Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Книги за Учителя и Учението

Книги за Учителя и Учението за теглене. Книги с мисли по теми.

32 files

 1. Учителят говори - избрани мисли по теми

  Учителят говори
  Учителят Петър Дънов

  съставител: Георги Радев
  мисли от Учителя Петър Дънов по основни категории в Учението

  Ние поднасяме Словото на Учителя на всички братя, чиито души са затрогнати от Любовта, чийто дух се радва на пълна свобода.

  Защото само онзи, казва Учителя, чиято душа е затрогната от Любовта, живее.

  Само онзи, чийто разум е озарен от знанието, носи светлина.

  И само онзи, чийто дух се радва на съвършена свобода, може да се нарече истински човек и брат на човечеството.


  Съдържание

  Предговор
  Живот
  Душа
  Истина
  Любов
  Мъдрост
  Правда
  Бог
  Човек
  Дух
  Добро
  Свобода
  Светлина
  Ядка на Божественото учение
  Живата Природа
  Великото Всемирно братство
  Четирите неща
  Учител
  Ученик
  Свещения огън
  Тяло на Любовта
  Христос
  Послесловие


  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-066-7

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  2,843 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Науките на Първата Човешка Раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия

  Науките на Първата Човешка Раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия

  Два ключа към една необикновена книга - Предговор

  „Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е нагряването и залязването на слънцето. Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека. Слънцето представлява божественият живот, който постоянно изгрява в човешката душа. Венера представлява божествената любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира божията мъдрост..."
  Учителя Беинса Дуно

  Той има профил на древен жрец, ироничен и всестранен ум на енциклопедист от епохата на Ренесанса, непрекъснат вътрешен мир на адепт на възвишено Учение, смирение и предразполагаща външна простота на аскет... Такава е моята представа за Николай Дойнов, а вярвам и на мнозина, които са беседвали с него за тайните на Звездния мир. Споделям я с непредубедения читател, все още необсебен от гордата традиционност на европейските и източни „тайни науки", не само за да го убедя, че това е първото всестранно изследване от български автор върху проблемите на астрологията, френологията и хиромантията (това е повече от очевидно), не само за да подчертая уникалността на подобен единен и систематичен подход към тези науки (това предоставяме на методологията), но за да провокирам у него онази първична читателска стихия, определяна като подтик към необикновеното. Всъщност стигнахме до заглавието на настоящия предговор – за необикновената книга и за обещаните два ключа към нея. Разбира се, трудът на Николай Дойнов не е само необикновен; за обикновеното съзнание необикновеното е задължителен атрибут на астрологията и на всички останали окултни науки. Не е достатъчно да се квалифицира и като езотерична астрология само с единствената цел да бъде разграничена от конвенционалните техники за правене на хороскопи, които заливат сега света и съвременните масмедии.

  Фундаменталното в „Науките на Първата човешка раса” – онова, което генерира идеите и методите на научното изследване в тази книга, темата на темите, е великото знание от Окултната Школа на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). От този факт трудът на Николай Дойнов придобива най- малкото две характеристики, отличаващи го качествено от всичко, написано досега в тази област. Първата можем да наречем методологична. Всеки, който поне малко се е занимавал с наука, било тя конвенционална или езотерична, знае какво представляват за изследователското съзнание идеята и методът; те са тайната ключалка и златният ключ, които се дават на човек само в особени състояния на вдъхновение. Но има идеи и идеи, има методи и методи. Идеите и методите, които един Велик Учител преподава в своята Школа, са взети от Абсолютната Реалност, от Живата Природа и тяхната жива същина няма нищо общо с кухата формалност на множеството стари идеи, които рециркулират от век във век и от съзнание в съзнание. Следователно отношението, при което изследователското съзнание приема идеи и методи от Реалността, дефинира понятието „окултен ученик” и въобще – гносеологичната природа на отношението Учител - ученик.

  Тъкмо тук неусетно преминаваме към втората характеристика на Николай - Дойновия труд, която можем да наречем културологична. Тази книга трябва да се разглежда като школска разработка на знания от конкретна Окултна Школа. Доколкото една Школа възниква, за да върне на човешкото съзнание неподправената чистота на идейния свят, и доколкото една Школа по правило става ядро на Нова Култура, научното съзнание на автора, както и неговият труд трябва да се разглеждат като феномени на тази Школа и Култура. Само от светилището на такава Школа могат да бъдат изнесени знания от предвечната мъдрост на Първата човешка раса и от ученията на Велики посветени, неизвестни на официалната историография, като Саабей и други. В това, в крайна сметка, се състои и необикновеността на тази книга – бъде прометеевска жар от един невидим, първичен и неугасващ огън...

  Школата на Учителя Беинса Дуно функционира в триизмерното пространство на България от 1922 до 1944 година. Като всяка Велика Школа тя продължава да е около нас ,до скончанието на века*, а нейните Божествени идеи и методи са достъпни за всяко пробудено съзнание.

  „ В предната част на мозъка се намират особен вид бели мозъчни влакна, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание. Съзнанието е свързано с двойника, т.нар. второ тяло на човека, или посредник на силите на природата. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите, енергиите на природата. Физическото тяло на човека жнвее благодарение на силите на своя двойник. Следователно, ако отношенията между двойника и физическото тяло са правилни,хармонични, човек всякога ще бъде здрав...”
  Учителя Беинса Дуно

  КЛЮЧ ПЪРВИ. АСТРОЛОГИЧНАТА ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Струва ми се, че ще е потребен на рационалния читател, по-скоро на скептичния му интелект, повече или по-малко склонен към отвлечени съждения, при срещата му с основното понятие на тази книга - Звездно тяло, или Двойник на човека. Ключовата позиция на понятието Частно тяло е почти методологична, защото чрез него се обосновават макро- и микрокосмичните аналогии в астрологията, мозъчните структури и формите на черепа във френологията, различните детайли на лицеизраза във физиогномията и най-после – формите и линиите на ръцете в хиромантията. С други думи, според Николай Дойнов конкретната личност притежава определени психични качества и житейски условия за тяхната реализация, притежава определени физически форми на главата и ръцете си, детерминирани от уникалната структура на нейното Звездно тяло. Читателят трябва окончателно да се раздели с конвенционалните представи за хороскопа като абстрактна карта за смътни предсказания и да приеме идеята за своя Звезден двойник, който неизменно присъства с него навсякъде – от минутата на раждането до минутата на смъртта. Запознатите с популярната окултна литература могат да свържат Двойника с описваните четири етерни тела или с астралното тяло. Но в стила на чистия интелектуален рационализъм можем да твърдим, че радикалната тема (рожденият хороскоп) в труда на Николай Дойнов се родее по-скоро с Аристотеловия термин „ентелехия”, който е активното начало у човека с телеологична природа, синтез на възможност и действителност, който носи целта в самия себе си. В този смисъл радикалната тема изисква да бъде схващана не като обективна проекция на положението на небесните тела в часа на раждането, а като неразчленено единство на субекта като потенция, и на обекта като необходимост. Така астрологичното мислене по необходимост е модално, следователно - непригодно за всички нива на общественото съзнание, което в повечето случаи изисква от астрологията всякакви други феноменални предсказания и чудеса, но не и модални съждения. След като споменахме вече за астрологичното мислене, много по-лесно можем да се прехвърлим от древността на астрологичната ентелехия към Сартъровата „открита възможност” или към „отворената същност” на Хайдегер, различни както от същността, така и от детерминизма, а още по-малко от фатализма, за да стигнем до скандалното наглед понятие за АСТРОЛОГИЧНА ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Може би защото екзистенционалното битие е колкото модерно, толкова и традиционно за съвременната европейска култура, следователно най-понятно като саморефлексия. Затова ми се струва, че съвременният интелектуалец би могъл сполучливо да си представи, дори да почувства Звездното тяло именно като астрологична екзистенция – най-близка до първичната екзистенция на човека, която в различните времена и култури, повече или по-малко съзнателно, се е проявявала като гносеологичен опит за самопознание. Главният атрибут на астрологичната екзистенция е нейната принципиалност, т.е. свойството ù да се движи свободно, фиксирайки чисти абстракции и енергетични сфери (нива), достатъчно безразлични към богатството на собствената феноменология. Всички явления са проникнати от принципа. Астрологичният принцип се представя като абсолютна мощ и абсолютна проницателност спрямо цялото свое феноменално съдържание. Астрологичната екзистенция обитава всяка от тези сфери принципиално, нейният живот там и нейната воля са също така принципиални и е погрешно да се очакват от нея конкретни пространствено-временни пророчества. Всяка планета в радикалната тема трябва да се схваща като монада, т.е. като субстанциална структурна единица в живота на астрологичната екзистенция. Следователно в своята саморефлексия астрологичната екзистенция е една постоянна (в пространството и времето), а оттам и извънпространствена и извънвременна семантика. Собственото ù битие за нея представлява низ от знаци, които трябва да бъдат върнати на своите монади. Тълкуването на радикалната тема се превръща в структуралистичен анализ на една принципиална система, в която астрологичната екзистенция преживява всеки знак, за да познае кой го изпраща и какви са неговите висши цели. Астрологичната семантика е дори и малко мистична, защото чрез този познавателен опит тя постоянно се убеждава в присъствието на един знаков медиум, посредник между принципа и знака. Така, както при евангелския Симон, за да се преименува в Петър, трябваше да дойде Христос, така и на знака, за да стане камък, основа, субстанция, е необходимо някакво чисто отношение, което мъдреците наричат Любов.

  По-нататък, при онтологичното разглеждане на астрологичната екзистенция, не е трудно да се допусне, че такива класически и модерни философско-научни похвати, като онтологията, модалността, екзистенциализма, структурализма, семиотиката и много други, са органично присъщи на нейното битие и следователно са се обособили от нея като своеобразно нейно външно инобитие.

  Ако продължим в този ред на мисли, може да се окаже, че цялата европейска култура е една зле тълкувана астрологична екзистенция и че обещаният на интелектуалния читател ключ е лукав опит за принципиално отрицание на всички горепосочени науки. Но думата ни беше за Звездното тяло и за това, може ли абстрактното мислене да преодолее нерационалната негова природа...

  Инак в „Науките на Първата човешка раса" Николай Дойнов е изложил завършената архитектоника на изначалното Звездно тяло на човека – такова, каквото то може би е било непосредствено след великия акт на Творението. В неговото Слънчево семейство присъстват дванадесет планети; освен десетте, познати на съвременната астрономия, читателят ще намери блестящо научнообосновано описание на планетите Вулкан, Хано и концепцията за разрушената планета Фаетон. За първи път в световната литература се прави удивителна по своята мащабност „астрологизация" на съвременните астрономични познания и параметри на небесната механика. Качествата на планетната материя и атмосфера, формите и размерите на орбитите, оста и скоростта на въртене – всичко е буквално одухотворено, оживявайки в своя психичен еквивалент. Не по-малко интригуващо е подробното описание на центровете и областите на транссатурновите планети (Уран, Нептун, Плутон и Хано) върху черепа и дланите на ръцете, което се прави също за първи път в световната литература.

  „Физическият, духовният и Божественият свят съществуват едновременно. Те са три неразделни свята, които ние сами сме отделили един от друг. За да влезем в реалността на живота, ние трябва да ги съединим в съзнанието си и никога да не ги отделяме един от друг. физическият свят е пълно отражение на Божествения, а духовният е посредник между двата свята. Който разбира това, той няма да се сили да стане духовен, защото духовността е вътрешен процес. Без да се стреми към духовност, човек може да бъде духовен."
  Учителя Беинса Дуно

  КЛЮЧ ВТОРИ. ХАРМОНИЯТА НА СФЕРИ. Този ключ е предназначен за сърцето на читателя, настроен преди всичко емоционално, поетично, дори мистично, затова и езикът в тази част на предговора ни ще бъде почти метафоричен. Можем да започнем от раздела за домификацията в труда на Николай Дойнов, който непременно ще привлече вниманието на повече или по-малко подготвения читател с оригиналните си аналогии от кристалологията. Дванадесетте дома, които по традиция се приемаха досега съвсем априорно и се тълкуваха предимно прагматично, се представят от автора като проекции на додекаедричната кристална структура на планетата Земя. Като че ли невидимите духовни течения на дванадесетте планетни монади внезапно са се сгъстили и видимо са се втвърдили в гигантски кристал, по ръбовете на който все още диша ритъмът на тяхното съприкосновение. Звездното тяло на всяка новородена личност е дъщерен кристал върху тялото на Земята, узрял върху една или друга точка от нейната повърхност, а по активните центрове на ръбовете му започват да се генерират психични движения и триизмерни събития.

  Великите Учители на човечеството твърдят, че причинният свят е принципиален, духовният – есенциален, а физическият – феноменален, поради което търсенето на принципиалната природа на домовете в астрологията е задължително. По-горе съвсем бегло нахвърлихме мисловния, отвлечен и спекулативен живот на принципите в астрологичната екзистенция, но тук, призовавайки въображението, искаме да си представим как принципите мелодично плуват из причинния свят, докосват се сферично и от необозримата многоизмерност на взаимния им допир изкристализирва статичната триизмерност на физическия феномен. Буквално като хармония на сфери, читателю! Уверен съм, че тази хармония е долавял Николай Дойнов, описвайки кристалоидната домификация в своята Нова астрология. Самото хармонично докосване е принцип – първи и изначален, всеобщ за всички останали – ПРИНЦИПЪТ НА ПОЛЯРНОСТТА. Самото докосване е вече полярност – активност и пасивност, положително и отрицателно, северно и южно. Така че всеки дом в астрологията, заедно с противоположния и симетричен нему, изграждат шест полярни кристални структури, от които домовете под хоризонта са с позитивен, а тези над хоризонта – с негативен заряд.

  ПРИНЦИПЪТ НА РАЗУМНОСТТА изгражда първата полярна структура, съставена от първи и седми дом. Всичко е ум и разум; всичко съществуващо е разумно и всичко разумно е съществуващо. Очебийна е разликата с конвенционалната астрология, която разглежда първи дом като област, детерминираща егото, темперамента и външния вид на личността, а седмия дом – като сфера на брака, съдружията и съюзите й.

  ПРИНЦИПЪТ НА ПРИЧИНИТЕ И СЛЕДСТВИЯТА изгражда втората полярна структура на втори и осми дом. Всичко в света си има разумна причина и всичко отеква като последствие, животът е кармичен низ от раждания и прераждания. И тук твърде далечна е аналогията с приписваната на втори дом сфера на финансите, а на осми дом – сфера на наследствата и смъртта.

  ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИИТЕ, според който всичко е трептение, всичко е йерархия и скала от трептения, изгражда полярната структура на трети и девети дом, към който официалната астрология отнася образованието, близките пътувания и съответно философията, религията и далечните пътувания.

  ПРИНЦИПЪТ НА РИТЪМА изгражда полярната структура на четвърти и десети дом. Всичко е ритмично и периодично, всичко се представя на съзнанието като порции, като кванти, ако щете – като обособени родове и общества.

  Полярната структура на пети и единадесети дом изкристализирва от ПРИНЦИПА НА РОДА (на сродството), според който всички неща в природата са сродни, защото в основата им лежи единство, изоморфност. Традицията квалифицира тези домове като сфери на емоционалния (сърдечен) живот и децата, и съответно – на приятелството и идейните съобщества.

  Последният, седми ПРИНЦИП е НА СЪОТВЕТСТВИЕТО и той изкристализирва в шестата полярна структура на шести и дванадесети дом. формулиран още от Херметичната школа с изречението „каквото е горе, това е и долу", той като че ли завинаги затваря неразчлененото единство между причинния и физическия свят, защото всички неща са подобни, съответни, резонансни.

  Вече предупредих читателя, че ключът за хармонията на сферите ще бъде твърде метафоричен, на места дори патетичен и твърде вероятно е да не се понрави дори и на автора на тази книга. Но даже и да го приемете за поетична измислица, той пак ще е постигнал целта си, защото астрологията е наука за музиканти и поети.

  „Когато изучаваме влиянието на планетите върху Земята и човека, ние трябва да ги разглеждаме като принципи, които действат върху човешкото съзнание... Истинският окултист поставя Бога на мястото на Слънцето, ближния си – на мястото на Луната, а себе си – на мястото па Земята. В семейството си пък бащата ще постави на мястото на Слънцето, майката – на мястото на Луната, а себе си – на мястото па Земята..."
  Учителя Беинса Дуно

  В заключение не бих искал да заблуждавам читателя. „Науките на Първата човешка раса" не е труд нито върху астрологичната екзистенция, нито върху хармонията на сфери, така че тези два обещани ключа едва ли ще му вършат работа. Книгата на Николай Дойнов е преди всичко, както вече отбелязахме, огънче от светилището на Великата окултна Школа на Учителя Беинса Дуно. Още повече, че самият той е подчертавал, че с идването си на земята Христос е загубил ключа за астрологията. Не се наемам да тълкувам какво точно се крие зад иносказателността на това твърдение, но за какви екзистенционални или хармонични ключове може да става дума след всичко това?...

  Преди да започнем работа върху издаването на тази книга, посетих Николай Дойнов в апартамента на дъщеря му в София. Той дори не разбра, че бях влязъл в стаята. Седеше полуизлегнат върху дивана с неизменното си слухово апаратче на дясното ухо и гледаше спокойно към светлината от прозореца. На масата до него лежеше току-що завършен хороскоп на болно младо момиче. Тогава може би безмълвната негова мъдрост е докоснала бедността на моето знание и се е родила идеята за астрологичната екзистенция и хармонията на сферите...

  Варна, февруари 1993 година Димитър Н. Калев

  Науките на първата човешка раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия.
  автор: Николай Дойнов, 1993г
  издателство: "Роял 77" - Варна, 1993г
  ISBN 954-8005-77-8

  книгата е предоставена от Георги Черешаров,
  www.bratstvoto.net
  публикува се с разрешение от Ина Дойнова

  Дата на първоначално въвеждане: 08.02.2008 г.

  8,138 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Резюме на книгата "Паневритмия за здраве и благополучие". Людмила Червенкова

  ПАНЕВРИТМИЯ,
  ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
   
  ЕДИН БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ
  ЗА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ

  Людмила Червенкова
   
  Резюме на книгата
   
  РЕЗЮМЕ на книгата "Паневритмия, здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност" от Людмила Червенкова. Резюмето представя накратко най-важното от книгата и е подготвено от авторката, която е университетски преподавател. Монографията е първото по рода си теоретично и емпирично изследване на паневритмията, което детайлно проследява механизмите на нейното въздействие и представя резултати от най-новите изследвания на уникалния български модел за двигателна активност.
   
  Людмила Червенкова

  123 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Легенди и митове (притчи, разказани от Учителя Петър Дънов)

  Л Е Г Е Н Д И  И  М И Т О В Е
   
  Притчи, извлечени от лекциите и беседите , изнесени от Учителя Петър Дънов /Беинса Дуно/
   
  Събрани и записани от Божидарка Иванова – гр. Варна – всеки пример съдържа закон, поука за живота
   
  Съдържание
   
  Царят на Арманите
  Дъщерите на цар Ормузд
  Царят има мечи уши
  Две правила за правдата
  Приятелят с револвер
  Д-р Уилсън и малкото момиченце
  Целувката
  Светията и прокажената жена
  Учениците и мечката
  Разумни закони
  Законът на кармата
  Римлянката Винцила
  Онорций и Амриха
  Думата “носорог “
  Малката вестникопродавачка
  Дъщерята на граф Морели
  Отговорът на философа
  Лековитата вода
  Анекдот
  Госпожица Мейри Клинтон
  Лордът и слугата на остров
  На Ниагарския водопад
  В школата на Бялото Братство
  Художникът и детето
  Трън и търнокоп
  Глухият и слепият – царски зетьове
  Търпението на учения
  Лакомия за злато
  Цар Соломон и духът в стомната
  Щъркел и жаба
  Нерон и младата християнка
  Блясъкът на диаманта
  Изис Бухи и скъпоценните камъни
  Благоприятни и неблагоприятни условия
  Зората – дъщеря на Брахма
  Плодовете на бързата работа
  Закон за хармонията
  Офицер и войник
  Подаръците на ангелите
  Силата на молитвата
  Истинското добро
  Ангел Зерфил
  Арахангел Михаил – придружител
  Женитбата на Савитра
  Актьорите – атеисти
  Божията любов
  Провидението
  Интуицията
  Цената на охолния живот
  Благата дума
  Страданията
  Великият поет Адат Махри
  Силата на Доброто
  Безкористно Добро
  Каракачанинът и кучето
  Законът на Великата Правда
  Басня за лисицата и петела
  Колко да са годините на човека ?
  Граф Берози, възлюбената му и боата
  Адептът и чешмата с трите чучура
  Пустинникът със затворените очи
  Изповедта на старата жена
  Каракачанинът и мечката
  Великият Учител Ешавора и ученикът му Бенам
  Американци с лодка по Ниагара
  Американец с бъчва по Ниагара
  Сатаната е без глава
  Дядо Стоян в отвъдния свят
  Столът с надпис “ Живот и смърт “
  Честното богатство не може да се открадне
  Волятя на Бога
  “ Олабелир “ – възможно е !
  “ Философският камък “– пръчицата за злато
  Великата школа
  Цар Соломон и истинската майка
  Книгите със знанията
  Светлината
  Иурания – дъщеря на цар Бенам Сават
  Законът на Любовта
  Проява на Любов
  Възможностите на човека
  Анекдот
  Ануцио и Учителят му Салвий
  Писателят Вилмор
  Великият виртуоз и момиченцето
  Страданията
  Млади и стари
  Земан Зебу с десетте нишки
  Непослушание
  Граф Бармуци и трите автомата
  Невидимото платно
  Любовта на слугата
  Бен Адет и дъщеря му Зебру Меди
  Поетът Винсон и ученикът му Камрин
  Има ли Господ ?
  Метод за лекуване
  В богатството ли е щастието ?
  Конфуций и Лаотце
  Философстването 
  Адепта Муса Бентам
  Ормузд-Дей и Ариман-Таад
  Духовникът, който обичал каймак
  Съблазните са опасни
  Орли и гълъби
  Царската дъщеря Халикяз и вкаменените момци
  Чувал с жито, или въшка
  Христос в детето
  12 годишният Христос в храма
  Силата на Истината
  Постъпките ни се връщат обратно
  Благословията на госта
  Българинът и тефтерите
  Ешуа Бентам и Фараона Зинобий
  Различни тълкувания
  Японски принц – слуга при американци
  Мехри-Мехру – сляп, глух и ням
  Дрехата на Антел Азраил и Мелита Лебил
  Мистикът Толсида и вдовицата
  Арахангел Михаил и душите
  Писателят Карлайл
  Необикновени преживявания
  Закон за близостта
  Овцата и Зевс
  Живот, Светлина, Любов
  Най-силното желание е постижимо
  Вегетарианството
  Истината носи свобода
  Каквото човек мисли, това става
  Довери се на Божественото в теб !
  Урок за 30 стотинки
  Метод за придобиване на красота
  Изход във всяка беда
  Истински приятел
  Да обича може онзи, който обича Бога
  Адептът Елмар
  Влияние на богатството
  Съдбата е неизбежна
  Последствията на лакомията
  Животът на светията
  Царят и министрите
  Плодовете на хвалбите 
  Работата повдига човека
  Силата на Бога
  Парите възгордяват
  Седемте цвята на седемте сестри
  Еделвайс за сбогом
  Утвърденият баща
  Пазете се от преходни неща
  Земята е училище
  Говорете само за себе си !
  Желанията променят човека
  Постоянство в пътя
  Пробуждане на човешката душа
  Абу-Бен-Фура, Ен-Суфи и Елми-Бар
  Урока на страданието
  Условията в живота – това е Бог
  Подкуп
  Истината – обективно и без заблуждения
  Силното желание прави чудеса
  Адепта като скъпоценен камък
  Анекдот за събуждане
  Послушание пред мъдростта
  Стол и храна и за заминалите
  Изпит към възлюбения
  Доброто на Земята е добро и на Небето
  Светията и запалената колиба
  Кандидатите на Адита – Ариман-Дез и Ели-Ра
  Дребнавостите бавят в пътя към Бога
  Македонката – на ръба на пропастта
  Заминалите са около нас
  Издърпаната ръка на адепта Баху-Мор
  Фалшивото самообладание на годеницата
  Философът и зефирът ; Поетът и канарите
  Уменията на белите йоги
  Поздрав с език
  Смирената постъпка на Вашингтон
  Граф Абизи и графиня Мелби
  Озирис Бен – заместник на Фараона
  Добрината винаги се възнаграждава
  Адептът Азман Бера
  Прикрита същност
  Египетският фараон Озирис Бен
  Силата на доброто естество
  Истинско знание
  Неизбежността на дълга
  Царствата на еспертите и мензите
  Кривите схващания на царската дъщеря
  Смелата майка
  Запалените свещи
  Радвайте се !
  Лудият и Божественото знание
  Из живота на Соломона
  Красота и грозота
  Бедни студенти в Румъния
  Отчаяният момък и мушицата
  Възмездие
  Разменени роли
  Соломон и истинската майка
  Запалената свещ
  Как лекува архангел Михаил
  В царството на Соломон –Ра . Прибързани изводи
  Сърцето на майката
  Силата на любовта
  Захласване по земния живот
  Смирението и скромността на пчелата
  Царят и промененият игумен
  Добрина и нехайство
  Кучето, което мисли
  Факирът, кобрата и детето
  Двете реки
  Философът Ку и чашата с нектар
  Прическата или услугата първо
  Владетелят от древността Бен-Азур и тримата мъдреци
  Истинско милосърдие
  Богатият изоставя обеднялата си любима
   
  -------------------------------------------------------------
   
  Изказваме благодарност на Божидарка за предоставянето на тези записки за публикуване в Портала за съзнателен живот.
   
   

  1,551 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Учителя - обзорна книга

  Учителя

  Авторите, като едни от най-напредналите и близки до Учителя Беинса Дуно ученици ни предлагат по един изключителен начин животопис на Учителя, основните принципи на Учението – Любов, Мъдрост и Истина, пробуждането на колективното съзнание и идването на Шестата раса. В книгата има и над 90 фотографии.


  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-050-0

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  4,273 downloads

  1 comment

  Updated

 6. Акордиране на човешката душа - том 2

  Акордиране на човешката душа - том 2
  Боян Боев

  Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма.

  Роден е в гр. Бургас. Баща му е бил стопанин-редактор на вестник „Голгота“, преименуван по-късно в „Нова епоха.“ Боян Боев завършва образованието си в СУ „Климент Охридски“, специалност естествени науки. Владее френски, немски и руски език.

  Образованието си продължава в Мюнхен, където има личен контакт с Р. Щайнер и изявява желание да следва неговата духовна школа, но той го отпраща с лаконичните думи, че Мировият Учител е слязъл в България.

  Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов. През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на Бяло Братство с обществеността.

  Това е вторият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

  Акордиране на човешката душа - том 2
  автор: Боян Боев
  Издателство Бяло Братство
  София, 2008 г., ISBN 978-954-744-087-6

  1,205 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Петър Дънов, Пеню Киров – Епистоларни диалози - І част

  Петър Дънов, Пеню Киров – Епистоларни диалози - І част


  Автор: Петър Дънов, Пеню Киров
  Издателство: "Захари Стоянов", "Бяло Братство", София 2010 г.

  Писмата на на Учителя с Пеню Киров в периода 1898–1900 г.

  Предговор

  Епистоларни диалози

  1898
  1899
  1900
  Факсимилета

  Приложения

  Писма на Пеню Киров до Георги Миркович
  Биографии
  Пеню Киров – първият ученик на Учителя (1868–1918)
  Георги Миркович (1826-1905)
  Тодор Стоименов (1872-1952)
  Показалец на лични имена
  Показалец на географски имена
  Показалец на библейски цитати
  Хронологичен показалец на писмата
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки


  Петър Дънов, Пеню Киров – Епистоларни диалози - І част
  автор: Автор: Петър Дънов, Пеню Киров
  Издателство Бяло Братство
  София, 2010 г., ISBN-978-954-09-0507-5

  641 downloads

  1 comment

  Submitted

 8. Интуицията - гласът на душата

  Интуицията - гласът на душата


  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2007 г.

  Тематични извадки от Словото на Учителя за интуицията, шестото чувство и ясновидството.

  Съдържание:

  Част I. Интуиция

  Част II. Шесто чувство

  Част III. Ясновидство

  Част IV. Упражнения

  Книгопис

  Интуицията - гласът на душата
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2007 г., ISBN: 978-954-744-081-4

  3,189 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. Окултни упражнения

  Окултни упражнения


  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

  Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

  I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ

  1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ

  Упражнения с молитви
  Упражнения с формули

  2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ

  Упражнения с Библията
  Упражнения с беседите

  3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ

  Звездите
  Слънцето
  Планетите

  II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ

  1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА

  2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ

  Размишление
  Съзерцание
  Концентрация
  Медитация
  Пътешествия до Слънцето
  Упражнения за прозиране в миналото

  3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА

  4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА

  Страх
  Гняв
  Тревоги, скърби
  Обида
  Недоволство, неблагодарност

  5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА

  6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

  Благодарност
  Търпение
  Точност
  Милосърдие
  Справедливост
  Мекота
  Жертвоготовност

  7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ

  Въображение
  Творчески способности и дарби

  8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА

  9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА

  ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША И ТЯЛО

  1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО

  Упражнения с пръстите
  Упражнения с носа
  Упражнения с ухото
  Упражнения с устата
  Пулс
  Упражнения с френологичните центрове
  Други

  2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ

  Движения
  Ролята на погледа
  Ядене
  Плюене
  Ресане
  Миене
  Упражнения с огледало
  Сън

  3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

  4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

  Упражнения с думи
  Упражнения с букви

  5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО

  Числа
  Фигури

  ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

  1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

  2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ

  Упражнения с небето
  Упражнения с растения
  Упражнения с животни
  Упражнения по време на дъжд и буря
  Упражнения с извори
  Упражнения с камъни
  Упражнения със скъпоценни камъни
  Упражнения със злато

  3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ

  4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ

  Упражнения с вода
  Упражнения с въздух
  Упражнения със светлина
  Упражнения със Земята
  Упражнения с огън

  V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ

  VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА

  VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ

  Музикални упражнения
  Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.
  Разяснения и правила.
  Упражнения с основаната гама (до мажор)
  За лекуване
  За тониране и хармонизиране
  За трансформиране на нервната енергия
  За самовъзпитание
  За възпитанието
  За справяне със скръбта
  За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението
  За разрешение на мъчнотиите
  Упражнение за подмладяване
  Упражнения за помощ при разни случаи
  Упражнения с движения
  Упражнения с думи
  Упражнения – песни
  Упражнения – задачи за творчество

  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ

  Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол
  Упражнения с движения
  Упражнения за здраве
  Упражнения с формули и молитви
  Упражнения за регулиране енергиите на нервната система
  Упражнения за кръвообращението
  Упражнение с цветове
  Упражнение за справяне с мъчнотиите
  Други

  ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

  Комплекс „21 упражнения“
  Комплекс упражнения за волята
  Гимнастически упражнения за малките юнаци


  АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ


  Окултни упражнения
  автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN-978-954-744-105-7

  1,554 downloads

  0 comments

  Updated

 10. Акордиране на човешката душа - том 3

  Акордиране на човешката душа - том 3
  Боян Боев

  Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма.

  Роден е в гр. Бургас. Баща му е бил стопанин-редактор на вестник „Голгота“, преименуван по-късно в „Нова епоха.“ Боян Боев завършва образованието си в СУ „Климент Охридски“, специалност естествени науки. Владее френски, немски и руски език.

  Образованието си продължава в Мюнхен, където има личен контакт с Р. Щайнер и изявява желание да следва неговата духовна школа, но той го отпраща с лаконичните думи, че Мировият Учител е слязъл в България.

  Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов. През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на Бяло Братство с обществеността.

  Това е последният от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

  Акордиране на човешката душа - том 3
  автор: Боян Боев
  Издателство Бяло Братство
  София, 2008 г., ISBN 978-954-744-087-6

  1,181 downloads

  1 comment

  Updated

 11. Акордиране на човешката душа - том 1

  Акордиране на човешката душа - том 1
  Боян Боев

  Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма.

  Роден е в гр. Бургас. Баща му е бил стопанин-редактор на вестник „Голгота“, преименуван по-късно в „Нова епоха.“ Боян Боев завършва образованието си в СУ „Климент Охридски“, специалност естествени науки. Владее френски, немски и руски език.

  Образованието си продължава в Мюнхен, където има личен контакт с Р. Щайнер и изявява желание да следва неговата духовна школа, но той го отпраща с лаконичните думи, че Мировият Учител е слязъл в България.

  Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов. През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на Бяло Братство с обществеността.

  Това е първият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

  Акордиране на човешката душа - том 1
  автор: Боян Боев
  Издателство Бяло Братство
  София, 2008 г., ISBN 978-954-744-087-6  Дата на първоначално въвеждане: 26.07.2008 г.

  3,122 downloads

  0 comments

  Updated

 12. 21 упражнения от Учителя Петър Дънов - пълно ръководство със снимки

  21 упражнения от Учителя Петър Дънов - пълно ръководство със снимки  Ръководството е предоставено от екипа
  на списание Житно зърно.
  Публикува се със специално разрешение.

  5,367 downloads

  7 comments

  Updated

 13. Изворът на Доброто. Последни слова на Учителя

  Изворът на Доброто. Последни слова на Учителя

  "Възможностите на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля, на вашата душа и вашия дух, това, което не се мени – това е Божественото, което трябва да изучавате в себе си. То не е вън от вас. Цялата вселена е по-малка от вас. Човешката душа е по-голяма от цялата вселена – това е Човекът." (Учителя)

  За книгата

  През Втората световна война, след началото на бомбардировките над София, Петър Дънов се премества с група последователи в село Мърчаево, на Витоша, където са посрещнати сърдечно в дома на Темелко. Там той дава последните си указания и съвети, като обобщава всичко говорено преди и очертава бъдещето на човечеството. Тези последни слова са записани стенографски и представени от най-близките му ученици Боян Боев и Борис Николов в книгата "Изворът на доброто".

  Веднъж Учителят уточнява,че в лекциите и беседите си често е отговарял на неизречените въпроси на слушателите. И тук само част от въпросите са изречени. Това обяснява внезапните отклонения от темата в много от беседите, както и разговорния стил на изложение.

  Разговорите "Изворът на доброто" са заключителната част на Словото на Учителя. В тях Петър Дънов хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко,върху което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последни напътствия на учениците.

  Разговорите "Изворът на доброто", както и цялото Слово на Учителя, отразяват съвършения свят, от който той идва, чистия и свят живот, към който той ни води. Този живот се открива сега за всички хора.

  За Учителя Петър Дънов

  Петър Дънов (1864 – 1944) е един от най-големите духовни водачи на двадесети век. Неговото учение за принципите на Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина има своите корени в древната езотерична традиция на орфизма – мистичната школа на знаменития тракийски певец Орфей, в християнския мистицизъм и духовното наследство на богомилите, оказали огромно влияние върху духовните движения в Западна Европа през Средновековието. Учителят Петър Дънов, приел духовното име Беинса Дуно, основава движението Всемирно Бяло Братство, което се разраства и днес и привлича хиляди последователи не само в България, но също и във Франция, САЩ, Великобритания, Швейцария, Холандия, Германия, Италия, Коста Рика, Бразилия и много други страни по света.

  Тук предлагаме кратко есеистично обобщение на учението на Петър Дънов от една негова последователка:

  В началото на века Божият вестител, Учителят Петър Дънов, започва работата си в България. В продължение на половин век той излага Науката за божествения живот, която започва да се проявява на земята. Тя започва с процес на нашето пречистване и усъвършенствуване. Трябва да се изчистят всички кармични дългове - лични, семейни, обществени, национални и международни, които се дължат на нарушения на етичните закони в миналото и настоящето. ”На човека е дадена свободна воля и той може да избира дали да прави добро или зло, но ще понесе последиците от делата си”, казва Учителят. В повече от 4000 проповеди, лекции и беседи той разкрива принципите, законите и смисъла на живота на прост и разбираем за всички език. Учителят идва, за да ни подготви за една съвсем нова Култура на Любовта. Той носи духовна Пролет за човешката душа. Никога преди човечеството не е получавало такава обилна Светлина. Всички области на човешкия живот – наука, религия, изкуство, личност, семеен и обществен живот, дух и материя, човешко и трансцедентално – са осветени от Божествените Лъчи на Светлината, която Учителят донася. Многото потребности и стремежи на човешкия дух и хиляди въпроси намират отговор в Учението му.

  (Весела Несторова, Автор на ‘Пътят на светлината’)

  Екипът на Портала благодари на братята и сестрите, които подготвиха и предоставиха тази книга в електронен формат. Имейл за връзка: donkag@abv.bg

  * Техничеката бележка: Използвайте програма от сорта на Cool Reader за по-приятно четене на книгата.
  * горният текст е предговор към едно от изданията на книгата - издателство Кибеа, 2002г
  Дата на първоначално въвеждане: 20.12.2006 г.

  5,774 downloads

  0 comments

  Updated

 14. За родословието на Учителя Петър Дънов

  За родословието на Учителя Петър Дънов

  Летопис за възрожденците Константин Дъновски и Чорбаджи Атанас Георгиев, които са съответно баща и дядо на Петър Дънов.

  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство Бяло Братство
  София 2005
  ISBN: 954-744-067-5

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  1,280 downloads

  0 comments

  Updated

 15. Науката и възпитанието - първата книга на Учителя

  Науката и възпитанието - първата книга на Учителя

  Казват, че словото, което излиза изпод перото на великите умове на човечеството, не може да се оцени от съвременниците им, а става обект на обществен интерес десетилетия по-късно. Същото може да се каже и за словото на Учителя Беинса Дуно, известен на българския читател като Петър Дънов. Той ни е оставил едно безценно книжно наследство (няколко хиляди беседи) и всеки, който се е докоснал до това неизследимо богатство, в определен момент се насочва към началото - първата му книга - "Науката и възпитанието".

  "Науката е резултат от мисловната дейност на ума, който наблюдава явленията в природата, изследва ги и се стреми да открие законите, които ги управляват.

  Възпитанието е резултат от познаването и прилагането на духовните естествени закони, които управляват вътрешния живот на човека. Истинското възпитание дава правилна посока на умствената дейност и насочва към разумното прилагане на придобитото знание, което трябва да спомага за съграждането на живота, а не за неговото разрушаване.

  Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго освен процес на въплътяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека." (Учителя)


  * Книгата е издадена от университетско издателсво "Св. Климент Охридски" и се разпространява безплатно


  ** съставители: Георги Христов, Тонка Петрова, Весела Димова (доктор по педагогика);
  консултанти: Мария Кисова (доктор по философия), Димитър Калев (доктор по медицина), Константин Златев (богослов)
  редактор: Тонка Петрова


  *** бележка: настоящата електронна версия на книгата съдържа само осъвременения вариант на "Науката и възпитанието". В печатното издание можете да намерите също така фототипно издание в стар правопис.

  Издателство: Св. Климент Охридски
  София, 2007 г.
  ISBN: 978-954-07-2483-6

  За поръчки: geotoni@abv.bg; 0888 / 865-418 ; 056 / 509 481

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  3,752 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Рила - врата към Агарта

  Рила - врата към Агарта

  Правила на Духовната школа на Рила из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

  "Привет към светлите умове, съвършените души, благородните сърца, към всички, които мислят, които познаваме и които ни познават в света на Реалното и Неизменното."
  (Учителя)

  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  ISBN: 954-744-027-6

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  3,184 downloads

  0 comments

  Updated

 17. Окултни принципи и закони - том 2

  Окултни принципи и закони - том 2

  Тази книга е справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя Петър Дънов в неговото Слово, издадено до 2004 година. Събраният материал е подреден по теми и представлява извадки, които са в оптимално съкратен вид и имат за цел да насочат читателя към конкретния източник. В препратката след цитата са дадени заглавието на беседата, страниците и номерът на томчето от хронологичния указател, даден в края на книгата.

  Подреждането на извадките е направено за улесняване на читателя при изучаване на Словото и при работа по конкретни теми. За дълбокото разбиране на вътрешния смисъл на всеки принцип и закон е необходимо прочитането на лекцията или беседата, от която е изваден.

  "Вие сте разбрали Словото, което ви говоря тогава, когато възприемате всичко с всяка клетка на вашата душа, на вашия ум, на вашето сърце и дух и сте го приложили."
  (Учителя)

  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-063-2

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  2,716 downloads

  0 comments

  Updated

 18. Окултни принципи и закони - том 1

  Окултни принципи и закони - том 1

  Справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) в неговото Слово, издадено до 2004 г.

  "В умовете и сърцата ви съществуват ред препятствия, които вие непременно трябва да премахнете. С това ще тонирате силите на вашия организъм. За това се изисква воля, знания, сила. С помощта на тия нови, положителни знания вие ще измените характера си, ще го подобрите и ще можете лесно да преодолявате мъчнотиите, които се изпречват на пътя ви." (Учителя)


  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-063-2

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  3,455 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Учението на Бялото Братство - том 2, лекционен курс

  Учението на Бялото Братство - том 2, лекционен курс

  Учението на Петър Дънов (Беинса Дуно) за: Христос, Любовта, Безсмъртието на душата, Ролята на Славянството в съвремeнната епоха. Елементи от източните религии в Учението на Петър Дънов. Учението на Петър Дънов за Християнската църква. Музикалното творчество на Петър Дънов. Паневритмията на Петър Дънов.

  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство:Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-062-4

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  2,239 downloads

  0 comments

  Updated

 20. Учението на Бялото Братство - том 1, лекционен курс

  Учението на Бялото Братство - том 1, лекционен курс

  Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно): общ преглед.

  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство:Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-050-2

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  3,075 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Правила за Ученика

  Правила за Ученика

  "Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима: първо за Бога, каквото остане, да внесе в банката на ближния си и каквото още остане, да внесе в своята банка.


  Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използва.


  От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене.
  За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта.


  Който иска да учи, непременно трябва да има светла и чиста мисъл, за да възприема.


  За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов. " (Учителя)


  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София 2003 г.
  ISBN 954-744-034-9

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  3,055 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Учителят за образованието. Ролята на образованието в живота

  Учителят за образованието. Ролята на образованието в живота

  Авторът на настоящия труд „Учителят за образованието” е извършил една ценна работа със събирането на всички живи зрънца по отношение на образованието, които се съхраняват в хилядите беседи на Учителя. Действително, тия живи зрънца, посяти в полето на образованието, не за дълго време биха дали своя богат и сочен плод. Педагогическите идеи на Учителя не са мисли само на един теоретик, а на един мъдрец, който обладава опита на вековете и дълбоко познава глъбините на човешката душа. Тия идеи, събрани и систематизирани, ще хвърлят светлина в умовете на всички скромни ратници, които работят в полето на образованието.

  Действително, образованието като дейност, която е насочена към облагородяване на детската душа, ще успее да създаде хора на новия свят, на новата ера, която идва да внесе всички необходими преобразования за извеждането на човечеството от настоящите противоречия и за влизането в пътя на истинския прогрес и духовно културно усъвършенстване.

  Новата ера, за която сега всички мислят и говорят, ера, която ще даде своя отпечатък както в социалните, стопанските, така и в духовно-културните отношения, налага един нов мироглед в разбиранията на всички хора. Това може да се постигне единствено чрез образованието, което трябва да бъде насочено специално към крехките души на младите поколения.

  Сега епохата е толкова динамична, че няма място за умувания. Историята красноречиво говори, че за създаването на една нова обществена система се изисква идеализмът на младите, идеализъм, който да граничи с възторга на Божественото себеотрицание.
  В това отношение, на първо място се изисква една непобедима вяра в новото, което иде, от друга страна - един активен, волев интерес да се въдвори социалната справедливост и разумното сътрудничество между хората.

  Или, както казва Учителят: „Нужни са хора със сърца чисти като кристал, умове светли като слънцето, души обширни като вселената и духове единни с Вечното Начало, което е Любов, Мъдрост и Истина.”

  Пожелаваме, живите семена на тая книга, посветена на най-благородната обществена дейност - образованието - да попаднат на добра почва, за да израснат и дадат своя плод, както за българския народ, така и за всички други народи.

  Ние сме уверени, че настоящата книга ще изпълни своето предназначение - да бъде един неугасващ светилник в стръмния, светъл път на човека, който неминуемо ще го изведе в майчинските прегръдки на живата природа, която ще му разкрие своите тайни за един истински разумен живот.

  из Предисловието към книгата
  от д-р Методи Константинов
  1 януари 1943, София

  * Благодарим на Иван, Донка, Роси и Ася, които направиха възможно публикуването на тази книга в електронен формат.

  Дата на първоначално въвеждане: 28.08.2007 г.

  3,091 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Учителя за Библията - том 2

  Учителя за Библията - том 2

  Подбрани пасажи от беседи и лекции на Учителя по библейски теми от „Новия завет”

  ""Христос" подразбира човек, който е победил всички противоречия на Земята. Това не е един индивид, на Когото хората трябва да слугуват, но един индивид, който представлява идеала - как трябва да се живее. Както Той е победил, така и хората трябва да победят." (Учителя)

  Книгата е предоставена от издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство,
  София, 2003 г.,
  ISBN: 954-744-037-3

  Дата на първоначално въвеждане: 12.02.2008 г.

  1,706 downloads

  0 comments

  Updated

 24. Завета на цветните лъчи на светлината

  Завета на цветните лъчи на светлината

  Специален метод за духовна работа от Учителя. С изтеглянето на тази книга се задължавате да я пазите като свещена. Преди да започнете да практикувате, уверете се, че внимателно сте прочели и разбрали начина на приложение. Консултирайте се с хора с опит, в случай, че имате въпроси.

  "Речта, която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя...

  Аз искам да образувам силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо на физическото поле.... Всички тези стихове са извадени под Неговото ръководство, затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ. Всички тези неща са Негови думи и когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила...." (Учителя)


  Книгата е предоставена от изд. Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2006 г.
  ISBN: 954-744-042-Х

  Дата на първоначално въвеждане: 24.07.2008 г.

  3,909 downloads

  2 comments

  Updated

 25. Учителя за Библията - том 1

  Учителя за Библията - том 1

  Подбрани пасажи от беседи и лекции на Учителя по библейски теми от „Стария завет”.

  Книгата е предоставена от издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство,
  София, 2003 г.,
  ISBN: 954-744-037-3

  Дата на първоначално въвеждане: 12.02.2008 г.

  2,037 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...