Jump to content
Порталът към съзнателен живот

83. Възстановете любовта


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрата молитва

Възстановете любовта - беседа

Молитвен наряд за край:

Бог е любов - песен

Ще прочета 11 глава от Лука.

В прочетената глава има няколко положения като символи. Садукеи и фарисеи, това е външната страна. Садукеите и фарисеите по някой път са вътре в самия човек. Може мнозина да имате тази опитност ако сте наблюдавали себе си. Човек по някой път много снизходително гледа на себе си. Не е лошо човек да бъде снизходителен, но трябва да бъде и справедлив. Не е въпрос да се самоосъжда, но колкото и да е учен човек, по някой път като пише, ще направи някоя погрешка, някоя запетайка ще тури не на място. Ако пишете на английски, все ще направите погрешка. Най-видните англичани имат речник. Дойде до една дума, не знае как се пише, обърне речника, погледне и пак пише. А често духовните хора пишат много писма, без да проверяват думите в речника. Сега тези, духовните хора, с които Христос се разговаря, са видни учени. Фарисеите бяха учени, философи, запознати с кабалата, с Мойсеевия закон. Те бяха учени, разбираха от магията, знаеха да повлияят на хората. Те бяха както сегашните държавници. Казва им Христос: Вие взехте ключовете на Царството, но нито вие влизате, нито пък могат ония, които искат да влязат. И днес някой ако поиска да тръгне в нов път, казват му: Що си се повлякъл по този път? Мислехме те за свестен човек. Ние имахме високо мнение за тебе, а тъй както си тръгнал не е на добро. Чудни са хората. Гледам, седнал някой, свършил 4 факултета, седи на масата, учен човек, но пред него има коняк или винце, моли се като вдига чашата. Казва: Господи, в Твое име! И пак сложи чашата на масата. След това извади табакерата, извади една цигара и пак казва: Господи, в Твое име кадим. Сега туй се нарича култура. Ако този човек другояче се моли, ще кажат: Той е глупак, как е коленичил да се моли. Каква разлика има между този, който вдига очите си като пуши и онзи, който се моли? Питам: Който пие, или който се моли, кой е на правата страна? Има ли кодекс, в който да пише, че трябва да се пие вино? Писано е огън да кадим, но никъде не е писано да пушим цигари. Сега се пушат малки цигари, а в Америка има големи папироси. Турците пък имат емфие. Ще извади малко, ще го поеме и ще кихне. Ако идете в православната църква, веднага ще обърнат внимание дали се кръстите или как се кръстите. Православните се кръстят с три пръста, а католиците с всичките. Когато човек се подчинява на възвишеното, благородното, когато изпълнява Волята Божия, това значат трите пръста.

Възстановете любовта

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Сега ще ви приведа един малък разказ за един ирландец. Връщал се той една вечер пиян, но се препънал на пътя о нещо. Гледа – човек. Ритнал го няколко пъти, падналият почнал да пъшка. – И той е като мен. Пил е, че е паднал. Хайде да му услужа. Взел го на гърба си, занесъл го в дома си. Оказало се, че падналият бил един ангел. Казва му ангелът: Много лоши слухове се носят за тебе, но има нещо добро в сърцето ти. Искай от мене три неща и ще ти се дадат. Помисли си. Човекът рекъл: Имам един стол вкъщи, който седне, да не може да стане, докато аз не го освободя; после имам един гвоздей, дето си турям чехлите. Всеки, който се опита да вземе чехлите, като се хване да не може да се откачи, докато аз не го откача. После имам една ябълка в двора, че всеки, който се опита да откъсне плод или клон, да се хване и да не може да се откъсне. Ангелът погледнал, погледнал, той искал все земни работи. Казал си, той ще си вземе беля на главата с тези желания. Заминал си ангелът, но чули лошите духове този разговор. За да развали договора, дяволът изпраща свой служител при човека и казва: Нашият господар те вика в ада. Той отговорил: Сега в момента имам работа. Ще дойда, но поседни малко на моя стол. После казва: Ха да вървим. Дяволът иска да стане, но не може да стане. Взел човекът една цепеница и започнал да го бие. Още веднъж ще ме безпокоиш ли? – Няма. – Хубаво. Пуща го той. Отива дяволът при дяволите и им казва: Да се пазите от стола му. Който седне, не може да се освободи. Праща главният дявол друг. Казва: Седни на стола ми. – Не, не, на стола не сядам. На такъв стол не сядам. – Тогава моля те, дай ми обущата, там са закачени е на оня гвоздей. Дяволът отишъл да откачи обущата, хванал се за гвоздея и не може да се откачи. И него набива човекът: Ти повече ще ме безпокоиш ли? Той обещава, че няма да го безпокои и него освобождава. Слуша главният дявол, че и двамата му слуги са бити и решава да отиде сам той. Няма да сяда на стола, няма да влиза в къщата. Столът е опасен и гвоздеят също. Този ирландец се освободил от дявола по един умен начин. Разумно използвал дадените му условия. Столът използвал хубаво, гвоздеят използвал хубаво и най-после дошъл и главният дявол. И понеже не искал да влиза вътре, впрегнали кабриолета и дяволът се качил на кабриолета. Минават покрай ябълката и човекът казал на дявола: Моля те, отчупи една пръчка от това дърво да карам по-добре коня. Той понечил да откъсне клон, но се закачил на клона. И на него дал подобаващия се урок. Питам ви: Досега дали ли сте поне един урок на туй дяволче, което постоянно ви безпокои? Този човек е дал три урока и оттам насетне те са го оставили. Този разказ, който ви разказах, има свое вътрешно значение, как именно трябва човек да използва разумно благата, които Бог му е дал. Той може много свои погрешки да изправи, като не дава място на дявола в себе си.

Убежденията, които имаме, не е такова времето да ги изповядваме външно. Човек да работи с онова, което той знае вътрешно. Запример мнозина от вас очакват да дойде Христос на земята, да Го видят в човешка форма. Тогава как ще разберете стиха, който Христос казва на своите ученици: "Идете и проповядвайте това Евангелие и аз ще бъда с вас до скончанието на века"? Значи има един вътрешен начин на работа, една вътрешна връзка, която може всеки да направи. Идването на Христа подразбира събуждането на всички хора. Един ден, когато всичките хора се събудят, това ще значи, че Христос е дошъл. Казано е, че Христос ще се засели в тях и те ще му бъдат народ, ще напише закона си в сърцата им и всички ще Го познават – от малък до голям. Онези, които искат да се запознаят с Христа, страх ги е. Казват: Христос е толкоз свят, как ще дойде да живее в мене? Тогава аз питам: Как иде светлината от слънцето във вашите стаи? Мислите ли, че всичките места, които посещава светлината, са чисти? Тази светлина иде и отдето минава нечистите работи ги пречиства, всичко чисти светлината.

Божествената светлина трябва да влезе в човека, трябва да проникне в неговия ум, трябва да проникне в неговото сърце, за да може човек по един правилен път да се избави от ония напасти, на които човечеството е подложено. Христос казва на своите ученици: "Сатаната поиска да ви пресее, аз се молих за вас". И Петър, който имаше упованието, разбираше този закон. Три изпита му създадоха, три пъти дяволът влезе в него. След като съзна грешката си, той се повдигна. Първото нещо – трябва да съзнавате, да бъдете във връзка с Божественото, което всякога говори във вас. Във всинца ви говори. Някои го слушате, някои не го слушате. Ако Божественото в тебе не го слушаш отвътре, то ще започне да ти говори отвънка. Как ще ти говори? Ти си богат човек. Най-първо Бог казва: Не бъди разточителен, бъди милосърден, давай на сиромасите. Ти не го слушаш. Тогава той създава такава криза, като сегашната, когато богатите хора обедняват и като обедняват дава им съответните уроци. Един чиновник, който е на длъжност, Господ му казва: Изпълни хубаво длъжността си. Той като не го слуша, уволняват го. Или имаш здраве, не знаеш как да пазиш здравето, ще дойде болестта. Болестта е един начин за възпитание. Всичките лоши работи, които идват, са методи за възпитание.

Възстановете любовта
Link to comment
Share on other sites

Страданията са метод, за да може човек да се освободи от ония състояния, които произлязоха от греха. Следователно, ако страдания няма, вие не можете да намерите онзи път, не можете да се домогнете до онази истина, която търсите. В историята на човечеството няма нито един светия или пророк, който да е достигнал до това възвишено състояние, без страдания. Това показва, че трябва да се мине по Божествения път на страданията. Страданията произтичат от един факт. Когато вие страдате, не страдате само за себе си. Казва се в прочетената глава, че когато лошият дух излязъл из човека, който бил ням, немият човек проговорил, а духът излязъл навън, "обхожда безводни места и търси спокойствие". И като не намери казва: "Да се върна в дома си, откъдето излязох". И като дойде, намира го пометен и украсен. Тогаз отхожда, взема със себе си други седем духове, от него по-лукави и влиза да живее там. И последното състояние на оногоз человека бива по-лошо от първото. Този дух с другите седем влизат в човека, защото там е празно, Мъдростта и Истината не са в него. Да допуснем, че вие се обезсърчите. Питам, туй обезсърчение от какво е дошло? – Някой се е наместил във вас. Или вие не можете да търпите. – Наместил се е някой във вас. Или не можете да обичате всичките хора. – Наместил се е някой във вас. Казва Писанието: "Ще изпратя Духа Си". Бог ще изпрати Духа Си. Значи има два вида духове, които постоянно боравят с човешката личност и вие не можете да се освободите по никой начин от тяхното влияние – лошият дух и добрият дух.

Ако аз реша да откривам извор, ще кажа: Господи, аз искам да стана един извор и нека всички хора идват да пият от мене. Да влизам в хората и те да ме изучават, и аз да ги изучавам. Сега ще открия една вода, в която не влизам. Мнозина казвате: Тъй рече нашият Учител. Тъй рече нашият Учител, но намерите някое аязмо, напълните шишето, вземете паричките. Тъй рече нашият Учител. Вие си служите с мене, за да си създадете авторитет ли, какво ли? Ако вие имате следните условия в себе си, само тогава можете да кажете какво аз съм казал: Ако Любовта във вас е цел, ако Мъдростта във вас е цел и ако Истината във вас е цел, тогава можете да кажете тъй рече нашият Учител. Но, ако в това вие се колебаете, онова слово нищо няма да допринесе. Или пък казвате: Христос тъй каза. Ако вие не можете да носите греховете на целия свят на гърба си, не сте разбрали Христа. Ако вие не можете да понасяте всички обиди, които светът може да ви даде, не сте разбрали Христа. Ако не можеш да се справиш с голямата сиромашия, ти не си разбрал Христа. Ако не можеш да се справиш с голямото богатство, не си разбрал Христа. Ако не можеш да се справиш със силата, със знанието, не си разбрал Христа.

Всичките спънки, противоречия, падения, всичката тази външна обстановка, туй да не ви спъва. Туй трябва да го преминете. Сиромашия, богатство, падения, грях, всичките тия работи трябва да ги минете. То е кал и няма човек, който да не опита тази кал в света. Ще я опитате, но трябва да бъдете умни, да не се товарите с тази кал. Тази кал по-малко да е и по-малко да загазите в нея, не да загазите, че да не можете да излезете от нея. Туй е сега практичната страна. И казва тогава Христос: По-добре е знанието, което имате, да го употребите за Слава Божия. Външно сте много чисти, пазете вашия живот отвътре да е чист. Не спъвайте вашите ближни, на вас казвам, не спъвайте вашия ум, не спъвайте вашето сърце.

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа, носят пълния живот на Бога.

Възстановената любов

Link to comment
Share on other sites

Нещата сами по себе си имат една вътрешна стойност и тази стойност никога не трябва да се губи. Изпитанията и страданията в света, това са методи и пътища, по които хората се пречистват. Страданията са метод, за да може човек да се освободи от ония състояния, които произлязоха от греха.

Идването на Христа подразбира събуждането на всички хора. Един ден, когато всичките хора се събудят, това ще значи, че Христос е дошъл.

Първото нещо: Човек трябва да възстанови Любовта си към Бога. То е задачата и учението на Христа. Учение за възстановяване на тази любов. По който и да е начин трябва да я възстановим. Ти се жениш. Жениш се, за да възстановиш любовта си към Бога. Богатство имаш, учен ставаш, всичко, каквото придобиваш, това са условия да възстановиш любовта си към Бога. Ако можеш туй да възстановиш, всичките неща са на място. А ако всички неща, които ти се дават, не могат да възстановят любовта ти към Бога, всичко туй ще бъде напразно. Утре ще дойде да похлопа смъртта. Отиваш в оня свят. Много пъти си се учил, прераждал си се, но онзи свят, духовният свят не е такъв, какъвто ти някога си го напуснал. Защото ако влезеш в духовния свят неподготвен, непригоден за него, няма да го разбереш. Той е свят, диаметрално противоположен на този.

Питам сега, ако един човек от сутрин до вечер мисли само за материални работи, какви духовни постижения може да има? Никакви постижения не може да има.

Приложението е всичко – в даден момент какво можете да направите. И затова именно за нас въпросът не е миналото. За нас е важно настоящето. Любовта действа в настоящето. За миналото ние имаме само възпоменания. Бог е толкоз мъдър, че в миналото е оставил само греховете, а в настоящето е оставил Любовта. Ако в настоящето би оставил нашите грехове, ние бихме се спънали и никакъв прогрес не бихме имали. И даже в бъдещето Господ никога не разкрива нашите слабости. Пита някой: Какво ще бъде моето бъдеще? Твоето бъдеще напълно се определя от твоето настояще. Какъвто си сега, такова ще бъде и твоето бъдеще.

Възстановената любов

Link to comment
Share on other sites

Идването на Христа подразбира събуждането на всички хора. Един ден, когато всичките хора се събудят, това ще значи, че Христос е дошъл. Казано е, че Христос ще се засели в тях и те ще му бъдат народ, ще напише закона си в сърцата им и всички ще Го познават – от малък до голям.

Много пъти си се учил, прераждал си се, но онзи свят, духовният свят не е такъв, какъвто ти някога си го напуснал. Защото ако влезеш в духовния свят неподготвен, непригоден за него, няма да го разбереш. Той е свят, диаметрално противоположен на този. Ако ти не си готов, ако твоят ум не е просветен, ако в твоето сърце я няма любовта, ако ти не обичаш истината, като влезеш в онзи свят раят ще бъде пуст, нищо няма да видиш, никакви светии, никакви пророци, ти ще се намериш в един свят пуст и никаква красота няма да виждаш.

Възстановете любовта

Link to comment
Share on other sites

Убежденията, които имаме, не е такова времето да ги изповядваме външно. Човек да работи с онова, което той знае вътрешно. Запример мнозина от вас очакват да дойде Христос на земята, да Го видят в човешка форма. Тогава как ще разберете стиха, който Христос казва на своите ученици: "Идете и проповядвайте това Евангелие и аз ще бъда с вас до скончанието на века"? Значи има един вътрешен начин на работа, една вътрешна връзка, която може всеки да направи. Идването на Христа подразбира събуждането на всички хора. Един ден, когато всичките хора се събудят, това ще значи, че Христос е дошъл. Казано е, че Христос ще се засели в тях и те ще му бъдат народ, ще напише закона си в сърцата им и всички ще Го познават – от малък до голям. Онези, които искат да се запознаят с Христа, страх ги е. Казват: Христос е толкоз свят, как ще дойде да живее в мене? Тогава аз питам: Как иде светлината от слънцето във вашите стаи? Мислите ли, че всичките места, които посещава светлината, са чисти? Тази светлина иде и отдето минава нечистите работи ги пречиства, всичко чисти светлината.

Божествената светлина трябва да влезе в човека, трябва да проникне в неговия ум, трябва да проникне в неговото сърце, за да може човек по един правилен път да се избави от ония напасти, на които човечеството е подложено.

Винаги ми са се стрували меко казано странни популярните напоследък "научни" филми, разглеждащи Христос и евангелските предания като исторически събития. Дори и те да са били такива, според мен подобно "проучване" по-скоро ни отдалечава от проникването на Христос и Христовата светлина в ума, сърцето и душата, т.е. от възстановяването на Любовта.

Човек трябва да възстанови Любовта си към Бога. То е задачата и учението на Христа. Учение за възстановяване на тази любов. По който и да е начин трябва да я възстановим.
Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...