Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за лекарите


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Лекарите, милосърдните сестри са здрави хора, които помагат.Казвам:В света трябва да има болни, но трябва да има и здрави, които да шетат.Трябва да има в нас лекар и милосърдни сестри- в ума и в сърцето-които постоянно да помагат.Ако влезете в болница, дето няма лекари и сестри то е страдание.Трябва да има достатаъчно милосърдни сестри и лекари.

Умът и сърцето17.12.1941г".Буден ум и будно сърце"ООК1941-1942г.

В Америка има общества, във всяко религиозно общество си има лекари,5-6 души които са много редовни, но защото имат клиенти в това общество.Лекарите ходят на църква, защото ако не ходят, от църквата болните не ги търсят.Много са учтиви, като дойде лекарят, хване пулса.Ако е млада сестра също хване пулса.Не е съблазън, защото е сестра.Казва:" Ще ви излекуваме"Ще оздравеете, понеже с вяра лекуват."Аз като ти дам цера, аз и Господ като се съединим, работата е свършена"

Учение и обич 15.10.1941г."Буден ум и будно сърце"ООК 1941-1942г.

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Сега и на вас казвам:Изпълнявайте волята Божия, това е на физическия свят.Това е бог на физическото поле.Бъди здрав.Като се разболееш, търси причината, за да премахнеш болестта.Изучи на какво се дължи болестта.Всички болести се дължат на малки причини.Някой може да ти каже:"Ти си лош човек"Това е един жаргон- лош човек.Може да ви кажат, че вие всички сте добри- това не е вярно.Може да ви кажат, че вие всички сте лоши- и това не е вярно.Според мен добър човек е всеки, който изпълнява волята божия на земята.Подразбирам, че той ще бъде здрав човек.Ако боледуваш, болестта трябва да бъде начин за лекуване.Всеки човек боледува, за да се лекува.Ако не боледуваш, не може да се лекуваш.Ако вие турите мисълта"Да изпълните волята божия, вие на физическото поле не може да се лекувате.Турете за задача да изпълните волята божия.Вие тичате при лекар.Дойде някой и ме пита:"Кажи ми при кой лекар да ида?"При който и лекар да ви пратя той няма да ви излекува.Лекарят ще ви проповядва вяра.Лекарят казва:"В това лекарство, което ти давам, ако вярваш ще оздравееш, ако не вярваш няма да оздравееш."Лекарят иска да бъдеш малко щедър.Той казва:"Ти не си се научил да даваш, скържав си.Тази болест е да те научи да даваш."Щедро ще даваш на лекаря.Ако не даваш, той като те прегледа, втори път не иска да дойде.Мислите ли , че ако дойде един лекар, ако някой от вас е болен, но този лекар който иде да ви лекува, той има да ви направи едно добро и вие имате да му плащате.Ще се срещнете с лекаря да ликвидирате вашата карма.На земятя всичките работи са приключване на известни сметки.

Името божие, царството божие и волята божия 20.03.1940г."Наука за живота"ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Преди години бях в Търново.Един отива да се прегледа на един лекар, нещо имал.Заболял той от неврастения.Лекарят му казва:"Болестта е страшна, но добре, че сте дошли при мене."Той искал да усили болестта.и му казал, че благодарение, че е дошъл при него, не е така опасно.Но онзи, като чул, че болестта е страшна, тия думи останали само в главата му и забравил другите думи на лекаря:благодарение, че е отишъл при него., не е така опасно.Той иде при мене и ми казва"Лекарят ми каза, че болестта е страшна"Казвам му:"Ти нямаш никаква болест. Тя болестта си е заминала.Тя е от едногодишните, не е от двугодишните.Една година мина, откакто си е заминала.Нямаш никаква болест.Заминала си е."- рекох.Окуражи се човекът.Пита го лекарят как е оздравял."Казаха ми, че заминала болестта"-"Как заминала?"-"Каза ми човекът, че е заминала.Аз му повярвах и няма я вече.Ти ми каза , че болестта е страшна и аз повярвах, онзи ми каза, че болестта е заминала и аз повярвах.В единия случай се разболях, в другия оздравях"

Най- добрите условия 03.07.1940г. "Наука за живота"ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Аз в света не искам да съдя никого по една единствена причина, понеже не е моя работа.Когато намеря един болен човек, аз не го питам:"Защо си болен, че как така?"Аз не го съдя, но му казвам така"Много добре е, че си болен"-"Защо?"-"Защото да се запознаем с тебе.Аз ще те изцеря и ти ще ми благодариш"Болестта на време е дошла.Какво ми коства на мене да го излекувам?Само при едно условие.Този метод, с който ние знаем да лекуваме, не искам да го поверявам на сегашния свят.Понеже, аз ако го поверя всички лекари ще измрат гладни.Предпочитам да има болести, отколкото лекарите да измрат.Лекари и болни ще се запознаят, ще има приятелство между тях.Като дойде лекарят, ще го хванеш, ще кажеш:"Братко, аз ти дължа нещо."Защо боледува?Защото този болен и този лекар в миналото съществуване са имали вземане и даване, били са търговци, единият е останал да дължи нещо на другия.Сега провидението, за да ги избави от едно противоречие , който има да дава, се разболява, другият, който има да взима, става лекар и по закона на любовта, болният дава 100-200-300 лева, казва:"Да си платя дълга"

Наяве 15.04.1934г."Приготовленията на сърцето" Неделни беседи 1933-1934г.

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Питам в какво седи истинското знание?Ако болният извика един лекар да го лекува, трябва ли лекарят се облече с най- хубавите си дрехи, да обуе най- хубавите си обуща, да си тури най- хубавата шапка и да пита болният дали го харесва?Болният веднага ще му каже:"Господин лекар, аз не се интересувам нито от твоите нови дрехи, нито от твоята шапка или обуща, аз се интересувам от знанието , което имаш и с което може да ми помогнеш."Ако лекарят изпълни задачата си както трябва, ето какво ще стане.Болният е милионер и затова, като се излекува, в знак на благодарност той ще даде на лекаря около половин милион долара, които ще бъдат достатъчни, за да уреди работите си той, защото лекарят има знание, вещина, но той е беден.Тъй щото парите ще дойдат точно на място.Следователно, когато ти се яви умът, той няма да те пита дали ме харесваш с дрехите и с новата ми шапка, но ще ти даде цяр за твоята болест.Затова пък ти на своя лекар ще повериш всичко, което имаш.Това е, което Христос е разбрал- да се отречеш от себе си и да повериш всичко на своя ум.Това е, което религиозните казват- да повери човек съдбата си на духа, който го ръководи.Тъй щото да повериш всичко не на своята съдба, но на своя ум, който е божествен.Това е, което може да ни спаси.Човек ще повери съдбата си не на своето сърце, но на божествения ум в себе си.

Имаше някой човек 27,11.1932г."Възкресението"НБ

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Ако влезете в една болница, всеки болен ще седи, според степента на своята болест ще му услужват.На един ще му прислужва един, на други- двама, на трети трима, че всеки да бъде задоволен.Те ще кажат, ако са доволни, че болницата е много добра.Но ако човек е здрав и с него започват да се отнасят като с един болен, мислите ли че туй положение ще бъде приятно?Да те хванат двама санитари, един за главата, други за краката и да те преместят от едно легло на друго, да дойде лекар да те гледа, езика да ти гледа, стомаха да ти промива с цев, това приятно ли ще бъде?Неестествено е това положение.Много пъти аз съм виждал религиозни хора, които предписват церове на здрави хора.Рекох здравият човек как трябва да ги приеме?Аз нямам нужда от тези церове.Той ми предписва как трябва да вярвам в Бога, как трябва да живея.Аз виждам, че живея по добре от него.

Веднъж дойде при мен един български лекар и ми казва:"Болен съм"Рекох:"Че ти си лекар"Рекох:"Защо идеш при мене, защо не идеш при другите лекари?"-"Страх ме е, аз нямам доверие"Рекох на този лекар"Лекувай се с вяра!Мисли, че не си болен"-"Че как да мисля, че не съм болен, чувствам болка в себе си".Рекох:"Ти си заблуден, понеже ти лекуваш болните хора и същите признаци мислиш, че и ти си болен"Всеки лекар като погледне болния, ще гледа езика му, пулса и по някои белези ще каже, че е болен от такава и такава болест.Та сега в съвременния живот хората обръщат внимание повече на болезнените признаци на болестите.Рекох кой човек е добър?Здравият човек има една диагноза.Когато човек е здрав по тяло, здрав по сърце и здрав по ум от него излизат три ухания.Има едно ухание, което излиза от тялото- приятно.Има ли малка миризма, болен е човекът.Има едно ухание на чувствата, как да ви го представя.Има и една ухание, което иде от ума.Умът и той заболява.Та рекох, когато , когато умът има едно ухание, което е приятно, отлично, има и едно ухание на сърцето, което е приятно, има и едно ухание на тялото, което е приятно.Когато човек има тия три ухания, той е здрав човек.Когато тия три ухания не присъстват, човек е в едно болезнено състояние.

Трите ухания 23.08.1937г."Лъчи на живота"Рилски беседи1937г.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Дриада

Ако влезете в медицинския факултет, там има ножове, рязане има там и т.н.Е, питам сега, вие ще влезете в медицинския факултет, ще ви кажат"Този умрял човек вземете го вие"Там умрелите хора не ги погребват, а ги режат.Като го погледне, онзи умрял там лежи и хич не му мисли, всички режат там, човъркат, търсят някой нерв, някой мускул къде е турен, някой сегмент, някаква си кост как е съединена, търси го с ножа си.С ножове работят там, с щипци.После пак погледне, реже.Дойде професорът пита"Намери ли каквото търсеше?"Туй, което не разбираш ще кажеш.Пък онзи се радва, че научил.Пак реже, извади мускула, гледа го отблизо.Питам:ако този човек е жив ще каже:"Какво правиш тук?" "Е, уча"Предметно учение на умрял човек.Умрелият е предметно учение.

Е, питам сега, ако вас ви турят в медицинския университет, колцина от вас ще режете този умрял човек?Много студенти има от вас, които повръщат, като режат умрелите, става им лошо.То е много трудна работа, тя не е за всекиго.Сега тия неща ги навеждам, по някой път на вас ви е чудно за онези големи противоречия, които стават в света и не може да си обясните това.Че наука е това.Умира някой човек, няма зло, няма пакост, чукнал някой главата ти.То е в медицинския факултет.Сега чоплят му главата, да видят какво има в тази глава.И благодарение на тия пукания, ще видят, че под костта мозък има. И видиш, мозъкът излиза и влиза.Най- първо хората са мислели, че мозъкът е нещо просто, а то учените хора са намерили, че това вещество не седи мирно.Има такова налягане на мозъка вътре, че ако е отворена една дупка в мозъка един квадратен сантиметър, мозъкът излиза четири, пет пръста навън.Ако се възбудите много, от главата ви ще излезе едно черво от мозък навън.Като почнете да утихвате, мозъкът пак се прибира и се върне назад.Значи, като мислите възбудено,Господ ви е видял, че не е добре да се ровите из човешкия мозък и го е затворил в една черупка.Че за да мислите трябва да ви турят натясно.Да не се разпилее мозъкът.

Скъпоценното камъче под езика 15.091935г."Ценната дума"УС

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...