Jump to content
Порталът към съзнателен живот

108. Ще управлява всички народи


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва на Духа - молитва

Ще управлява всички народи - беседа

Молитвен наряд за край:

На душата си ще кажеш - формула

„И роди дете мъжко, което ще управлява всички народи с жезъл железен; и нейното чедо бе грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол". *)

Какво искал да каже евангелист Йоан в тази глава? Какво представя тук жената? – Тя може да се вземе като символ на цялото човечество, като символ на един народ, като символ на един човек. Какво представя детето? - Детето може, същевременно, да се представи като символ на идеалите, към които се стреми човечеството; детето е плодът на тези идеали. Ще ме попитате: Какъв е стремежът на ябълките, крушите или черешите? Отговарям: Стремежът им е да родят, да създадат поне една ябълка или круша. Вън от плодовете им, ябълката и крушата нямат друг смисъл. Какво представя змеят? – Той е символ на онези противодействащи сили в природата, които пречат на растенето на хората, на техните мисли и желания, т.е. против доброто. Змеят не е емблема на грубата сила, той е интелектуална сила, употребена да спира всеки процес на растене, всяко разширяване на човешкото съзнание.

Днес има много такива сили-закъснели, изостанали духове, страх от загуба на властта, завист и неразбиране на новото... Духове, които отвън се стараят да ни объркат, но важно е да слушаме Духът вътре в нас. Има и битка между два змея, заблудени, които желаят контрол... А контрола, е вътрешен. Иде Любовта, Христовата, тя ще управлява...

Новороденото дете представя новото човечество, което се приготвя в невидимия свят и ще дойде на земята. И тази война, която е предвидена там и се изразява в боя между Михаил и змея, до известна степен, представя световната война, която ние преживяваме, но още не е завършена. В 19 глава на Откровението се среща повторение на събитията. Там символите се изменят. Говори се за бял кон. Изхвърлянето на змея от небето означава – изхвърлянето му от умовете на хората, да не ги изкушава, да слезе долу, на физическия свят, защото най-големите заблуждения и изопачавания съществуват в ума. Не можете да поправите някого, докато умът му е изопачен; не можете да накарате човека да ходи правилно, ако кракът му е изкривен. Следователно, първо, човешкият ум трябва да се очисти от всички противоречия. И тъй, детето се възпитавало на небето. На друго място, Евангелието характеризира детето с думите „нов човек".

Много изкривени представи за т. нар. шеста раса чувам. Хората си мислят, че някоя жена ще роди дете и то ще постави новата раса...:sleeping: Не е така. Трябва да се разбира символния, алегоричен език на беседите... Важно е да се придава ясно, истинско значение на думите-'нова, шеста раса', става дума за еволюционно развитие, а не за расизъм...Тази беседа дава яснота. А и от статията на Б. Боев може да се разбере много Шестата раса. Човекът на шестата раса

В старо време, още след грехопадението, имало две царства: едното се наричало Мензи, а другото – Есперти. Царят на първото царство имал син, който, според тогавашния обичай, трябвало да мине своето школуване, т.е. своето посвещение. Един знаменит учител, в царството, приближен до двореца, разгледал астрологически живота на царския син и намерил, че някога, в миналото си, той извършил едно престъпление, което станало причина за разделянето на двете царства и за възникване на враждата между тях. Знаменитият учител казал на царя, че синът трябва да напусне бащиното си царство, да стане някъде овчар, да пасе овцете, да размишлява и да гледа небето, докато получи светлина. След десет години, царският син ще се върне при своя учител, ще го посвети. Царският син се преоблякъл в просто облекло и отишъл в царството на еспертите. Взел тояжката си, подсвирквал си и прекарал като овчар, десет години. Един ден, като пасял стадото си при един планински връх, обрасъл с най-хубави цветя, пристигнала, на кон, дъщерята на еспертския цар, облечена с най-хубавата си премяна. Като видяла хубавите цветя, тя слязла от коня и се затичала, да им се порадва. В това време, изскочила отнякъде една кобра и ухапала царската дъщеря на дясната ръка. Младият овчар видял всичко и като знаел последствията от ухапването – че, след десет минути, момата ще бъде мъртва – веднага взел ръката й, изсмукал с устата си отровата и тя се спасила. Обаче, един от пазителите, които придружавали царската дъщеря, видял това, веднага грабнал лъка си и забил отровната стрела в лявата ръка на момъка. Момата също се досетила за лошите последствия, затичала се към момъка, скъсала дрехата на раненото място, извадила стрелата, впила устните си и изсмукала отровата. Питам: Кой кого спасил? Това е било развръзката. След тази случка, двете царства се помирили. Казвам: Ако очакваме да изсмучат отровата от нашата ръка, а оставяме отровата в ръката на нашия ближен, ние не сме истински хора. Момата беше готова, веднага да даде жертва за жертва, и изсмука отровата от раната. Ще ме попитате: Какво приложение има този пример? – Отлично приложение. Ако всеки мъж и всяка жена са готови да изсмучат отровата от раненото място, би ли имало страдания и смърт в този свят? Забележете, че момата беше ранена в дясната ръка, а момъкът – в лявата. Момъкът каза на момата: Ти пострада от животинска отрова. Момата каза на момъка: А ти пострада от човешка отрова. В този свят, има две отрови, които разрушават мъжа и жената, които разрушават човешкото общество.

„И змеят се спря пред жената, която щеше да роди, за да изяде чедото й, щом се роди". (4-ти ст.) Змеят стоял до жената, но тя не се бояла от него. Тя не била страхлива като сегашните жени, затова била героиня. Тя казала на змея: Аз ще родя, но ти няма да вземеш детето ми. Жената представя – Божественият живот в човека, а мъжкото дете – Божественият разум. Значи, във времето на Йоана, когато ставали тези събития, бялата раса, т.е. петата раса на човечеството, се мъчела да роди. Раждането на това дете произвело брожение между човешкия и Божествения живот. И на времето, и до днес, змеят се мъчи да задуши детето на раждащата. Целият свят да се опълчи срещу този акт, целият ад да въстане против него; и дяволът да падне с главата си надолу, детето ще се роди. С други думи казано: Светът да се обърне наопаки, главите на всички хора ще узреят.

„Роди дете мъжко, което ще управлява всички народи." - Кое е това дете? – Шестата раса, т.е. идеята на Бялото Братство, че всички хора са братя. Всички знаете, че съществува ад, но няма защо да определяте, какъв е той и где е, защото, от хиляди години, горите в неговия огън. И аз мога да ви заведа в ада и да ви покажа, где се намира той, но има нещо по-важно от това. Кое е то? - Идеята за братството. Христос казва: „Всички сте братя." Можете ли да внесете тази идея в умовете си и да кажете на брата си: Братко, защо ме гониш? Всичко, което взех, ти върнах. Прости ме за всички пакости, които ти причиних. Всичко ще ти въздам четирикратно. Да заживеем братски, както Бог изисква.

Мнозина казват: Това учение не е за българите. – Ако българите не приемат това учение, както го слушат, след десетина години ще разберат, говоря ли истината, или не. Арахангел Михаил ще им докаже, по всички правила, дали съм говорил истината. Аз никого не съдя, не съм дошъл за съдба, но казвам на българите и на всички европейски народи, че ако не заживеят братски, ще познаят, кой е Христос. Всички, които ме слушате, започнете да живеете братски, не както ви говоря аз, но както вие разбирате, както вашето сърце ви диктува. Само така ще се обновите. Аз вярвам, че истината е във вас. Умът и сърцето ви са добри. Турете волята си в съгласие с тях, и очите ви ще се отворят. Някои казват: Докажи ни, че съществува Бог. Питам: Виждате ли, в тая тъмна стая, нещо? – Не виждаме. – Обаче, ако пусна един светъл лъч отгоре, ще видите хиляди прашинки. Ако усиля светлината, ще видите още много работи. Следователно, пространството, в което живеете, има много неща, но ще ги видите, само, ако то се освети. Само така ще разберете, че всичко около вас е живо, че навсякъде има живот. „И мъчеше се да роди." – Ге е жената, която ражда? – По цяла Европа. Това, което Йоан е видял, става сега в цяла Европа. Той е видял бъдещите събития. Бялата раса се мъчи да роди идеята за братството, да заживее братски, но змеят стои пред вас и казва: Не ви трябва братство! Змеят е човешкият егоизъм, алчността: всеки да живее за себе си и да заробва своите братя. Като дойде арахангел Михаил, ще повали змея и той ще падне. Който пада, той е вече осъден. Земята ще възпита този змей. Тя ще го завърже и ще му каже: Тук е твоето място, а не горе, да развращаваш хората. Ако змеят не послуша земята, ще отиде още по-долу. Решено е, в бъдеще, да не се вършат престъпления в името на Христа, в Неговата кръв, в името на Неговото Слово. Който си позволи да прави престъпления, ще падне на земята, и тя ще го погълне.

И аз се ядосвам на дебелите глави и ината български. На това, че няма толерантност и разбирателство, няма смирение и още има вкопченост в старото. И на това, че вървим срещу себе си и Бога...

Време е да забравим политическите пристрастия, време е да забравим кой, кого обидил в миналото. Стига "монтеки" и "капулети". Стига страхове и предразсъдъци. Разбирателството, прошката, добротата трябва да заживеят в сърцата ни. Щастлива съм, че срещам все повече хора, у които Доброто живее и го проявяват. Хора с широта на възгледите. Това ми дава надежда, че можем да се съживим и да бъдем братя и сестри помежду си, както и с другите народи... Можем да търсим приликите, това, което ни обединява... Да спрем да мислим само за материалните блага.

„Детето беше отнесено при Бога, при Неговия престол." И вашето дете е при Бога. Кога ще ви го изпратят? Наближава времето, когато вашето дете ще дойде на земята. Аз давам срок, най-много 10 – 20 години. Детето ще дойде, когато земята се очисти. Казано е, че още малко време дяволът ще прекара на земята.

Сега, не чакайте Господ да слезе отгоре, да Го видите, но отворете сърцата си, да Го почувствате сами. Като ви наблюдавам, на мнозина от вас, мога да кажа: Ти си свободен вече, оправдан си. Излез, вън, от затвора! Влез в Божествения свят и знай, че Бог е Любов. Така ще кажа на всяка пробудена душа, на всеки брат и сестра.

Мнозина питат: Какво е новото учение? – Това е Христовото учение. Такова е било в миналото, такова е днес, такова ще е и в бъдеще. То отрича всякакъв ад, всякакъв пъкъл. Адът е човешко изобретение. Човек сам го създава и сам влиза в него. Сега ние създаваме Божествения рай и влизаме да живеем в него. Ще се радваме на плодовете, които Бог ни дава. Бъдете смели и решителни! Не се страхувайте от змея. Бог и цялото небе са на наша страна. Всичко ще се свърши благополучно.

Това са думите, които Христос днес отправя към вас. Той казва: „Дойдох в света, за да ходите всички във виделина".

Амин

Ще управлява всички народи

Беседата е изключително важна. Днес за всяка душа се води битка по високите места, ние можем да помагаме на физически план с добри чувства, с добри мисли и взаимопомощ. Големи изпити има, за всеки, но нека с благодарност ги посрещаме. Да променяме себе си, за да променим света, като посяваме доброта. 2006-2007г. за мен бяха уникални. Благодаря на Бога, че преживях по специфичен, вътрешен начин много. Важно е да имаме доверие в Невидимия свят, светлите ни братя и сестри ни помагат.

"С блага дума на устата, туй живот е на сърцата"; "Иде веч в света братство и любов"

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Трудно ми бе с тази беседа. Трябваше време, да поотлежи.

Учителят работи фино на дълбоките нива.

Схващането й изглежда просто - обяснява символите.

Но тези символи, дори и преведени, ме замислиха още повече.

За умът е нужно укротяване.

А той се стрелка навсякъде.

За влюбените казват, че са глупави.

Влюбените виждат единствено и само своя възлюбен.

Когато човек се влюби, казват, че престава да мисли правилно.

А той вижда единствено Него. И търси общуване и сливане със своето Слънце...

Когато държим в съзнанието си една единствена идея,

когато неотклонно и смислено тя ни обвзема,

ние се сливаме с нея.

]Съвременните културни хора, едва сега,

са в първата фаза на живота, да изучават езика на природата.

И когато се научат да говорят, не само по форма, но и по съдържание,

не само по съдържание, но и по смисъл,

светът ще се представи в нова форма, в ново съдържание и смисъл.

***

..., защото най-големите заблуждения и изопачавания съществуват в ума.

Не можете да поправите някого, докато умът му е изопачен;

не можете да накарате човека да ходи правилно, ако кракът му е изкривен.

Следователно, първо, човешкият ум трябва да се очисти от всички противоречия.

***

Има тайни неща в живота, които ние търсим.

Това са преживявания, за които, човек е готов да пожертва живота си.

Божествените преживявания се отличават от обикновените: в тях няма промяна, те са постоянни.

***

Никакви страдания, никакви мъчнотии не са в състояние да изменят стремежа ни към духовния свят.

За духовните преживявания, човек е готов да се жертва, да страда.

Това наричам любов. В нея се включват всички стремежи.

***

Всички парадират, като казват: Ние сме вярващи.

– Ако не си готов, да пролееш капка кръв, не си вярващ.

Така е било с всички светии, с всички велики хора, когато се опитвала вярата им.

Който е готов да защити своите принципи, той е готов да пролее и кръвта си.

Когато бъдем готови да се жертваме, тогава ще се събуди у нас великото, Божественото.

***

Да се върнем към детето на раждащата жена, т.е. към човешкият ум, който трябва да се издигне.

Всички хора се нуждаят от убеждение, от правилно разбиране на нещата.

Цветята са цъфтели и разнасяли аромата си надалеч, още когато хората не са съществували.

Те цъфтели и благоухаели за себе си, а не за нас. Те не са мислели, че някога човешкият нос ще ги мирише.

Хората се оплакват от условията, казват, че нямат възможност да цъфтят и да се развиват.

Те не са прави. За всички има условия да цъфтят, но хората искат, да има кой да им се радва, да ги мирише.

Вземете пример от цветята в природата.

Няма защо хората да миришат цветовете им.

Задачата на цвета е, да върже плод и плодът да узрее.

Това е велик закон, към който трябва да се стремите.

***

Приятелю, отде знаеш, че няма честни и добри хора на земята?

– Така е писано в книгите. – В кои книги? – В свещените книги.

– Ако искаш да кажеш, че човек е свободен да греши, това е друг въпрос.

Давид казва за себе си: „В грях ме зачена майка ми".

Хората четат това, което е казал Давид и го вземат като нещо Божествено.

Трябва да се знае, кой е казал това: Бог, или човек.

Това са човешки думи, от които само 50% са верни.

Вярно е, че човек сам създава условия за греха и греши.

Следователно, той може да се зачене и роди в грях, но Бог никога не може да ни роди в грях.

Да мислите, че Източникът, от Който сте излезли, е нечист, това е най-голямата лъжа.

Само по форма човек е роден в грях, но не и по същество, т.е. по съдържание и смисъл.

За да се измени съдържанието на човешкия живот, това зависи от самия него.

Под думите: „в грях ме зачена майка ми", Давид подразбира само външната страна на въпроса.

„Змеят се спря пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й, щом роди."

В случая, змеят представя неблагоприятните условия за жената, която ще роди, за да пречи на плода й.

Колко пъти, този змей, е пречел на вашите добри желания да се повдигнете или да повдигнете някого!

Той казва: Не му е времето сега. Вие се съгласявате с него и казвате: Наистина, не е време за добри дела.

Да ни прости Бог, но ще отложим за по-добри условия.

– Няма защо Бог да те прощава.

Ти ще застанеш смело пред змея и ще кажеш:

Моето дете ще се роди и ще отиде при Бога, т.е. на мястото, дето няма грехове и престъпления.

Умът на човека трябва да бъде бистър, трезв, да схваща истината.

***

Безволието води към робство. Без воля, умът и сърцето не могат да се хармонизират.

***

Днес пред жената – вашата душа, която иска да роди вашия ум,

стои змеят, т.е. вашите лоши разположения, и казва:

Защо си вярваш? Не бъди толкова глупав; и без вяра се живее.

Ако го слушаш, змеят ще погълне твоето дете, без да ти даде нещо.

***

Всеки човек, който живее в съгласие с ума, сърцето и волята на Бога,

струва повече от цялото човечество, което не живее в съгласие с Божествените закони.

Един ден, когато хората заживеят в хармония с Бога,

ще кажем, че е дошъл вече съвършеният живот на земята.

***

Питам: Виждате ли, в тая тъмна стая, нещо?

– Не виждаме.

– Обаче, ако пусна един светъл лъч отгоре, ще видите хиляди прашинки.

Ако усиля светлината, ще видите още много работи.

Следователно, пространството, в което живеете, има много неща,

но ще ги видите, само, ако то се освети.

Само така ще разберете, че всичко около вас е живо, че навсякъде има живот.

***

Сега, не чакайте Господ да слезе отгоре, да Го видите, но отворете сърцата си, да Го почувствате сами.

Време е вече, хората да отправят мисълта си в друга посока.

– Как ще стане това? Коя е правата посока?

В едно царство, някой си се провинил в политическо престъпление, за което бил осъден на смърт.

Царят решил да пощади живота на престъпника с условие, да обиколи целия град,

с гърне мляко на главата, без да пролее капка на земята.

Осъденият се съгласил на това условие.

Турил на главата си гърне, догоре пълно с мляко и обиколил града, без да пролее капка мляко. Животът му бил подарен.

Като го запитвали, какво видял в града по това време, той отговарял:

Нищо и никого не видях. – Защо? – Защото мислех само за гърнето с млякото на главата си.

Казвам: Докато виждаш всичко в града, ти си на опасен път.

Трябва да забравиш всичко, да бъдеш сляп за всичко, каквото виждаш.

Само така животът ти ще бъде подарен.

Щом имаш една Божествена идея, трябва да жертваш за нея целия си живот, всичко, каквото имаш.

Днес, когото срещнеш, всеки разказва, какво видял и чул.

Докато виждаш и чуваш всичко, което става около тебе,

ти не можеш да носиш гърне с мляко на главата си, без да го разлееш.

Ще управлява всички народи

Link to comment
Share on other sites

Поздрав най-сърдечен за трудолюбивите пчелици, с една песен в изпълнение на Симеон Симеонов:

Весел ти бъди

Слънчева,Лъчезарна,наистина беседата Ще управлява всички народи изисква от нас вглъбяване,за да разберем посланията.Много неща ни казва в нея Учителят.Преди време бях чела в спомените на ученици,че Учителят е казвал за беседите ,как във всяка беседа говори поне за три закона.И ако само се приложат тези закони...Тогава ще сме се придвижили една малка стъпчица напред .

В тая беседа аз откроих казаното за закона за жертвата.

Който е готов да защити своите принципи, той е готов да пролее и кръвта си. Когато бъдем готови да се жертваме, тогава ще се събуди у нас великото, Божественото.

Да се върнем към детето на раждащата жена, т.е. към човешкият ум, който трябва да се издигне. Всички хора се нуждаят от убеждение, от правилно разбиране на нещата. Цветята са цъфтели и разнасяли аромата си надалеч, още когато хората не са съществували. Те цъфтели и благоухаели за себе си, а не за нас. Те не са мислели, че някога човешкият нос ще ги мирише. Хората се оплакват от условията, казват, че нямат възможност да цъфтят и да се развиват. Те не са прави. За всички има условия да цъфтят, но хората искат, да има кой да им се радва, да ги мирише. Вземете пример от цветята в природата. Няма защо хората да миришат цветовете им. Задачата на цвета е, да върже плод и плодът да узрее. Това е велик закон, към който трябва да се стремите
.

Да издигнем ума си.Трудна задача.Ежедневна задача.

"И жената побягна в пустинята." Тя отиде да живее в пустинята, защото разбра, че не е възможно да остане между хората, да живее с техните мисли и чувства. Отворете, коя и да е книга, кой и да е вестник и кажете, какво смислено намирате в тях. Отворете един учебник, например, геометрия, и вижте, за какво се говори. Ще видите чертежи на триъгълници, четириъгълници, петоъгълници, тангентни линии и т.н. Какво означава това? Ще кажете, че все означава нещо. Един ден, ще разберете живата геометрия, живите линии, които така се кръстосват, че едни от тях излизат от ума, други – от сърцето, а трети – от волята; ще разберете, че силата на волята регулира двата вида линии – на ума и на сърцето. Например, двете страни на триъгълника показват посоката на съзнанието, от което излизат линиите на сърцето и на ума. Тези линии са противоположни, не се съвпадат, но лесно се примиряват, благодарение на третата страна на триъгълника – основата. Тя представя равнодействащата сила – волята в човека. Значи, равностранният триъгълник представя силите на ума, сърцето и волята, които са в пълна хармония помежду си. Върху този триъгълник се създава истинският живот

Българинът има слаба воля; умът и сърцето му са по-силно развити от волята.

Запалвам свещта си и чета. Ако и вие искате да четете, елате при мене, заедно да четем. Ако не искате, сбогом! (Вън се звъни продължително). – Последният звънец бие, затова е толкова продължително. Всички трябва да го чуят. Който успее да влезе във влака, добре ще бъде за него. Който не успее, ще чака друг влак, за други времена.

Време е да вървим-изп.Хор на Братята ,Канада

Като слушам тая песен ,в Канада тя звучи на български език,а ние имаме Словото на български език и той е наш роден,

„Роди дете мъжко, което ще управлява всички народи." - Кое е това дете? – Шестата раса, т.е. идеята на Бялото Братство, че всички хора са братя. Всички знаете, че съществува ад, но няма защо да определяте, какъв е той и где е, защото, от хиляди години, горите в неговия огън. И аз мога да ви заведа в ада и да ви покажа, где се намира той, но има нещо по-важно от това.

Кое е то? - Идеята за братството. Христос казва: „Всички сте братя." Можете ли да внесете тази идея в умовете си и да кажете на брата си: Братко, защо ме гониш? Всичко, което взех, ти върнах. Прости ме за всички пакости, които ти причиних. Всичко ще ти въздам четирикратно. Да заживеем братски, както Бог изисква

. Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...