Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 14.09.-20.09.2009 г.


Recommended Posts

Мисъл на деня - 14 септември 2009г.

"Всеки може да познае Бога в душата си, вътре. Тялото е в душата, но душата е извън тялото. Вашата душа е едновременно в тялото ви, в ума ви, в сърцето ви – тя прониква целия Космос. Същевременно тя е и извън Космоса. Душата представя великото, Божественото начало, за което се казва в Писанието, че Бог е направил човека по образ и подобие Свое. Тя е великото в света, което не може да се описва. Душата е повече от всичко. Следователно това, което е повече от всичко, там живее Бог. За в бъдеще ние трябва да търсим Този, живия Бог, тази вечна разумност. От Него извира Любовта."

Из И не можаха на това да му отговорят, НБ, 14 ноември 1937г.

Молитвен наряд:

За всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Понеделник:

Благославяй - песен (само текст)

Молитва на царството

Псалом 143

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 15 септември 2009г.

"Днешният човек е само скица на бъдещия човек. Той не е дошъл още до онова високо съзнание, което ще придобие в бъдеще. Той не е дошъл още до онзи образ и подобие, за който се говори в „Битие”-то. Много време е нужно на човека, докато дойде до образа, който Бог носи в мисълта Си."

Из Трите родословия, УС, 22 септември 1935г.

Молитвен наряд:

Вторник:

Ще се развеселя - песен

Пътят на живота - молитва

Псалом 27

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 16 септември 2009г.

"Казвате: „Това е противоречие.” Едно трябва да знаете: красотата на живота се състои в противоречията. Те подтикват ума към мисъл. Противоречия съществуват и на Небето. Иначе как ще си обясните положението на Луцифер? Макар и на Небето, и той се натъкна на някакво противоречие, вследствие на което влезе в стълкновение с великия порядък на живота. Богословите обясняват причината за това по един начин, окултистите – по друг начин. Обаче нито едните, нито другите са могли да се домогнат до истината. Причината за падането на Луцифер за вечни времена ще остане една от великите тайни. Никой досега не е обяснил и няма да обясни как и защо са произлезли злото и доброто."

Из Начертаният план , ООК, 6 април 1927г.

Молитвен наряд за сряда:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Песен на светлия път - текст + инструментал №98

Молитва на братството

Псалом 19

Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Ето защо, всяка мисъл, всяко чувство представляват известни форми, които оказват такова влияние върху човека, както и неговото занятие.

Ако се обърнете към миналото на човека, да проучите образуването на формите на мисълта, ще видите колко време се е изминало, докато мислите се оформят. Днес Провидението използва тия мисли като готови клишета, като добри и лоши гърнета. Добрите гърнета запазва, а лошите счупва и отново обработва, както грънчарят постъпва със счупените и изкривени грънци.

Дълга е Еволюцията на човека, докато се изправи и съзнанието му се промени, да е различно от животинското...

Въпреки това всички мисли, които минават през ума на човека, били те положителни или отрицателни, са на мястото си. Докога? Докато човек завърши своето развитие. Днес той е в положението на малко дете, което едва сега започва да учи, да се развива. Виждате някой човек работи, учи, иска учен да стане. В миналото той е бил учен, но всичко е забравил и сега отново трябва да учи, да придобива знания.

Казвате: „Това е противоречие“. – Едно трябва да знаете: красотата на живота се състои в противоречията. Те подтикват ума към мисъл. Противоречия съществуват и на небето.

Докато мисли, анализира, докато има въпроси, чавек се развива. Значи, всичко си е намясто, и доброто и лошото дето преминават през нас можем да ги ползваме, за да израстваме, да се учим.

Казвате: „Това са философски работи“. – Философски работи са, но са хубави. Философите са умни хора. Те съзнателно скриват своята мисъл в научна форма, за да се разбере само от хора, които могат да се ползват от нея. Много въпроси са добре изяснени от философите. Те искат да покажат на хората, че трябва да се мисли. Без да мисли много, някой казва: „Човек е роден да страда“. – Не е така. Друг казва: „Човек е роден да бъде щастлив“. – И това не е така. Това са вметнати изречения в живота на човека. Според мене човек се е родил, за да живее. Че някой бил щастлив в живота си, а друг – нещастен, това е друг въпрос. Има хиляди начини, по които задачите на живота могат да се разрешат. Щастието не е единственият начин, по който задачите на живота могат да се разрешат. И животните могат да имат блага в живота си; и те могат да бъдат щастливи, без обаче да разрешат задачите на своя живот.

Може много духовни практики да приложим, може и много знание да съберем, но най-важно е - да разрешим задачите на живота си, те са индивидуални за всеки, но в това е великият смисъл :)

Казвам: Всички се нуждаете от положителна вяра. Правете малки опити и не се обезсърчавайте. Една пчела всеки може да възкреси. Който може да възкреси пчела, той ще може да възкреси и човек. Обаче вяра се изисква. Тази вяра трябва да бъде подкрепена чрез опити. Без опити вие ще дойдете до механическо разбиране на нещата. Мнозина очакват да получат блага по механически, по външен начин. Като дойдат до себе си, те са снизходителни, но щом дойдат до другите, веднага стават взискателни и започват да изискват от тях повече, отколкото могат да им дадат. На другите хора те казват: „Вие трябва да работите; вие трябва да покажете висок морал“. Значи това, което те сами нямат, от другите го изискват. Те трябва да бъдат и към другите поне толкова снизходителни, колкото към себе си. Лесно е човек да съзнава, че трябва да бъде съвършен, но мъчно постига това съвършенство.

Учене и учене от живота :feel happy: Както и приложение, според силите ни! :)

И тъй, за да достигне съвършенство, човек трябва да даде ход на Божественото в себе си. Божественото начало работи във всички хора и след време те ще бъдат в състояние да Го проявят. Ето защо, вие не трябва да се обезсърчавате. Като слушам темите ви, намирам, че мнозина имат добри разбирания, правилно разсъждават, но приложение нямат. Всеки трябва да прилага дотолкова, доколкото може, но непременно да прилага. Ако искате да успявате, пазете следното правило: Всякога в ума си дръжте само една мисъл, но тя да бъде главна, основна мисъл; в съзнанието си дръжте само един образ, а не много; в сърцето си – само една добродетел, и то най-силната, за да може тя да се храни, да расте и да се развива; във волята си – само един недъг или порок, за да можете да се освободите от него. Не търси своя порок в другите хора, за да не го засилваш. Мисли за добрите хора, без да разчиташ на тях. Ако разчиташ на тях, ще забравиш себе си, ще забравиш, че и сам можеш да си помогнеш. Добрият човек може да помага дотолкова, доколкото може да прилага нещата в живота си. Ангелът може да ти помогне дотолкова, доколкото ти си способен да възприемаш знанието, което той преподава. Всички трябва да спазвате тези принципи, тези правила в живота си, ако искате да успявате.

Съществуването на доброто и на злото, говорят за съществуването на разумност в света. За Бога добро и зло не съществуват, защото Той е впрегнал на работа и доброто, и злото. Доброто и злото съществуват само за хората. Обаче с идването си на земята всеки сам е начертал своя път: възходящ или низходящ, светъл или тъмен, положителен или отрицателен. Като казвам, че всеки сам е начертал пътя си, разбирам, че той е взел решение в себе си по кой път да върви. Това значи още, че Бог е начертал нашия път, но ние трябва да имаме будно съзнание, да не се отклоняваме от Него. Следователно, щом вземете в ръката си плана, който Бог е начертал, вие се подписвате, че сте съгласни да го изпълните. Всеки може точно да изпълни този план при условие, че има будно съзнание.

Вие още не сте ученици, не сте завършили развитието си, не сте адепти, на които живата природа да служи. Вие още не сте дошли до положение да владеете живата природа, да се разговаряте с нея. Под думата „жива природа“ се разбират всички разумни, възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. Вие трябва да бъдете във връзка с тия същества, защото те ще ви помагат в реализирането на вашия план. Един ден и вие ще станете техни съработници. Един ден, заедно с тях, ще бъдете съграждани в Царството Божие.
:smarty::feel happy:

Из Начертаният план

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 17 септември 2009г.

"Кои са условията за поддържане на свещения огън? – Вярата, надеждата и Любовта. Кое още го поддържа? – Животът, знанието и свободата. Не може да се говори за Любовта, Мъдростта и Истината, те са отвлечени понятия за човешкия ум и сърце. Говорите ли за живота, знанието и свободата, всички разбират тези понятия. За тях те са живи, разбрани картини."

Из Свещеният огън, 10 ноември 1935г.

Молитвен наряд за четвъртък:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Той иде - песен - текст + Огнян Николов

Плодовете на духа - молитва

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 18 септември 2009г.

"Когато казваме, че някои хора са ни приятни, това значи, че се оглеждаме в тях. В известно отношение ние си приличаме, затова са ни приятни. Хората се обичат, когато си приличат и дават нещо от себе си. Ако взимат само, те не се обичат."

Из Коприненият конец, УС, 15 декември 1935г.

Молитвен наряд за петък:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Фир-фюр-фен - песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 19 септември 2009г.

"Любовта е единствената сила, която определя разстоянието между човешката душа и Бога. Мнозина страдат, когато остаряват, когато губят богатството си. Старостта и младостта, богатството и бедността са временни състояния. Следователно страдайте, когато се отдалечавате от Бога, а не когато губите младостта и богатството си."

Из Коприненият конец, УС, 15 декември 1935г.

Молитвен наряд за събота:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Бог е любов - песен

Малката молитва

Псалом 25

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 20 септември 2009г.

"Противоречията са необходими, за да изяснят известна истина. Както сенките са необходими в картините на художника, така противоречията са необходими за растенето на човека. Без сенки лицето на човека не може да изпъкне. Обаче истинският художник знае къде да поставя сенките и колко светли или тъмни да бъдат. Ето защо радвайте се на противоречията, които Провидението и разумната Природа ви създават. Друг е въпросът, ако противоречията ви идат от човек, който сам не разбира законите на живота. В такъв случай вие трябва да бъдете разумни, да не се поддавате на ненужни страдания."

Молитвен наряд:

Неделя

В началото бе Словото - песен

Добрата молитва

Псалом 61

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...