Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • постове
    4
  • коментара
    9
  • прегледа
    10845

За този блог

За общото благо

Entries in this blog

 

Последният час на Мойсей

СМЪРТТА НА МОИСЕЙ Когато Мойсей отвежда своя народ пред Ханаанската земя, той знае, че мисията му вече е изпълнена. Какво представлява Иеве-Елохим за Синайския ясновидец? Това е Божията промисъл, видяна изцяло, във всички сфери на вселената, и осъществена на видимата земя с прозрението за небесната йерархия и за вечната истина. Не, той ненапразно бе съзерцавал лицето на Вечния, което се отразява във всички светове. Книгата е в кивота и кивотът се пази от един силен народ, жив храм на Бога. Вярата в единствения Бог е възцарена на земята, името на Иеве блести с огнени букви в съзнанието на Израел, вековете могат да заливат с вълните си непостоянната и изменчива душа на човечеството, но те никога вече няма да заличат в нея името на Вечния. Мойсей разбира всичко това и затова призовава Ангела на смъртта. Пророкът полага ръцете си върху своя наследник Исус Навин пред Скинията, за да проникне в него Духът на Бога, после благославя цялото човечество чрез дванайсетте племена на Израел и се изкачва в планината Нево, придружен само от Исус и от двама левити. Аарон вече се е "прибрал при бащите си", пророчицата Мария също го е последвала. Редът е на Мойсей. Какви мисли бушуват в ума на сто и двайсет годишния пророк, когато се оттегля в голямата планина на Елохим и очите му вече не виждат лагера на израилтяните? Какво изпитва той, оглеждайки Обетованата земя от Галаад до Йерихон - града на палмите? Един истински поет (Алфред дьо Вини) предава неговото душевно състояние с възклицанието: "О, Господи, живях могъщ и уединен, Позволи ми да заспя в сън земен." Тези хубави стихове разкриват душата на Мойсей по-добре, отколкото коментарите на стотици теолози. Тази душа прилича на голямата пирамида в Гиза - огромна, гола и затворена, тя крие велики тайни и в средата й лежи саркофаг, наричан "саркофаг на възкресението" от посветените в тайните. Оттам през дълъг коридор се вижда полярната звезда. Така и неуловимият дух на Мойсей вижда от своя център крайната цел на нещата. Да, всички силни хора изпитват онова чувство на уединеност, което създава величието, но Мойсей е по-усамотен от другите, защото неговият принцип е по-абсолютен, по-съзерцателен. Неговият Бог е предимно мъжкият Принцип, чистият Дух. За да го всади в ума на хората, той обявява война на женския принцип, на богинята Природа, на Хеве(Ева), вечната жена, която живее в душата на земята и в сърцето на мъжа. Той е принуден непрестанно и безпощадно да се бори с нея, но не за да я унищожи, а за да я подчини и обуздае. Тогава няма нищо удивително в това, че Природата и Жената, свързани в тайно съглашение, треперят пред него? Нищо удивително няма в това, че те се радват на неговото заминаване, очаквайки с трепет времето, когато сянката на Мойсей няма да хвърля върху тях предчувствието за смърт, за да възвърнат силата си? Несъмнено такива са мислите на ясновидеца, когато се изкачва по пустата планина Нево. Хората не могат да го обичат, защото той обича само Бога. Дали делото му ще пребъде? Дали народът му ще остане верен на своята мисия? О съдбовна проницателност на умиращия, трагична дарба на пророка, която в последния миг повдига всички завеси! Колкото духът на Мойсей се издига над земята, толкова по-ясно вижда той ужасяващото бъдеще: той вижда измяната на Израел, вижда анархията да набира сили, вижда царете да заместват съдиите и да оскверняват Божия храм; вижда книгата си неразбрана, а мисълта си - изопачавана и унизена от невежи и лицемерни свещеници; вижда вероотстъпничеството на царете, вижда прелюбодеянието на Юдея с идолопоклонническите народи; вижда задушено свещеното и чисто учение, прогонени и преследвани пророците, обладаващи живото слово. Седнал в една пещера на планината Нево, Мойсей вижда всичко това. Но смъртта простира крилото си над него и полага студената си ръка на сърцето му. Тогава това лъвско сърце се опитва още веднъж да прореве, възбудено от народа на Израел. Мойсей призовава отмъщението на Елохим върху народа на Юда. Той вдига отмалялата си ръка и Исус и левитите, стоящи край него, със страх чуват думите на умиращия пророк: - Израел измени на своя Бог и нека бъде разпръснат по четирите ветрове на небето! Ужасени, левитите и Исус виждат учителя си безжизнен. Последната му дума е проклятие. Дали с нея е изпуснал и последния си дъх? Но Мойсей отваря очи за последен път и казва: - Върнете се при Израел. Защото Господ ми каза: "Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, какъвто си ти, ще вложа думите Си в устата Му, и Той ще им говори всичко, що Му Аз заповядам; а който не послуша думите Ми, които Оня Пророк ще говори от Мое име, от него ще диря сметка*/*Второзаконие, 18: 18 - 19./. След тези пророчески думи Мойсей издъхва. Слънчевият Ангел с огнения меч, който пръв се появява пред него на Синайската планина, вече го чака. Той го издига към просторните обятия на небесната Изида, към вълните на Светлината, която е Съпругата на Бога. Далеч от земните светове, те летят сред сонмове души с все по-силен блясък. Най-после Ангелът Господен му показва Дух с магическа красота и с небесна кротост, толкова лъчезарен и така сияен в светлината си, че пред нея Мойсеевата светлина е само сянка. Този Дух носи не меча на наказанието, а палмата на саможертвата и на победата. Мойсей разбира, че този Дух ще довърши неговото дело и ще обърне хората към небесния им Баща чрез могъществото на Вечната Жена, чрез божествената благодат и чрез пълната и съвършена Любов. И законодателят пада на колене пред Изкупителя - Мойсей се покланя на Исус Христос.

ivail

ivail

 

Исус изобличава жестокостта към животните и сребролюбието

Исус изобличава жестокостта към животните. Осъжда сребролюбието и лицемерието. 1. И стана така, че Господ си тръгна от града и отиде в планините с учениците. И те дойдоха при планина, чиито пътеки бяха стръмни, и там те срещнаха един човек с натоварен кон. 2. Но животното бе паднало на земята, защото беше претоварено, и човека го удряше, докато почна да тече кръв от раните. Исус отиде при него и му каза: Сине на жестокостта, защо биеш коня си? Не виждаш ли, че е прекалено слаб за този товар, и не знаеш ли, че той страда? 3. Но човекът отговори и каза: Тебе какво те интересува това? Аз да мога да го удрям толкова, колкото ми е угодно, защото той е моя собственост, купил съм го за много пари. Попитай тези, които са с тебе, защото те знаят за това и са мои познати. 4. И някои от учениците отговориха: Да, Господи, така е както той казва, ние видяхме, когато той го купи. И Господ каза отново: Нима не го виждате как кърви, и не чувате ли как ридае и стене? Но те отговориха: Не, Господи, не чуваме, риданието и стенанието му. 5. И Господ се наскърби и каза: Горко на вас, заради притъпеноста на сърцата ви, не чувате как той стене и вика към небесния Творец за милост, но три пъти горко на онзи, срещу когото вика и ридае в своята болка. 6. И Исус излезе напред и го докосна, а конят се изправи, и раните му бяха излекувани. Но на човека, Той каза: Иди сега по пътя си и отсега нататък не удряй повече животното, ако ти също желаеш да намериш милост. 7. И виждайки това хората Го наобиколиха, и Исус рече на учениците Си: Заради болните - Аз съм болен, заради гладните - Аз съм гладен, заради жадните - Аз съм жаден. 8. Аз съм дошъл да сложа край на жертвоприношенията, и на кръвните обреди и празненства, и ако вие не престанете даряването и яденето на плът и кръв, гнева на Бога не ще се оттегли от вас, както дойде върху бащите ви в пустинята, които се полакомиха за плът, и ядоха със задоволство, и се изпълниха с гнилост, и чумата ги погълна. 9. И Аз ви казвам, че дори да сте събрани в лоното Ми, ако не спазвате заповедите Ми, Аз ще ви отхвърля. Защото, ако не спазвате по-малките откровения, кой ще ви открие по-големите. 10. Този, който в най-малкото е предан, е предан и в по-голямото, и онзи, който е несправедлив в най-малкото, е несправедлив и в голямото. 11. И ако не сте праведни обградени от мамона на неправдата, кой ще ви повери истинското богатство? И ако вие не сте били праведни в това, което е на друг, който ще ви даде това, което е ваше? 12. Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Вие не можете да служите и на Бога и на мамона (сребролюбието, властолюбието, лицемерието). А фарисеите, които бяха сребролюбци, чуха всички тия неща, и Му се присмиваха. 13. И Той им рече: Вие сте, които се преструвате на праведни пред човеците, но Бог познава сърцата ви: Защото това, което е много почитано сред хората, е мерзост пред Бога. 14. Законът и пророците бяха до Йоан; от тогава се проповядва Божието царство, и всеки се стреми към него. Но е по-лесно небето и земята да преминат, отколкото една глава от закона да не се изпълни. 15. После дойдоха някои жени с децата си при Него, които все още ги кърмеха, за да ги благослови; И някои каза: Защо досаждате на Учителя? 16. Но Исус ги смъмри, и каза: От такива ще излязат тези, които още изповядват Мене пред човеците. И Той взе децата в ръцете си и ги благослови. 2-6. Този трогателен инцидент е намерен също и в един много древен коптски фрагмент от живота на Исус - други случки от подобен характер, има и на други места в това Евангелие, показвайки как Той, Божественият Спасител на света, разглежда малтретирането на "низшите" животни като тежък грях. 12 . - Божествената Любов на Исус към всички Божии създания е навсякъде видна в това Евангелие. Учението Му, че целият живот е едно, е потвърдено и от истинската съвременна наука - материалната и окултната такива.

ivail

ivail

 

Исус праща Четирите по дванадесет

Исус праща Четирите по дванадесет 1. И Исус отиде в планината да се моли. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт срещу нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква зараза. Това са имената на дванадесетте апостоли, които бяха избрани за дванадесетте племена на Израел: 2. Петър, наречен Кифа - за племето на Рувим; Яков Зеведеев - за Нефталимовото племе; Тома, наречен Близнака - за Завулоновото племе; Матей, наречен Леви за племето на Гад; Иоан - за племето на Ефрем; Симон Зилот - за Исахаровото племе; 3. Андрей - за племето на Иосиф; Натанаил - за Симеоновото племе; Тадей - за племето Завулоновото; Яков Алфеев - за племето на Вениамин; Юда - за племето на Дан, Филип - за Асировото племе. И Юда Искариотски - Левит, който Го предаде, бе също сред тях (но той не беше от тях). И Матий и Варсава, бяха също там. 4. Тогава Той призова по същия начин още дванадесет други да бъдат пророци, човеци на Светлината, за да бъдат с апостолите, и им разкри скритите неща на Бога. И техните имена са Хермес, Аристобул, Селений, Нерей, Аполо, Варсава, Андроник, Луций, Апелес, Закхей, Урбаний и Климент. И тогава Той избра и други дванадесет, които да бъдат Евангелисти, и още дванадесет, които да бъдат Пастори. Тези Четири по Дванадесет Той призовава, за да ги изпрати при дванадесетте племена на Израел, до всяко едно по четирима - по един от всяка от четирите дузини. 5. И те стояха около Учителят, облечени в бели ленени дрехи, призвани да бъдат святото свещеничество Богу за служене на дванадесетте племена, към които да бъдат изпратени. 6. Тези четири по Дванадесет Исус изпрати и им заръча, казвайки: Желая да бъдете моите Дванадесет апостола с другарите си, за свидетелство в Израел. Идете в градовете на Израел и при изгубените овце от Израилевия дом. И като отивате, проповядвайте, казвайки, Царството Небесно е близо. Както Аз ви кръстих във вода, така кръщавайте и вие, тези които вярват. 7. Помазвайте и лекувайте болните, прокажените очиствайте, мъртвите възкресявайте, освобождавайте от бесове, даром сте приели - даром давайте. Не взимайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си. Нито торба за път, нито две ризи, нито обувки, нито тояги, защото работникът заслужава своята прехрана. И да ядете това, което се слага пред вас, но до това, от което е отнет живота не се докосвайте - то не ви е позволено. 8. И в кой да било град или село, като влезете, разузнайте кой е праведен, и при него оставайте докато тръгнете отново. И когато влизате в дом, поздравявайте. Ако домът е достоен, мирът ви нека дойде на него, но ако не е достоен, мирът ви нека се върне към вас. 9. Бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Бъдете невинни и непорочни. Човешкият Син не идва да унищожава, но да спасява; нито да отнема живот, но за да даде живот на тялото и душата. 10. И не се бойте от тези, които убиват тялото, но не са в състояние да убият душата, а по-скоро бойте се от оногова, който е в състояние да унищожи и душата и тялото в Геената(буквално Изчезването, място на вечната смърт (не е вечен живот в страдания)). 11. Две врабчета не се ли продават за един асарий? и нито едно от тях няма да падне на земята без разрешение на Всевишния. Да, дори космите на главите ви са преброени. Не се страхувайте, защото ако Бог се грижи за врабчетата, няма ли Той и за вас да се грижи! 12. Достатъчно е за учениците, да бъдат като учителя си, и слугите като техния господар. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул(господаря на злото, буквално - господаря на мухите), могат ли с по-голямо име да нарекат служителите му? Затова, не се бойте от тях, защото няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, или тайно, което да не се узнае. 13. Което ви казвам в тъмнина, ще говорите в светлина, когато му дойде времето; и което чуете на ухо, това ​​проповядвайте от покривите на къщите. Затова, които да изповядват истината пред човеците, тях Аз ще призная пред Родителя ми, Който е на небесата. Но всички, които отричат истината пред хората, от тях Аз ще се отрека пред Родителя ми, Който е на небесата. 14. Истина ви казвам, Аз дойдох да поставя мир на земята, но когато говоря, ето следва, меч. Аз дойдох да обединявам, но, ето, човек ще е в разрез с баща си, и дъщеря с майка си, и снаха със свекърва си. И неприятели на човека ще са от неговото му семейство. Неправедните не могат да се сприятеляват с Праведните. 15. Тези, които не вземат своя кръст и вървят след Мене, не са достойни за Мене. Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгубва живота си заради Мене, ще го намери. 3 . -Юда Искариотски тук се нарича левитин. Това може би е символ на факта, че остарялото свещеничеството е било озлобен враг на Исус, Неговите пророци и свещеници - на новата християнска организация. 2-5. Тук имаме подробности като един прилив на светлина за нас, обаче хвърлена по неясен пасаж в Ефесяни 4-11, отнасящи се до събитие, за което няма данни какво в официалната библия или в която и да е друга версия на Евангелията, достигнали до нас. Достатъчно ясен е пасажа в Ефесяни в сегашния му вид, но е неясно там за кое събитие се отнася. 6-9. Тези думи не оставят никакво съмнение, че организацията, която Исус въвежда, се основава на по-старата организация на Есеите (подобна на тази на Будистите), и от която са дошли манастирите, братствата и сестринствата(монасите и монахините в манастири на обществени начала) на християнската църква, които винаги са били популярни сред бедните, и ги сплотявала във време на беда, и е била пример за благочестив живот - без корупция и жестокости, обратно на светския живот, с неговите пороци, лукс и зли стремежи. "Оставете всичко и Ме последвайте", е непрекъснатия зов на Учителя, към тези, които имат силите да се отзовът.

ivail

ivail

 

Прокажения, парализирания и глухия

Изцеление за прокажения и парализирания Глухият, който отрича, че другите могат да чуват 1. И стана така, че когато Той беше в един град, ето, човек, на който цялото тяло бе заразено от проказа, като видя Исус, падна до земята, и Му се молеше, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. И Той простря ръка и го докосна, казвайки: Благословен бъди, ти, който вярваш, волята Ми е да се очистиш. И веднага проказата го остави. 2. И Той му заръча, казвайки: На никому не казвай, но си иди и се покажи на свещеника, и принеси дар за очистването ти, според както е заповядал Моисей, за свидетелство пред тях. И славата Му се разчу на далече, и големи множества се събираха да слушат думите Му, и да ги изцелява от болестите им. И Той се оттегли в безлюдно място и звън града, и се молеше. 3. И стана така, че един ден като преподаваше, имаше фарисеи и книжници на закона седящи наблизо. Те бяха там за да Го да видят, и бяха дошли от всички градове на Галилея, Юдея и Ерусалим, и силата на Бог беше в Него да изцелява. 4. И ето, че донесоха на постелка един човек, който бе парализиран, и се опитваха да го внесат вътре, и да го сложат пред Него. Но заради многото народ, те не можеха си пробият път, и отидоха на къщния покрив, и го спуснаха с постелката пред Исус. И когато Той видя вярата им, каза на болния: Човече, греховете ти са опростени. 5. И книжниците и фарисеите почнаха да Го укоряват в себе си, мислейки: Кой е този, който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен единя Бог? Но Исус усети мислите им, и в отговор им рече: Какво разисквате в сърцата си? Може ли, дори Бог да прощава грехове ако човек не се покае? Кой е казал, че Аз прощавам греховете? Не казах ли: Греховете ти са опростени? 6. Дали е по-лесно да се каже: Греховете ти са опростени; или да се каже: Стани и ходи? Но казвам така, за да узнаете, че Човешкият Син има власт на земята да разпознава, и обявява прощението на греховете, (рече на паралитика), тебе казвам: Стани, вземи си носилката и си иди в къщи. 7. И той веднага стана пред всички, дигна това, на което той лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. И всички се удивиха и славеха Бога, и бяха изпълнени с Духа на благоговението, казвайки: Ние видяхме чудни неща в този ден. 8. И като Исус отиваше към едно село, срещна Го човек, който бе глух по рождение. И той не вярваше нито в звука от напора на вятъра, гръмотевицата, нито в ревът на зверовете, нито в гласовете на птиците, които викат от глад или болка, нито пък, че другите другите могат ги чуват. 9. И Исус дъхна в ушите му, и те се отвориха, и той чу. И той се изпълни с огромна от радост от звуците, които преди това отричаше. И той рече: Сега чувам всичко. 10. Но Исус му рече: Как така казваш, че чуваш всичко? Можеш ли да чуеш въздишката на затворник, или да разбереш езика на птиците и зверовете, когато те общуват едни с други, или гласът на ангелите и духовете? Помисли колко много още не можеш да чуваш, и бъди смирен в липсата ти на познания. 4 . Къщите в Палестина са били строени с плоски покриви, лесно е било да влезе от горе вътре, без да се ползва входната врата долу.

ivail

ivail

×