Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Молитвы и формулы


Recommended Posts

МОЛИТВА КЪМ ВЕЛИКОТО СЪЗНАНИЕ

О, Безкрайно Велико Съзнание, моля Те, позволи ми да се доближа до Теб и да бъда тъй близко, безкрайно близко, за да се почувствам като единна част от Битието и да се осъзная като цяло, което е излязло от Теб.

Освободи ме от всяка неправа мисъл, чувство, желание, съмнение, критика и самоосъждане и нека бъда тъй смирен, както Ти си ме създал.

Нека да Те усещам тъй близко до себе си, като най-близък приятел, с който да се не разделям никога. Да ми бъдеш светлина в ума и да Те виждам в нея. Да ми бъдеш живот в сърцето и да Те виждам, както виждам извън себе си. Да познавам само Твоите вечни закони в Природата и в цялата Вселена. Твоята непреривна Любов да ме свърже с Теб за вечни времена.

Амин.

МОЛИТВА К ВЕЛИКОМУ СОЗНАНИЮ

О, Бескрайнее Великое Сознание, молю Тебя, позволь мне приблизиться к Тебе и быть так близко, бескрайне близко, чтобы почувствовать себя как единая часть Бытия и осознать себя как целое, что произошло из Тебя.

Освободи меня от всякой неправильной мысли, чувства, желания, сомнения, критики и самоосуждения и пусть буду таким смиренным, как Ты меня создал.

Пусть почувствую Тебя так близко к себе как самого близкого друга, с которым я не разделялся бы никогда. Да будешь светом в моем уме и пусть я вижу Тебя в нем. Да будешь жизнью в моем сердце и пусть я вижу Тебя, как вижу вне себя. Пусть я знаю только Твои вечные законы в Природе и в целой Вселенной. Твоя непрерывная Любовь да свяжет меня с Тобой на вечные времена.

Аминь.

ДА РАЗБИРАМЕ ВОЛЯТА ТИ

1. Господи, просвети ума ми. Дай ми светлина и знание да разбирам Волята Ти и да я изпълнявам.

2. Моля Ти се, Господи, помогни ми днес, да бъде съзнанието ми будно, да не ме изненада изкушение.

3. Духът Божий, възлюбленият на нашата душа, ще свърши всичко заради нас.

Мото:

«Така да загинат враговете Божий! Пази ни, Господи, със святата Си сила през всичките дни на нашия живот.»

(три пъти)

Амин.

ДА ПОЙМЕМ ВОЛЮ ТВОЮ

1. Господи, просвети ум мой. Дай мне свет и знание понимать Волю Твою и ее исполнять.

2. Молю Тебя, Господи, помоги мне сегодня, да будет мое сознание пробужденным, чтобы искушение не застало меня неподготовленным.

3. Дух Божий, возлюбленный нашей души, свершит все ради нас.

Мотто:

«Так да погибнут враги Божьи! Храни нас, Господи, своей Святой Силой во все дни нашей жизни».

(Три раза)

Аминь.

ИЗПЪЛНИ НИ С ТВОЯ МИР

Всеблагий Отче на всичката пълнота, в Името на Твоята Любов озари ни с благия Си Дух и изпълни сърцата ни с Твоя мир.

Амин.

НАПОЛНИ НАС ТВОИМ МИРОМ

Всеблагой Отче всей полноты, во Имя Твоей Любви озари нас благим Своим Духом и наполни наши сердца Твоим миром.

Аминь.

МОЛИТВА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ВЪПРОСИТЕ НА ДУШАТА

Господи, ние Ти благодарим за хубавия живот, който си ни дал. Благодарим Ти за този хубав свят, който си създал заради нас. Ние искаме да живеем по новия начин, по закона на Любовта, която си внесъл в душите ни. Нека Твоята Светлина озари умовете ни и с тази Светлина да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашата душа.

Амин.

МОЛИТВА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ДУШИ

Господи, мы Тебя благодарим за хорошую жизнь, которую ты нам дал. Благодарим Тебя за этот хороший мир, который Ты создал ради нас. Мы желаем жить новой жизнью, по закону Любви, которая Тобой внесена в наши души. Пусть Твой Свет озарит наши умы и с этим Светом разрешим вопросы, которые стоят перед вратами нашей души.

Аминь.

МОЛИТВА ЗА ПРОСВЕТА

Просвети ме, о преблагий Исусе, с вътрешна виделина и нека Твоята виделина да осияе моето сърце и да разгони всичката негова тъмнина.

Запри заблудения ми ум и сломи силата на тези изкушения, които постоянно ме смущават. Покажи силата на ръката Си и укроти тия алчни и неразумии желания, така щото да намеря мир в Твоята сила и непрестанно да слушам в себе си глас на похвала.

Запрети на ветровете и на бурите, кажи на морето да не се вълнува и на вятъра: Не духай вече! И ще стане голяма тишина.

Проводи Твоята Виделина и Твоята Истина да осияе Земята, защото аз съм тъмна и безплодна земя, додето Ти не ме осветиш.

Ободри моята отслабнала душа под бремето на тежките й грехове. Отнеси всичките ми желания горе на Небето, та като вкуся от това блаженство, с отвращение да гледам на тези земни неща.

Вдигни ме от тези скоропреходни неща, защото никой съседен предмет не може да удовлетвори или насити всецяло сърцето ми.

Съедини ме с Теб, Боже, посредством неразрушимата връзка на Любовта, защото само Ти стигаш до оня, който Те обича, а без Теб всичко е суета.

Амин.

МОЛИТВА О ПРОСВЕТЛЕНИИ

Просвети меня, о преблагой Иисус, с внутренним духовным Светом и пусть Твой духовный свет озарит мое сердце и разгонит всю его темноту.

Запри мой заблудившийся ум и сломи силу тех искушений, которые постоянно меня беспокоят. Покажи силу Своей руки и укроти эти алчные и неразумные желания так, чтобы найти мир в Твоей силе и непрестанно слышать в себе глас похвалы.

Запрети ветрам и бурям, скажи морю не волноваться и ветру: «Не дуй больше!» И настанет большая тишина.

Пошли Твой духовный Свет и пусть Твоя Истина озарит Землю, потому что я темная и бесплодная земля, до тех пор, пока Ты меня не осветишь.

Ободри мою ослабевшую под бременем тяжести грехов душу. Отправь все мои желания на Небо, дабы, вкусив от того блаженства, с отвращениям глядеть на эти земные вещи.

Подними меня от этих скоропреходящих вещей, потому что никакой соседний предмет не может удовлетворить или насытить всецело мое сердце.

Соедини меня с Тобой, Боже, неразрушимой связью Любви, потому что только Ты достигаешь того, который Тебя любит, а без Тебя все суета.

Аминь.

МОЛИТВА НА ДЕТЕТО

Подкрепяй ме, о Боже, Татко Благий, вси неволи да търпя и над съблазните всечасни да се съвзема с чистота.

И хлебеца ми благославяй, и въздуха, и чистата вода, и сън ми дай детски, чист и сладък, да бъда силен и крепък в труда. В сърце ми младо, Творче Благий, изливай щедро Твоята Любов, на вси страдащи да помагам и да възпявам Пътя Ти нов.

Ти, Който можеш всичко и грижиш се безспир за мъничките птички и за целия земен мир, о, Боже, бди над мен от Своя слънчев свод, прати благословение над моя млад живот, да раста под Твоята благодат, под Твоята светла шир, да се събуждам с радост и да заспивам в мир.

Амин.

МОЛИТВА РЕБЕНКА

Помогай мне, о Боже, Отец благий, терпеть все беды и над ежечасными соблазнями подниматься в чистоте.

И хлеб мой благослови, и воздух, и чистую воду, и сон дай детский, чистый и сладкий, чтобы быть сильным и крепким в труде. В сердце мое молодое, Благой Творец, изливай щедро Твою Любовь, чтобы помогать всем страдающим и воспевать Путь Твой новый.

Ты, Который все можешь и заботишься непрестанно о маленьких птичках и о всем земном мире, о, Боже, бди надо мной от Своего солнечного свода, пошли благословение над моей молодой жизнью, чтобы я рос под Твоей благодатью, под Твоим светлым простором, чтобы пробуждаться с радостью и засыпать в мире.

Аминь.

МОЛИТВЫ

48. МОЛИТВА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО

Благодарим Ти, Господи, че сме се родили в тази епоха. Благодарим Ти, че Си ни повикал и пробудил във веригата на Бялото Братство.

Молим Ти се, чрез силата на Твоя Дух, Великите Духове на Бога живаго и нашия контакт чрез Твоето Слово, да се пробудят тези души в света, които още не Те познават.

Благослови всички тия, които работят за Твоето Дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията Нива за идването на Царството Божие на Земята.

Амин.

МОЛИТВА УЧЕНИКОВ БЕЛОГО БРАТСТВА

Благодарим Тебя, Господи, что мы родились в эту эпоху. Благодарим Тебя, что Ты нас позвал и пробудил в цепь Белого Братства.

Молим Тебя, силою Твоего Духа, Великих Духов Бога живого и нашей связью через Твоё Слово пробудить те души в мире, которые ещё не познали Тебя.

Благослови всех тех, которые работают за Твоё Дело. Увеличь их число чтобы работали и они на Божией Ниве для прихода Царствия Божия на Землю.

Аминь.

49. МОЛИТВА НА ОКУЛТНИЯ УЧЕНИК

Господи, бъди винаги с нас. Учи ни на Твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Пази ни за Твоето Дело.

Божият Мир да бъде над всички ни.

Амин.

МОЛИТВА ОККУЛЬТНОГО УЧЕНИКА

Господи, будь всегда с нами. Учи нас Твоим путям. Защищай нас согласно Твоей милости. Храни нас ради Твоего Дела.

Божий Мир да будет над всеми нами.

Аминь.

60. МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (лично)

Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля.

Амин.

МОЛИТВА ОБ ИСЦЕЛЕНИИ (личная)

Господи, помоги мне в этот тяжелый час освободиться от болезни для служения Тебе с радостью.

Хочу посвятить жизнь свою служению Любви, исполнению Твоей Воли.

Аминь.

VII. ФОРМУЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

7. Благодаря Ти, Господи, че Си ми изпратил това страдание. Благодаря Ти, Господи, че ми изпрати тази радост. Господи, благодаря Ти за всичко, което ми изпращаш. Всичко е от Бога. Такава е волята Божия.

Благодарю Тебя, Господи, что Ты послал мне это страдание. Благодарю Тебя, Господи, что ты мне послал эту радость. Господи, благодарю Тебя за всё, что мне посылаешь. Всё от Бога. Такова воля Божия.

8. Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си. Обичам Те, Господи. Благодаря Ти, Господи, че Си решил да ме очистиш.

Господи, на Тебя уповаю, на Тебя возлагаю груз свой. Люблю Тебя, Господи. Благодарю Тебя, Господи, что Ты решил меня очистить.

22. Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми, прати ми Своята помощ. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе.

Господи, в Тебе всё моё упование. Помоги мне, пошли мне Свою помощь. Обещаю Тебе служить, посвятить жизнь свою Тебе.

24. Аз, който служа на Господа, искам тялото ми да бъде здраво, защото принадлежи на Господа. То е клетка от Великия Космос, затова трябва да бъде здраво.

Я, служащий Господу, хочу чтобы мое тело было здоровым, потому что оно принадлежит Господу. Оно клетка Великого Космоса, поэтому должно быть здоровым.

27. Бог е Любов, Бог е Светлина, Бог е Живот, да бъде Името My благословено сега и всякога през всичките My времена.

Бог есть Любовь, Бог есть Свет, Бог есть Жизнь, да будет Имя Его благословенно сейчас и всегда во все Его времена.

28. Бог е Любов, Бог е Живот, Любов свята, Любов пресвята.

Бог есть Любовь, Бог есть Жизнь, Любовь святая, Любовь пресвятая.

30. Чистота, чистота влей, Господи, в тялото ми, в душата ми и в духа ми!

Чистоту, чистоту влей, Господи, в тело мое, в душу мою и в мой дух!

35. Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога никакви болести няма и затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав.

Я живу в Боге и Бог живёт во мне. В Боге никакой болезни нет и потому мне необходимо быть здоровым и я здоров.

46. Великият Дух на Вселената, Който съживява всички клетки, да ми дарява живот и здраве.

Пусть Великий Дух Вселенной, Который оживляет все клетки, одаряет меня жизнью и здоровьем.

48. В тялото на човека има специфични клетки лекари, по-добри от най-отличните лекари на Земята. Те стоят в човека и казват: «Господарю, ти само ни дай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще го направим.» Те могат отлично да ни лекуват.

Помоли им се и кажи: «Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте всички условия за работа.» (Кажи го само един път, без да се бъркаш в тяхната работа.) Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро разположение, иначе законът не важи.

Учителят

В теле человека имеются специфические клетки-лекари, лучше самых лучших лекарей на Земле. Они находятся в человеке и говорят: «Хозяин, ты только дай нам свои мнения и распоряжения, мы выполним, что ты хочеш». Они могут отлично нас лечить.

Попроси их и скажи: «Прошу вас, соберите все данные, необходимые для моего выздоровления и создайте все условия для работы» (Скажи это только один раз, не вмешиваясь в их работу). Говори с верой, без сомнения и при добром настрое, иначе закон не будет в силе.

Учитель

49. Ще кажете на болестта: «Бог, на Когото служа, ви заповядва да ме развържете. Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!»

Скажи болезни: «Бог, Которому я служу, приказывает вам меня развязать. Я иду выполнять работу для Него и должен обязательно её свершить!»

VIII. ФОРМУЛИ ПРИ ИЗКУШЕНИЯ

ФОРМУЛЫ ПРИ ИСКУШЕНИЯХ

1. Дойде ли ви мисъл да извършите нещо лошо, кажете си:

«Аз съм слуга и син на Господа, Който ме е изпратил на Земята и в този момент моят Баща ме гледа.»

Кажете ли така, вашата мисъл веднага ще се измени.

Учителят

Если к вам придет мысль совершить что-то плохое, скажите себе:

«Я слуга и сын Господа, Который послал меня на Землю и в этот момент Отец мой смотрит на меня».

Если так скажите, ваша мысль сразу изменится.

Учитель

4. Аз не се боя, защото Господ е в мене. В изпълнението Волята Божия е силата на човешката душа.

Я не боюсь, потому что Господь во мне. В исполнении Воли Божией есть сила человеческой души.

X. ДРУГИ ФОРМУЛИ

ДРУГИЕ ФОРМУЛЫ

30. «ИХРИШ БЕН РУТ», т.е. «Господи, където ме зовеш, там отивам.»

«ИХРИШ БЕН РУТ», т.е. «Господи, куда меня зовешь, туда иду».

31. Като посетиш някой дом: «Господи, излей Твоето благословение върху този дом.»

Когда посетишь какой-нибудь дом: «Господи, излей Твоё благословение на этот дом».

32. Като ти дойде някой гост: «Благодаря Ти, Господи, че ме посети чрез този човек.»

Когда к тебе придёт какой-нибудь гость: «Благодарю Тебя, Господи, что меня посетил через этого человека».

54. Господи, облечи ме с надежда. Господи, изпълни ме с вяра. Господи, съедини ме с Любовта, за да изпълня Твоята блага Воля.

Господи, облеки меня надеждой, наполни меня верой. Господи, соедини меня с Любовью, чтобы исполнить Твою Благую Волю.

55. Магическа формула: «Велики Господи на вечността, заради Тебе съм готов да понеса всички страдания и изпитания!»

Магическая формула: «Великий Вечный Господь, ради Тебя я готов перенести все страдания и испытания!»

Молитви, формули, песни

Учителят Петър Дънов. Молитвеник

Молитвите и формулите са преведени на руски език от Александра Чистякова - AL414, с помощта на Ваня Златева.

Edited by Рассвет
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

14. МОЛИТВА НА ВРЕМЕНАТА

Господи, Боже мой, Великий и Святий Учителю на всяка любов и мъдрост, на всяка милост и правда, чуй молбата на тези, които уповават на Тебе в това съдбоносно време. Благий Господи, заради Твоята Велика Любов прости прегрешенията на човеците, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи вярата ни, пробуди душите ни, да Те познаем всички и да изпълним Твоята Бащинска Воля. Изведи ни из тъмния дол на всяко невежество, гордост и грях. Смири ни и озари ни с Твоята Истина. Дарувай ни Твоята Любов и открий ни правия път на живота. Върни на Земята, Господи, Твоя изгубен мир. Дай светлина на всички, да напуснем всяка лъжа, всяка корист, всяка вражда и насилие, да изчезне завинаги от човешкия ум мисълта за война. Навред да съзнаят народите, че Ти Си Единият наш Господ и Баща, че всички човеци сме братя и Твоята Любов и Твоят Закон са правият път на живота ни. Изпрати, Татко наш, както Си някога пращал, светии, пророци и гении да бъдат глава на народите навред. Предай, според Твоя благ помисъл, Земята да е наследство на кротките и направи любовта на добрите хора да е канара на човешкото братство. Великий Учителю наш, Дух от Всеблагия Бог, възрасти ни за обилна жетва за Святото Божие Дело, за Което Ти работи на Земята. Укрепи ни по Божия План чрез всички Небесни ангели и светии, Които са верни служители от Всемирното Бяло Братство.

Освети ни да работим с всички добри человеци. Предай знание, вяра и сила на Твоите земни сеячи и на всички, които Ти Си призовал за Господа, да изпълним своята задача до край.

Нека народът, сред който работим, избраната челяд славянска, да изпълни Волята Божия! Да бъде славянството светилник и крепост на Божието Дело между народите и да се увенчае с пълен успех Божият План на Земята!

Да бъде Волята Божия! Да дойде Царството Божие и да се вселиш, Ти, Господи, Боже наш, в душите на човеците завинаги!

Амин.

Молитвеник

МОЛИТВА О ВРЕМЕНАХ

Господи, Боже мой, Великий и Святой Учитель всякой любви и мудрости, всякой милости и правды, услышь мольбу тех, кто уповает на Тебя в это судьбоносное время.

Благой Господи, ради Твоей Великой Любви прости прегрешения людей, просвети умы наши, омой сердца наши, укрепи веру нашу, пробуди души наши, дабы всем познать Тебя и исполнить Твою Отцовскую Волю. Выведи нас из темного дола всякого невежества, гордости и греха. Смири нас и озари нас Твоей Истиной. Даруй нам Твою Любовь и открой нам правильный путь жизни. Верни на Землю, Господи, Твой потерянный мир. Дай свет всем, чтобы мы оставили всякую ложь, всякую корысть, всякую вражду и насилие, чтобы исчезла навсегда из человеческого ума мысль о войне. Да осознают везде народы, что Ты есть Единый наш Господь и Отец, что все люди являются братьями и Твоя Любовь и Твой Закон есть правильный путь нашей жизни. Пошли, Отец наш, как некогда посылал, святых, пророков и гениев быть повсюду главой народов. Передай, согласно Твоему благому помыслу, Землю в наследство кротким и сделай любовь добрых людей скалой человеческого братства. Великий Учитель наш, Дух Всеблагого Бога, взрасти нас для обильной жатвы для Святого Божьего дела, для которого Ты работал на Земле. Укрепи нас по Божьему плану через всех Небесных ангелов и святых, Которые суть верные служители Всемирного Белого Братства.

Освяти нас, чтобы работать со всеми добрыми людьми. Передай знание, веру и силу Твоим земным сеятелям и всем, кто Тобой призван для Господа, чтобы исполнить свою задачу до конца.

Пусть народ, среди которого работаем, избранные дети славянские, исполнит Волю Божию! Да будет славянство светильником и крепостью Божьего Дела между народами и да увенчается полным успехом Божий План на Земле!

Да будет Воля Божия! Да придет Царство Божие и да вселишься, Ты, Господи, Боже наш, в души людей навсегда!

21. МОЛИТВА ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ НА ДЕЛОТО

Господи, озари цялото човечество в Духовната Верига с Твоята Светлина и Сила. Нека цялото човечество да възприеме Христовото Учение!

Всички да повярват, че Ти съществуваш!

Нека идеята за Бога възрасне във всички души! Тия, които проповядват безбожието, нека станат приемници на Твоето Слово и всички неверующи да станат верующи!

Господи, ние усърдно Ти се молим Твоята Божествена Милост да залее цялата Земя и Твоята Божествена Любов да изпълни всички сърца.

Господи, озари със Своята Светлина всички народи и техните водачи, за да се хармонират и спогодят по всички въпроси, за да се въдвори на Земята Твоят Мир. Господи! Господи, да стане побратимяване между всички народи по лицето на Земята. Господи, внеси живот, светлина и подем по всички кръжоци на Всемирното Бяло Братство по целия свят.

Амин.

Молитвеник

МОЛИТВА ЗА ПРЕУСПЕВАНИЕ В ДЕЛАХ

Господи, озари все человечество в Духовной Цепи Твоим Светом и Силой. Пусть все человечество воспримет Учение Христа!

Да поверят все, что Ты существуешь!

Пусть идея о Боге взрастет во всех душах! Те, которые проповедуют безбожие, пусть станут преемниками Твоего Слова и все неверующие станут верующими!

Господи, мы усердно Тебя молим, чтобы Твоя Божественная Милость залила всю Землю и Твоя Божественная Любовь наполнила все сердца.

Господи, озари Своим Светом все народы и их водителей, чтобы они стали исполнены гармонией и договорились по всем вопросам, чтобы водворился на Земле Твой Мир. Господи! Господи, да настанет побратимство между всеми народами на лице Земли. Господи, внеси жизнь, свет и воодушевление во всех кругах Всемирного Белого Братства по всему свету.

Аминь.

31. МОЛИТВА ПРИ ИЗГРЕВ

1. Може така да изгрее моето Слънце в мен и да обнови моето сърце.

2. Може така да изгрее Божието Слънце в моята душа и да обнови моята душа.

3. Може така да изгрее Слънцето на моя Дух и да обнови моя ум.

4. Може така да изгрее Слънцето на нашите ангели в нашите сърца и да обнови нашите сърца.

5. Може така да изгрее Слънцето на Великия Господ в нашите души и да обнови нашите души.

6. Може така да изгрее Слънцето на всички слънца на нашия Дух и да обнови нашите умове.

7. Мога! Можеш! Може! Можем! Можете! Могат!

8. Мога аз! Можеш Ти, Господи, Който Си в мене и в моята душа!

9. Може Великият Дух, Който ни ръководи, можем ние, можете вие, Които сте в нас и в нашите души!

10. Могат Твоите всички духове, Които ни ръководят!

11. Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега!

12. Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще!

13. И да дойде Твоята виделина върху всички и да се прослави Името Ти.

14. Да се въдвори Царството Ти, да бъде Волята Ти, както горе на Небето, така и на Земята.

Амин.

Молитвеник

МОЛИТВА ПРИ ВОСХОДЕ

1. Может - Так да взойдет мое Солнце во мне и обновит мое сердце.

2. Может - Так да взойдет Божье Солнце в моей душе и обновит мою душу.

3. Может - Так да взойдет Солнце моего Духа и обновит мой ум.

4. Может - Так да взойдет Солнцe наших ангелов в наших сердцах и обновит наши сердца.

5. Может - Так да взойдет Солнцe Великого Господа в наших душах и обновит наши души.

6. Может - Так да взойдет Солнцe всех солнц нашего Духа и обновит наши умы.

7. Могу! Можешь! Может! Можем! Можете! Могут!

8. Могу я! Можешь Ты, Господи, Который существуешь во мне и в моей душе!

9. Может Великий Дух, Который нами руководит, можем мы, можете вы, Которые существуете в нас и в наших душах!

10. Могут все Твои духи, Которые нами руководят!

11. Верю в Тебя, Господи, Который мне говоришь сейчас!

12. Верю в Тебя, Господи, Который будешь говорить мне в будущем!

13.И да дойдет Твой духовный свет к всем и да прославится Имя Твое.

14.Да водворится Царствие Твое, да будет Воля Твоя, как на Небе, так и на Земле.

Молитвеник

79. МОЛИТВА

Благодаря Ти, Боже наш, за Великата Любов, с Която Си ни възлюбил. Благодаря Ти за живота, който Си ни дал. Благодаря Ти за ума, който Си вложил в нас. Благодаря Ти за добродетелта, която Си турил като основа на Новия живот. Благодаря Ти за Правдата, с която Си ни заобиколил. Благодаря Ти за Любовта, с Която Си ни изпълнил. Благодаря Ти за Великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с Която Си ни озарил. Ние се радваме на живота, който Си ни дал и изпълняваме Твоята Воля.

Сега, заради Духа, Който Си ни дал да ни ръководи, направи по-скоро пробуждане на съзнанието, за да се въдвори Царството Ти на Земята и всичките человеци да отправят хвалебните си песни за величието на Твоето Име към Престола Ти.

Благослови, Господи, славянството в лицето на българския и руския народи.

Амин.

(Дадена на първата вечеря в гр. Варна на 19. VIII. 1903 г. След това Учителят се обърнал към тримата свои ученици – д-р Миркович, Пеню Киров и Тодор Симеонов и им казал: „Сега сте трима, но ще станете мнозина“.)

Молитвеник

МОЛИТВА

Благодарю Тебя, Боже наш, за Великую Любовь, с Какой нас возлюбил. Благодарю Тебя за жизнь, которую нам дал. Благодарю Тебя за ум, который вложил в нас. Благодарю Тебя за добродетель, которую положил как основу Новой жизни. Благодарю Тебя за Правду, с какой нас окружил. Благодарю Тебя за Любовь, с Которой нас наполнил. Благодарю Тебя за Великую Твою Мудрость и Тебя славим за Твою Истину, с Которой нас озарил. Мы радуемся жизни, которую нам дал и исполняем Твою Волю.

Сейчас, ради Духа, Который нам дал, чтобы нами руководить, сделай более быстрым пробуждение сознания, чтобы водворилось Царство Твое на Земле и чтобы все люди отправляли хвалебные свои песни за величие Твоего Имени к Престолу Твоему.

Благослови, Господи, славянство в лице болгарского и русского народов.

Аминь.

(Дана на первой вечере в г. Варна 19. VIII. 1903 г. После этого Учитель обернулся к трем своим ученикам – д-ру Мирковичу, Пеню Кирову и Тодору Симеонову и сказал им: «Сейчас вас трое, но станет много».)

106. МОЛИТВА

Господи, помогни ми да бъда във връзка с невидимите помагачи. Помогни и на цялото човечество. Смекчи изпитанията, които идат, да дойде по-скоро Новото на Земята. Нека бъдем по-чисти по сърце, ум и тяло. Да живеем в светли мисли. Да препращаме светли мисли за хармония и мир, и пробуждане на Божественото съзнание.

Господи, искам вече Ти да бъдеш с мен, да Те виждам навред, да изпращам светли мисли за хармония.

Молитвеник

МОЛИТВА

Господи, помоги мне быть в связи с невидимыми помощниками. Помоги и всему человечеству. Смягчи испытания, которые идут, чтобы быстрее пришло новое на Землю. Пусть будем более чистыми сердцем, умом и телом. Да будем жить в светлых мыслях. Да будем пересылать светлые мысли за гармонию и мир и пробуждение Божественного сознания.

Господи, хочу, чтобы Ты уже был со мной, чтобы видеть Тебя повсюду, чтобы посылать светлые мысли о гармонии.

ФОРМУЛИ

ФОРМУЛЫ

Мир! Мирът носи Божията радост.

Мир! Мир несет Божию радость.

*

Без страх и без тьмнина, с мир и светлина.

Без страха и темноты, с миром и светом.

*

Господи, благослови ....................... да ходи неуморно в пътя на Истината и Доброто и всичките му (ѝ) чувства, желания, действия и постъпки да бъдат от живата Истина, която произтича от Духа на Любовта.

Господи, благослови ....................... ходить неустанно на пути Истины и Добра и все его (ее) чувства, желания, действия и поступки да будут порождены от живой Истины, проистекающей от Духа Любви.

*

Вярата, в която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце.

Вера, в которой я живу, внесет Божественную гармонию в стремления моего сердца.

*

Пази ни, Господи, със Святото Си Име през всичките дни на нашия живот. В Твоите ръце предаваме духа си. Води ни в Светлината на Твоето учение.

Храни нас, Господи, Святым Своим Именем по все дни нашей жизни. В Твои руки предаем дух свой. Веди нас в Свет Твоего учения.

*

Господи, да възрасне в мен онова, Божественото, което си вложил в моята душа.

Господи, да взрастет во мне то, Божественное, что Ты вложил в мою душу.

*

Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.

Господи, пусть Твой Мир и Твоя Радость будут всегда с нами, чтобы могли сердца наши просветлиться и служить Тебе всем своим сердцем, всем своим умом, всей своей душой и всей своей силой.

*

Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх от душата и внася мир и веселие в Духа.

Совершенство Любви будет смыслом моей жизни. Совершенная любовь изгоняет всякий страх от души и вносит мир и веселие в Дух.

*

Господи, да пребъде Твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца.

Господи, да пребудет Твой Дух Любви, Твой Дух Мудрости и Твой Дух Истины в наших сердцах.

*

О, Велика Любов, начало на всички добрини в живота ни. Като твое дете подкрепи ме в постигане на знанието. Аз чувствам връзката си с Теб и в стремежа си към Теб аз не се боя от земни изкушения и вярвам, че ще изпълня назначението си, като се съединя с Теб.

О, Великая Любовь, начало всего доброго в нашей жизни. Как твоего ребенка подкрепи меня в постижении знания. Я чувствую мою связь с Тобой и в стремлении к Тебе я не боюсь земных искушений и верю, что исполню назначение свое, соединясь с Тобой.

*

Господи, моля Ти се, влей в мен живи космични сили, които да проникнат във всяка клетка на моето тяло, да внесат живот и здраве в него, да укрепят духа ми, за да изпълня задачата, за която съм дошъл на Земята.

(с вдигнати ръце нагоре)

Господи, прошу Тебя, влей в меня космические силы, которые да проникнут в каждую клетку моего тела, да внесут жизнь и здоровье в него, да укреплят дух мой, чтобы исполнить задачу, для которой я пришел на Землю.

(с поднятыми вверх руками)

*

Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божествената Любов, дишам светлината на Божествената Мъдрост, движа се във Великата Божия Истина, Която носи свобода и простор за душите, като раздвижвам всичко, което Бог ми дава.

Я располагаю неисчерпаемым богатством. Я живу в изобилии Божественной Любви, дышу светом Божественной Мудрости, двигаюсь в Великой Божией Истине, Которая несет свободу и простор душам, приводя в движение все, что Бог мне дает.

*

При слънчеви бани повторяй следната формула:

Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи.

Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. Той е израз на Твоята Любов към нас. Благодаря Ти.

При принятии солнечных ванн повторяй следующую формулу:

Господи, благодарю тебя за священную энергию Божественной жизни, которую нам посылаешь вместе с солнечными лучами.

Живо чувствую как она проникает во все мои органы и везде вносит силу, жизнь и здоровье. Она есть образ Твоей Любви к нам. Благодарю Тебя.

*

Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възраснат в мен Добродетелите, които отначало си вложил в моята душа, и аз ще приложа всичките си сили за изпълнението на Твоята Воля.

Желаю, Господи, чтобы силой Твоей Любви и Мудрости возросли во мне Добродетели, которые Ты изначально вложил в мою душу, и я приложу все свои силы для исполнения Твоей Воли.

Молитви, формули, песни

Молитвите и формулите са преведени на руски език от Александра Чистякова - AL414 с помощта на Ваня Златева.

Edited by Рассвет
Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

 

 

МОЛИТВА О ПЛОДАХ ДУХА

 

Господи Обичи, Боже Любви, мы призываем Тебя в Твоей милости. Мы принимаем страдания, которые Ты нам посылаешь, с радостью в наших сердцах, мы принимаем трудности, которые Ты допускаешь, чтобы окреп наш дух. Без колебания, без сомнения мы исполним Твою благую Волю.

Пошли нам Свой Дух, чтобы он внес в наши сердца, в наши умы, в наши души плоды Любви, благо радости и мира – основу Твоего терпения и милосердия.

Даруй нам дар веры, кротости и воздержания.

Благослови нас, как Ты благословлял нас всегда. Пусть Твоё имя станет мило нашим душам. Водвори царство Своё в наших душах. Питай наши души Твоим Словом, чтобы окрепли в нас все Твои добродетели. Пусть Твои светлые духи Обичи, Веры и Надежды пребывают в нас сейчас и всегда вместе с Тобой.

Мы возносим хвалу, славу Тебе, Единому, Господь и Бог Великой Жертвы.

Аминь.

 

Беинса Дуно. Путь Ученика. Беседы Учителя на летнем соборе 1927 г.

М.: Слово Учителя, М.: «ГИС», 2004 г.

Стр. 411

 

 

Молитва за плодовете на Духа

 

 

 

Примечание:

 

Любовь и обичь – два полюса единой Любви: дающий, нисходящий (любовь) и воспринимающий, восходящий (обичь).

(см. «примечание от Издателей» в книге Беинса Дуно. Путь Ученика. Беседы Учителя на летнем соборе 1927 г.)

 

 

 

Edited by Рассвет
Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...