Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за художниците


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Физиогномически тези, които рисуват, тези, които фотографирират, много неверни работи дават.Един художник, който рисува, може да ви подмлади.Някъде ще изтрие, може да ви направи малко по- млад; може да ви направи малко по- стар.Магия има.Някои от вас по някой път обичате женския сват, всички са художници вече.Няма никой от вас, който да не е художник.Младите, дето ще ходат да купуват платно, вземе, лицето си рисува, веждите, устните.Казвате:"Право ли е ?"Право е художество развиват.Дето ще ходи да купува платно, рисува лицето, изчисти го и после на другия ден пак рисува.Похвалявам ги, изкуство е.Казвате, грешно било.Грешно е, ако не е художник.Щом е художник, има право да рисува както иска.На другия ден го изчисти и пак нарисува.Изчисти и пак рисува.Някой път направи устата по- червени- не е хубаво изчистил и пак е турил червеничко.Туй изкуство като го правите, направете устата червена тъй както трябва.Направете хубава червена уста, тъй както някой път ги правите по- червени.

Тази червенина не съответствува на характера.Вие наместо да сте активни, сте разложени, пасивни.Всяка черта, която имате трябва да съответствува.Запример мнозина от вас искате да бъдете умни.Умният човек, той е свързан с жълтия цвят.Всички онези от вас, които пожълтяват, болни стават.Като дойде жълтия цвят на лицето, човек е болен.Жълтия цвят в ума трябва да бъде вътрешно.Жълтият цвят, той е свързан с ума.Жълтия цвят се образува от златото.То е цвят на ума с по- високи трептения.Ти трябва да мислиш.Щом твоя цвят стане статически, само на лицето ти, той е едно материално състояние вече.Всякога жълтия цвят показва едно разстройство на черния дроб.Черния дроб е свързан с низшите прояви на човека.Черния дроб е свързан със задната час на мозъка.Жълтия цвят, за който се говори, трябва да бъде свързан с предната част на мозъка.

Един художник, който няма достатъчно осветление, той не може да нарисува лицето.Най- първо той трябва да постави субекта, който иска да рисува, трябва да го постави в такова положение, че сенките правилно да са хвърлени.

Сила и безсилие19.06.1940г."Наука за живота"ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Аз разглеждам художниците от съвсем друго гледище.Как ще си представите на лицето една долина, една планина?Човек е направен от долини от полета, всичко има в човека.Как ще ги представите в сенки?Тия тъмните места в човека са долините.Тия светлите места, изпъкналите места са са върхове, големи върхове.

Та най- хубавите неща идват от долините.Очите са долини дето се раждат много хубави неща.На някой човек очите почернели отдолу- казвам, че много топлина има.Трябва да се намалят сенките.Някои художници турят на очите сенки, дебели сенки турят.Много голяма горещина има, не може да се работи при такава горещина.Някъде някой туря много светли сенки- то е зима, той се е стегнал, не може да работи.Тъй щото, една картина трябва да знаеш как да я нарисуваш, да има пролет в този човек.Една картина може да се види, което годишна време е , пролетна ли е картината, лятна ли е картината, есенна ли е картината или картината е зимна.

Божии блага 24.12.1941г."Буден ум и будно сърце" ООК 1941-1942г.

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Знаете ли колко време би ви взело да нарисувате като художник една уста, която означава добродетел.Да нарисуваш тази линия на устата, коато показва добродетел.Знаете ли колко мъчно се рисува.Ако можеш да нарисуваш една картина, която да изразява добродетелта, този образ заразява.Човек като погледне се заразява.Гледам картините на сегашните художници, рисували много работи, но доброто го няма.Всичко рисували, но любовта я няма.Всичко рисували, но разумността я няма, няма интелигентността, благородната интелигентност я няма.Оня интелигентен човек, който е готов да се жертва, добродетел да се жертва, любов да се жертва-няма ги.

Художникът трябва да разбира.Има моменти, има часове в природата, когато доброто се изразява в светлината.То обективно се представя и той трябва да го схване.

Вечер и сутрин 08.12.1940г."Като роди дете"НБ

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

На художника аз не искам да видя картината.Мене не ми са потребни картините на художниците.В този смисъл време се изисква.Ако дойде въпрос за картините, като видя двама художници и искам да ги изпитам, ще им кажа"Теглете една крива линия в рамката"Като започне единият да тегли, аз зная вече какъв е художникът.На другият казвам:"Теглете една права линия.После направете една счупена линия"Ще им дам три - четири въпроса и след това всичко вече зная.Не е до многото.Който може отлично да направи една крива линия, той знае да рисува.Който може да нарисува една права линия, като че с линия е теглил, този човек е художник. После му казвам"Постави две точки на десет сантиметра"Ако той ги постави без мярка, на око точно на десет сантиметра, после на двадесет, на тридесет, на четиридесет и на повече сантиметра, той е художник.Ако не ги постави точно на място и каже, че предполага да е толкова, това не е художник.Точно трябва да мери.Аз ще му кажа да премери точно на 10 , 15 или 20 сантиметра.Но той няма право да мери с пергел или с линия, но с око.След това аз ще извадя мярката си и ще премеря.От една обикновена крива линия ще видя доколко неговото око е упражнено.

Ще кажете, че трябва инструмент.Тези инструменти той има в ума си.Те са хубави, външните инструменти, които има в училището, но те са помагала отвън.Обаче, ако нямате вътрешни инструменти, отвътре да мериш, работата ти няма да върви.

По новия начин.Коприненият конец.15.12.1935г."Трите родословия"УС

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Ти казваш:"Гледам тая картина"Но колко е мъчно да нарисуваш една картина.Да нарисуваш човешкото тяло, човешките уста, ушите, носа-има сега художници, които рисуват много лесно.Модерни художници и то като не са даровити, теглят само четири- пет линии и казват:"Идея е това!"А то, няма никаква идея.Турнат няколко линии, нарисуват нещо като извор и казват"Това е символистично и идеалистично!"Казват, че изворът представлява това и това.А то, няма никакъв извор там.Сега, за тези работи не са виновни художниците.Това знаят те, това рисуват.И те са прави.Детето нарисува една гарга и я занася на майка си.Човек, който нарисува едно гардже, може след време да нарисува и една хубава гарга.Като рисувате гарджета-нямам нищо против това, но не се спирайте на гарджетата, а прогресирайте напред.

Двете фази в пътя на ученика 05.04.1936г."Трите родословия"УС

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Има три вида виждане. Има едно виждане, външността на нещата, има виждане, при което виждаш съдържанието на нещата, и друго виждане, при което виждаш вътрешния смисъл на нещата. Преди време ходих да гледам картините на художници, които рисуват, че искат моето мнение. Какво е моето мнение за художниците? Казвам: Три неща виждам в художеството. Ако в картината на един художник има изобилно светлина, изобилно топлина и изобилно сила, той е художник. Щом няма светлина, той не е художник; щом няма топлина, той не е художник; щом няма сила, той не е художник. Туй е моето определение. Под думата светлина разбирам, простор да има в картината, дълбочина и външна красота. Под думата топлина разбирам, съдържание да има картината, а под думата сила – изражение да има картината. Значи, ако нямам в себе си простор, широта и съдържание – съдържанието зависи всеки предмет да е поставен на своето място – аз не съм художник, критиката на художниците може да не е Божествена. Аз казвам тъй: Ако един художник има повече неприятели в картината, защото в картината предметите се бунтуват. Някои предмети не са поставени на място и се бунтуват, трябва да ги постави на друго място. Някои са привилегировани, турил ги на първо място. Този не е художник. Ако в картината има толкоз, колкото да му се сърдят, колкото и да му се радват, той е обикновен художник. Ако от 50 нагоре се радват и останали само 25% да му се сърдят, наближава към талантливите, като останат само 10% да му се сърдят, той е пълен талант, когато няма нито един да му се сърди, той е вече гениален, турил всяко нещо на мястото, всички са доволни от него, всички го хвалят.

Роденият

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Аз често се спирам да изправям малки погрешки.Рисувам една картина, и зная вече къде са погрешките- в ухото, в окото ли.Зная погрешките си.Седя върху картината ден, два три,за да намеря оня ъгъл, който точно изразява настроението.Не е лесно да се предаде това точно.Не е лесно да представиш носа, не е лесна работа да представиш човешките вежди.Но тъй отгоре- отгоре да ги нарисуваш е лесно,но да ги нарисуваш както природата ги е нарисувала- като погледне човек веждите, да види една идея, като види човек очите, да види една идея, като погледне устата, ушите, да види една идея, това не е лесна работа.Та като те погледне един човек, да каже:"Има идея този човек"Това е правилното разбиране.

Пътят на разумното 09.06.1935г."Ценната дума"УС

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Дриада

Чудни са хората, когато ми говорят за велики художници.Нацапал платното, казва:"Гениална работа!"

Казвам няма никаква гениалност тук, в платното, нацапаното платно. Аз като говоря така, онези, които са художници, ще се обидят.И аз съм художник. Аз съм художник.По добър художник от мене няма. И аз зная да цапам.Аз като нарисувам една картина казвам нищо не е.Аз като видя залеза и изгрева на слънцето , всякога ме превъзхождат. Един изгрев превъзхожда една моя картина. Както и да рисувам, не мога да въплътя тази реалност.Няма живот картината.То е само едно състояние нарисувано.На един човек само едно състяние може да му дадеш, а в природата не може да има два момента еднакви. В един човек не може да намериш две състояния еднакви.

Красотата на картината не седи в онова, което художникът е нарисувал. Този художник от себе си внесъл нещо на платното.Един художник е нарисувал една картина и друг рисува картина, но другият е внесъл нещо живо в тази картина, чувства се че има нещо вложено в картината. И това е, което наричаме вдъхновение. Когато един художник рисува без вдъхновение, неговите картини приличат на дървени картини. Има картини, като се приближиш, нещо лъха от тях.

Изплащайте дълга си 16.06.1935г."Ценната дума"УС

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...