Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка

Съветите на Учителя

Recommended Posts

Ученикът трябва да разсъждава обективно, безлично. Не е важно какво е твоето лично отношение към въпроса, а как гледа Бог на него. Преценявай нещата не от лично гледище, а от гледище на Бога; когато хората се намират в доста гъста материя, отслабва силата им. Днес всеки усеща нещо несигурно, но не след дълго то ще мине.

Аз препоръчвам на учениците да се занимават с музика, с рисуване, с други изкуства, с изучаване на език. И щом човек има добър, идеен живот, Любовта и всичко друго ще дойде.

Акордиране на човешката душа, том 1,стр. 324

С благодарност към Цветната дъга, която откри и сподели този цитат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Изучавайте новата философска мисъл без да се смущавате от болните мисли на философи, светии, праведни. Това, което не носи живот в себе си, е човешко. Това, което не носи мир, свобода, радост, е човешко.

Това, което носи живот, мир, радост, свобода, е Божествено.

В такъв случай слагай настрана всяка лоша мисъл, откъдето и да е дошла. И ангел да е казал тази мисъл, не обръщай внимание на нея.

*****

Ако причиняваш страдания на хората, и на тебе ще причиняват страдания.

Каквито страдания причиняваш на другите, такива ще причиняват и на тебе.

Ето защо, за да не носиш тежките последствия на твоите неразумни постъпки, каквото правиш, прави го за Господа.

И тогава, като вършиш добро, ще ти се въздаде с добро. Каквото добро направиш на едно същество, включено в Божествения свят, това добро ще се върне върху тебе. Носете тази мисъл в ума си.

-„Тогава трябва да живеем добре.“

– Не само това, но вършете волята на Бога. Не е нужно да правиш добро на всеки, когото срещнеш на пътя си. Доброто подразбира да изпратиш на човека една добра мисъл или едно добро чувство. В това отношение, трябва да бъдем будни. Не се отказвайте и от най-малката услуга, която трябва да направите.

– „Значи да помагаме на всички бедни.“

– Подкрепвайте ги, без да им отнемате сиромашията. Има една сиромашия, която носи благословение на човека. Ако я отнемете, с това заедно отнемате и благословението му. Има една сиромашия, едно невежество или едно страдание, дадени на човека на място. Те носят благословение за него. Всичко, което разумният свят е определил за хората, е на място. Помагайте на бедния да понася сиромашията; на богатия – да носи своето богатство; на учения – да прилага своето знание на място.

Помагайте на всички хора, без да ги освобождавате от изпитанията им.

Топли чувства и светли мисли,Утринно слово, 01.01.1933г.

Редактирано от Дъгата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега ще ви дам няколко правила за живота.

Първо правило: колкото и както да разчепквате една прежда, тя съдържа толкова конци в себе си, колкото в началото е имала. При това, не мислете, че като я разчепквате на конци, животът ви ще се нареди по-добре, отколкото по-рано е бил нареден. Това правило се отнася за всички положения в живота. Следователно, както и да разчепквате даден въпрос, той ще си остане такъв, какъвто първоначално е бил.

Второ правило: ученикът никога не трябва да се влияе от обкръжаващата среда. Постъпи ли веднъж в училището, той трябва да учи за себе си, да се стреми да свърши с успех. Дали другарите му ще се учат или не, това да не го смущава. Като учи добре, с това той косвено помага и на другите. Ако не учи, той ще влияе зле и на околните.

Трето правило: никога не се товарете повече, отколкото трябва. Всеки да носи толкова, колкото може. Не мислете, че ако натоварите магарето си повече, ще свършите много работа. Не претоварвайте ума си с повече знания, отколкото можете да носите.

Това са правила, които всички хора знаят, но не са ги приложили. Ония, които не са приложили тия правила, нека ги приложат.

Пътят на слабия и силния

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато окултният ученик заболее, той не трябва да прибягва до лекар. – Защо? – Защото тази болест му е дадена като задача за разрешаване, в която да приложи своя ум и своето сърце. За да се излекува, ученикът трябва да приложи следната формула: Л2М4Р5. Тази формула подразбира, че той трябва да вземе две части любов, четири части милосърдие и пет части разумност, да ги смеси заедно и да образува от тях разтвор, с който да се лекува. Сместа ще направите по следния начин: ще вземете един чист стъклен съд и ще налеете в него половин килограм чиста вода. След това ще потопите във водата трите си пръста – палец, показалец и среден, ще ги държите 10 секунди и ще вложите в нея две части от Любовта. След известно време ще потопите четирите си пръста във водата, ще ги държите 15 секунди и ще вложите четири части от милосърдието. Най-после, ще потопите и петте пръста във водата, ще ги държите 20 секунди и ще вложите пет части от разумността. Като приготвите тази рецепта, благодарете на Бога, че ви е дадена, за да се ползвате от нея. Щом сте неразположени духом или страдате от някаква болест, взимайте от тази вода по три пъти на ден – сутрин, на обяд и вечер, по една супена лъжица. Като правите този опит, никой не трябва да ви вижда, особено външни хора. Тя е дадена само за учениците. Изнесете ли я навън, тя няма да даде никакви резултати. Ако от първия път не получите никакъв резултат, направете опита още 2–3 пъти, докато придобиете известен резултат. Без опити нищо няма да придобиете. Опитът играе важна роля във всички области на живота и на науката. И в новата наука опитът е на първо място.Какво значение има потопяването на пръстите във водата? От всеки пръст тече известен род енергия, която се мени всеки момент. В този смисъл пръстите представляват проводници на енергии. Всяко дигане на ръцете означава изтичане на енергия. Когато благославяше, Христос дигаше ръцете си. Така и Яков благослови синовете си. Всеки човек е опитал и знае, че от пръстите на човешката ръка изтичат енергии, които той може да използва съзнателно за лекуване. Като знаете това, направете опита с водата. Водата трябва предварително да бъде приготвена, та когато ви потрябва, да бъде на разположението ви.

И тъй, изучавайте законите на Божествената светлина, чрез която идва знанието. Без светлина няма знание.

Божествена светлина,ООК

Редактирано от Мария-София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако искате да приложите Христовото учение в живота си, да станете силни,

търсете първо грешките си в себе си, в своето сърце, в своя ум и в своята воля.

Само така ще придобиете правдата, истината и святостта и ще влезете в новия живот.

В правда, истина и святост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако питате мене, аз бих посочил добрите ви черти и ще кажа, как да работите, за да ги развивате.

Правете същото и със себе си.

Всеки ден намирайте по една добра черта в себе си и работете върху нея."

Магическата сила на любовта

Съборни Беседи, 15.08.1940 Четвъртък, Езерата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някои казват: „Когато човек влиза между хората, той трябва да се затваря в себе си“. Какво се разбира под думите „да се затвориш в себе си“? Да се затвориш в себе си, значи да нямаш ненужни желания. Желай за днес само най-същественото! Имаш ли днес едно малко благо, повече не желай за деня. За всеки ден пожелавай само по едно благо. Не се стреми да постигнеш всичко изведнъж.

Кръг и елипса

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Аз, като ставам сутрин, често усещам един кръг наоколо, който ме стяга. Знаете ли на какво го уподобявам?

В стария завет има един пример за Самсон, за този герой, чиято жена искала да знае где се крие силата му. Той по някой път я поизлъгвал, не ѝ казвал где се крие силата му. Като заспивал, тя го завързвала, но като ставал сутринта, той се освобождавал.

Сега ста̀нете сутрин, казвате си: „Стяга ме нещо главата“. – Вашата жена ви е вързала. Жената я стяга нещо, мъжът ѝ я вързал. Мъжът или жената, все едно, вързал те някой. Като станеш, ще кажеш: „Бог е Любов!“ Или, кажете този стих: „Ако ме любите, ще опазите моето Слово“.

Всяка сутрин, като станете, употребявайте тази формула! Имайте предвид, че като произнесете тази формула, тази връв веднага ще падне и ще дойде светлина в ума ви. Имате да плащате една полица, умът ви е толкова стегнат, не знаете какво да правите – произнесете формулата, ще се скъсат връзките. Скарани сте с някого – произнесете тази формула. Трябва да се скъсат тези връзки, тези въжета, с които сте вързани. Всички сте вързани. Знаете ли с какви връзки са вързани хората? – С дебели черни въжета. Казвам някому: Направете туй нещо! Но той не слуша. Скъсайте тези въжета, защото казва Христос: „Който ме люби, той ще опази моето Слово“. А там, дето е Словото Божие, там е и силата Божия."

Който люби, Неделни Беседи, 02.12.1923 г.

Редактирано от Лъчезарна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като ученици, вие трябва да учите, да работите съзнателно, за да се ползвате от силите, които се крият в живата природа. Запример, в пръстите на ръцетe ви се крият ред енергии, които можете да използвате навреме. Ако ви липсва благородство, погладете показалеца си, да се свържете с енергиите, които текат през него. Чрез този пръст вие ще възпримете енергии, които идат от Юпитер. Ако ви липсва справедливост, свържете се с енергиите на средния пръст.

Ако не сте разположени, погладете малко безименния си пръст. Няма да мине много време, и вие ще усетите, че ставате весел, разположен по дух. Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит, в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия човек.

От пръстите на ръцете

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще се справяте с излишната енергия, която се заражда във вас.

Някои имат излишна енергия в едно отношение, а недоимък в друго.

Например някои имат излишна енергия, която се натрупва в центъра на страха. Дето върви, все се страхува. Набралата се в него енергия постоянно го безпокои.

Тогава направете следния опит. Нека един от вас, който не е страхлив, да си тури ръката на това място, дето е центърът на страха, и той ще изчезне. Този опит може да се направи или от много смелия, безстрашния, или от много страхливия.

Гневът също тъй е набиране на излишна енергия. Центърът му е зад ушите. По същия начин, нека онзи, който е много разположен, да си тури ръцете на това място, и гневът веднага ще изчезне. Ако тази енергия

не се отнеме от човека, веднага започва едно свиване на мускулите. И след 5-10 минути, като мине гневното състояние, човек казва: „Извини, аз не бях в духа си, нервен съм.“

Това е много проста работа – набрала се в тебе излишна енергия, която трябва да дадеш. Щом гневът дойде, ще вземеш мотичката или ще седнеш да пишеш.

Трябва да имаме една работилница с чукове и други пособия, та оня, който има излишна енергия, да отива там да работи. Един ще вземе чука, друг – рендето, трети – перото, и по този начин всички тия хора ще се хармонизират. А сега, като няма какво да работите, излишната енергия все трябва да излезе навън по някакъв начин, и затова по някой път стават тия малки експлозии.

Ще направим една работилница за трансформиране на излишната енергия във вас. Аз мисля, че тогава колелото ще се движи прекрасно: всеки, който има излишна енергия, ще работи по един час на ден.

„Разумният живот“, „Предаване на мисли. Музикалност“, стр. 154-156.

"Окултни упражнения"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наскоро държах на младите лекция за сприхавостта на човека. Мястото ѝ е в скулите. Щом се разгневиш, намокри една гъбичка във вода и накваси скулите си три-четири пъти. Така гневът ти ще мине. Ще кажете: „Какво ще мокря скулите си с гъбичка?“ Като намокриш скулите си с гъбичката, работата ти ще тръгне наред.

„Ликвидация на века“, „Трите пътя“, стр. 185.

Когато някой ваш ближен се разгневи, напръскайте го със студена вода, да се освежи. Ако имате гюлова вода, по-добре го напръскайте с нея, отколкото със студена вода. Добре е да направите опита първо със себе си, а после с ближните си. Като се разгневите, напръскайте лицето си с гюлова вода и наблюдавайте какво въздействие ще ви окаже тази вода.

Като добиете известен резултат, макар и микроскопически, можете свободно да говорите за опита. Правете опита с гюловата вода в продължение на 30 дена и изчислете колко вода сте употребили за това време. При всяко неразположение на духа, при всяко разгневяване пръскайте лицето си с

гюлова вода. Този опит ще помогне за спестяване на енергията ви, която бихте изхарчили при гнева, при неразположението си.

„Малки и големи придобивки“, „Доброта и разумност“, стр. 395-396.

Искам от вас, всички, които сте тук, за една седмица да се не гневите. Като дойде гневът, да кажете: „Отвън седи, ние сме дежурни.“ Каквото лошо дойде, отвън да седи и да работи. Дойде гневът, похлопа, кажи: „Зает съм днес.“ Утре дойде, пак кажи: „Занят съм.“ Нека хлопа, ти кажи: „Зает съм.“ „Какво правите?“ „Зает съм, не мога да говоря.“ Цяла една седмица да бъдете заети с Любовта, да видите какво е туй да обичаш дървото, което ражда всичките плодове… За цяла седмица да мислите върху онова, което създава всичките блага в света.

„Важни и належащи неща“, „Новият път“, стр. 123.

Щом се разгневите, спрете се малко в размишления, да видите какво се иска от вас.

Хванете палеца си и помислете за Божествения свят, с който сте свързани.

Само така ще се справите със силите и теченията, които минават през вашия мозък, и ще можете да ги регулирате.

Когато се разгневите и не можете по горния начин да се успокоите, направете следния опит. Турете дясната си ръка на слънчевия възел и започнете бавно, съсредоточено да броите от едно до десет. Ако и при това положение не се успокоите, бройте от едно до сто. Всяко число съдържа в себе си известен род сили, които се отразяват благотворно на човека.

Като изговорите или напишете числото 1, мислете за Бога и си кажете: „Има само един Бог в света, само

една Мъдрост.“

Като изговорите числото 2, кажете си: „Има само една Божествена майка, само една Любов.“

При изговаряне на числото три, кажете си: „Има само един Син – Истината.“

Числото 4 пък представя тия три сили, съединени в едно. Те са родили човечеството.

Числото 5 е свързано с човешкия ум.

Числото 6 – със закона на развитието.

7 е свързано със силите, които работят в човечеството.

8 представя голямата Майка на света.

9 е резултат, завършен кръг.

Щом дойдете до 10, спрете малко и си задайте въпроса: „Разбирам ли нещо от тия числа?“

Ако състоянието ви не се смени и ако в ума ви не дойде някоя светла мисъл, продължете да броите

от десет нататък до сто.

При всяка нова десетица ще размишляване върху значението на числата.

Каквото знаете за единицата, същото се отнася до 11, 21, 31 и т.н. Каквото знаете за двойката, същото се отнася до 22, 32 и т.н. Като броите съзнателно до сто, ще дойдете най-после до положение

да разберете значението на числата и ще се свържете със силите, които работят в тях. Само така ще се успокоите. По този начин ще разберете, че не сте сами в света. Всеки от вас е свързан със същества от различни култури, които го придружават на всяка стъпка, като едни от тях му помагат, а други му пречат в развитието.

„Добри навици“, „Първата родена мисъл“, стр. 64-66.

"Окултни упражнения"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вместо да се гневиш, вземи четка и бои, и започни да рисуваш.

Ден след ден ти ще придобиеш техника и ще започнеш добре да рисуваш.

Изкуствата действат възпитателно върху човека.

Някой мъж се разгневи, започва да вика, да се сърди на жена си, на децата си, хвърля това-онова

из стаята, чупи, никой не може да се приближи при него. Как може да се помогне на този човек? Има един магически начин, чрез който в няколко минути състоянието му може да се смени. Както се сърди, вика, покрай него минава една млада, красива мома, но нищо не му казва. Той я погледне, замисли се. След малко минава втора красива мома. Той и нея погледне, спре да вика, позамисли се. Така се изреждат десет млади красиви моми. Той вече забравя гнева си и дълбоко се замисля. Значи красивите моми

съдържат в себе си особена сила, която е в състояние да трансформира гнева на човека. Тъй щото, когато мъжът се разсърди, нека се представи 10 красиви моми, които минават мълчаливо пред него. Когато жената се разгневи, нека си представи 10 красиви момци, които минават мълчаливо пред нея. Божествено ли е това? Защо да не е Божествено? Бог създаде красотата за възпитание и облагородяване на хората.

Следователно когато през ума на човека Бог прекара 10 красиви ангела, те събуждат в него

великото, възвишеното и красивото, и той се пренася на Третото небе.

Красотата събужда възвишени и благородни чувства в човека.

„Синове на възкресението“2, „Дванадесетте племена“, стр. 98.

Щом се подпушиш или си недоволен от нещо, хвани носа си и кажи: „Няма нищо!“ Не се ли отпушиш, пак хвани носа си отгоре до долу с ръката три-четири пъти, изговори гласно името си и кажи: „Няма нищо!“

Можеш да хванеш носа и с двете си ръце. По този начин ти ще утихнеш.

Та казвам: направете този опит, когато сте в раздразнено състояние, да видите дали законът ще проработи. Това е опит за лесно трансформиране на енергиите.

Лекции на МОК IV/4, „Новите схващания на ученика“,

"Проявленията на ума“, стр. 61.

Ще се освободите от противоречията, които съществуват сега. Трябва да се яви едно разположение, вие се дразните – може да направим един опит: хванете така пръстите си. С първите три пръста на дясна та ръка хванете показалеца на лявата ръка. Средният пръст на лявата ръка се допира до палеца на лявата ръка. Като хванете така пръстите, ще каже те:

„Чрез Божията Любов всичко се постига“ (три пъти).

„Чрез Божията Любов, която се проявява в човешките сърца, всичко се постига“ (три пъти).

„Видяхме славата“, „Три пътя“, стр. 59.

Направете днес следния опит: постарайте се да прекарате този ден спокойно, тихо, да се пазите от гняв, от спор. Прекарайте този ден така, че на никого да не кипне млякото – на ваш език казано. Така ще провери всеки за себе си докъде е достигнал в самовъзпитанието и самообладанието. Всеки сам да се въздържа, да търпи, а не отвън да го въздържат…

И тъй, прекарайте този ден без никакво недоволство, без никакво набръчкване на лицата ви. Забравете всички болести, всички страдания и мъчнотии. Като дойде някоя болест при вас, питайте я каква услуга иска и кажете ѝ, че сте готови да направите всичко заради нея. Болестите са вън от вас… Сега, съгласни ли сте да направите опита за цял ден? Ако цял ден е много, тогава направете опита до 12 часа на обяд – половин ден само. За вас е много цял ден да се въздържате от гняв, от спор. Не е лесно да прекарате цял ден в хармония, в обхода – в поглед, в думи, в мисли, в чувства и в постъпки. Не е въпрос да се плашите, но всеки трябва да живее, както живеят на Небето.

За да можете да издържите до обяд опита, произнасяйте думите:

„Аз и Отец едно сме!“ Бог работи за нас и ние трябва да работим за него!

„Да бъдем съвършени и ние, както е съвършен Отец наш!“

„Царският път на душата“2, „Две естества“, стр. 34-36.

"Окултни упражнения"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нашите крака трябва да стъпят, като добродетелите, само на чисто. Никога не трябва да тургаме краката си там, дето мястото е нечисто. „Ама на земята може ли това? Всеки ден на земята има нечистотии.“ Но аз разбирам малко по-другояче. Когато вас ви повикат да бъдете лъжесвидетели, когато искат да ви подкупят с това или онова, там мястото е нечисто. Ще кажат: „Ти си беден, жена имаш, деца, хлябът е скъп, ела при нас. Простри аршина си малко тъй, другояче пари няма. То светът не може да се оправи“. Ако послушаш, ти си опетнил крака си. Нечисто място е там, и ти ще имаш краката на китайската жена. Следователно в живота ние трябва да бъдем твърди и решителни във всичките си постъпки, ако искаме да бъдем ученици на Христа. Велико нещо е да бъдеш ученик на Христа! Трябва да имам един морал висок, който пред никакви условия, пред никакви мъчнотии да не отстъпва, да не се сломява от никоя сила в този свят. Той трябва да издържа всичко!

Плачът

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дясната ръка право напред. Палецът на дясната ръка хваща малкия пръст на същата ръка, пуска го; след това палецът и безименният се допират, отпускат се; после, палецът и средният и най-после, палецът и показалецът се отпущат. Педята широко си отваря.

Палецът, малкият пръст и показалецът се съединяват, след това и безименният се присъединява, само средният пръст остава прав, после и той се присъединява. След това показалецът се отделя, после средният, безименният и малкият, ръката се слага отпред на масата.

Същото се прави и с лявата ръка.

Като правите тия упражнения, умът ви трябва да се концентрира в пръстите. Всеки един пръст е свързан с известни течения, за пример вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палецът и показалецът съединени).

Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви.

Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца.

Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте.

Сутрин и на обед ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения.

Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: „Ха, татовото, ха да направим едно упражнение“. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи това упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате вкъщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави това упражнение и ще видиш, че няма да минат 5–10 минути и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа,

изт.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Ще говоря върху една дума, която е малко разбрана-разумност.Българите я употребяват без да я разбират.Тя означава Божествената светлина, която носи в себе си всичките качества.Разумността е, която повдига човек, тоест тази светлина, която излиза от Божествения свят.Тя е която повдига човека и колкото повече човек има от тая светлина, толкова той е по- благороден.и колкото по- малко има, толкоз той седи на по- ниска степен на развитие.За разумния човек няма противоречие, понеже той сам не се поставя в противоречия.Рекох, понякой път противоречията в живота произтичат от нямането на тая светлина.Ние сами си създаваме противоречия.

Някои искат да знаят с кой тон започва човекът.С основния тон започва да говори човекът.Основния тон на съзнанието е, когато твоето съзнание се пробуди.Щом се се пробудиш и се усещаш, че си някъде, то е основния тон, с който започваш да говориш.Или някой път казваме"Основна мисъл" Законът е все един и същ:основна мисъл, основно желание, основно добро, основна постъпка в живота.Трябва да имаме една основа, от която да започваме живота си.Основния тон това е плод на Духа.Това е първия подтик на Божествения дух, който те въвежда в света и ти казва:"Внимавай сега!"И когато човек се облече с червена дреха, какво трябва да прави?Тогава той отива да воюва.Това е истинското войнство в света.Там започва растежа, мисълта.Той търси Истината, търси знанието, светлината, смисъла на живота.Това е воюване.Той търси в света богатството, което Бог е вложил за него.Или по- ясно казано:той отива в училище и започва да се учи.

Сега мнозина мислят, че в 4-5-15-20 години могат да се научат и да станат учители.Ако е за един охлюв-да.Ако искаш охлюв да станеш, много малко време се изисква.Ако искаш да станеш гъсеница много лесно можеш да станеш.Ако искаш за сто години човек да станеш лъжеш се.Един охлюв, за сто години може да станеш.

Някой път човек е недоволен от себе си.Защо е недоволен?Недоволството произтича от това, че той трябва да има от тази Божествена светлина.Трябва да има разумност.Тази сричка "ра" на египетски значи "светлина"."Ом" значи всички качества, които се съдържат в природата."Раз" и "ом" става :"Светлина, която носи всички Божествени качества"

Та Христос дава един пример за себе си.Вие казвате:"Колко зле е направил Юда, като е предал Христа!"Че ако човек предава в себе си всеки ден Божественото, ако вие всеки ден петните себе си, не е ли същото?Че ако човек всеки ден предава себе си, като прави престъпление не е ли същото?Ако ти петниш Божественото, което е в тебе, не вършиш ли същото?Не вървиш ли по стъпките на Юда?

Аз говоря за онези вътрешните ученици.Животът иде отвътре, от Божественото, което Бог е вложил вътре в нас.Защо ще търсим вън?Ние посрещаме Слънцето и не търсим нещо от него.За нас Слънцето има смисъл дотолкоз доколкото е израз на предметно учение за Божественото вътре в света.Понеже Слънцето е един израз на една колективна дейност на разумни същества, които са събрани в това кълбо, в Слънцето.И понеже те са много напреднали , тази светлина се дължи на тяхната мисъл.Светлината, която Слънцето изпраща, се дължи на мисълта на тези същества, които живеят на Слънцето.Те са толкова напреднали, че постоянно изпращат светлина на хората на земята и мислят за тях.Искат да ги повдигнат.Чрез червения цвят дават живот, чрез портокаления цвят индивидуализират съществата, чрез жълтия им дават интелигентност, чрез зеления им дават подтик, за да растат, чрез синия им дават вяра и надежда, чрез виолетовия им дават сила, да могат да се борят.Има и много други цветове, които се изпращат.Значи те са като пратеници на онзи, Божественият свят.Те изпращат Божествена Светлина, те са носители на Божественото начало.

Разумност 30.07.1939г. На Молитвения връх, второто езеро Рила" Езика на любовта"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всички трябва да се научите да контролирате себе си.

Ами че вие нямате самообладание. За един християнин самообладанието е необходимо качество, защото без него той нищо не може да направи. Човек, който не се самообладава, е разнебитен мозък, разбита къща, разстроен организъм.

Самообладанието е качество на душата и това е една висша интелигентност, с която сме свързани с твърда и непоколебима вяра. Когато сме в пълно съгласие с Бога, тогава сме и в пълно самообладание. Но някога се подкачим, честолюбиви сме. Тия качества са отрицателни и питате само защо е така. Человек, ако върви из тоя път, ще слезе в чистилището.

Самообладанието е трудно, то е едно качество, което с години може да се добие. При самообладанието човек е тих и спокоен, никому не се сърди, от всяко страдание извлича поука и следващия път — след страданието — той знае как да бие своя противник.

С мъчнотиите в света се опитва вашето самообладание.

Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Бъдете искрени, не лъжете себе си, не лъжете и другите, защото лъжата е една маска. Бъдете честни и откровени спрямо вашите ближни. Докато стои лъжата у вас, тя е, която ще ви спъва. Ние трябва да бъдем съвършено искрени и чисти. Не искам да кажа, че ние трябва да разправяме на всички хора какво ще вършим, а искам да кажа, че спрямо света ние трябва да сме затворени, също както зимно време затварят цветята в цветарника, който има стъкла, които запазват положените в него цветя. Така на всяка добра мисъл дайте място в сърцето си, а на всяка лоша не давайте място и я отхвърлете от себе си. На всякой добър човек давайте място при себе си, а на лошия пожелайте да се поправи.

изт.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Едно време нали турях българите в черния дроб?

Черният дроб е един велик фактор в човешкото тяло. Ако черният дроб си замине, човек е фалирал. При сегашното устройство, черният дроб всичко решава.

Ако той се разстрои, човек става неразположен, мрачен, той е песимист, не може да говори внимателно, мрази, сърди се, може да извърши убийство – всичко туй излиза от черния дроб. И ако в съвременния строй има толкова престъпници, причината е, че черните дробове на хората са развалени.

Поправете им черния дроб! На този човек ще дадете известна храна, има известни тонически средства.

На някой мъж жена му неврастения я хванала, той казва: „Лоша жена станала“. – На жена ти черният дроб се е развалил, ще ѝ даваш храна да се тонира. Поправи ли се, оправя се и домът ви.

Мъжът се разгневи – черният му дроб е развален. И ако вие се разгневите, кажете: „Моля ти се, братко, като се дразниш ти, животът ни не върви, ти си благороден. Като си тъй, в ненормално състояние, какви ли не работи правиш“.

Всяка вечер му говори, и твоят живот ще се поправи.

А сега, боли ли те черният дроб, дойде лекарят, веднага инжекция.

Не инжекция, а Слово – говорѝ на черния дроб: в Божествения свят той е нещо духовно;

стомахът е нещо духовно; сърцето, дробовете, това са неща духовни; мозъкът е нещо духовно – на тия органи ние ще им говорим тъй, както на разумни същества, разбирате ли?

Още по-блажени са!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има истина в света, която не може да се каже, защото всички ще се скарат помежду си и ще се разделят. Помнете две неща: не казвай кой е най-добрият и кой е най-лошият! Ще си мълчиш. Това ще запазиш за себе си. Защо? – Защото най-добрият човек не е на Земята и най-лошият човек пак не е на Земята. Това са две свещени идеи, не ги говорете на Земята. Ние казваме за някого: „Той е най-лош.“ – Да, така е, но най-лошият за един е най-добрият за друг, и най-добрият за един е най-лошият за друг. Абсолютно вие не знаете кой е най-добрият и кой е най-лошият. Нещата са най-добри и най-лоши само по време и пространство. Истината не може да се каже, защото във вашия език няма дума, с която може да се изрази. Изковете си една дума и аз ще ви я кажа. Тази енергия на Истината е толкова силна, че каквато жица да ª турите, тя ще я изгори и пак няма да остане проявена. Ето защо аз не искам да засягам някои неща, защото ако ги изнеса, ще стане нещо много лошо, ще изгори мозъкът. Нервната енергия в човека не е в състояние да изнесе Истината. Дойде някой, казва: „Е, аз съм глупав.“ – Не, нямаш гръбнак, за да изнесеш Истината.

Каляване на материята

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще спазвате един вътрешен закон. Има един такъв закон: Когато една мисъл е неестествена, не е съгласна с Божествения свят, вие ще усещате едно стягане на слънчевия възел и трябва да я измените. Когато носите дреха, която не е естествена, много е тясна, неудобна или от изкуствена материя, пак чувствувате такова стягане; тогава на тази дреха ще направите едно преобразувание. Или носите обуща и те са ви неудобни, - ще направите преобразувание. Или четете някоя книга.... Туй вътрешно стягане е едно предупреждение - ще слушате този вътрешен глас. Помислете малко и направете промяна. Това е и усилване на волята.

Най-малкото

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дойде ти някоя нищожна безкористна мисъл, тази мисъл, колкото и да е малка, тя образува величието на човешкия характер за бъдеще в неговите съществувания, в другия свят тези мисли са, които определят характера. Обикновените неща не оставят дълбоки следи, но човек, който в големите си занимания е имал време да направи едно добро, едно малко добро, толкова нищожно, този човек е с характер.

Затуй най-малките, микроскопическите добрини, те са условия, които служат за вашето повдигане и не си щадете времето.

Дойде ти някой път на ума да идеш на Витоша, че там ще ти дойде една светла идея. Стани и тръгни. Ще научиш една мисъл в пътя, ще те срещне някой човек, ще видиш някое животно, ще ти обърне внимание някое растение, ще ти направи впечатление реката. В пътя ще ти се даде някой урок. В тези условия ти ще схванеш величието на живота.

*****

После друга една черта, всички трябва да се стремите да схващате, да се разбирате и да бъдете много внимателни в онези малки прояви. Има една деликатност. Когато някой има някоя мъчнотия, да знаете как да му помогнете. Мнозина от вас сте безучастни. Безучастни, знаете ли на какво мязате?

Микроскопическите добрини

*****

Всеки човек носи в себе си някакъв талант, който трябва да разработва.

Достатъчно е да дойде при него някой учен или напреднал брат, който да събуди таланта му и да го застави да работи в това направление.

Мнозина прекарват живота си почти в бездействие, без да използват условията за развиване на своя талант. Като не могат да постигнат нещо в живота си, те се оправдават с това, че природата не ги е надарила, че нямат никакъв талант.

Който е работил съзнателно върху себе си, той непременно се е натъкнал на своя талант и го е развил.

Правилни изводи

Редактирано от Дъгата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В новата психология трябва да се пазите от следното:

ако не разбирате законите в природата, дълбоките преживявания, дълбоките морални сътресения, преживени неправилно, могат да ви застарят преждевременно и да ви лишат от тази енергия на вашата младост.

И когато старият преживее една радост правилно, той се подмладява, добива нови енергии.

*****

Законът на внушението има тази мощна сила, че много пороци в света и много добродетели се поддържат от внушението. Техният подтик иде от внушението.

Някой път човек каже: „Аз ще извърша едно престъпление“, и чувства така, като че нещо е заложено в него. Но това е внушение на някои нисши сили и обратното: някой път човек иска да направи добро някому, това е пак внушение на някои добри хора или на добри същества – висши сили.

Сега възпитанието в какво седи?

Винаги да се внушава доброто, винаги да се поддържат внушенията на добрите сили и да се пази връзката с тях.

Възпитателната сила на страданиято

Младежки Окултен Клас, 02.11.1924 Неделя, София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В пътя на самовъзпитанието си човек прави много опити, докато дойде най-после до известен метод.

Така той изработва прави чувства и мисли, които представляват негова лична опитност.

Ценни са мислите на човека, който е дошъл до тях чрез свои лични преживявания.

Например, за да стане учен, човек идва до заключение, че трябва да употреби постоянство и работа.

За да стане певец, човек трябва да има добре развит ларинкс, да има любов към пеенето и добър учител.

За да бъде красив, човек трябва да се свързва с красиви образи и лица, от които да се въодушевява.

За да стане умен, човек трябва да се свързва с мисълта на разумните и възвишени същества.

Ако иска да придобие великата любов, човек трябва да се свърже с Бога.

Той ще приеме Божията Любов през горната част на главата си, през темето.

Физическата любов пък минава през задната част на главата.

Изобщо, всеки мозъчен център е свързан с известни сили на природата.

Като знае това, човек трябва да бъде внимателен, да не пипа центровете си безразборно.

Ако пипне някой център не на време, той може да си причини голяма пакост.

Ако пипне някой център навреме и знае, как да го пипне, той може да подобри състоянието си.

Това знание може да се използва при самовъзпитанието на човека.

Като ученици, вие трябва да гледате на тялото си като на нещо свещено.

Ето защо, когато пипа тялото си, човек трябва да знае, че то представлява част от великия космос.

Следователно, чрез тялото си той има отношение към космоса.

Всяка дисхармония, причинена някъде в тялото му, внася дисхармония и в космоса.

Има центрове в човешкия организъм, които не трябва да се докосват.

Докосне ли се до тях, без да иска, човек произвежда експлозия в себе си.

Само посветеният знае, кога и как да се докосва до центровете на своя организъм.

За да не произвеждате несъзнателни експлозии в себе си, трябва да контролирате движенията си.

Избягвайте несъзнателните, безразборни движения и вървете към съзнателните и разумни.

В този смисъл, самовъзпитанието се заключава в съзнателно живеене.

Да се самовъзпитава човек, това значи, да прави съзнателни движения, да дава път на разумността в себе си.

Методи за самовъзпитание

(Младежки Окултен Клас, 06.02.1931 Петък, София)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И тъй, като станете сутрин, ще си кажете следното: „Аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си; aз няма да бъда в противоречие с Природата, но ще бъда в хармония с Природата; aз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога.“ Произнесете тези думи и ще видите, че вашето състояние веднага ще се измени. Произнеси тихичко в себе си тия думи два-три пъти. Само така човек може да създаде в себе си велик характер. Само така ще разберете колко красива е Природата сама по себе си.

Закон за внушение и закон за равновесие

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...И окултният закон гласи тъй: Не противодействувай на омразата, понеже щом ѝ противодействуваш, ти ѝ даваш повече сила. Щом ѝ противодействуваш, ти я признаваш за реалност, а щом противодействуваш на тази реалност, ти я признаваш за сила. Щом не я признаваш, мисли само за любовта, говори само за любовта, а остави омразата така, да си действува. И право казва Христос: „Не противи се злому.“ Защо? – За да не му даваш сила. Щом му противодействуваш, ти му даваш сила да черпи от тебе. Щом твоят ум е зает с някой човек, който те мрази, искаш да му противодействуваш, ти даваш сила на този човек да почерпи малко сила от тебе. И може да речем, че омразата, това е кражба по законен начин, изнудване, взимане на човешката енергия. И който те мрази всякога ще те омаломощи, ще те удари, главата, кракът ще ти счупи, ще те омаломощи. Ако е във физическо отношение, той ще удари, ще те осакати, че да не можеш да му противодействуваш. Така и в умствено отношение, и в духовно отношение той ще иска да вземе твоята енергия. Следователно, Христос казва: „Не противи се злому, и мисли за доброто в себе си“. И там е мъчното, понеже злото, това са интелигентни същества от черното братство и те казват: „Противи се на злото, защото само така ще проявиш своя характер“. За тях, да вършат зло, е живот, да вършат добро, е смърт. Както в Бялата ложа е изключено злото и всеки се наказва за него, така и в черната ложа е изключено доброто, и всеки се наказва, когато върши добро.

И тия състояния, които усещате по някой път, те са по внушение. Например, ще дойде някой да те убеди, да ти казва: „Ти му дай да разбере, докажи му, че си добър човек, че не си простак, ще се урони твоя престиж, свий юмрука си и се покажи тъй, че да треперят всички наоколо ти“. В същото време ти дойде друга мисъл от Бялото братство и ти казва: „Не, постъпи според любовта си, не обръщай внимание на това, считай, че то не е за тебе“. И почват тия две мисли: и едната и другата школа ти говорят. Вие седите, седите, казвате: „Ще хванем пътя“. Вие сте в Бялото братство, а работите с черните, на ляво сте. Защото всеки момент сте или наляво или на дясно. Разгневиш се, наляво си, любиш – на дясно си.

...Но всякога, когато човек може да претърпи известно изкушение, известна съблазън, той става всякога по-силен, а не издържи ли известно изкушение или съблазън,той пада, отслабва. Туй е закон. Сега, щом дойдат изкушения, вие не можете да ги избегнете. Изкушения ще дойдат, изпити ще дойдат, не е въпросът в това, горчивите и сладките чувства ще дойдат, това е закон. При сегашните условия друг път няма, ще знае всеки как да ги посреща. Този закон е същият и в умствения свят. Някои мисли са образувани от Бялото братство, а някои от – черното братство. И всяка една мисъл си има своите крайни предели.

...Щом се безпокоим, това показва, че ние се безпокоим за общественото мнение. Тогава ти си в ляво. Туй обществено мнение ние бихме го взели пред вид, ако се състоеше от светци, от хора благородни, от хора с най-възвишен характер, с ум, сърце и воля. Тяхното мнение ще вземем. А тия, от които се безпокоите, са хора, които се подкупват всеки ден, на всяка стъпка.

...Следователно, ние във всеки един момент трябва да знаем как да трансформираме тези енергии, които всеки ден се накопляват във вид на чувства, мисли и действия вътре в нашето тяло. Ние не можем да изискваме от някой човек да бъде търпелив, не трябва да му налагаме търпението отвънка. Той трябва от вътре да съзнае туй, в неговото съзнание трябва да се роди туй търпение. Търпението не може да бъде всеки момент. Търпението някога е съвместимо, някога е несъвместимо. При какви случаи трябва да имаме търпение? Ако аз съм слаб и пред мене бесят някой човек, ще търпя, туй е Волята Божия. Но ако аз съм силен човек, и някои слабохарактерни хора бесят някого пред мене, аз няма да търпя, няма да запазя своето търпение, ще стана, ще вържа този човек, ще гледам да го разубедя и няма да кажа, че волята Божия е такава. И следователно, кога ни се препоръчва търпение? Когато съм слаб, ще търпя, защото слабият трябва да търпи. Когато съм силен, няма да търпя. Щом си силен, веднага трябва да помагаш. Сега, вие може да наведете мисълта, че Бог се нарича дълготърпелив. Но знаете ли от що произтича съображението на Бога в Неговото дълготърпение? Господ знае, че ако се разгневи, светът ще отиде. Следователно, заради последствията, които може да произлязат от Неговото разгневяване. Той е дълготърпелив. На едного, ако той се разгневи, светът ще отиде. Защото, ако той се разгневи, тъй ще се разгневи, както хората никога не са виждали. Тази е причината, задето Бог е толкова дълготърпелив. Той знае, че слабохарактерните, грешните хора няма да Го заставят за измени на законите, които той е поставил, да наруши своя мир, и да тръгне по техните умове, да върви по техния път. Той ще върви по своя път. Следователно, в туй отношение, търпението си има място и ние трябва да бъдем като Бога. Ако някой ни критикува, ние ще вървим по своя път. Няма да се спираме да разсъждаваме за критиката. Спрем ли се да разсъждаваме, даваме сила на критиката. Ние ще вървим в този път, в който сме убедени, който сме опитали.

...

. Сега, можете да си направите опити. Двама приятели, нека си кажат: Кажи ми някога някоя обидна дума, за да видя в колко време ще ми премине тази обида. Извади часовника си и виж в колко часа те е обидил, и за колко време ще превърнеш тази обида. Например, в 6 ч. те е обидил, и ще видиш в колко време ще можеш да превърнеш туй чувство. Дали ще можеш за 2 минути, 12 ч., 1 ч., 2 ч., 3 ч. да го превърнеш. Ако до един месец не можеш да укротиш туй чувство, значи твоят характер е слаб. Ако в 1–2 ч. туй чувство можеш да го превърнеш, тази обидна дума да я превърнеш, да ти стане обикновена дума и то не само да я претърпиш, но да стане музикална дума за тебе, то значи, че имаш силен характер.

...Ако в началото на живота си още искаш плода да дойде бързо, да дойде скоро времето, за да постигнеш нещо, тия резултати да дойдат бързо, ти вървиш по левия път. Ако искаш бързо да усвоиш нещо, ти вървиш по лявата пътека. Ако след като си работил дълго време и оставяш плода да дойде най-после, и не бързаш, ти вървиш по правата пътека, по десния път.

...

Сега, вие, като ученици на тази Велика школа, всеки един от вас, ще бъде положителен в доброто. Няма да казваш: „Аз ще му отмъстя“, но ще казваш: „Аз ще му се отплатя с Любов, аз ще му се отплатя с Мъдрост, аз ще му се отплатя с Истина, с Правда, с Добродетел, с Милосърдие“. Тъй ще му се отплатя. И само по този начин енергиите, тия сили може да се трансформират от едно състояние в друго, понеже всички енергии са свързани с разумни същества и ние трябва да учим езика на всички разумни същества, и когато знаеш езика им, те ще те слушат, но когато не знаеш езика им, те не помагат. И сега, ние всички изучаваме езика на нещата. Знаете ли какъв е този Божествен език? Две неща има, по които вие може да го познаете. Когато сте научили някои от Божествените думи и сте се молили, вие ще усетите тук долу под лъжичката една топлина, ще се разшири душата ви и усещате, че скоро ще ви се отговори, получавате насърчение. И не се минава час, два или три и както сте усетили, тъй ви се отговаря. А някой път се молите, усещате една твърдост, ожесточение, като че ли молитвата ви е една педя над главата ви и не дохожда никакъв отговор. Вие говорите с Бога на един непознат език и той не ви отговаря. Когато говорим съобразно Неговата Воля, Той ни отговаря.

Сега, в окултната школа, законът за трансформиране на енергиите е свързан с необходимостта на нещата. Всякога когато започвате да опитвате закона, ще започнете с необходимостта в живота. Гладен сте, имате нужда само от хляб. Вие ще вземете в ума си тази първа мисъл, да отстраните глада си, да успокоите организъма си. Няма да турите в ума си никаква друга мисъл, а само ще концентрирате мисълта си, да придобиете хляб, т.е. храна, обяд, да се нахраните. Туй ще бъде мисълта ви. Щом придобиете първото, ще трябва да се успокоите, например да замислите да спите някъде. Тогава, ще концентрирате ума си за спане. И тогава, според туй, ще се нареждат всички ваши нужди, според степента на необходимостта. Спазвате ли този закон така, ще може да ви се отговори на молитвата. Но, турите ли всички тия желания вкупом, да искате всичко изведнъж, всички тия работи ще закъснеят и всички ваши планове няма да се постигнат, защото не сте спазили този закон на последователност. Ще се молите за първото необходимо, за туй, без което не можете, после за второто, третото, четвъртото и т.н. Тъй работи Божественият закон, в математическа точност. Но измениш ли нещата, първо да турим второстепенните неща, законът сам по себе си се изменя.

...

Запример, не ще бъде разумно от моя страна да си туря най-лошите дрехи, с отвратителна миризма, да вляза в дома ви и да кажа: „Търпете ме сега, обичайте ме“. Не се позволява така да се отнесете нито към една любовница, освен само за изпит. Не се позволява от моя страна да изкушавам никого, нямам право, освен ако е за изпит. Следователно, от моя страна, аз трябва да бъда толкова коректен, че да не давам повод никой от съкласниците ми да изгуби своето равновесие, нито пък той да послужи за изкушение, защото нито аз печеля, нито той печели. Да кажем, някой брат от вас изгубил своето равновесие, разсърдил се и вие се съберете, и почвате да разправяте туй, което не е нужно да се разправя за него, за неговата негативна страна. Това нещо мине през целия клас и после всички разправяте, че такъв ученик като него, нямаме. Всинца сте пропаднали в изпита си, всички сте в ляво. Щом този брат, този ученик е съгрешил, вие се съберете, направете една молитва, пратете една благородна мисъл към него, почерпете нещо от неговата грешка, и кажете: „Слава Богу, че Господ ни даде една много добра беседа и много благодарим на този брат, че той стана един образец, и ни даде един изпит“. И тогава пращайте му хубави мисли, той ще се насърчи. Вие сте в дясно. Това е трансформиране на енергията. И така трябва да постъпвате. И тъй за в бъдеще, като ученици на школата, вие трябва да приложите този закон. Той е за вас сила. Само тъй, по този начин вие можете да се развивате правилно. Ако почнете да го прилагате в действие, ще забележите едно растене, просвещение на вашия ум, смекчаване на вашето сърце, усилване на вашата воля.

...

Един пример. Аз казвам че търпя. Вие идвате в стаята ми, аз имам работа, искам да пиша или да коригирам нещо, изваждам часовника си, но нищо не ви казвам, защото според окултния закон не е позволено да се каже: Имам работа, елате друг път. Туй не се позволява. Според окултния закон, ученикът като дойде, той сам трябва да се сети, че е време да си отиде. Аз изваждам часовника си, гледам го. И колкото повече у мене се заражда желание той да си отиде, толкова повече у него се заражда желание да стои. Направете опит. Някой път ти искаш някой да си отиде, а у него се заражда два пъти по-силно желание да седи по-дълго време. Той се усеща, като чели някой го привлича. Обратен е процесът. Друг път, ти искаш някой твой приятел да стои повече, че го обичаш, а няма да се минат 5 или 10 минути, той ще каже: „Сбогом, и друг път ще дойда у вас“, ще си отиде. Това му е внушено от черните братя. Но туря ли си мисълта: Няма ли да си отиде той? – виж, че той намерил за какво друго да говори. Ще си извадиш часовника и ще гледаш колко време ще стоиш тих и спокоен като Диогена, без да нарушиш равновесието си. Ще стоиш тих и спокоен, като че нищо не е станало, макар да се е изминал и цял ден. Ако той стои цял ден и ти не си изгубил равновесието си, спечелил си. А той като си излезе, ще каже: „Не трябваше да седя толкова, малко го прекалих“. Той усеща, че е дал повече. Ако той стоял повече и те предизвикал, изкарал те е от равновесие, то като си излезе ще каже: „Още един път бих желал да отида при него по същия начин“. Това са чисто психологически процеси, които стават във вас. Повечето от вас имате тези опитности. Туй е един велик закон, който трябва да разбирате, трябва да го спазвате. Той регулира нещата.

И тъй, за да се създаде един характер чрез трансформиране на тия енергии, не е лесна работа. Имайте пред вид, че великият Божествен Дух, който от хиляди години работи върху вас, с малко нещо е изменил характера ви, малко нещо сте направили. Даже и когато някой от вас влезе в Бога, колко мъчно се изменя характера му.

"Превръщане на енергиите" - тук

23 школна лекция на общия окултен клас,

държана на 4 август 1922 г., четвъртък

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×