Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Символичният език на Учителя


Guest devashaktika
 Share

Recommended Posts

Guest devashaktika

В беседите на Учителя непрестанно се натъкваме на различни символи, метафори и притчи, над които размишлявайки, трябва да открием скритото Познание. Не на готово, но чрез един символичен език Учителя ни предава окултните истини. Построяването на неговата реч също не е произволно, но е свързано с вибрацията на думите и тяхното въздействие на един по-фин, вътрешен план.

"Кое е правото учение? Правото учение е само Божественото учение, което може да се приложи, учение, което може в една година да видоизмени човека и по форма, и по съдържание, и по същество. Някой път символически говоря, защото материята е много отвлечена. Символическият път е най-лесният: това значи да съкратя времето, да спестя времето. Ако река да се впусна тъй, както вие говорите, за една моя символическа реч трябва цяла година. Една година трябва вие да говорите върху един символ. Всеки символ или уподобление са свързани, те имат свои съотношения, съчетания, как са възникнали, дават обяснения защо и за какво. Тия определения не са само турени тъй, те вървят по известни закони, има известни съчетания, то е цяла музика. И природата така говори. Той е особен език, който в бъдеще ще изучавате. Всяко учение трябва да бъде строго, математически, определено – не механически, а строго математически определено, – да имаме тази увереност, че туй учение е чисто Божествено и всякога да можем да го използваме в живота си."

"Дойде някой при мене, иска по някой път, забелязвам, познавам хората – да му кажа нещо – „Не мога да ви кажа“. – „Нима нямаш доверие“, значи, не съм ли аз толкова достоен да ми кажеш нещо? Сега хората не разбират: в туй учение някой път трябва да изясня някой велик закон някому, но не разбират, че има опасност. Ще ви дам една аналогия, едно сравнение, защо е опасно. Да допуснем, че сте беден човек, идвате при мене, нахранвам ви, обличам ви и след това ви давам една торба със злато, там, на пътя, има 10 банди от разбойници, които чакат. Ако ви пратя с тази торба, как мислите, ще минете ли жив и здрав? Ще платите с живота си! По-добре да минете със здрави гащи, отколкото да имате тази торба със злато. Ако пътят е сигурен, обществото е уредено, и две торби да ви дам, безопасно е. От окултно гледище, това значи: един човек да е подчинил материалното, да е повдигнат морално високо, да няма разбойници в него. Тогава може тази велика истина да му се повери. Но няма ли тази материална стабилност, има ли разбойници в него, щом се яви тази торба, той ще плати с живота си. Аз не искам сега да бъде тъй. Старото е старо вече, тъй не може. "

Из "Неправете никому насилие, нито оклеветявайте", Неделни беседи, пета сеиря, 1922 г.

"Когато дойдат някои, искат да кажат, че моята реч не била свързана. Хм, ами че аз мога да покажа, у колцина от вас музикалното чувство е развито. Ако ви дам един тон от 40 до 50 билиона вибрации, до 32 билиона имате най-високи вълни, ако аз повдигна гласа си до 32,000 вълнения, ще чуете ли нещо? – Нищо няма да чуете. Ако сваля трептенията от 16,000 вълни по-долу, ще чуете ли нещо? – Нищо няма да чуете. Но под тези трептения има друга гама в света. Ние още не сме дошли до онази Божествена логика, нашата логика е безлогичност горе на небето."

Из "Дъще Сионова", Неделни беседи, пета серия, 1922 г.

Link to comment
Share on other sites

За символическия език и за привидните противоречия. Смятам, че това е и важната роля на Божието Слово, което Учителя ни е дал. Да се научим да мислим, да анализираме и търсим. Готовите формули са по-скоро механически. Но, когато човек извърви част от пътя и придобие знание, добродетел, сам ги е проверил, тогава имат изключителна стойност. Развиваме ума си, развиваме добродетели-бавничко, но сигурно.

Не е случайно /и съм опитала това/, когато нещо не разбирам в беседата, стане ми трудно, оставям го. Минава малко време и някаква ситуация, случка се появява и разбирам думите. Тогава продължавам напред и се получава връзка, знание, с други беседи... Магийка:sorcerer:

Още една хубава тема, благодаря!

Link to comment
Share on other sites

Един цитат, който силно ме впечатли:

...мога да говоря и поетически, аз съм способен да говоря поетически: по природа съм поет; и музикално мога да говоря: по природа съм музикант; и философски мога да говоря, защото по природа съм философ, но някой път предпочитам да говоря с грешки като децата: по-хубаво е това, защото да се говори на земята с грешки, е по-добре, а на небето да се говори съвършено, е по-добре. На земята съвършено да говориш, значи да правиш грешки, а на небето с погрешки да говориш, значи да бъдеш несъвършен. Ще ви кажа сега защо на земята трябва с погрешки да говорим: на земята, като направиш една къща, не трябва да я напрвиш херметически затворена, без аралък, а с големи дупки, че вечерно време, като дойде някой беден човек, да може да влезе.Понеже си заспал, като чука, не може да влезе, но като намери тази пукнатина, да каже: „Слава Богу, намерих“.

Не правете никому насилие, нито оклеветявайте

И ние да кажем "Слава Богу", че езикът на Учителя е такъв, за да достигат до нас небесните истини. :hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Надеждна, благодаря за този цитат.

Ето още 2 примера за символния език:

Ето защо, когато обичате някого, не говорете, че обичате Ивана или Драгана, защото всъщност вие обичате онова светло същество, което го посетило. Коя кесия обичате: пълната или празната? Докато кесията ви е пълна със злато, обичате я; щом се изпразни, любовта ви към нея изчезва.

Златото, т. е. присъствието на Божественото в човека, го прави обичен.

Магическата сила на Любовта

Съборни Беседи, 15.08.1940 г., Езерата

От окултно гледище слепотата разбира толкова възпитана воля, че човек да вижда само ония неща, които му причиняват добро; ония, които му причиняват зло, съзнателно да отблъсква.

Да бъдеш сляп, това значи да разбираш същността на живота, да знаеш истинската цена на нещата, както банкерът различава златните монети от фалшивите.

В правда, истина и святост

Беседа от Учителя, държана на 26 юни 1921 г. в София.

Много често хората започват да четат буквално беседите и се шокират от някои символични изрази и спират да четат.

Ето една "тема -фар" в Океана от Мъдрост.

Благодаря на всички, които биха се включили в обогатяването й с конкретни примери.

Образният език на Учителя

Edited by Дъгата
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Нещо, което много ме впечатли.

 

"Божието Слово е Любовта, изразена чрез думи. Животът би бил невъзможен, ако Бог не говореше непрестанно. Никакво движение не би съществувало в Космоса, ако не беше постоянното словодействие на Абсолютния Дух. Силата на реалността произтича от Словото. Промените в Разумната Природа се дължат на Словото.                               

Молитвата е пасивният полюс на Словото, а Христовите проповеди и беседи през всички векове – активният. Предназначението на молитвата е да свърже човешката душа с Бога, а Словото на Духа пробужда любовта на ученика. Особеностите на Божието Слово са строго определени. Лесно е да се разпознае измежду всички слова и речи, понеже коренно се отличава от тях:    

                                                                                      

1. Божието Слово е живо. То отразява с думи великия космичен процес в момента на говоренето. Праната на Словото има най-мощни вибрации. Мили­арди и милиарди години праната на Словото изг­ражда световете и ги трансформира. В Божестве­ния свят говори Бог, в духовния - Духът, а във физи­ческия - Синът или Учителят. Бог, Духът и Учите­лят винаги говорят едновременно, но съществата от трите свята чуват Словото по различен начин. Разумно е Божието Слово - то е основа на живота!      

                         

2. Словото е за всички. То не може да има друг стил, освен собственият си, защото е за всички съ­щества от всички йерархии. Когато Учителят го­вори, Той има мъдрост както за серафима, така и за най-последния прост човек на Земята. Словото Му е извор на живот. Ето защо на една беседа се събират да слушат представители на всички хора, ангели и богове. Учителят отговаря на проблемите на всички - мислено всеки задава въпрос и Той му отговаря. Точно поради това темите в една беседа се сменят толкова често: трябва да се задоволят колкото може повече слушатели. Полилог, а не монолог или диалог - ето основният стил на беседите.            

                                                    

3. Обикновено Словото се отнася до учениците, а не до светските хора. Живите служители, за раз­лика от мъртвите и спящите, са смирени и просто­душни. Мнозина мислят, че Словото има роля само за народа, а не подозират, че когато Учителят говори, създава светове, спасява души, озарява гении и само с една дума дава нов ключ на цели цивилизации някъде в Космоса. Казано е обаче: "Бог не е Бог на мърт­вите, а Бог на живите". Мъртвите може да са живи само до нисшия умствен свят, а реалният живот, животът на безсмъртието, започва от причинния свят нагоре. Живите се отличават от мъртвите именно по това: те не са изпълнени със себе си и с мерките на света, а внимават да не пропуснат нито една дума на Господа.    

                                  

4. Словото няма такава структура, каквато имат науката, философията, религиозните проповеди или която и да е друга човешка система на мис­лене. То е построено обаче по абсолютно строги за­кони на живота и никой няма право да го съди и кори­гира. Когато на една беседа присъства някой фило­соф или окултист от черната ложа, Учителят го прогонва много лесно: казва някоя "глупост"… По­неже тъмните духове са много мнителни, те веднага вътрешно се опълчват на Учителя и си отиват. Точно това и цели Учителят. Най-опасните врагове на Делото, проводниците на дявола, се познават неизменно по едно и също: твърдоглавие, самомне­ние, критикуване, стремеж към противопоставяне на мнението си, търсене на слабостите. Гордели­вият винаги желае да е по-умен и по-прав от дру­гите. Всичките му умствени усилия са впрегнати в желанието да открие някъде грешка, противоречие, алогизъм. Открие ли ги - значи "противникът" е по-долу от него самия; значи "противникът" е бит. А сатанинските и луциферическите духове живеят само с едно: унижаване на другия и, по този начин, самовъзвисяване. Има и трета категория духове - тщеславните, - които измерват всички ценности с мярката на общественото мнение. И когато се на­тъкнат в Божието Слово на нещо, неотговарящо на общественото мнение в религията, философията или науката, тщеславните се смущават. Това е, за­щото те не са на страната на Учителя, а са на страната на света. Затова и търсят одобрението на света, а не на Учителя. Разпознавайки горделивите и тщеславните от пръв поглед, Учителят ги изгонва само с една реп­лика. За тях тази реплика е явна глупост, но за уче­ниците тя е повод за смях и веселие. Защото на всяка беседа има поне двама или трима ученици, ко­ито виждат нещата. Те следят със затаен дъх вели­ката драма, която се разиграва между Учителя и ау­диторията. Учителят предпочита да бъде заобиколен с най-прости и недодялани хора, пред опасността да се опонира мислено на Словото. Словото е въздействие върху Космоса, Природата и човека. Ето защо Учителят не може да рискува да държи около себе си антени, които не предават. А двама или трима уче­ници проникват дълбоко под ефимерните була на Словото и стигат до същността, защото притежа­ват ключовете. Тези ключове не могат да се пове­рят на умните врагове, защото те ще обявят война на Учителя със собственото Му оръжие.  

                                                                           

5. Реалността има 49 измерения. Когато Учителят говори, той си служи с 49 вида логика. Сега има само 4-5 вида логика, познати на човечеството, а повечето хора не мислят никак, освен за ядене, пи­ене и удоволствия. Най-много да мислят за престижа си, но Божествени мисли рядко им идват. Така че, когато четете беседите, не мерете Словото с вашата пигмейска логика.    

                                                                          

6. Учителят си поставя за цел да развива мис­ленето и вниманието у учениците. Животът се движи от единството на полярностите, от осъзна­ването и разрешаването на противоречията. Ето защо Учителят има право да си служи съзнателно с принципа на противоречието в беседите си. Леко­верните, суеверните и безверните се улавят именно в тази мрежа. Въпреки че Словото е за народа и простотата е най-важният му закон, Учителят си служи понякога със сложни ребуси на мисълта, за да държи будно съзнанието на учениците. Понеже един Учител няма пред кого другиго да отговаря, освен пред Бога, Той дори понякога съзнателно прави грешки, за да предизвика недоумение и въпроси. Един учен, един професор, един философ нямат това право и тази смелост, ала даже и най-обикновеният прогимназиален учител си служи с този метод. Какво тогава искате от Учителя на всички Учители? Та вие нямате и понятие от педагогия!            

                                                                                                        

7. Ако сте особено проницателни, ще забележите, че понякога Истината се казва от различни нива на съзнанието. Учителят говори от свръхсъзнани­ето, но често дава ход на подсъзнанието, на само­съзнанието и съзнанието. Вие трябва да различа­вате тези пластове в беседите и лекциите.                                                                                    

8. Учителят не живее на Земята. Тук Той само се изявява, и то когато няма друга работа в Космоса. Паузите не са отбелязани в печатния текст. Вие не веднъж сте били свидетели как Учителят отсъства по време на беседа. Той получава сигнал за важна среща, за молитва или за бедствие и мигновено трябва да се изключи от аудиторията. Когато се върне, Той е вече под силното впечатление на станалото и веднага внася нова тема в беседата.                                                                                                    

9. Най-различни същности и същества се изявяват в Словото. Сам Бог, Абсолютният Дух, говори; говори Духът на Любовта, Духът на Истината, Святият Дух, Великата Разумна Природа; говори Всемирното Братство, говори Бялото Братство, Реалността; говори гласът на Съдбата, говори и "булото на Майя" - както са нарекли индусите правото на Бога да изпитва и учи съществата. Най-после, в Словото взимат участие духове от йерархията, представители на близки и далечни светове. Това - за посветените.

           

10. Както всяко свещено писание, беседите също имат от три до седем пласта на тълкуване, клю­човете към които Учителят дава на най-напредналите Си ученици. Има ключове, които през този век останаха скрити и не се повериха никому. В бъдеще ще се появят ученици, които ще получат пряко от Учи­теля тези ключове и ще трансформират Словото на съответните нива. Най-вероятно е това да не стане писмено, а в живота, делата и външния вид на тези ученици. Ще ги познаете по това, че те не го­ворят много. 11. Учителят е завършил всички безбройни школи на всички светове, звезди и планети и Неговото Слово е абсолютен синтез на Новото знание. Си­лата на това Слово е неизмеримо могъща, но Исти­ната не може да се даде на земните хора без фил­три. Небесните напрежения са стотици и милиарди пъти по-динамични от физическите, поради което живото Слово на един Учител минава през ред тран­сформатори. Разумната мисъл на Учителя обаче не рискува да изменя смисъла на това Слово: рамките му многократно намаляват, но формата никога не се мени. Мнозинството тълкуватели не разбират именно тази тайна и си позволяват да променят първообразните форми. Когато Учителят влага една Истина в земни понятия, Той намира най-точ­ните думи, основното значение на които е най-близко до същността. Освен това, Учителят посто­янно изяснява истинското съдържание на много по­нятия или сам влага в тях нови значения.  

                                                                                   

12. Мощните енергии, които протичат по време на беседа, трябва да бъдат трансформирани от Учителя с голямо умение, за да може аудитори­ята да издържи - да не се получат нежелателни из­лъчвания (на душата на слушателя в невидимия свят - б.п.) и други опасни последици. Затова Учителят раз­режда напрежението с приказки, случки, анекдоти и други повествователни форми. И, все пак, какво ве­лико композиционно единство има във всяка беседа - за онзи, който умее да вижда!  

            

13. Всяка беседа отразява по един уникален на­чин космическия момент. В бъдеще астролозите ще открият великолепното съответствие между ас­пектите в деня и часа на изнасянето и идеите във всяка отделна беседа. Оттам те ще почерпят нови астрологически откровения.                                                                                           

14. Особено мощен е магично-словодейственият метод на повторението в беседите. Там, където стилистът би намерил едно повторение за прекалено често и утежняващо изложението, Учителят ни­кога не би употребил кратки, заместителни думи. Повторението при Него не е само сугестивно-педагогически метод, но и свещен акт на словодейство. Чрез многократното повторение на една синтактична матрица Учителят внася, по кабалистичен път, нови енергии и структури в Битието.“ 

 

 

Тук      и  От тук

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...