Jump to content
Порталът към съзнателен живот

83. Господ му рече


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрата молитва

Ученикът трябва да има...-формула

Имаше человек-песен

Беседа-Господ му рече

”И Господ му рече:”Стани, та иди на улицата, която се казва Права, и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел.”” (Деяния на апостолите 9:1)

Молитвен наряд за край:

Добрият път-молитва

В съвременния век не е на мода да се казва, че Господ говори. Ако някой се осмели да каже, че Господ му говори, би се повдигнал цял спор. Окръжаващите ще му искат доказателства, да ги убеди, по какъв начин Господ му говори и какво му говори. Няма съмнение, че и Бог говори така, както и хората говорят. Под „говор” разбирам разумност. Само оня говори, който има разумна, права мисъл. В сегашния свят има хора с толкова деликатни и чувствителни души, че ако им дадете една монета, или друг някой предмет, който е бил свидетел на известни събития, по него те могат да видят всички събития на миналото, отпечатани върху тоя предмет. Те не само чувстват, не само възприемат, но чуват и думите, свързани с даденото събитие. В бъдеще, когато слухът и зрението на хората се усили, ще се убедят, че всичко около тях говори. Няма да се спирам да доказвам това, нямам свободно време сега. Нека остане тоя въпрос спорен. Когато някой параход потъва, няма време за спор. Човек трябва да бърза, да бъде смел, час по-скоро да влезе в първата спасителна лодка. Всеки човек, който иска да придобие някаква разумна философия, трябва да влезе в спасителната лодка. Само тая лодка ще го спаси.

В прочетената глава се говори за един човек на име Савел, който после стана Павел. Той беше правоверен, според тогавашното разбиране, но Бог искаше да го отклони от това правоверие. Като падна от коня, той изкриви правия ъгъл, и всички ъгли в него станаха остри. Следователно, който иска да се спаси, трябва да изгуби правия ъгъл в себе си. Докато мисли, че е умен и няма какво да учи, човек ще си остане всякога глупав. Започне ли да мисли, че е глупав, че трябва много да учи, той има условия да се развива и да стане умен. Той е на прав път в живота си. Щом майката казва, че е завършила мисията си, тя трябва да напусне земята. Всеки човек, който се спира на едно място в своите възгледи, е приел една философия, която не търпи нищо ново. Това значи, човек съзнателно да спре развитието си. Казвате, че ако човек приеме новите възгледи, постоянно ще греши. Ще греши, но същевременно ще еволюира. Човешката душа се развива и чрез погрешките.

Сега аз искам да ви дам една правилна философия, да не се увличате в страстите на хората, които защищават своите интереси. Ние разрешаваме въпросите по Божествен начин. Ние говорим за онова право, което се отнася и до ума, и до сърцето, и до тялото. Ние говорим за онова право, което се отнася и до мъжа, и до жената, и до детето. Право, което се отнася само за мъжа, за жената или за детето, е една трета от цялото. Истинско, Божествено право е това, което обхваща всичко в себе си. Това право ще се приложи тогава, когато ние започнем да слушаме гласа на Бога. Някой казва: Не искам да слушам, каквото ми говори Господ, – Приятелю, каквото и да правиш, все ще слушаш някого. Ако не слушаш Господа, ще слушаш своя настойник. Ако не слушаш Господа човек ще слушаш. Дето и да си, в църква или на училище, в някое учреждение или в дома си, все ще слушаш някого. Дали си християнин или евреин, все ще слушаш съветите на някого. Заблуждение е да мислиш, че си свободен. Някой мисли, че като минава от едно състояние в друго, ще оправи света. Казвате, че болшевизмът е лошо нещо. Не е така. Болшевиците ще направят корекция в живота на богатите хора. Бог ги изпраща като бирници, да вземат от богатите това, за което от две хиляди години нищо не са плащали. Богатите хора не изпълниха своите задължения към Бога.

И Господ му рече: „Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел.” Юда означава човек, който обича да се слави. Тя е лоша дума. Често думите се изопачават. Например, едно време думата „йезуит” означавала последовател на Христа, но днес тая дума е изопачена. Ананий се обръща към Господа с думите: „Чух за тоя человек от мнозина, че е сторил много злини на Твоите светии в Ерусалим.” (–13 ст.). А Господ му рече: „Иди, защото сьсьд избран ми е той, да носи моето име сред народи и царе, и пред синовете Израилеви.” (–15 ст.). И на вас могат да ви говорят, – но питам, кой ви говори. Може духове да ви говорят, и, ако сте щастливи, ще кажете, че Бог ви говори. Ако Бог ви говори и не Го разбирате, голямо зло ще ви сполети. Бог говори на днешните хора: „Обичайте се, не правете зло, не се насилвайте, премахнете затворите, обичайте всички, разделете справедливо благата, които ви давам. Ако не ме послушате, ще изпратя моите бирници, с тях да се разправяте.” – Какво представят бирниците? – Злото в света, т. е. Божието добро. Казахме, че злото на земята е добро на небето. Иде денят, когато Божието добро ще слезе отгоре. Бог казва не сегашните хора: „Уредете света чрез вашето добро.” Това значи: Помирете се чрез вашето добро. – Не искаме да се помирим. – Щом не искате да се помирите, ще пратя вашето зло, т, е. моето добро. То ще вземе къщите на хората срещу дълговете им. Бог казва: „Аз ви пратих на земята да правите добро и да се учите, а не да събирате пари и да се удоволствате. Аз не съм ви пратил да господствате над бедните и нещастните в света.” По начина на живеенето си, хората могат да се уподобят на двамата александрийски светии, от които единият правил добрини и получавал заплата за добрините си още на земята, а другият събирал богатства и съкровища за небето.

Казвате, че сте добри хора. Опитайте се и сами си кажете, колко сте добри. Ако дойде в дома ви човек, когото не обичате, как ще постъпите. Остане ли два-три деня в дома ви, на четвъртия ден сте отегчени вече от него и казвате: Кога ще се махне тоя човек от моя дом? Кога по-скоро ще ме освободи? Ако синът, който обича баща си, е недоволен, че не му оставил наследство, добър син ли е? След всичко това се питате, кога ще се оправи светът. Светът ще се радва на велика, истинска култура, когато Божието добро, т. е. човешкото зло и човешкото добро, т. е. Божието зло се съединят и заработят заедно. Бог е милостив и снизходителен към нас. Когато грешим, Той казва: Все ще излезе не що добро от тия деца. Бог обича грешните повече от праведните, простите повече от учените, защото те имат нужда от Него. Когато някой се мисли за много добър, за много учен, Бог казва: Турете тоя човек далеч от мене, той не се нуждае от подкрепа. На проповедниците и на свещениците, които мислят, че всичко знаят, Бог казва: Стойте настрана от мене. Някой казва: Добре е да съм проповедник. – Ще изгубиш Божието благоволение. Защо проповядвам аз? Като изучавах тая философия, казах си: Искам да видя хората, които Бог обича. – Кои са тия хора? – Грешниците. Като ги обикнах, аз разбрах, че в тях се крият добри заложби. Оная грешница, която се крие от лицето на Господа от срам и от страх, е по-голяма светица от тая, която се мисли за праведна и свободно се явява пред лицето на Господа. Положението на сиромаха е по-добро от положението на богатия, защото по-лесно ще влезе в Царството Божие. Всички искате да бъдете учени, без да подозирате, че външното знание е фалшиво богатство. Някой ме пита, изучавал ли съм някаква философия. Казвам: Приятелю, като се освободиш от големия товар, тогава ще говорим.

Из Господ му рече

Много важна беседа за мен.

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Аз разглеждам думата „погрешка” в широк смисъл.

Човек не трябва да се влияе от материалните несгоди, да мисли, че само добрият живот обусловя неговото развитие.

– Защо? – Защото има външно знание, но има и вътрешно.

Човек може да чете различни автори, да възприеме тяхното знание, но докато това знание не се обработи и не стане негово, нищо не се ползува.

Чуждото всякога си остава чуждо. Затова всички подържат, че, каквото и да прави, човек трябва да мисли.

– Върху какво трябва да мисли?

– Върху всички жизнени въпроси, които се повдигат в света. Всеки човек сам трябва да си дава отчет. Три принципа, три важни категории въпроси играят роля в живота.

Първата категория въпроси са чисто материални, и те трябва да се разрешат по законите на материалния свят. За тия въпроси не можем да кажем, че Бог ще промисли. То е все едно да кажеш, че и без хляб можеш да живееш. Първата категория въпроси се разрешава чрез стомаха; втората категория се разрешава чрез сърцето, а третата категория чрез ума, т. е, чрез мозъка.

Значи, три категории въпроси действат едновременно в човешкия живот: обществени или социални; етични, нравствени или духовни и умствени.

Как е създадена религията?

– Тя е създадена от участието на трите принципа:

волята е създала материала за съграждане на външната форма;

сърцето е създало съдържанието й, а

умът – силата, с която тя се движи.

Аз говоря за материята в друг смисъл, а не както сега я разбират. Тя има особени качества, които малцина виждат.

Според някои, материята е нереална, само духът е реален. Значи, материята е спящ дух. Под „материя” те разбират спящото състояние на духа; щом духът се събуди, материята минава в друга форма,

В заключение, казваме: материя в действие или дух, и материя в бездействие или мъртва материя, спящ дух. Като знаете това, не мислете, че материалните неща са нереални, т. е. недействителни.

В духа се крият сили, чрез които формите се видоизменят. Формата и субстанцията на материята са две различни неща. Атомите и молекулите в различните съединения могат да се изменят по количество, но субстанцията им е реална, действителна, вечна и неизменна. Това е един отвлечен въпрос Вие се интересувате от въпроси, които се отнасят до сегашното време. Вие мислите, че сегашният живот е най-важен.

Вие се държите главно за материалния или физичния свят, без да подозирате, че той е една от стоте милиона брънки на веригата светове, която ви обгръща.

Какво представя една халка от верига със сто милиона халки? И тая халка трябва да се развива, но не е право да мислите, че тя съдържа всичко в себе си. Спрете вниманието си върху процесите, които се вършат в природата. Какво става със семенцето, което посаждате в земята? Първо го заравяте в земята на известна дълбочина и го поливате. След това то се пропуква и започва да гние.

В земята, семето минава през процес на анархия, т. е. разрушаване.

И светът, който Бог е създал, е минал през процеса на анархията. В тоя процес се крият Божествени закони.

Ще кажете, че цяла Европа днес минава през тая анархия. Това е хаосът в света, който ще създаде бъдещето.

Казвате, че има много болшевики, не знаете, какво ще стане вас Не се безпокойте.

Вие се плашите, че реката е придошла, че водата се е вдигнала на височина четири-пет метра и причинява пакости: вдига къщи, огради, отнася животни, хора. Вие се страхувате, че тя ще отнесе целия свят. Не се страхувайте. Това ще трае, докато се стопят снеговете. Щом всички снегове се стопят, водата ще почне постепенно да спада и ще се прибере в коритото си.

Сега, като говоря за Божественото учение, не мислете, че то изведнъж ще преобрази света. За да се реализира това учение, нужни са хиляди години. Когато дойде шестата раса на земята, тогава хората ще подобрят живота си. Дотогава ще минавате от една епоха в друга, от едни условия в други.

През колко месене ще минете! През колко сита ще ви пресяват! Колко пъти ще ви съдят и наказват! Колко пъти ще ви мелят във воденицата, докато излезе от вас чисто, хубаво брашно, Днес сте киселици още. Едва след две хиляди години ще станете хубава, доброкачествена ябълка.

Link to comment
Share on other sites

Казвате, че сте добри хора. Опитайте се и сами си кажете, колко сте добри.

Ако дойде в дома ви човек. когото не обичате, как ще постъпите.

Остане ли два-три деня в дома ви, на четвъртия ден сте отегчени вече от него и казвате: Кога ще се махне тоя човек от моя дом? Кога по-скоро ще ме освободи? Ако синът, който обича баща си, е недоволен, че не му оставил наследство, добър син ли е?

След всичко това се питате, кога ще се оправи светът. Светът ще се радва на велика, истинска култура, когато Божието добро, т. е. човешкото зло и човешкото добро, т. е. Божието зло се съединят и заработят заедно. Бог е милостив и снизходителен към нас.

Бих желал всички религиозни и духовни хора в София да създадем една приятна атмосфера, да вложим в ума си мисълта към обединяване.

Нека всички дадем път на Божественото Начало в себе си.

Мощна е мисълта на добрия човек.

Мисълта на един добър човек е равна на мисълта на хиляда лоши хора; мисълта на двама добри е равна на десет хиляди лоши хора.

Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ, те биха постигнали голям резултат.

Добрата мисъл твори чудеса.

Днес не могат да се намерят двама души на един ум. Единият се мисли учен, другият прост; единият се гордее с богатството си, другият се стеснява от сиромашията си. Учеността, богатството, това са титли, които нищо не допринасят.

Откажете се от тия стари титли. Съберете се като хора с добри сърца и светли умове. Това е важно.

Ако изгубите каменните си сърца и ослепеят вълчите ви очи, можете да се разберете. Аз се страхувам от хора, на които вълчите очи не ослепяват. Ако тия очи на човека ослепяват, всеки може да се разбере с него. Някой говори със сладки думи, но без топлина, и минава за ангел.

Гледаш някой човек с изкривени черти на лицето, мислиш, че е лош. Всъщност, чертите му са изкривени от страдание. Не е лош човекът, но страда.

Из Господ му рече

Edited by Viki3
Link to comment
Share on other sites

Заинтересуваха ме следните цитати:

Ако искате да познаете, какъв е даден човек, или дадено дете, накарайте го да начертае един триъгълник. Ако детето начертае триъгълник, в който лявата страна е по-голяма от дясната, това показва, че то е повече чувствително, отколкото интелигентно. В него сърцето работи повече от ума. Ако дясната страна на триъгълника е по-голяма, това дете е повече интелигентно, отколкото чувствително. Ако основата е по-голяма, детето е силно развито в физично отношение.

Интересно – не се бях замисляла досега върху това. Болшинството деца и тийнеджъри, които познавам предпочитат да чертаят този триъгълник.:

tri19_36740_md.gif

Като a и c варират, но b си остава най-голямо и стабилно. :D Възрастни не съм карала да чертаят триъгълник. Не се е налагало. Аз обикновено чертая легнал равнобедрен триъгълник. :) Приблизително такъв:

stri2.gif

Но понякога го обръщам. :unsure: Е не надолу. Не ми се е случвало някой да начертае триъгълник с върха надолу. Дори при стереометричните чертежи, където се препоръчва. Винаги стремежът е - да е легнал върху основата си. :)

Савел, това са болшевиците. Те имат идеи, но нямат методи. В идейно отношение те са прави, но методите им са криви. Едно трябва да пазят: да не се отклонят от идеите си. Ако не се отклонят, ще свършат добра работа в света. Ако идеите им са Божествени, не трябва да се противопоставяме на техните идеи. Трябва да гледаме широко на нещата.

Аз разглеждам болшевизма идейно и го наричам религия на труда. Българите имат нужда от Савел, който става Павел. Българите имат нужда и от Ананий, за да изчезне слепотата в тях. Българският народ е определен да съществува като народ, а различните партии са негови сенки. Съществуването на партиите зависи от народа.

Това е казано през 1919г. Променило ли се е нещо? Като гледам колко много партии има в България... А болшевиките? Май никога не успяха да постигнат съвършенството на равностранния триъгълник? :hmmmmm:

Християнството се отличава от всички теософски учения по това, че то дава методи за общение на човека с Бога.

Наистина в словото на Учителя се говори за Бог, докато в теософията и антропософията тази дума почти отсъства. Това винаги ме е учудвало, когато съм се „разхождала” из книгите на Блаватска и Щайнер.

На теософите казвам: Трябва да ослепеете, за да станете истински теософи. На християните казвам: Трябва да изгубите каменното си сърце, за да станете истински християни. Който не е изгубил сърцето си, не е станал християнин... Това изисква новото учение. Много от сегашните хора имат очи, но не виждат.... Вие не трябва да гледате само с духовните си очи на нещата, нито само с физичните си очи, но трябва да прониквате дълбоко в душата си, за да става правилна обмяна между физичното и духовното ви тяло.

...

Ако изгубите каменните си сърца и ослепеят вълчите ви очи, можете да се разберете. Аз се страхувам от хора, на които вълчите очи не ослепяват. Ако тия очи на човека ослепяват, всеки може да се разбере с него. Някой говори със сладки думи, но без топлина, и минава за ангел. Гледаш някой човек с изкривени черти на лицето, мислиш, че е лош. Всъщност, чертите му са изкривени от страдание. Не е лош човекът, но страда.

Влизайте в положението на страдащите

Доста често съм забелязвала и съм се сблъсквала с тези сладки думи. :(

Всички цитати са от Господ му рече

Link to comment
Share on other sites

Болшинството деца и тийнеджъри, които познавам предпочитат да чертаят този триъгълник.:

tri19_36740_md.gif

Като a и c варират, но b си остава най-голямо и стабилно. :D Възрастни не съм карала да чертаят триъгълник. Не се е налагало. Аз обикновено чертая легнал равнобедрен триъгълник. :) Приблизително такъв:

stri2.gif

Но понякога го обръщам. :unsure: Е не надолу. Не ми се е случвало някой да начертае триъгълник с върха надолу. Дори при стереометричните чертежи, където се препоръчва. Винаги стремежът е - да е легнал върху основата си. :)

Благодаря за професионалните наблюдения, Ани!

Точно съвпадат с характеристиката на възрастта, в която го чертаят и, за съжаление, с характерните недостатъчци на възпитанието на децата от съвременната епоха.

На тази възраст физическото развитие почти приключва и детето се усеща развито и в разцвета на тялото си. То усилено развива интелекта си и обществото определено го оценя по този показател - затова дясното рамо е по-дълго от лявото. Значението и развитието на емоционалната сфера, осъзнаването и овладяването на емоциите е слабото място на културата ни - от една страна тя ни налага "правила", които ни заставят да сдържаме и да се борим с емоциите си. От друга страна модерно става безконтролното изливане на емоциите, за да се "освободим от тях" и също обявяването им за "низша природа". Във възрастта 6-13, когато е фертилният период за осъзнаване и овладяване на емоционалната ни сфера, децата биват принуждавани да работят над интелекта си и да трупат знания вместо това. Ето защо и при възрастните най-късо е лявото рамо на триъгълника и много рядко се среща човек, който да нарисува равностранен триъгълник.

Интересно е да се самонаблюдаваме как се променя формата на триъгълника в различни моменти - на афект, на спокойствие, на интелектуален труд и на почивка, по време на емоционални преживявания...

Link to comment
Share on other sites

Ще се опитам да обясня моето разбиране. :)

Савел, това са болшевиците. Те имат идеи, но нямат методи. В идейно отношение те са прави, но методите им са криви. Едно трябва да пазят: да не се отклонят от идеите си. Ако не се отклонят, ще свършат добра работа в света. Ако идеите им са Божествени, не трябва да се противопоставяме на техните идеи. Трябва да гледаме широко на нещата.

Аз разглеждам болшевизма идейно и го наричам религия на труда. Българите имат нужда от Савел, който става Павел. Българите имат нужда и от Ананий, за да изчезне слепотата в тях. Българският народ е определен да съществува като народ, а различните партии са негови сенки. Съществуването на партиите зависи от народа.

Ако аз се смятам за човек, стремящ се към духовност, но съм прилепнала, завися от земята, имота, парите на дядо ми, стисната съм, то болшевиките са Божията воля-идват да ме поправят. Отнемат ми имотите. И ако аз разбера урока, ще благодаря на Бога, защото така имам условие за израстване-духовно и съзнателно. Но ако храня мъст и чакам удобен момент да си върна всичко /и да имам власт/, то първо-рискувам да забавя развитието на себе си /и дори рода си/, защото не мога да изживея хубавото, което ми поднася днешният ден /макар и управляван от болшевиките ;)/. Прехвърлям лошото си отношение към хората и върху децата си и така не давам възможност на прошката и любовта да се проявят. И второ-да не успея да освободя съзнанието си за Духа, защото съм вкопчен в условията и зависимостите от миналото.

И ако разглеждаме живота и проявите на Духа от Божествена гледна точка, а именно-от безкрая и многобройните прояви. То следва, че ние днес може да сме в положение на човек, с капитал, но в следващ живот може да сме болшевики, за да разберем ролите на едните и другите... :feel happy: Нали уж сме тук, за да учим?...

Днес и сега, емоциите са нещо важно. Да, те трябва да се овладеят. Но и непроявените емоции, ако нямаме вътрешна сила и любов, подпушват правилния обмен вътре в нас. Гнева, непреработен може да прерастне в омраза и т. н. Та, понякога е добре да сме прями, дори и с риск някой да е недоволен, но да браним вътрешния си мир.

Добрият окултист знае, че има "нисша" природа, но трябва да я е осъзнал, т. е. преживял. Така може да се справи с нея. Когато ние започнем да се справяме разумно с нашите емоции, да се владеем и да излъчваме Любов, то ние сме царе на себе си. А това е целта :)

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Сега се сещам, че ако съвсем съзнателно и чистосърдечно се откажа от богатства, и съм добър човек, помагам на другите, то не би имало нужда Бог да ми праща болшевиките :P Важно е да съм вътрешно свободен и най-вече да не завися от условията.

Сега аз искам да ви дам една правилна философия, да не се увличате в страстите на хората, които защищават своите интереси. Ние разрешаваме въпросите по Божествен начин. Ние говорим за онова право, което се отнася и до ума, и до сърцето, и до тялото. Ние говорим за онова право, което се отнася и до мъжа, и до жената, и до детето. Право, което се отнася само за мъжа, за жената или за детето, е една трета от цялото. Истинско, Божествено право е това, което обхваща всичко в себе си. Това право ще се приложи тогава, когато ние започнем да слушаме гласа на Бога. Някой казва: Не искам да слушам, каквото ми говори Господ, – Приятелю, каквото и да правиш, все ще слушаш някого. Ако не слушаш Господа, ще слушаш своя настойник. Ако не слушаш Господа човек ще слушаш. Дето и да си, в църква или на училище, в някое учреждение или в дома си, все ще слушаш някого. Дали си християнин или евреин, все ще слушаш съветите на някого. Заблуждение е да мислиш, че си свободен. Някой мисли, че като минава от едно състояние в друго, ще оправи света. Казвате, че болшевизмът е лошо нещо. Не е така. Болшевиците ще направят корекция в живота на богатите хора. Бог ги изпраща като бирници, да вземат от богатите това, за което от две хиляди години нищо не са плащали. Богатите хора не изпълниха своите задължения към Бога.

Значи, ако не се водим от интереси, а от тихия вътрешен глас /на Бога/, бихме били добри и всепрощаващи. Защото и аз и другите сме дошли да си учим уроците. И да речем недоволството на някой брат или сестра днес се превръща в условие да израстна, като се вгледам в себе си и разбера грешката си :)

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Беседата е наистина много интересна.В нея основно се дават посоки за анализ,за размисъл.Много и различни.Тълкуване на библейски текст,геометрия,значение на букви,значение на числа,актуалния болшевизъм,който тревожи съвремениците си.Имах чувството,докато четях,че с всяка мисъл се отваря ново прозорче.Много прозорчета.От всяко има какво да се види.И всяко предлага различна гледка.Мисля,че Учителят иска да покаже с тая беседа невидимите нишки,които свързват различните ,нямащи на вид общо по-между си неща,които присъствуват в живота.Хвърля светлина върху единството на цялото ,в неговото шарено многобразие.

Ако се обърнете към растителното и животинското царства, ще видите хиляди разнообразни форми от тях. Някои може да са вредни, но в цялото те са на мястото си. Всяка мушица, в каквато форма и да е, колкото и да е малка, в миросъзданието тя има своето предназначение. Няма безполезни неща в света. Щом нещо е допуснато, то има някаква цел.

Сега аз нахвърлям много мисли. От тая материя могат да се съставят няколко беседи, които да попълнят празнините във вашия ум. – Защо правя това? – Защото ви каня на угощение, на което слагам богата трапеза. Като слушате беседата, казвате: Не е свързана речта му. – Право е, речта ми не е свързана, защото представя богато угощение, на което ви предлагам и телешко готвено, и пилешко, и сладкиши, и плодове, и вино. На вас остава да си изберете, каквото искате.

Ани ,и мен ме впечатлиха цитатите за триъгълника.Какво мислите за правоъгълен триъгълник(30,90,60) или равнобедрен (45,90,45),с основа единия катет и хипотенуза в дясно? :thumbsup2:

Ако някой реши да прочете сега беседата ,нека първо за опит да начертае един триъгълник и после да чете.Така ще има базов опит върху,който да изследва себе си. :)

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Ако някой реши да прочете сега беседата ,нека първо за опит да начертае един триъгълник и после да чете.Така ще има базов опит върху,който да изследва себе си. :)

:D Да! И да реши от начертаните върхове кой му най-харесва, т.е. отговаря на него. След четене на беседата вече се получава нагаждане. Чертането на геометрични фигури е също като почерка - мени се от много неща. Но в крайна сметка си има една основа за всеки човек, която е непроменима. Това се забелязва най-добре, когато несъзнателно си драскаме някои картинки... :)

Беседата е много интересна и многопластова. Направи ми впечатление как върху едно и също нещо - примера с болшевиките аз и xameleona сме разсъждавали в две различни плоскости. Аз в реалния исторически момент, когато е изнасяна беседата, с реалните хора за които става дума, а xameleona минава на едно по-високо ниво - символното и от там се стреми да разбере какво е казал Учителя. :thumbsup: Това за мен все още понякога е трудно... :huh:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

На 6 април 1919 година е изнесена тази НБ

Когато сме я разглеждали в Портала (януари 2010 г), сме отделили доста време на темата с триъгълниците

В беседата "Начин за себеконтрол" (24 август 1919), е разгледана много интересна задача за работа с равностранни триъгълници. За задачата Учителя казва че "Това, което ви давам, е практически метод за самопознание и изправяне. "

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...