Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Guest Ла Горда

Мисли от Учителя за числата

Recommended Posts

Guest Дриада

Запример вие сте изучавали всичките числа, няма никаква философия.Числата 1,2,3,4,5,6,7,8,9, това са характерни черти.Вземете сега така:12,15,18.Защо именно в тази редица числото 1 се повтаря три пъти, а другите числа се изменят:2,5,8?Забележете, че тия числа-2,5,8, са отрицателни числа, те са числа, които много обещават, но нищо не дават.Двете обещава, осемте обещава, но нищо не дава.2,5,8, в дадения случай това са богата почва.Ако не се обработи ще даде бодили и тръне.

Когато се изучава човешкия характер, тия числа играят важна роля, за да се разгадае характера на човека.Някои хора са богати, те са числата 2,5,8,.После имате числата 13,16,19.Защо ги е страх хорта от числото

13, де е опасността в числото 13?Три е опасното число.Извадете сега3.13-3=10.Тия числа са само, които може да създадат беля на човека.В дадения случай числата 3,6,9, тъй като са поставени в природата, те може да създадат само беля.Те ще те впрегнат на излишна работа.Тогава, кои числа остават?

Сега остават 11,14,17.Вие щеоставите всичко какво се е казало за 11.11 е едновременно едно разумно число.При Бога ако идеш като учен човек, той ще ти даде всичкото благословение.Но ако той те намери глупав ще те прати на училище.Числото 14 като влезе в света, като намери хора скържави, обича да ги хваща за гушата.Разтърсва ги, казва:"Ще дадеш"Отпуща крана, казва:"Всичко трябва да тече:"Числото 14 не обича хората да турят бентове, казва:"Всяко нещо в природата трябва да тече по пътя, който е определен"Числото 17, казва"Трябва да радзсъждаваме"Трезво число е.Ако някой е глупец, ако е енеспособен, ще ти създаде всички нещастия.Така може да съпоставим числата в тия категории до 20.

Съчетание на числата 12.02.1930.гООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Онези, които не разбират как природата строила...Имате числа, които са красиви.Имате 1- мярката на нещата, имате числото 2 и после -3.Едно красиво число е 123.Едно божествено число, което дава основа на всеки дом, то има хармония вътре.Ако вие махнете 2 и остане само три, веднага туй число става опасно:13.Имате хармонично съчетание.Тази единица в себе си е активна, съдържа в себе си всички киселини.За числото две казвате, че е лошо, но туй число 2 е, което може да укроти единицата.То укротява нейната енергия, туря я на работа.Числото 3 хармонизира.В туй съчетание има божествен порядък.Божествената любов се е намесила вътре.Трите добродетели са се намесили.

Единицата е любовта, двойката е мъдростта, а тройката е истината.То е най- красивото съчетание.За да разбереш туй, трябва да влезеш в Божествения свят.Щом влезеш на физическото поле, в порядъка на хората, тия числа вече произвеждят най- големите страдания.Това число образува дома:единицата е бащата,2-те е майката, а 3- те е синът.

Та казвам туй число 123, то спада към безсмъртните числа на Божествения свят.Когато човек разбере законите,1- значи законът на любовта,2-те е законът на мъдростта, а 3-те е на истината.Три закона, по които човек трябва да живее.Единицата вие считате, че е един кол.Единицата е един символ.

Какъв е общият сбор?Общият сбор е 6.1 и 3 правят4, 2 и 3 правят 5, а сборът от трите числа дават 6.Имате 4, 5, и 6.Извадих другият порядък на нещата и пак имате същите отоношения.Ако събереш 2 и3, образува се числото 5.Но то е число меко.1 и 3 е силно число.1 И 3 дава 4.Друг род сили се явяват в природата.За в бъдеще ще има много палави деца.Сега не искам да се спирам.Палавите деца може да ги укротиш с числа, като пишат. Без да им разправяте, започват да се укротяват.Едно дете научи го да смята- то започва да се поправя.Като започне с всичките числа да работи, то действа благотворно.

Едно, две, три 31.12.1941г.ООК"Буден ум и будно сърце"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Някой път, без да искам, и аз имам един лотариен билет даден, който в света е второ място.На мене са дали числото 29.Като събереш 2 и 9 и още като ги събереш: 1 и 1, с туй 2 постоянно имам работа.Та е едно нещастно число.И до сега не съм му намерил място.Където и да го туря, все ще ви създаде нещо неприятно, все си е недоволно, нищо не мога да му угодя.Мърморица е числото 2 до немай къде.Каквото и до направя, то е недоволно.Някой път се усмихва.Все намира погрешка, че не съм го турил на място,че не съм го турил на място,че достатъчно уважение не съм му дал, че това било, онова било.Дошъл съм до едно място вече, намерил съм слабата страна на 2-те, казвам:"Слушай, ти си много красива мома, ще те ожена.Сега дете ще имаш"-"Тъй ли?Хубаво."Сега числото 2 очаква да се ожени ден.

Или другояче казано:числото 2 всякога показва един начин- когато ние се намираме в една мъчнотия да мислим, да чувстваме и да постъпваме, то е числото 2.И щом не знаеш как да решиш, то е числото 2.Не знаеш да мислиш-числото 2.Както и да постъпваш- казваш:"Не мога да си помогна"И все трябва да го кажеш сега.Но по какъв начин трябва да го кажеш?Но щастие трябва [...] числото 2.Числото 3 е щастието.3,3,3."Две"-те може да го примириш като, го събереш с 3.Само 3- те е в състояние да задоволи 2-те."Две"- те има особена симпатия към числото 3.Там като дойде, то вече е Сатурн."Две"-те е сатурново число.Той е толкова недоволен от живота, че само като види Венера- този недоволния бог в света, като види лицето на Венера, неговото лице взема друг вид, гледа по- другояче.

Огънят на пречистването.Едно добро 01.12.1935г."Трите родословия" УС

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

И тъй, три неща да останат сега, които са щастливи, и две-нещастни.Значи всичко, пет неща.Господарят и слугата са нещастните.Тогава, за да превърнете числото две, което е нещастно число-това са коментарии-за да направите числото две щастливо, трябва да слугувате на числото едно, на доброто.Ще станете слуга.Слугата е щастливо число, господарят е нещастно число.Вторият метод пък: за да станете син или чедо на Бога, вие трябва да знаете да слугувате на Любовта, на Мъдростта и на Истината.Само тогава можете да станете чеда на Бога.Та казвам ви как да станете синове Божии и как да се научите да превръщате нещастните числа в щастливи.Понякога някой е господар, но от слуга може да го направите господар.Това е изкуство.Ще слугуваш на числото 1 -на Доброто.Доброто е числото 1.Злото пък е числото 2.

Слуги на доброто 26.01.1936г. "Трите родословия"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Числата, това са една мъртва наука.153.Който може да постави 153 в неговата светлина, че да стане интересно за тебе.

В числата се крие една мощна сила.Тази наука в древността са я учили.Но светлите умове и сега, в нашите времена, ако се занимават с нея, изчисляват орбитата на слънчевите системи.

Но какво представлява числото 153?Общия сбор е 9.,153 е завършен резултат, един божествен цикъл.153 значи това, което се е завършило благополучно.От него ти може да се ползваш.Онези, които са се занимавали с тайните науки, под думата "153 риби" те означават една от великите тайни.Рибата е емблема на Християнството.Само човек, който разбира естеството на рибите, може да победи всички мъчнотии в живота.Ако ти не разбираш живота на рибите, винаги ще те следват нещастия.

В числото 153, това,1-то е онзи велик принцип, който действа в света.Ако ти имаш една глава светла, която да разрешава постоянно и да знае законите на природата, ако в тази глава имаш едно съкровище, числото пет е съкровището.Това е съкровището, това е майката, то е онова, което съхранява нещата.5 не спада към Божествения свят.1- то спада към Божествения свят.5-те спада към онези велики души в света, които са разбрали Божия закон.Това е числото 5.Нямаме дума в съвременния език, с която да го определим.Това е едно число, което твори, но не съгражда.3- те спада към човешкия свят, защото в света човечеството, представлява числото три.Ние сме деца на числото 1.Числата 5, 3, и 1 , като ги съберете дават 9-един Божествен резултат, от който всеки един разумен човек, може да благува.Ти може да намериш щастието си в числото 9.Единственото щастливо число, според мене е в числото 9.Ако повторите 9 - 99 :това е най-щастливото число.Ако повторите три пъти-999:то е най- щастливото число и в Божествения свят и в света на светиите, и на хората.999- това значи да имате един разумен свят.

Числото 153.13.05.1934г."Приготовленията на сърцето"НБ

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Та казвам:Някой ме слуша и казва:''Толкоз години не се ли научихме"Чакайте, вие какво сте учили още.Вие сте чудни хора.Няколко милиона години ви трябват, за да разберете литературата на природата.Вие ще се обезсърчите.Няколко милиона години аз ги съкратявам.Колко секунди има в годината?Един милион години аз ги съкратявам.Аз работя с милиони.Един милион години аз ги съкратявам, на колко години се равняват?На един милион секунди.Всяка една година сравнявай с една секунда.Един милион секунди, колко дни правят.В един час имаме 3600 секунди.3600 по 24 часа колко правят.Мнозина от вас се спъвате, не искате да смятате.Научете се да смятате.Пресмятането, смятането е отношение.Ти не може да смяташ, докато не разбираш отношението.Като разбираш, започваш да смяташ.Как може да имаш отношение с едно същество, най- близкото до тебе? Ние започваме с числото едно, това съм аз.Две това е жена ми.Три това е сина ми, четири това е дъщерята.Четири това е Питагорово число.Питагор всичката си философия основава на числото 4.От едно до четири.От едно до четири са се получили числата до 10 и той е турил своята система.Четири е основата на живота.Квадратът в египтяните съставя основата в живота.Тъй число е така затворено, че при всичките условия може да издържи.Един квадрат е затворен, веднъж влезеш в квадрата, няма вътрешна сила, която може да го разруши.Четири разумни същества събрани, никаква сила не е всъстояние да ги разедини.Тия същества само отвътре, по свое разногласие може да се разединят.Силата на хората седи първо в единицата, която аз имам между двете числа.Правата линия никой не може да развали.Едно тяло и него никой не може да развали.Тялото се разкапва по съвсем други причини.

Умни, здрави и богати 28.04.1937г."Запалена свещ" ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Да се самоопредели човек, това значи да определи отношенията си към околната среда. Съгласни ли сте всички с тази дефиниция? Какво нещо е самоопределение на единицата? Според мен самоопределението на единицата седи в това, че тя подтиква нещата напред, т.е. изнася ги на сцената. Какво представлява самоопределението на двойката? Поляризиране. Какво нещо е поляризирането? Проявяване. Числото 2, двойката представлява материята, т.е. закон на материалния свят. С други думи казано, единицата представлява сили, които подтикват нещата в материалния свят, в материята, която ги облича във форми, т.е. оформя ги. Единицата е баща на нещата, а двойката – тяхна майка. Единицата дава първия съзнателен подтик на Живота. Единицата е първата видима причина на нещата, а двойката – втората видима причина. Какво е самоопределението на числото три? Тройката е смисълът, целта, към която всичко в Живота се стреми. Следователно всеки за себе си може да каже: "Аз съм единица. Защо? Защото се проявявам." – "Аз съм двойка. Защо? Защото отглеждам своята идея както майка – своето дете." "Аз съм тройка. Защо? Защото имам цел, към която се стремя, към която направлявам своята идея." Значи човек едновременно е и единица, и двойка, и тройка.

Всички числа, с които си служите, представляват отношения, сили, разумни същества, които се намират на различна степен на развитие. В този смисъл и единицата, и двойката, и тройката представляват Разумни същества. Като се каже единица, разбираме колективното, Божественото съзнание, което включва в себе си всичко. В двойката се проявяват два велики центъра – Божественото и Ангелското съзнание. В тройката се проявяват три центъра – Божественото, Ангелското и човешкото съзнание. Значи в единицата няма деление на нещата, в нея съществува само едно съзнание – Божествено. В двойката и в тройката обаче се явява деление на колективното съзнание. Затова именно, като се говори за две, за три и за повече единици, нещата започват да се делят, да се раздробяват на части.

Какво е самоопределението на четворката, на числото 4? Числото 4 представлява абсолютна мярка, с която се измерват всички неща във видимия свят, в целия Космос. Като дойдат до 4, кабалистите спират. Те събират числата 1, 2, 3, 4 и получават числото десет: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Като съберат тези числа, те извършват после обратния процес – изваждане: те вадят единицата, двойката, тройката и четворката от десет и получават:

10 – 1 = 9

10 – 2 = 8

10 – 3 = 7

10 – 4 = 6

Числата 1, 2, 3, 4 представляват елементи на 10, а числата 9, 8, 7, 6 са производни на първите четири числа. Значи числата 1, 2, 3, 4 са самоопределения на единицата.

Какво значи да се самоопредели човек като единица, като двойка, като тройка или като четворка? Кои елементи влизат в човека като единица, за да може да се самоопредели? В човека влизат Дух, душа, ум и сърце. И тогава съставяме следната пропорция: Духът на човека се отнася към неговата душа, както умът към сърцето му. Тази пропорция може да се изрази в букви: Д : D = У : С. Това показва, че човек трябва да се самоопредели като Дух, като душа, като ум или като сърце. Същевременно той може да се самоопредели като цяло – като съвкупност от четирите съставящи го елемента. Когато се говори за самоопределение, човек трябва да има ясна представа какво да самоопредели в себе си. Окултната наука е положителна, точна наука, всяка дума в нея отговаря точно на идеята. Там не може да се каже, че човек ще се самоопредели. Кажете ли така, веднага следва въпросът в какво ще се самоопредели или кое ще самоопредели. Като какво ще се самоопредели човек – като единица, като двойка, като тройка, като четворка или всички, вкупом взети? Ако се самоопредели като единица, т.е. като първична сила, в нея човек не трябва да прибавя качествата на двойката. Може ли единицата да стане двойка? Единицата може да стане двойка само след като я счупим, като я разполовим на две части. Тогава полученото е два пъти по-малко от единицата. Две равно ли е на единица? Вие казвате 1 + 1 = 2. Значи според вас двойката е два пъти по-голяма от единицата. Обаче ние казваме, че няма число, по-голямо от единицата. Тогава как е възможно единицата да е равна на двойката? Ето де и как се явява софистиката във философията. Ще кажете, че всяко нещо може да се приеме за вярно, след като се докаже. Ако е за доказване, лесно може математически да се докаже, че единицата е по-голяма от двойката. Когато казвате, че 2 + 1 = 3, и това не е вярно. В математиката, с която днес си служите, идеите не са верни в абсолютния смисъл на думата. Числото 3 наистина е равно на 2 + 1, но само ако двойката и единицата ги разглеждаме като съставни елементи на единицата, но не и като самостоятелни цели числа. Числото 3 съдържа резултатите на числата 2 плюс 1, а не самите двойка и единица.

Самоопределение

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Някои се оплакват, че не разбират много неща. - Кога не се разбират нещата? - Когато липсва вътрешна връзка между тях. Например, написваме числата 1, 2, 3. Какво представляват тия числа? Ще кажете, че това са числа от естествения ред. Има една вътрешна връзка между числата, която само кабалистите знаят. Единицата е Бог, двойката е природата, а тройката - човекът. Или, единицата е житното зърно в хамбара, двойката е посаденото зрънце, а тройката - израсналия и вързал житен клас. Единицата представлява още киселина, която разяжда; двойката е основата, върху която се гради, а тройката - солта, с която хората си служат. Много определения съществуват за числата, но какъв смисъл имат те, ако не знаете техния вътрешен смисъл? Казвате, че единицата символизира Бога, житното зрънце в хамбара и киселината, но каква е ролята на тези величини в психическия живот на човека? Значи, докато символите на числата не станат ясни и самите числа не могат да бъдат разбрани.

 

Скъпоценното камъче - УС

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Често се говори за числата, освен като числени стойности, още и като живи величини. Живите числа се делят на категории : от 1 – 10 са числа от Божествения свят;, от 10 –100 – от ангелския свят; от 100–1,000 – от човешкия свят; от 1,000 – 10,000–от животинския свят; от 10,000 –100,000 – от растителния свят и от 100,000 – 1,000,000 – от минералния свят.

Мислете върху живите числа и върху значението им в живота. Под думите „живи числа" разбираме такива числа, които, за всеки даден случай, могат да услугват на човека. Числата имат значение, не само когато определят някаква числена стойност, но и когато определят посоката на нещата. Не е все едно, дали единицата е надясно, наляво, нагоре или надолу от човека. Ако е надясно, тя означава изгрев, наляво – залез, нагоре – зенит, а надолу – полунощ. Четирите посоки на физическия свят – изгрев, залез, зенит и полунощ не са само механически точки или положения, но те представят още и четири процеси, фази или състояния, през които минава съзнанието. От това гледище, ако кажем, че някой човек е отишъл наляво, имаме пред вид залез на слънцето.

Ако знаете, как Бог е създал и устроил небето и земята, ще знаете, как да създадете и вашия външен и вътрешен свят. Това знание се крие в живите числа. Питагор е открил на учениците си значението на живите числа само от 1–4, а на вас се откри значението и на числото пет, защото времената са усилни. Бъдете доволни на това, което досега ви се е открило, и на онова, което предстои да се открие в бъдеще. Това, което днес ви се откри, представя пътя, по който идат Божиите благословения. Вие трябва да изучавате този път и да го следвате.

 

 

Живите числа 2, Съборно слово, 25.06.1942, т. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като изучавате живите числа, ще видите, че всяко число има приложение в живота. В основата на всяко число влиза една дума, която има съдържание и смисъл, които отговарят на самото число. Значи, всяко число има отношение към нещо. Например, в основата на числото едно влиза положителната частица „да". В основата на числото две влиза отрицателната частица „не". В основата на числото три влиза думата „съгласие". В основата на числото четири влиза думата „работа". В основата на числото пет влизат думите „напред с любовта".

 

Прилагане на живите числа, 26.06.1942

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Числото 6 е число на илюзиите, на забавленията. Слизане и качване, това е числото 6. Въртенето на земята е числото 6. Радостта и скръбта, печалба и загуба, знание и невежество, раждане и умиране, навсякъде има 6. И сега разрешават въпроса, кое е числото 666, за което се говори в Откровението. Това подразбира един човек, който не разбира. Ти, като си направил три капитални грешки, и не можеш да вземеш един урок от това, ти си в 666. В шест дена Господ създаде света и в седмия си почина, и човекът беше направен шестия ден. Човек е числото 6. Докато вие сте в числото 6, вие ще имате всички промени, а пък щом влезете в числото 7, то е ден на Бога. Докато сте човек, вие ще имате всичко, каквото съдържа числото 6 в себе си. Питаш: "Защо страдам?" Защото си човек. "Защо умирам?" Защото си човек. "Защо се раждам?" Защото си човек. "Защо греша?" Защото си човек. "Защо спя?" Защото си човек. Всички носите числото 6.

Самоотричане ,ООК 7.11.1934 г 5 ч.Изгрев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×