Jump to content
Порталът към съзнателен живот

116. Носител на Божиите мисли (Съборни Беседи, 19.08.1930 Вторник, Езерата)


Recommended Posts

Молитва на Духа Свят

Господи, Боже мой, душата ми на Теб уповава. Послушай молбата ми и дай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми. Покажи виделината на Твоето Лице.

Господи, заради Твоята Милост, подкрепи ме с присъствието на Твоя Дух.

Господи, да дойде Твоето Царство, да възлезе и Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се вселиш Ти, Господи, Исусе Христе, Единият Син на Бога Живаго в моята душа.

И да бъде слава на Господа Бога Отца, изявен в Духа на Своето Слово през всичките векове.

Амин.

Бог е любов – песен

Формула

"Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме научи как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин"

 

Носител на Божиите мисли

Всички съвременни хора трябва да имат основни, правилни разбирания върху живота. Нещата трябва да се разбират в тяхното първично проявление, както Бог ги е съпоставил. Това значи да се разглеждат те в тяхната реалност.
Питам: Какво представлява водата, която пием? Какво представлява въздуха, който дишаме? Какво представлява почвата, върху която живеем? При сегашните условия, тъй както човек е създаден, немислимо е неговото съществуване на земята без въздух, без вода и без почва. Водата е връзка, посредник между въздуха и почвата, т.е. между земята и светлината. Значи, пет елемента са необходими за живота на земята: почва, вода, въздух, светлина и топлина.
Най-важният елемент, с който трябва да се занимаваме при сегашните условия на живота е въздухът. Всеки човек, който иска да се повдигне, да придобие силна мисъл, да стане мощен в себе си, за да преодолява всички мъчнотии, той непременно трябва да разбира законите, на които се подчинява въздухът. Че наистина въздухът е необходим елемент за живота се вижда от това, че човек без храна може да прекара 40 дена, но без въздух никак не може. Даже най-напредналите адепти в Индия могат да прекарат без въздух най-много 20 минути. Повече от 20 минути те не могат да спрат дишането си. Някои гениални хора могат да спрат дишането си едва от 1 – 10 минути.
Казвам: Въздухът е носител на Божествените мисли, които първо преминават през дихателната система, където се преработват, трансформират и оттам чрез кръвта отиват в мозъка. Значи, човек не може да възприеме Божествените мисли направо чрез мозъка. От въздуха, чрез вдишването, те отиват в белите дробове, а после в мозъка на човека, който ги облича във форми и изявява навън, за да станат видими. Когато някой каже, че му дошла някаква мисъл отвън, той е прав само в този смисъл, че е възприел, наистина мисълта, но през какъв път е минала тя, той не знае това. Мислите не минават направо през черепа. Въздухът е главният носител на мислите. Ако при сегашните условия на живота се отнеме въздуха, човек не би могъл да възприеме никаква мисъл. В този смисъл, свещено нещо е дишането. Ето защо човек трябва да диша правилно, за да може правилно да възприема Божествените мисли от въздуха и да ги предава после на мозъка.
Аз говоря за същината на въздуха, а не както вие го разбирате. Аз не говоря за въздуха като смес, в която има 4/5, азот и 1/5 кислород и плюс още ред примеси и утайки, но говоря за него като онзи първичен елемент, онази първична есенция, която служи днес на човека като среда, като условие за живот. Ето защо, когато човек диша, съзнанието му трябва да бъде будно. Защо? – Защото мислите, които се пренасят чрез въздуха, след като преминат заедно с въздуха през дробовете, ще се възприемат от съзнанието. Движението на въздуха пък се познава чрез влагата, чрез облаците.
Ние сме дошли на това високо планинско място, на този чист въздух, за да възприемем свещените мисли от него. Всеки може да възприеме тези мисли, но той трябва да бъде отворена душа. Отвори ли душата си, човек ще се освободи и от всички ония съмнения и подозрения, които го измъчват. Ако някой се съмнява в нещо, той трябва да разгледа това съмнение, да види как и отде е произлязло; всяко съмнение има свое начало и край. Освен това, вие трябва да се спрете върху съмнението, да видите може ли да ви принесе някаква полза или не; ако ви принесе полза, задръжте го в себе си, но ако никаква полза няма да ви принесе, турете го настрана, някъде далеч от вас. Ако не можете да отстраните едно съмнение от душата си, де е вашата сила тогава? Вие трябва да хванете съмнението си така, както бащата хваща понякога детето си за ухото и го държи: то се дърпа, върви напред, бащата – подир него. Някои малки деца, кърмачета, като ги кърмят майките им, те ги хапят. Обаче, разумната майка веднага възпитава детето си: тя го хваща за ухото и то престава да хапе. И вие правете същото със съмнението: хванете го за ухото и го изведете навън. То трябва да се подчини. Вие сте по-силни от всякакво съмнение, от всякакво подозрение, от всякаква болест, от всички препятствия, които могат да ви се случат в живота. Вие сте по-силни от тях, защото те се родиха след вас. Без вас те не биха могли да съществуват. Днес те живеят на ваш гърб. Като забогатеете, дойде някаква болест при вас, тръшне ви на леглото, обере ви оттук-оттам и като види, че няма какво повече да вземе, замине си. Едва се съвземете малко от болестта, дойде при вас съмнението, слабо, мършаво, иска да се поправи. Налегне ви, вземе си нещо от вас и като види, че сте осиромашели, напусне ви. Едва се окопитите от борбата със съмнението, ето задава се неверието, бледно, сухо, като кука. И то иска да си вземе нещичко от вас. Загнезди се някъде у вас, докато разбогатее и после ви напуска.
Философски трябва да гледате на тези въпроси! Когато ви нападнат някакви паразити из главата, с чесане само можете ли да ги извадите? Тези паразити са нещо подобно на съмнението, на неверието, на подозрението, и човек трябва да потърси начин как да се освободи от тях. Когато някой се почесва по главата, това показва, че той мисли нещо, търси начин да се освободи от някакво затруднение. Как ще се освободите от паразитите? Вземете един ситен гребен и го прекарайте по главата си. Когато паразитите се намерят между два от тия зъба, те не могат вече да избегнат тясната врата. Попаднат ли там, няма спасение за тях, те са богати, тлъсти гости, не могат да се спасят през тази тясна врата. Някой казва: Не зная как да се справя със съмнението, не мога да измисля някакъв начин против него. Казвам: Купи си един здрав, ситен гребен и въпросът лесно ще се разреши. Всяко съмнение, в този смисъл, представлява един паразит, едно чуждо съзнание, от което трябва да се освободите.
Ние сме дошли тук, на височина 2230 м., за да се освободим малко от своите обикновени мисли, както и от тия на останалите хора. В ниските места, дето живеят много хора и животни, въздухът е пълен с обикновени, с низши мисли, от които трябва да се освободим. Сега вие трябва да използвате чистия въздух, да възприемете от него чисти, Божествени мисли. От няколко дни насам работниците от невидимия свят туриха в ход своите чистачки: бури, ветрове, дъжд, сняг, депресии. По този начин те пречистиха въздуха на далечно разстояние. Те запушиха всички канали, откъдето биха могли да дойдат нечисти мисли. Благодарение на техните грижи, днес вие се радвате на ясен слънчев ден, на чист и здрав въздух. Ако и при това положение нещо ви мъчи, причината се крие в самите вас. Вие имате в себе си грамофонни плочи на съмнението и от време на време туряте ту една, ту друга от тях. Казвате: чакай да си туря една от тези плочи, да видя какво ще ми изсвири. Какво ще ви изсвири? Все старата песен на съмнението. Значи, съмненията ви днес не идат от въздуха, а идат отвътре, от вас. Казвате: Какво да правя с тази плоча на съмнението? Извади я и вместо нея тури една от плочите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на свободата, на музиката, на изкуствата, на знанието, на здравето и т.н. Разболеете ли се, турете на грамофона си една от плочите на здравето и завъртете ключа, да свири.
И тъй, сега вие трябва да учите, да се занимавате покрай другите неща и с въздуха, като с животворна, вътрешна сила. Доколкото съзнанието ви е будно и окото чисто, дотолкова ще можете да се ползвате и от енергията на въздуха. Ползвате ли се правилно от него, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота. По този начин вие ще бъдете свързани с много същества, на които и вие ще помагате, и те ще ви помагат. Ние не искаме да бъдем сами в живота. Според окултната наука, сами могат да останат напредналите същества, които са завършили своето развитие на земята. При това положение те вече могат да се разговарят с Бога и с природата. Всички същества, които не са готови за Божествения свят, като влязат там, те се чувстват сами, изоставени, защото нямат радио, с помощта на което да влязат във връзка с обществата от този свят, нито пък могат да възприемат Божествените мисли. Вследствие на това, тези хора наричат Божествения свят безформен. Това е така за обикновените хора, но за напредналите същества в Божествения свят съществува такава красота и хармония, каквато никое човешко око не може да види, никой човешки ум не може да си въобрази, никое човешко сърце не може да почувства.
Казвам: Има мисли за обикновените хора, има мисли за талантливите, има мисли и за гениалните и най-после има мисли и за Учителите. Ако съществата от тия категории разменят местата си, тогава тия от тях, които са на по-ниско стъпало, няма да разберат мислите и живота на по-възвишените от тях и ще казват, че светът, в който те живеят, е безформен. Божественият свят не е безформен. Съществата там живеят на далечни разстояния едни от други; изглежда, че всяко същество е само. Достатъчно е обаче, да си помислят само едни за други, и те веднага са заедно. Например, ако сърцето на някой човек от земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел и ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце, никой ангел не би напуснал мястото си за него. Закон е: никой ангел, никое напреднало същество не извършва постъпка, от която да има повече загуба, отколкото печалба. И Христос дойде за голяма печалба на земята. Ако Той мислеше, че ще има по-голяма загуба, отколкото печалба, никога не би дошъл на земята. Той дойде и понесе всички страдания, защото знаеше, че печалбата, постиженията, които един ден ще има, ще бъдат поне десетократно повече, отколкото загубите и разходите, които се направиха. Тъй щото същото правете и вие. Вършете това, което ще ви донесе десетократна печалба. Това е Божествено. Не е въпросът сега да се стремите да придобиете новото за в бъдеще, но трябва да знаете какво може да ви донесе новото още днес, т.е. да знаете, на какви печалби разчитате. Някой казва: Новите идеи ще се насадят у младото поколение. Това е друг въпрос вече, но всеки човек трябва така да работи, че да задоволи и вътрешния копнеж на своята душа.

Носител на Божиите мисли

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...