Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва на Благодарността

Молитвата - беседа

Молитвен наряд за край:

Господнята молитва

Ще прочета 11 глава от Марка.

Човек трябва да ви остави, да не ви говори нищо, да ви остави да пророкувате, както Духът ви каже. Ако Духът говореше на всинца ви, какво щеше да ви каже? У вас трябва да стане това, което става в малките тревички, когато дойде водата и всичката почва омекне и стане кал. За онези, които ходят, калта е неприятна, а за тревичките калта е едно благословение. За нас калта е нещо, което се полепва по нас. Ние имаме за калта едно мнение, а тревата има друго. Значи за нас калта е това, което се полепва по обущата ни, а пък за тревата тя е това, което размеква почвата и допуща влагата да слезе надолу...

Човек мъчно може да понесе една голяма радост. Радостта е много опасна. От голяма радост става разрив на човешкото сърце, пуква се човешкото сърце. Казват, че Волтер умрял от радост, като се върнал във Франция и му направили голяма овация. Ако запитат какво нещо е животът, мъчно може да се определи той. Дават много определения, но животът има известни външни изявления. Най-първо животът е проява на нашето тяло, а пък тялото е съставено от много удове. А всеки уд си има малки "удчета", части, елементи. Следователно, за да живеем, най-първо трябва да държим своето тяло в най-изправно положение. Вие може да считате тялото си за една дреха, може да го уподобите на най-хубавата дреха, която ви е потребна в студено време, и като отивате на гости да имате една хубава дреха. И от тази дреха зависи почитанието, което хората ще ви дадат. Вярно е, че без дреха не може. Един оратор се оценява според речта, която ще държи. Щом не може да говори, не е добър оратор. Ако идеш в странство, почитанието и уважението ще зависят от това, дали знаеш техния език. В Англия почитанието ще зависи от това, дали знаеш отлично английски, във Франция, ако знаеш да говориш отлично френски и пр. Тогава можеш да спреш всеки французин и да говориш с него щом разбираш езика му. Иначе никой няма да те познава и хората няма да се интересуват от тебе, т.е. няма да имаш връзка с живите същества. Една друга мисъл: Вие никога не може да успявате в света или да имате достъп в света, аз не говоря само за този, а и за духовния и Божествения свят, ако не знаете езика му. Трябва да знаете Божествения език. Или трябва да разбирате езика, на който говорят хората. Например, за да обичате един човек, непременно вие трябва да намерите една хубава, Божествена черта в него. Не можете да обичате когото и да е, ако не намерите една Божествена черта в него. Във всяка една обич в света седи нещо видимо и материално. Ние казваме, да няма обект в любовта. Под думите "да няма обект" ние разбираме да няма в любовта користолюбие. Но онзи, когото обичате, той трябва да има в себе си известно богатство. Вие бихте ли могли да обичате един камък, както обичате един човек? - Не. Защото в камъка няма тази отзивчивост, каквато има в човека. Но в някои случаи един камък може да ви принесе много по-голяма полза, отколкото един човек. Нали ако намерите един скъпоценен камък от високо качество и с голям размер, вие ще имате цяло едно състояние. Не само вие, но и ред поколения ще се ползват от него. То е едно грамадно богатство. Този камък като го продадете, ще имате добри условия. Този скъпоценен камък може да се жертва заради вас. Но ако имате един приятел, когото обичате, можете ли да го продадете? Защо тогава камъка може да го продадете, а вашият приятел не може да го продадете? Друг един въпрос ще ви дам: Може ли един готвач да готви, без да опита яденето? Не само без да го опита, но и без да го мирише. Без да мирише парата, която излиза от съда? После може ли един готвач да сготви нещо, че да не го пипа с ръцете си? Мислете върху въпросите, които ви задавам....

Всяка една мисъл, всяко едно чувство и всяка една постъпка са прави, докато внасят нещо в човека. Това, което внасят, то е добро. Светлината като влезе в тебе, внася нещо. Въздухът като влезе в тебе, внася нещо, ти възприемаш. Всяко разумно нещо, което влиза в човека и прибавя нещо, то е добро. Какъв е нашият надпис? В къщата какъв надпис имате вие? Какъв е надписът на вашия горен праг? Аз не виждам никакъв надпис. Аз гледам, минавам из София, по бакалниците и другите магазини какви ли не всевъзможни имена има - Порт Артур, Лондон, Ню Йорк, Добрият самарянин и пр. Все надписи отгоре. Казвам: Чудна работа - Порт Артур, а пък кръчмар; Добрият самарянин, а пък кръчмар. Нерде Шам*, нерде Багдад? Какво значи "порт"? - Пристанище. А какво значи "Артур" - от где произлиза думата Артур? Не е лесна работа да се пророкува. Един разправя своята опитност за една църква в Англия, дето всички пророкували. Там имало пророкувания от всички членове. И той като влязъл в нея, всички говорят, всички пророкуват и това приличало на сбор от смахнати. Онзи, който не разбира закона на пророчеството, той се чуди. Това е приготовляване. Когато 20-30 ручея вдигат шум и слизат от планината, какво лошо има в това? Те образуват голяма струя. Вдига се голям шум. Бу-у-у... Онзи воденичар, като види че воденицата вдига голям шум, той ще направи приспособление и по този начин келевото ще се завърти, воденичният камък ще проработи. Водата казва: Аз по Бога ще върша работите, а пък камъкът казва: Ти по Божественому ще ги вършиш, а пък аз по човешки ще ги върша. Влизаш в някой дом. Вие ще ме извините, ще ми простите, че засягам мъжете и жените. Влизам в дома и мъжът, и жената ми казват: Не се разбираме. А пък аз виждам: Жената е келевото, което се върти, а пък мъжът е камъкът. Казвам: Остави жена си, нека тя се върти така US-03-1-11-1.gif, а пък ти се върти така US-03-1-11-2.gif. Тя като се върти така, да минава повече вода през нея. А пък ти като се въртиш така, повече брашно да изкараш. Като се спре воденицата, като престанат келевото и камъкът да се въртят, вие тогава ще се разберете. Важен е резултатът, добитото от една работа. Във всичките противоречиви работи в живота има едно съотношение, но за да разбере човек тези съотношения, тези противоречия трябва да престанат. Единственото правило, което е необходимо, е следното: Да кажем, че имате някои несгоди в живота, някоя болка и не знаете как да се справите с нея. Допуснете, че се молите на Бога да направите нещо и се чудите защо работите не стават. Вие се молите и същевременно заповядвате на Господа да направи това и това и се чудите защо не го прави. Господ не е ваш слуга. Вие в дадения случай се държите вън от Господа. Влез вътре! Представи си, че си вземаш железопътен билет и отиваш на гарата. И седиш на гарата, не влизаш във вагона. Ако не влезеш във вагона, какво те ползва билетът, тогава ще останеш. Не е важно само да се молиш. Молитвата е само вземане на билет. С този билет ще вземеш място и ще седнеш - първокласно място или второкласно и т.н. А ти седиш вън от влака, той тръгне и ти го пропуснеш, оставаш вън. Този трен пропуснеш, онзи трен пропуснеш и се чудиш защо някой не дойде и не те въведе вътре във влака. Но представете си и друго - че вие слезете на първата гара, слезете долу и се разхождате, а не знаете, че този трен ви чака. И тръгне трена, и пак пропуснете. На всяка гара има една възможност да пропуснеш. Казано е: "Всичко, каквото попросите, ще ви бъде, като вярвате". Най-първо вие трябва да вземете билет, за да влезете във вагона. И с този трен няма да пътувате само веднъж. Колкото пъти да пътувате, законът е все един и същи: Ще вземете билет, ще влезете във вагона и като отидете в града, закъдето сте се запътили, ще си свършите работата.

Молитвата

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

В прочетената глава се споменава, че Христос влязъл в храма и изхвърлил всички. Ще вземе един проповедник този стих и ще държи цяла проповед, че Христос изпъдил от храма тези и тези. Като ги изпъди от храма, оправи ли се света, оправи ли се еврейския народ? Не. Значи не трябва да се разбира това по буквата на нещата.

Значи влизането на Христос в храма вие трябва да го преведете: Вие като влезете в себе си, ще вземете един камшик във вашия храм и всички ваши търговци, които имате в храма, ще ги изпъдите. Ще влезете в себе си и ще турите ред и порядък в своите мисли, в своите чувства, в своята воля. Това значи да изпъдиш тези търговци от храма. Отвън не може да направиш това, а отвътре ще го направиш.

Често в света има една голяма опасност. Знаете ли какво нещо е, когато човек не знае как да постъпи, когато не е предвидлив? В едно от варненските села един воденичар турил една дъска да запуши водата, която пада на келевото и се качил на келевото да оправи работата. А пък едно дете минава и вижда дъската, вдига дъската, водата идва и почва да се върти келевото. Каква опасност може да се причини от това? Трябва да пуснеш водата там, където трябва. Трябваше това дете да отиде да пита да пусне ли водата, или не.

Някой казва: Аз искам да направя някое добро. Но вие искате да направите добро като това дете. Воденичарят щеше да се удави, ако не беше дошъл друг човек на помощ. Воденичарят не може да слезе. Трябваше друг да дойде и да затвори водата. Спряната, отбитата вода не я туряй в улука, докато не е направено келевото. Или другояче казано: Не започвайте да вършите една работа, докато добре не я разберете.

Молитвата

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

Много пъти в математиката някои задачи са забъркани и ги изоставят. Но щом не можеш да решиш една задача, ти си вече на мястото на един ученик. Щом я решаваш, ти си вече учител за себе си. Щом решаваш задачата - ти знаеш, щом не я решаваш - не знаеш.

~

Един човек, който не знае как да постъпва добре със своите крака и ръце, той още не е добър господар. И ако ти не знаеш как да постъпваш с тях, още не си добър ученик. Ако не знаеш предназначението им, ти не можеш да бъдеш добър човек. Не можеш да имаш щастие в света, ако твоите ръце и крака не са здрави. А пък здравето на краката зависи винаги от една добродетел. Като напуснете този свят, няма да имате нужда в оня свят от крака, но в онзи свят ще имате добродетели. Краката ви ще бъдат направени само от добродетели. И краката тогава ще ви говорят, няма да мълчат както сега.

~

Човек като замине оттука, 45 години ще прекара горе на онзи свят, ще разглежда всичките си съществувания, всичките си опитности - где е постъпил добре, где не е постъпил добре, где е направил една добра постъпка и пр. И като преглежда всичкия си живот, от това, което е прегледал, онези господари на живота ще му създадат ново тяло, нови условия, ново положение. И ще го пратят пак на земята да видят, в новия живот какво може да направи. Така ще продължава, докато дойде време, като отиде на небето, да няма да се занимава с грешките си. И последната грешка, която ще направи, това ще бъде последното прераждане. Но докато има една погрешка, той все ще трябва да идва на земята.

~

...влизането на Христос в храма вие трябва да го преведете: Вие като влезете в себе си, ще вземете един камшик във вашия храм и всички ваши търговци, които имате в храма, ще ги изпъдите. Ще влезете в себе си и ще турите ред и порядък в своите мисли, в своите чувства, в своята воля. Това значи да изпъдиш тези търговци от храма. Отвън не може да направиш това, а отвътре ще го направиш. Хубаво е човек да не вижда погрешките на хората. Човек би трябвало да бъде щастлив като дойде сиромашията, да я покани на гости, да се поразговори с нея. Дойде ти някое неприязнено чувство, покани го, поразговори се с него, не си изменяй лицето.

~

Преди всичко на човека му трябва един отличен ум, едно отлично сърце. Той трябва да е приятел с всички хора. Не трябва да се отнася грубо с когото и да е. Нито със себе си да е груб. Някой път се сърдиш на себе си, недоволен си. Мнозина от напредналите не само тук, но и в странство, са груби, недоволни, проповядват посвещение, обаче като дойде някоя голяма неприятност до главата им, стават неразположени. Ние не сме пратени на земята да бъдем щастливи. То е второстепенен въпрос. И единственото нещо, за което човек е пратен на земята, то е да учи. Ти трябва да учиш. Трябва да изследваш законите на всичко това, което става в тебе. Ще започнеш от себе си, отвътре. Като почнеш от вътрешния живот, тогава външните прояви на живота ще почнат да ти стават по-ясни. То е един сложен механизъм, то е един сложен свят. Не е така лесно.

Молитвата

Link to comment
Share on other sites

Много хубаво слово .Благодаря Слънчева за представянето му.

Ето някои мисли, които ме впечатлиха .

За живота

Ако запитат какво нещо е животът, мъчно може да се определи той. Дават много определения, но животът има известни външни изявления. Най-първо животът е проява на нашето тяло, а пък тялото е съставено от много удове. А всеки уд си има малки "удчета", части, елементи. Следователно, за да живеем, най-първо трябва да държим своето тяло в най-изправно положение. Вие може да считате тялото си за една дреха, може да го уподобите на най-хубавата дреха, която ви е потребна в студено време, и като отивате на гости да имате една хубава дреха. И от тази дреха зависи почитанието, което хората ще ви дадат. Вярно е, че без дреха не може.

За обектите на нашата човешка любов

Една друга мисъл: Вие никога не може да успявате в света или да имате достъп в света, аз не говоря само за този, а и за духовния и Божествения свят, ако не знаете езика му. Трябва да знаете Божествения език. Или трябва да разбирате езика, на който говорят хората. Например, за да обичате един човек, непременно вие трябва да намерите една хубава, Божествена черта в него. Не можете да обичате когото и да е, ако не намерите една Божествена черта в него. Във всяка една обич в света седи нещо видимо и материално. Ние казваме, да няма обект в любовта. Под думите "да няма обект" ние разбираме да няма в любовта користолюбие. Но онзи, когото обичате, той трябва да има в себе си известно богатство.

За прераждането

Човек като замине от тука, 45 години ще прекара горе на онзи свят, ще разглежда всичките си съществувания, всичките си опитности - где е постъпил добре, где не е постъпил добре, где е направил една добра постъпка и пр. И като преглежда всичкия си живот, от това, което е прегледал, онези господари на живота ще му създадат ново тяло, нови условия, ново положение. И ще го пратят пак на земята да видят, в новия живот какво може да направи. Така ще продължава, докато дойде време, като отиде на небето, да няма да се занимава с грешките си. И последната грешка, която ще направи, това ще бъде последното прераждане. Но докато има една погрешка, той все ще трябва да идва на земята.

За молитвата

Във всичките противоречиви работи в живота има едно съотношение, но за да разбере човек тези съотношения, тези противоречия трябва да престанат. Единственото правило, което е необходимо, е следното: Да кажем, че имате някои несгоди в живота, някоя болка и не знаете как да се справите с нея. Допуснете, че се молите на Бога да направите нещо и се чудите защо работите не стават. Вие се молите и същевременно заповядвате на Господа да направи това и това и се чудите защо не го прави. Господ не е ваш слуга. Вие в дадения случай се държите вън от Господа. Влез вътре! Представи си, че си вземаш железопътен билет и отиваш на гарата. И седиш на гарата, не влизаш във вагона. Ако не влезеш във вагона, какво те ползва билетът, тогава ще останеш. Не е важно само да се молиш. Молитвата е само вземане на билет. С този билет ще вземеш място и ще седнеш - първокласно място или второкласно и т.н. А ти седиш вън от влака, той тръгне и ти го пропуснеш, оставаш вън. Този трен пропуснеш, онзи трен пропуснеш и се чудиш защо някой не дойде и не те въведе вътре във влака. Но представете си и друго - че вие слезете на първата гара, слезете долу и се разхождате, а не знаете, че този трен ви чака. И тръгне трена, и пак пропуснете. На всяка гара има една възможност да пропуснеш. Казано е: "Всичко, каквото попросите, ще ви бъде, като вярвате". Най-първо вие трябва да вземете билет, за да влезете във вагона. И с този трен няма да пътувате само веднъж. Колкото пъти да пътувате, законът е все един и същи: Ще вземете билет, ще влезете във вагона и като отидете в града, закъдето сте се запътили, ще си свършите работата.

Защо идваме на земята

Не е важно само богатството. Ти можеш да имаш богатство, а пък да си лишен от здраве. Много неща трябват, а не само богатство. Преди всичко на човека му трябва един отличен ум, едно отлично сърце. Той трябва да е приятел с всички хора. Не трябва да се отнася грубо с когото и да е. Нито със себе си да е груб. Някой път се сърдиш на себе си, недоволен си. Мнозина от напредналите не само тук, но и в странство, са груби, недоволни, проповядват посвещение, обаче като дойде някоя голяма неприятност до главата им, стават неразположени. Ние не сме пратени на земята да бъдем щастливи. То е второстепенен въпрос. И единственото нещо, за което човек е пратен на земята,-то е да учи. Ти трябва да учиш. Трябва да изследваш законите на всичко това, което става в тебе. Ще започнеш от себе си, отвътре. Като почнеш от вътрешния живот, тогава външните прояви на живота ще почнат да ти стават по-ясни.

Молитвата

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...