Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Първият ден на Пролетта - първите 10 упражнения


Recommended Posts

Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на Любовта, носят сила и живот...

С тези думи започва цикъла от първите десет упражнения на Паневритмията. Те са въвеждащи. Настроението е пролетно. Участникът се настройва да преживее пробуждането на природата и на своето съзнание чрез влизане в синхрон с космичните ритми. Придвижването на участниците по кръга е непрекъснато, но основния двигателен акцент пада главно върху ръцете. Няма паузи между отделните упражнения, което ги обособява в отделен цикъл.

Упражненията от цикъла са следните: 1. Пробуждане; 2. Примирение; 3. Даване 4. Възлизане 5. Дигане 6. Отваряне 7. Освобождение 8. Пляскане 9. Чистене 10. Летене

Музиката от първите 10 упражнения например тук: за теглене

При Пробуждане движенията наподобяват разтварянето и опъването на ръцете след събуждане от сън т.н. „обтягане”, наблюдаващо се и при някои животни. Съответния аналог на движенията при растенията е разпукването и разтварянето на листчетата, ставащо на пролет.

При Примирение движенията са плавни и дъговидни. Ръцете се допират се докосват една до друга пред гърдите символизирайки примиряването на двата полюса в човека: мъжки и женски, добро и зло, плюс и минус и т.н.

При Даване движенията наподобяват поднасяне на дар идващ от сърцето на човека. Участникът се учи да приема благата на природата и да ги споделя.

При Възлизане дясната и лявата се вдигат вертикално, успоредно една на друга, последователно. Участникът се учи правилно да възлиза и слиза по пътя на живота, да има правилно отношение към полярностите.

При Дигане двете ръце се вдигат и свалят успоредно. Движенията изразяват приемане на новото – вдигането на ръцете и оставяне старото назад в миналото – свалянето на ръцете.

При Отваряне лявата ръка е на кръста, а дясната прави дъговидни движения пред тялото, после същите движения се повтарят със смяна на ръцете. Участникът се учи да отваря вратата на своите мисли (движения с дясната ръка) и на своите чувства (движения с лявата ръка), откривайки нови възможности за реализация в житейския си път.

При Освобождение двете ръце са пред гърдите свити в юмруци и се разтварят встрани до хоризонтално положение. Участникът като че ли скъсва нишката, която го свързва с неговите недостатъци, с всичко онова, което го спъва да реализира копнежите на своята душа. Това упражнение представлява своебразно влизане в живота на свободата.

При Пляскане ръцете се пляскат леко на височината на гърдите и след това се разтварят като чашка на цвят пред лицето. След това по същите дъги без пляскане отиват хоризонтално встрани с длани надолу. Тези движения изразяват радостта на душата, която е добила Освобождение.

При Чистене ръцете (със събрани и леко присвити пръсти) са допрени пред устата с длани обърнати напред, след което се разтварят до хоризонтално встрани с длани надолу. Разтварянето встрани е придружено с духане. Духането – това е Словото, а движенията на ръцете встрани е посяване на Словото. Това упражнение изразява пътя за приемане и посяване на Словото чрез чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки в живота.

При Летене ръцете са хоризонтално встрани и правят пластични движения напомнящи маховете на крила. Упражнението представя стремежа за повдигане, извисяване чрез възпитание в новото знание за живата природа.

вижте също: Паневритмия – кратко описание на упражненията

Имате ли любимо упражнение?

Защо според вас няма паузи между отделните упражнения?

Някои от участниците в кръга споделят за внезапно появило се желание за творчество като рисуване, писане на стихове или статии. Други споделят за спонтанно появили се идеи за решение на конкретни житейски въпроси. На вас случвало ли ви се е?

Можете ли да нарисувате картина (може и само мислено) отговаряща на основната идея в някое от упражненията? Бихте ли я описали или публикували публично? А можете ли да напишете стихотворение за някое от упражненията и да го споделите?

Какво изпитвате докато играете първите 10 упражнения?

Моля споделете впечатления, размисли, въпроси.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Приятели, имах щастието да играя Паневритмия по време на Събора в Мадара- на 28.05.2006 год. Преживях невероятни мигове на радост, вдъхновение, удовлетворение, свързаност с Природата и всички участници в Паневритмията. Всяко лице излъчваше особена светлина, ХАРМОНИЯ и РАДОСТ царуваха във всяко човешко сърце, във всяка човешка душа.

Предлагам Ви мисли на Учителя за значението на всяко едно от десетте упражнения на Паневритмията, публикувани в списание "Житно зърно", бр.2/2005.

При Пробуждане движенията наподобяват разтварянето и опъването на ръцете след събуждане от сън т.н. „обтягане”, наблюдаващо се и при някои животни. Съответния аналог на движенията при растенията е разпукването и разтварянето на листчетата, ставащо на пролет.

1.ПРОБУЖДАНЕ

Събуждането на това чувство (любовта) съвпада с момента на новораждането в човека. Когато чувството на любовта се пробуди в човека, животът му вече не изгасва. Той влиза в по-висока гама на живота, отдето разглежда нещата. Светлината на това място е голяма, вследствие на което той вижда нещата ясно.

При Примирение движенията са плавни и дъговидни. Ръцете се допират се докосват една до друга пред гърдите символизирайки примиряването на двата полюса в човека: мъжки и женски, добро и зло, плюс и минус и т.н.

2.ПРИМИРЕНИЕ

Единствената сила, която примирява нещата, е любовта. Щом дойдеш до закона на любовта, всичко лошо изчезва.

Казано е: „Бог беше в Христа и примиря-ваше хората със Себе си." Ако БОГ не е в нас, ние никога не бихме се примирили с хората.

И тъй, когато хората говорят 3а любовта, те имат особено разбиране за нея. Любов, която не може да примири противоречията на живота, е слаба. Истинската любов, наречена Божествена, примирява всички противоречия, които се явяват в ума, в сърцето, във волята и в тялото на човека.

При Даване движенията наподобяват поднасяне на дар идващ от сърцето на човека. Участникът се учи да приема благата на природата и да ги споделя.

3.ДАВАНЕ

Законът на любовта е закон на даване. Ако всички дават, кой ще взема? Трябва да има някой да взема. Водата, която се дава, трябва да има поле, да влиза някъде на работа. Или вие искате да вземате; но ако няма кой да ви дава, кой ще взема? Даването и вземането произтичат от любовта. Даването е процес на изобилие; излиза нещо от Бога -то е даване.

На физическия свят Бог се изявява чрез даване. Следователно бъдете и вие щедри, като Бога.

Важно е човек да знае как да дава и как да взема. Разумният знае кога и как да дава и да взема. Даването е закон, чрез който човек

изпълнява Божията воля. Ако я изпълнява правилно и с любов, той се ползва от Божието благословение. С други думи казано: ако даваш прабилно, природата ти дава кредит; ако не даваш прабилно, тя спира кредита ти.

Човек трябва да бъде лъч от Божията Любов и винаги да дава нещо от себе си. Той не трябва само да възприема, но каквото възприеме, да го преработи в себе си и да изпрати от своето изобилие на ближните си.

При Възлизане дясната и лявата се вдигат вертикално, успоредно една на друга, последователно. Участникът се учи правилно да възлиза и слиза по пътя на живота, да има правилно отношение към полярностите.

4.ВЪЗЛИЗАНЕ

Във вашите животи има слизане и възли-зане. По закона на слизането вие се научавате да се смалявате, а по закона на нъзлизането се учите да се увеличавате. Така че ние трябва едновременно да знаем да се смаляваме и да се увеличаваме. И съвременните хора страдат от това, че не знаят да се увеличават и да се смаляват.

При Дигане двете ръце се вдигат и свалят успоредно. Движенията изразяват приемане на новото – вдигането на ръцете и оставяне старото назад в миналото – свалянето на ръцете.

5.ДИГАНЕ

За да правиш правилно гимнастическите упражнения, трябва да имаш правилни отношения към всички същества, които Господ е създал. Хармония трябва. Най-първо дигате ръцете нагоре. Значи благословението да дойде за вашия ум, за вашия мозък; след туй, то-ва благословение да слезе във вашите гърди, да слезе към стомаха, да се свърши при краката. След това вземете обратното движение нагоре.

Когато вдигнеш ръцете си нагоре, ти представляваш човека, готов вече за работа. И като се молиш, пак вдигаш ръцете си нагоре - работиш. Като спуснеш ръцете си надолу, ти идваш до Сатурн - до противоречията на живота. Някой вдига ръцете си нагоре и казва, че се задоволява с малко: една малка колибка, един стол, една маса и един креват. Той не говори истината. Самото вдигане на ръце има отношение към крайния предел на Вселената. Затова вдигни ръцете си нагоре и кажи: „Господи, Творец на Вселената, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила!" Това значи да бъдеш Син Божий и да говориш, както Бог ти е заповядал.

При Отваряне лявата ръка е на кръста, а дясната прави дъговидни движения пред тялото, после същите движения се повтарят със смяна на ръцете. Участникът се учи да отваря вратата на своите мисли (движения с дясната ръка) и на своите чувства (движения с лявата ръка), откривайки нови възможности за реализация в житейския си път.

6.ОТВАРЯНЕ

И тъй,човек трябва да бъде отворен. Умът и сърцето му трябва да бъдат отворени книги. Когато мисли, чувства и действа, човек се отваря. Да бъдеш добър, това значи да се отвориш. Да обичаш, това значи да се отвориш, да се влее Божественото благо в тебе.

Отварянето сърцата на хората и приемането на Христа - това означава идването Му на Земята.

Казано е, че Бог е любов. Следователно отвори широко сърцето си, да влезе Божест-вената топлина в него, да изпиташ Божест-вената радост и веселие. Отвори ума си широко, да влезе Божествената светлина в него, за да изправиш пътя си. Отвори широко душата си, да влезе Божествената сила в нея, да те направи смел и решителен. Топлината, светлината и силата - това е Бог, Когото търсите. Той живее в нашите умове, сърца и души.

И тъй, двете същества, които стоят пред и зад вратата, представят две реалности, които се срещат. Ако едната реалност е великото голямо, а другата - великото малко, те непременно трябва да се срещнат. Защо? За да се яви онова, което се търси. Значи, когато душата стои вътре, а духът вън и чакат да се отвори вратата, да се срещнат, човек ще намери истината, която търси. Когато сърцето стои вътре, а умът вън и очакват да се отвори вратата, човек ще намери светлината, която ще осмисли живота му.

При Освобождение двете ръце са пред гърдите свити в юмруци и се разтварят встрани до хоризонтално положение. Участникът като че ли скъсва нишката, която го свързва с неговите недостатъци, с всичко онова, което го спъва да реализира копнежите на своята душа. Това упражнение представлява своебразно влизане в живота на свободата.

7.ОСВОБОЖДЕНИЕ

Освободете сърцето си от всички безпокойства и тревоги, и дайте му отдих. От сутрин до вечер мислите за едно,за друго, съмнявате се, колебаете се. Дайте отдих на ума си! Освободете го от съмненията и колебанията, вложете в него светла, възвишена мисъл. Като се освободите от старото, съзнанието ви ще просветне, душата ви ще се

освободи от тежкия товар на миналото и като новородено дете ще погледнете нагоре и ще кажете: „Господи, да бъде Твоята воля!" Това значи да живее човек в Царството Божие. Аз искам да бъдете свободни в своите възгледи, да носите любовта в сърцата си, мъдростта в умовете си, а истината в душите си. Като се стремите към това, вие постепенно ще се освободите от старите си дрехи.

Та, който иска да възприеме новото учение, трябва да се осбободи от старите мехове. Ако нямате нови мехове, стойте надалече; ще дойдат други, нови хора и в тях ще се налее новото учение.

При Пляскане ръцете се пляскат леко на височината на гърдите и след това се разтварят като чашка на цвят пред лицето. След това по същите дъги без пляскане отиват хоризонтално встрани с длани надолу. Тези движения изразяват радостта на душата, която е добила Освобождение.

8.ПЛЯСКАНЕ

Какво по-голямо благо от това, да прониква светлината през твоите очи? Какво по-голямо благо от това, да получаваш поздрав от светлите звезди на небето? Те каз-ват: „Велик и благ е Бог." Слънцето, звездите, Луната са деца на Бога. И те пляскат и играят. Лъчите на светлината са излезли преди милиони години и ни поздравяват със своята кърпичка, както момата и момъкът се поздравяват. Възможно ли е Слънцето да поздравява човека? Възможно е. Аз не говоря за човека, но за човешката душа.

При Чистене ръцете (със събрани и леко присвити пръсти) са допрени пред устата с длани обърнати напред, след което се разтварят до хоризонтално встрани с длани надолу. Разтварянето встрани е придружено с духане. Духането – това е Словото, а движенията на ръцете встрани е посяване на Словото. Това упражнение изразява пътя за приемане и посяване на Словото чрез чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки в живота.

9.ЧИСТЕНЕ

Човешкият дух трябва да изучи процеса на чистенето. И възкресението е самият процес на чистене. То става само чрез Божествената Любов.

Поради това ние трябва да правим на Земята големи усилия, за да можем със силата на Духа да очистим нашето сърце, нашия ум, нашите действия и желания от това окаля-не. Причината за окалянето е в самата материя.

Следователно всяко нещо, от единия до другия край, трябва да бъде издържано в чистота. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие във всички свои прояви трябва да бъдат абсолютно чисти.

Апостол Павел определя каква е Мъдростта, определя едно от нейните качества, един от нейните атрибути, а именно - чистотата. Ако няма чистота, няма Мъдрост. Тъй както ако майката няма любов към детето, тя не е майка. Следователно имаме ли чистота вътре в себе си, имаме и Мъдрост. Това е пърбата връзка и всички сполуки в живота зависят от тази яснота и чистота. Яснота и чистота са синоними.

При Летене ръцете са хоризонтално встрани и правят пластични движения напомнящи маховете на крила. Упражнението представя стремежа за повдигане, извисяване чрез възпитание в новото знание за живата природа.

10. ЛЕТЕНЕ

Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсква в пространството и пак да събира частичките му, той ще минава през всички пропасти без препятствия. Чрез силата на волята си той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океани, да пътува от Земята до Слънцето. Казвам: Значи, човек може да отиде и до Слънцето. Как е възможно това? За невежия е невъзможно, но за умния е възможно.

Ако не познавате Бога, Който е вътре във вас, Който ви е дал живот, вие не можете да познаете и да разберете окръжаващите неща. Ако разберете това, което днес говоря, всички ще се подмладите, ще станете на 33 години. Които са минали тази възраст, ще се върнат назад. Всички ще станете млади, без никакви бръчки по лицата, без никакви гърбици. Всички ще олекнете и ще хвърчите с вашите аероплани. Ако мисълта на човека не лети с аероплан и не обикаля целия свят, как-ва мисъл е тя? Ако с окото си човек не може да вижда и най-отдалечените звезди на небето, какво око е това?

Link to comment
Share on other sites

Таня, благодаря ти за споделения опит, както и за информацията от сп. "Житно Зърно".

Имате ли любимо упражнение?

Не бих казъл, че имам точно любимо упражнение, но имам особен афинитет към упражнението "Даване". Някак си много ми допада и се чувствам много добре докато го правя. Дали това означава че трябва да уча принципа на вземане и даване, на разумно разпределяне на мисли, чувства, блага?

Защо според вас няма паузи между отделните упражнения?

Често ми се случва след първите 10 упражнения да се чувствам някак си настроен и подготвен да изиграя цялата Паневритмия. Като че ли първите 10 упражнения имат за цел да направят прехода от обикновенния ни живот, към по-високите вибрации на Паневритмията, да помогнат да влезем "в ритъм", Пан-ев-ритмия. Може би затова тези упражнения са без паузи.

Някои от участниците в кръга споделят за внезапно появило се желание за творчество като рисуване, писане на стихове или статии. Други споделят за спонтанно появили се идеи за решение на конкретни житейски въпроси. На вас случвало ли ви се?е?

След Паневритмията съм забелязъл, че получавам вдъхновение... и целия ден съм позитивно настроен, всички трудности, като че ли минават по-леко, нови начинания подхващам по-уверено.

Link to comment
Share on other sites

:thumbsup2:

Приятели, имах щастието да играя Паневритмия по време на Събора в Мадара- на 28.05.2006 год. Преживях невероятни мигове на радост, вдъхновение, удовлетворение, свързаност с Природата и всички участници в Паневритмията. Всяко лице излъчваше особена светлина, ХАРМОНИЯ  и РАДОСТ царуваха във всяко човешко сърце, във всяка човешка душа.

Предлагам Ви мисли на Учителя за значението на всяко едно от десетте упражнения на Паневритмията, публикувани в списание "Житно зърно", бр.2/2005....

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

.................

Музиката от първите 10 упражнения например тук: за теглене

.......

 

 

Обаче линкът не е за музика, която да изтеглим, а да слушаме директно от компютъра!!!

Edited by Femme
Link to comment
Share on other sites

 

.................

Музиката от първите 10 упражнения например тук: за теглене

.......

 

 

Обаче линкът не е за музика, която да изтеглим, а да слушаме директно от компютъра!!!

 

 

Интересно, при мен линка е за теглене. В секцията "за теглене" на Портала също има музиката на Паневритмията  - http://www.beinsadouno.com/board/index.php?app=downloads&showcat=10

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...