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Ишаяу 2:4 (Иссаия 2:4) Созидательное общество, где наивысшей ценностью является Жизнь человеческая, — это завет наших пророков для нас. Во имя Единого Бога, во имя наших пророков, ради наших близких и детей, ради всего человечества мы должны перестать быть безвольным слепым электоратом, который перекладывает ответственность. Нам необходимо взять на себя ответственность и присоединиться к построению Созидательного общества. Выживание тебя, твоих родных, близких и детей, и всего человечества зависит от тебя. Готов ли ты быть верным завету своего пророка и нашего Бога и исполнить его? Выбор за тобой. Нам необходимо помнить, что Бог есть Любовь, Бог — Един для всех людей, все пророки от Одного Бога и нам нечего делить. Только мы выбираем сегодня, в каком мире мы будем жить завтра! Джон Ашер   Источник -- https://allatraunites.com/ru/news/zavet-vseh-prorokov-sozidatelnoe-obshchestvo

Рассвет

Рассвет

 

Абсурдность климатических протоколов. Владимир Леонидович Сывороткин

Насколько климатические протоколы, которые призывают страны сокращать выбросы парниковых газов, адекватны ситуации, происходящей с климатом. Способны ли они “спасти” человечество от климатической катастрофы? И какова истинная причина изменения климата на Земле?...    

Рассвет

Рассвет

 

Спор или диалог?

Какво е това спор, каква е неговата причина и следствие? Какво се пробужда вътре? Защо между спорещите закипяват емоции? Защо е много сложно да се излезе от спора? Защо при спора се ражда желанието да се вземе абсолютно противоположна гледна точка? Как да се преодолее спора в главата? С какво се отличава спора от диалога? Какво е това диалог между хората и как да стигнем до взаиморазбиране?
...
Какво е това фанатизъм, какви са причините за неговото възникване в човека, и до какво води той? Защо във фанатиците доминира злото, ненавистта, защо в тях няма любов? Избора на човека: разрушение или съзидание?
...
Към коя религия принадлежи Истината? Към коя религия принадлежи душата? Към коя религия принадлежи Бог?  

Рассвет

Рассвет

 

Психология. Постижение Истины. Ответы на вопросы

Ответы на конкретные вопросы: конкретные вопросы психологии человека с позиции исконных Знаний о человеке, о его двойственной природе.

Источник: https://allatra.tv/video/psihologija-postizhenie-istiny-anons конкретные вопросы психологии человека с позиции исконных Знаний о человеке, о его двойственной природе.

Источник: https://allatra.tv/video/psihologija-postizhenie-istiny-anons Причинение добра. Психология. Постижение Истины Образ «хорошего» человека. Психология. Постижение Истины Упадок сил или обман сознания. Психология. Постижение Истины Разрыв в отношениях. Причина в тебе? Психология. Постижение Истины   Передачи из цикла «Психология. Постижение Истины»    

Рассвет

Рассвет

 

Отец Сергий. О пути к Богу, Святом Духе и своих взглядах на жизнь

Содержание:
00:00 #АЛЛАТРА ТВ в гостях у Отца Сергия, настоятеля церкви святителя Спиридона Тримифунтского
00:36  Человек создан по образу и подобию Божьему. Что это значит? Чем отличается человек от других существ? И при чем тут наука?
06:37  Как отец Сергий пришёл в #христианство. Духовные поиски.
09:15  И дал #Бог человеку дыхание жизни. О чем эти строки?
12:50  Какие вещи в традиционных религиозных культурах являются вторичными и почему?
13:40  В чем смысл жизни человека?
15:35  Что такое Душа?
17:00 Понятие истинной любви в христианстве и других религиях. Диалог о Боге. Диалог с Богом.
23:47  С чего начать постигать непостижимое? Путь любви божией - как это на практике?
27:52  Путь к Богу - это не напряг, это не борьба...
28:22  Что значит понятие «Святой дух» в христианстве?
37:00  Стяжание духа святого - цель и средства?
41:04  Что главное в семейных отношениях?
47:26  «Обожение» в христианстве.
51:50  Истинно верующий человек или истинный человек? В чем есть разница и кто этот человек?
53:35  Что объединяет верующих людей разных религий?
55:50  Религия - область частной жизни. И почему христианство не должно быть связано с государством и политикой?
57:38  О важности внимания человека и роли в его спасении.
01:02:05 Когда придёт Утешитель? Что об этом сказано в христианстве? И почему «Новый Завет» в каждом из нас?
01:07:07  Доступен человеку путь к Богу без посредников?
01:11:51  А свою ли жизнь я проживаю?
01:17:10  Пожелание от отца Сергия каждому человеку.   В начале передачи отец Сергий говорит о том, как пришёл в христианство и Духовных поисках. Более полный рассказ об этом я нашла в статье Иерей Сергий Ситников. Мой путь к вере и Богу, опубликованной 2 года назад. Как было бы замечательно, если бы было больше таких священнослужителей, как Сергей Игоревич Ситников. Это второе интервью  Сергея Игоревича Ситникова на "АллатРа-ТВ" . Первое интервью:    

Рассвет

Рассвет

 

Борето и Русан

Познавате ли кокаиновия крал Русан Бориславов от Скравена? Двойник на Борето Русанов от Свищов. Идея за сюжет на комедия. В един и същи ден в един и същи час един духовен регресор и един регресиращ наркокрал се озовават на една и съща улица в София. Акция на ГДБОП по погрешка завърша с арест на Русанов, чиито документи минути по - рано са откраднати от джебчийка от кардарашите. Русанов безуспешно се опитва да убеди маскираните ченгета, че не е този, за когото го мислят.  В това време истинският престъпник е успял да се скрие и от медиите научава какво се е случило. Успява да си извади фалшива л.к. на името на Русанов и стига до там, че да започва да провежда регресии на негово място, докато истинският Русанов е в ареста. За пред публиката във Фейсбук Русан Бориславов лъже, че профилът му е бил хакнат и затова си е направил нов. Злият Русан решава да организира семейна вечеря с близките на Борислав. Учителя се явява на сън на Борето и му съобщава намерението на заелия мястото му. Русанов се страхува за дъщерите си и търси начин да избяга от затвора, за да влезе в челен сблъсък със злия си двойник, който се оказва негов близнак, с когото са ги разделили като бебета. Русан Бориславов не си прави труда да учи регресивна хипноза и действа по бързата процедура - с кока в чая. Регресиите му дават забележителни резултати, хората го боготворят. На никой не му идва и на ум, че той не е този за когото се представя. Който е бил веднъж при Русан изпитва непреодолимо желание да се връща отново и отново, въпреки удвояването на таксата. В това време за зла беда, в затвора в който е Борислав Русанов за пореден път попадат и двама врагове на Русан Бориславов... Навремето той ги е преебал яко във връзка с една сделка и сега и те искат да го прецакат... Освен ако не успее да нареди плащане на 1 милион евро на техни хора отвън до 72 часа. Пари, с които да раздават подкупи и да излязат чисти като сълзите на момата кандидат-кметица от Момин проход. Небето не може да позволи да падне и косъм от главата на неговия човек, Господ не ще позволи подобно кощунство. Той изпраща на Земята архангел Михаил, който се вселява в тялото на кокошкаря Амет Мустафа Айдънов и налива в него чутовна сила в името на спасението Русаново. Амет-Михаил става сянка на Борислав, бие всеки, който се осмели да посегне на регресиониста и му помага в плана за бягство и за борба за истината.

Кон Круз

Кон Круз

 

Древний знак АллатРа: сакральный смысл и роль в жизни человечества | Калейдоскоп фактов. Выпуск 6

Калейдоскоп фактов #6. Серия 1 – https://allatra.tv/video/znak-allatra-dukhovnyy-simvol-chelovechestva с текстом передачи Древний знак «АллатРа». Информация, ставшая предметом исследования О чём мечтали пророки Знак АллатРа в зороастризме Изначальное значение слова «АллатРа». Исследование Лерда Скрентона Знак «АллатРа» в Аравии и на Ближнем Востоке в доисламские времена Передача духовных знаний в исламе с помощью древних знаков и символов Знак «АллатРа» в исламе Выводы
Источник: https://allatra.tv/video/znak-allatra-dukhovnyy-simvol-chelovechestva Древний знак «АллатРа». Информация, ставшая предметом исследования О чём мечтали пророки Знак АллатРа в зороастризме Изначальное значение слова «АллатРа». Исследование Лерда Скрентона Знак «АллатРа» в Аравии и на Ближнем Востоке в доисламские времена Передача духовных знаний в исламе с помощью древних знаков и символов Знак «АллатРа» в исламе Выводы

Источник: https://allatra.tv/video/znak-allatra-dukhovnyy-simvol-chelovechestva Древний знак «АллатРа». Информация, ставшая предметом исследования О чём мечтали пророки Знак АллатРа в зороастризме Изначальное значение слова «АллатРа». Исследование Лерда Скрентона Знак «АллатРа» в Аравии и на Ближнем Востоке в доисламские времена Передача духовных знаний в исламе с помощью древних знаков и символов Знак «АллатРа» в исламе Выводы

Источник: https://allatra.tv/video/znak-allatra-dukhovnyy-simvol-chelovechestva Древний знак «АллатРа». Информация, ставшая предметом исследования О чём мечтали пророки Знак АллатРа в зороастризме Изначальное значение слова «АллатРа». Исследование Лерда Скрентона Знак «АллатРа» в Аравии и на Ближнем Востоке в доисламские времена Передача духовных знаний в исламе с помощью древних знаков и символов Знак «АллатРа» в исламе Выводы

Источник: https://allatra.tv/video/znak-allatra-dukhovnyy-simvol-chelovechestva    

Рассвет

Рассвет

 

Нито в Израил (кратки цитати )

„Нито в Израиля съм намерил толкова вяра.“ В едно отношение вярата е едно указание, една възможност, един вътрешен принцип на човешкия ум, един велик подтик. Изобщо, вярата борави с неща, които не знаем, които ще знаем в бъдеще. Ти вярваш в неща, които не си виждал. Разправят ти за неща, които не си виждал, но ти вярваш. Разправят ти за онзи свят, който не си виждал, но вярваш. Разправят ти, как живеят съществата от онзи свят и ти вярваш. Или ти разправят за Англия, за Америка, за Германия, за Франция, за Русия, за Китай и Япония, и макар да не си ходил там, ти вярваш. Изобщо, вярата се отнася до неща, които нито си видял, нито си чул, но като ти разправят тия неща, ти вярваш. Следователно в едно отношение можем да кажем, че няма нещо в света, за което, като ти разправят да не е вярно. Всяко нещо е вярно, докато вярваш, а невярно – докато не вярваш. Някой казва: „Аз не вярвам в нещата, които не виждам.“ Щом ги виждаш, ти няма защо да вярваш в тях. Щом виждаш нещо, то е вече факт. В политическия живот има неща дефактум и деюре. Политиците разбират и тия неща. За тях дефактум и деюре е едно и също нещо. Разликата е само в това, дали владееш нещо или не го владееш още. Като владееш нещо, то е дефактум. Докато още не го владееш, то е деюре. И в природата има неща, които са дефактум, но още не са деюре. В това отношение вярата е един обширен, един безпределен свят в своите размери. Той е един извънредно голям вят. Колко е голям не може да е каже. Но ще кажете: „Как е възможно да съществува такъв безпределен вят?“ Казвате: „Ти уверен ли и в съществуването на този вят или не си уверен?“ Уверен съм. Не може да се вярва в неща, които не съществуват. Лъжливите неща, които хората са създали в света, са ги създали от реалните неща. Идолопоклонството, запример, съществува от реалността на Бога. От там произлиза то. Като не можаха да видят Бога, да Го познаят, хората си казаха: „Да Го направим във вид на някакъв образ, да видим какъв е в дефактум.“ Те още не са Го видели деюре, но дефактум Го видяха във вид на различни идоли. Това сега е встъпление, предисловие за някакво съчинение. И тъй, човек първо трябва да има вяра, а вярата е свързана с човешкия ум. Вярата е една широка област, в която човешкият ум може да функционира. Вярата подразбира невидими неща, но нашият свят дължи своето съществуване именно на тия невидими неща. Невидимото е далечно нещо, но това далечното има известно верую. В живота вярата играе важна роля. Това, в което човек вярва, всякога става. Дали ще стане в положителен или в отрицателен смисъл, но ще стане............................................................. Казвам: Съвременните хора се нуждаят от положителна вяра. В какво да е вярвайте, но вярвайте в нещо. Не се смущавайте, че някой може да ви излъже. И като ви излъже, пак, щом сте с вяра, това е за ваше добро. .............  нещата не трябва да ги подценяваме, нито да ги надценяваме. Ако почнете да разбирате правилно живота, той ще се подобри за вас. Днес хората се делят на вярващи и невярващи. Хората на вярата си мязат. Не е въпрос, коя вяра е най-добра. Който се е опитал да определи истинската вяра, той всякога е бил на крив път. Коя вяра е истинска? Истинската вяра ще се определи само тогава, когато човек влезе в невидимия свят. Може би, когато се свърши света, човек ще познае коя вяра е истинска. Може ли студентът или ученикът, докато учи да каже за учителя или за професора си, колко е учен? След като свърши студентът и започне да се занимава отделно с науката, само тогава той може да знае, доколко това, което професорът му е преподавал е вярно и доколко професорът му е бил учен.  Някой иска да знае, какво нещо е истината. И това не е лесно. Днес човек най-малко изучава реалността на нещата. Каквото днес изучаваме, ние изучаваме факти от миналото. Растенията, които изучаваме, животните, които изучаваме, небесните тела, които астрономите изучават, всичко това са факти от миналото. Има звезди, светлината на които дохожда до земята едва след милион години. Тъй щото, светлината, която днес виждаме от тях, не е сегашната им светлина. Това е светлината, която те са изпуснали преди милион години и едва днес пристига до нас. Какво е днешното им състояние, не знаем. Какво ще е бъдещото им състояние и това не ни е известно. Ние едва сега изучаваме миналото, не сме дошли още до настоящето. Тогава в какво седи реалния живот? Реалният живот седи в това, което човек във всеки даден момент мисли и чувства. Реалният живот седи в съгласуването на човешката мисъл с всички мислещи същества. Реалният живот на човека седи в съгласуване на неговите чувства с всички живи същества, които чувстват в този момент. Това наричаме ние реален, настоящ живот. Има нещо в човека, което м, показва, какво е настоящето. Това, което наричат интуиция, не е нищо друго, освен онова непосредствено схващане в него на това, кое е настояще и кое минало и бъдеще. Щом схване момента изведнъж, това е настояще. Ако изучава нещата, това е вече минало. Това, което човек схваща с интуицията си или с Божествения си ум, то е настояще. Следователно, всеки човек трябва да обърне внимание на своята интуиция. Човек трябва да обърне внимание на своята интуиция. По какво се отличава интуицията? Интуицията или Божественото чувство в човека се отличава по това, че всяка мисъл, която иде от интуицията не провежда никакво раздвояване нито в ума, нито в сърцето, нито в съзнанието на човека. В интуицията има единство на нещата.................................................. Миналото принадлежи на онези същества, които са изостанали. Бъдещето – на онези, които са напреднали, а настоящето – това представя ония прояви, които всеки момент стават в нашето съзнание. Това е Божественото, което регулира всички неща. За човека е необходимо и миналото и бъдещето. От миналото човек се ползва, от бъдещето се вдъхновява, а от настоящето той придобива импулс да работи........................................  Цялата природа представя един Божествен организъм, в който човек се движи. Благодарение на този общ, велик организъм човек е намерил своето място, в което може да се движи и живее. Ако един ден природата престане да се движи, да живее и да се проявява така, както днес се проявява и ние заедно с нея ще престанем да се движим, да живеем и да се проявяваме. Тъй щото, ние живеем благодарение на природата. Искаме ли и в бъдеще нашият живот да се продължи, трябва да изучаваме законите на природата. Животът на съвременните хора се съкращава благодарение на това, че те не спазват нейните закони и влизат в стълкновение с нея. Обаче, природата силно вярва, че един ден грешните хора, ще станат добри. Казвате за някого, че от него няма да излезе човек. Природата казва: „Човек ще стане от него. Ето, виждате ли този бръмбар? Един ден и от него ще стане човек.“ Като види някой червей, природата казва „И от него човек ще стане.“ Тя вярва в това. Защо? Защото знае предназначението на всяко живо същество. .......................................................  Не, докато няма вяра в себе си, човек не може да прогресира. Когато вярата на хората се намалява и прогресът спира. Когато вярата се увеличава, развитието върви добре и въпросите се решават правилно. Всички болести в света се дължат на безверието на човечеството. Преди всичко, хората не вярват, че могат да живеят добре. Ако кажеш на днешните хора, че може да се живее без лъжа, те не вярват. Ако им кажеш, че за предпочитане е да се пие топла вода, те питат, не може ли да се пие студена вода. И студена вода може да се пие, и червено вино може да се пие, но от студената вода и от червеното винце се явяват нежелателни последствия. Като пиеш червено винце, после ще почнеш да поетизираш: „По плета се скитам и за тебе питам.“ И червеното има своето място, но къде? В организма, като кръв. Благодарение на винцето, което циркулира в нашия организъм, ние живеем. Казвате, че без винце не може да се живее. Съгласен съм и аз. Не можем да живеем без онова винце, което циркулира в нашия организъм. Това вино циркулира и в млекопитаещите. Но онзи, който не може да създаде в себе си това естествено винце, той търси виното отвън някъде. „Ама ти пиеш ли?“ „Пия, как не.“ Ако ме боднеш, червено вино ще излезе от мен. Казвам: Изучавайте природата! Научете се да цените онези възможности, които Бог ви е дал. Възможностите, това е силата на човека. Това е нещо вътрешно, духовно в него, свързано с него. Понякога, като не разбира какво представляват възможностите и не възможностите, човек се натъква на ред противоречия. Чувственият живот на човека се обуславя от възможностите, а външният живот се обуславя от условията. Вътрешните възможности правят човека идеалист, духовен и той започва да разсъждава отвлечено. А външните условия правят човека материалист. Следователно когато материализмът вземе надмощие над идеализма, ражда се материалното, т. е външните условия се проявяват над вътрешните възможности. Щом дойде материализмът в света, хората казват, че само материалното съществува като нещо реално. Това е една крайност. Други пък казват, че само духовното е реално. Това е друга крайност. Физическият свят е резултат от духовния, който е разумен свят. Човек е резултат на Божествената деятелност. Като погледне тялото си, човек познава какво нещо е любовта, която го е създала. Има нещо Божествено в човека. На онези от вас, които не искат много да мислят, които са станали големи скептици, които не вярват много, нека си турят ръката на веждата, отстрана и започнат да мислят, какво е вложил Господ във вашия организъм, във вашата черупка. Какво е било намерението на Бога, когато е създавал човека с всичките подробности на неговото тяло, измерени с най-точни математически и геометрически мерки? Няколко дни наред си задавайте този въпрос и каквато мисъл мине през ума ви, запишете си я. Казвате: „Защо трябва да туря ръката си на веждата отстрана?“ Веждите представят радиоприемници, каквито камъчета има в радиоапаратите. И служат като приемници. Щом отворите бутоните на радиото, лампите веднага светват. След две-три минути чувате да се говори, пее или свири. Такова нещо представят и космите на човека. Турите ли ръката си над веждата, вие се свързвате с някаква станция. Няма да мине много време и вие ще получите някакъв отговор................................................................... Казвам: Съвременните хора трябва да се научат да мислят, да чувстват и да постъпват правилно. Човек живее колективно, тъй щото никой не може да прави каквото иска безразборно. Щастието на човека зависи от това да съзнава, че не живее сам и че носи и своя и обща отговорност. Ние не можем да постъпваме както искаме, защото моята постъпка засяга живота на другите, както и постъпките на другите засягат моя живот Ето защо всички хора трябва да живеят добре, за да им бъде добре. Всеки народ трябва да живее добре, за да бъде добре и на индивида. И всеки индивид трябва да живее добре, за да бъде добре и на народите. Същият закон се отнася и до Христа. Ако ние живеем добре, ще бъде добре и на Христа. Ако ние живеем зле, ще бъде зле и на Христа. Мислите ли, че този спор, който става в християнските народи и това разделение между религиите е добре за Христа? Това не се отразява ни най-малко добре на Христа. Трябва ли досега още хората да спорят по въпроса, кое верую е по-право? Всички спорове показват, че Христовото учение още не е толкова ясно...................................... В това отношение съвременните хора представят песъчлива почва, в която Христос не може още да дойде. Всяка почва трябва да се подобри. Следователно, ако в нашите умове и сърца не могат да растат здрави мисли и чувства, нас не ни очаква добро бъдеще. А бъдещето на човека седи в неговите добри мисли и чувства. Нашите мозъци, сърца и тела представят нивите, в които ще се садят добрите мисли и чувства. Следователно, ако в нашите мозъци не могат да растат възвишени мисли, ако в нашите сърца не могат да растат благородни чувства и ако в нашите тела не могат да растат добри постъпки, защо ще дойде Христос на земята? Да се натъкне на човешкото подозрение и съмнение ли?

„Кажи само реч и ще бъде!“ Христос казва: „И в Израил не съм намерил толкова вяра.“ На вас казвам: Турете ръка на веждите си и кажете: „Господи, кажи само реч и каквото кажеш, ще го направя.“ И каквото ви се каже, направете го. Но не казвайте: „Господи, да не кажеш нещо, което не мога да го направя.“ Ще туриш ръка на веждите и каквото Господ ти каже, направи го, без да туряш от своя страна никакви клаузи. Бог не може да ти каже нещо, което не можеш да направиш. Като направиш това, което ти се каже, ти ще имаш една опитност, в която ще влезе нова светлина, ново чувство, нова мисъл, ново разбиране. При това положение светлината и топлината ти ще се повишат и ти ще почувстваш едно просветление на ума. И това, което дотогава те е измъчвало, ще излезе от душата ти. Това не значи, че изведнъж ще станеш светия, но ще почувстваш голяма свобода в себе си. Когато една мъчнотия ме нападне, ето как аз решавам въпроса: турям пръста си на веждата и слушам, какво ще ми се каже. Лесно се разрешава всяка мъчнотия, но когато човек знае, какво му се говори. И като му се каже нещо, той трябва да го направи. Когато човек може да управлява ципицата на своето гърло, той може лесно да пее, да говори. Когато художникът може да управлява ръката си, той лесно може да прави красиви линии.

Та казвам: Всичко зависи от нашите очи, от нашите уши, от нашата уста, от нашите ръце и крака. Всичко е в нашето тяло. Всичкото знание е вложено в нашето тяло: главно на две места – в нашия ум и в нашето сърце. Като знаете това, не подценявайте цената на вашето тяло. Не подценявайте цената на вашия ум. Не подценявайте цената на вашето сърце. Това не се отнася само до вас, но не подценявайте и вашите братя и сестри. Отдавайте си взаимно уважение и почитание. Почитайте се едни други с любов. Почитайте ума, сърцето и тялото на вашите ближни. Поставете това правило в живота си да ви послужи при вашето самовъзпитание. Ако всички хора, светски и религиозни, приложат това правило в живота си, всичко в света ще тръгне напред.

Вярата е за постижение на моя ум, на всички блага, които Бог ми е дал.

Благословен Господ Бог наш.                                        http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=2574  
 

ЕДИНОЕ ЗЕРНО | Любовь. Ангел в Человеке | Фильм второй. Часть 2

Как стать ангелом? Кто должен доминировать в человеке? Как развить в себе духовное начало? Как обрести жизнь вечную? Для ответа на эти вопросы есть универсальный ключ — Любовь! Международный социальный опрос, проведённый участниками проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», однозначно отразил мнение о том, что в человеке, так же как и в обществе в целом, несмотря на дуальность человека, должно доминировать именно духовное начало. Представители всех возрастов и социальных статусов сошлись в убеждении, что любовь должна быть в основе всех человеческих отношений. Это чувство очень сложно передать словами. Но люди всего мира всё же находят слова, чтобы выразить свои понимания Любви. Ведь это: энергия, которая создала всё и продолжает создавать сейчас духовное чувство, не имеющее отношения к материальному счастье от того, что другой человек счастлив доброта милосердие внутренняя чистота бескорыстная помощь забота о других людях единение понимание и принятие любой ситуации без собственного отношения к ней оставаться Человеком в любой ситуации бесконечное счастье ключ к объединению всех людей в мире   ЕДИНОЕ ЗЕРНО - Фундаментальный социальный исследовательский проект Международного общественного движения «АЛЛАТРА» https://edinoezerno.allatra.org Книгу "Единое зерно" можно скачать на  https://allatra.tv/book/edinoe-zerno «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. Часть первая. ВЫБОР» «Единое зерно I Жизнь. Любовь, дарующая Свободу I Фильм второй. Часть 1» В ходе исследования участники проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» обнаружили, что во всех религиях и культурах есть упоминание о двойственной природе человека. С давних времён известно, что человек имеет две составляющие: духовную (кем на самом деле является каждый из нас) звериную (эгоистичную) Духовное начало в человеке можно назвать Ангелом, Дживой, Атманом, Душой, Личностью. Животная природа также имеет названия: зверь, дэвы, нафс, сатана. Она проявляется в мыслях, сомнениях, разговорах в голове. Только тогда, когда мы действительно поймём, что зверь говорит с нами, пытается манипулировать нами, мы сможем понять, что существует и другое. Ведь зверь отвлекает нас от нашей главной задачи — духовного развития! В зависимости от того, какой из этих составляющих человек отдаёт приоритет, то в нём и доминирует так же, как и в обществе в целом.

Источник: https://allatra.tv/video/edinoe-zerno-lyubov-angel-v-cheloveke-film-vtoroy-chast-2 В ходе исследования участники проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» обнаружили, что во всех религиях и культурах есть упоминание о двойственной природе человека. С давних времён известно, что человек имеет две составляющие: духовную (кем на самом деле является каждый из нас) звериную (эгоистичную) Духовное начало в человеке можно назвать Ангелом, Дживой, Атманом, Душой, Личностью. Животная природа также имеет названия: зверь, дэвы, нафс, сатана. Она проявляется в мыслях, сомнениях, разговорах в голове. Только тогда, когда мы действительно поймём, что зверь говорит с нами, пытается манипулировать нами, мы сможем понять, что существует и другое. Ведь зверь отвлекает нас от нашей главной задачи — духовного развития! В зависимости от того, какой из этих составляющих человек отдаёт приоритет, то в нём и доминирует так же, как и в обществе в целом.

Источник: https://allatra.tv/video/edinoe-zerno-lyubov-angel-v-cheloveke-film-vtoroy-chast-2 В ходе исследования участники проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» обнаружили, что во всех религиях и культурах есть упоминание о двойственной природе человека. С давних времён известно, что человек имеет две составляющие: духовную (кем на самом деле является каждый из нас) звериную (эгоистичную) Духовное начало в человеке можно назвать Ангелом, Дживой, Атманом, Душой, Личностью. Животная природа также имеет названия: зверь, дэвы, нафс, сатана. Она проявляется в мыслях, сомнениях, разговорах в голове. Только тогда, когда мы действительно поймём, что зверь говорит с нами, пытается манипулировать нами, мы сможем понять, что существует и другое. Ведь зверь отвлекает нас от нашей главной задачи — духовного развития! В зависимости от того, какой из этих составляющих человек отдаёт приоритет, то в нём и доминирует так же, как и в обществе в целом.

Источник: https://allatra.tv/video/edinoe-zerno-lyubov-angel-v-cheloveke-film-vtoroy-chast-2

Рассвет

Рассвет

×