Jump to content
Порталът към съзнателен живот

81. Новата дреха


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрият път -молитва

Молитвен наряд за край:

Аз съм дошъл да нося Любовта - /3 пъти/

Всички служите, но всички нямате еднаква мисъл. Мислите на всинца ви са различни. Има една нова мисъл, която е потребна днес на всички ви, без разлика. Трябва да знаете тази нова мисъл. Днес на обяд непременно ще ядете. Яденето е толкова обикновено нещо, но във всяко ядене има нещо ново. Например ходенето е нещо обикновено. Но в това обикновеното нещо има нещо необикновено. Казвам: Онова новото, то е важното. Всеки ден трябва да схване човек необикновеното в живота. Това, необикновеното в живота, то е, което дава радост. Ето аз как разбирам. Една нова дреха струва повече от старата. Може да имате 20-30 стари дрехи, но новата струва повече. Новата дреха ще ви причини по-голяма радост, отколкото обличането на старите дрехи. Новата дреха всякога причинява по-голяма радост Новото - това е новата дреха. Всеки ден човек трябва да има нещо ново, с което той да се облече. Човек, който облича новата дреха, трябва да бъде здрав. Има три неща, които вървят постоянно, паралелно със здравето. Човек, който няма светлина, човек, който няма топлина, човек, който няма пластичност в себе си, той не е здрав. Щом нямаш светлина, ти ще се блъснеш някъде, наляво, надясно, ще имаш безпокойство в душата си. Ако нямаш онази необходима светлина, ще стане едно свиване в тебе, ще се стегнеш, няма да си свободен. И ако не си пластичен да се огъваш навсякъде, то постоянно ще се образува пречупване в тебе. Човек страда от малко светлина, от малко топлина и нямане на тази пластичност. Как няма да се огъне човек? Например заболи те крака и се навеждаш надолу. Речеш да се обуеш, огъваш се, речеш да се наведеш, ти се огъваш. Като се огъваш, да ти е приятно, първо на едната страна и после на другата ще се огънеш. Аз не искам да бъда като другите хора -казваш. И ти ще бъдеш като тях. Ти ще ядеш като тях, ще спиш като тях, ще се обличаш като тях, ще се смееш като тях, ще заболяваш като тях, ще оздравяваш като тях. А пък казваш, че не искаш да бъдеш като тях. Прави сте, че не трябва да бъдете като другите хора, но как? Когато казвате, аз не искам да бъда като другите хора, които са се облекли във вехти дрехи. Щом си с нова дреха, не си като хората. А щом си облечен в старите дрехи, точно си като тях. Защото различието между хората лежи във вярата им, а не в безверието им. Лежи в Любовта им, а не в безлюбието им, лежи в знанието им, а не в невежеството им. Какво нещо е Любовта? Вие го знаете? Няма какво да се разправя за хляб, вие го знаете. Колкото и научно да се разправя за хляба, от практично гледище е важно, че той ни дава сила, това е достатъчно. Някой път научните теории ги сравнявам със следното: Мога да нося една дреха, но да не знам колко бода има, после как са зашити копчетата, хастара, джобовете и пр., колко дълга да е дрехата, колко да бъдат огънати ъглите на дрехите не знам. Има много работи, за които съм невежа, а при това нося дрехата. Това е важно, но останалото за мен не е важно. Може да взема един плат и да не го давам да се шие. Туря го отгоре си. Ще имам класическата дреха. Ако хората бяха съвършени, дрехите щяха да бъдат съвсем други. В Париж работят с векове за усъвършенстване на дрехите....

Давам ви едно правило да не остарявате. Ако искате може да направите един опит. Можем когото и да е от вас да го подмладим, но не изведнъж. Може да направите опит за една година. Изберете една сестра, която я няма тука. Тя да не знае какво съм говорил тук. Съберете се стотина сестри и всеки ден да отива по една сестра и да й казва по една сладка дума. На първия ден една, на втория ден друга сестра и ще видите, че лицето на тази сестра за една година ще се измени, ще се подмлади. Но вие ще кажете: Кой ще си губи времето да ходи да подмладява тази сестра. И от невидимия свят правят същия опит. Събрали са се няколко хиляди души отгоре и отиват при една сестра и я подмладяват. Едно същество дойде и каже: Колко ти си добра, красива.

Новата дреха

Проявената любов на Духа, проявената мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния, Бог на Живота.

25. Утринно Неделно Слово, държано на 11 март 1934 г., 5 ч.с. София - Изгрев.

Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Слънчева! :)

И в духовния свят има известни моди. Всички вие трябва да се освободите от тях. Едно верую, това е една мода. Например мода е идеята за троеличието на Бога. Ти може да спориш с хората дали е така. Как ще познаеш троеличието на Бога? Всеки ден има нещо в човека Божествено. Бог се проявява всеки ден във всички, и в умните, и в глупавите. Обхода трябва. С това Господ опитва разумните хора, светите хора дали ще Го познаят. Минава някой пиян човек. Господ е там. Ти казваш: Защо Господ го е оставил да пиянства? Ще кажеш: Бог му е дал свобода да пие, а пък този човек не знае как да цени свободата си. Че се е напил, това показва, че Бог му е дал свобода. А пък той не знае как да си служи с нея. Някой казва една лоша дума. Бог му е дал свобода да говори, а той не знае да си служи с благата на езика. Бог ни е дал блага, но ние не знаем как да си служим с тях. Някой човек може да ни каже: Ти не говориш добре. Най-добрият живот е: Ти като дойдеш до възвишения живот, не прави забележки никому. Не давай образец как трябва да се говори.

Новата дреха

Link to comment
Share on other sites

Някои ще каже: Обичайте ближния си. Въпросът е как ще го обичаме.

Обичта има две страни: или трябва да дадеш, или трябва да вземеш. Когато обичаш, когато даваш, трябва да знаеш колко трябва да дадеш. Може да дадеш някому повече и без да искаш да му повредиш.

Другата любов е: като обичаш някого, непременно трябва да вземеш от него. Тогава има една опасност, че може да вземеш повече или по-малко отколкото трябва. В дадения случай трябва да вземеш толкова, колкото любовта изисква. Един човек, който те обича, вика те на гости и ти дава свобода да вземеш от хляба, който е на масата. Ти вземаш всичкия хляб или вземаш едно малко парче и той те прецени. Всякога вземай по-малко.

Щом ви дадат един хляб, разделете го на три части. Една трета вземете. Две трети оставете на онзи, който ви го е дал. Щом вземете две трети, вече ще ви преценят. Аз като отида на гости, трябва да спазвам това правило.

Като дойде някой верующ от някое братство, всички започват да го теглят на везните си и ще започнете да спорите каква е неговата тежест, какви са неговите качества. Какви трябва да бъдат качествата на един верующ? Този новият верующ като дойде, трябва да дойде с една пълна кесия. Той трябва да носи хубави ябълки на всички да дава, а не да дойде с един празен кош и да каже: Аз дойдох да живея при вас, оттук-оттам ще взема по малко и ще си замина. Ако идва с празна кошница, това е учението на света. Той се е научил само да взема. Божественият закон започва със закона на даването. Даването е издишване. Дишането е вземане. Аз ги свързвам така. Даването и вземането са дишането на душата. Ако не издишаш, тогава нямаш възможност да приемеш чистия въздух. Значи като даваш, ти имаш условия да възприемаш повече отколкото си дал.

Новата дреха

Link to comment
Share on other sites

В момента, когато човек с започнал да взема повече, отколкото да дава, започва остаряването. Когато ти даваш повече отколкото вземаш, тогава си в процеса на подмладяването. Когато виждаш повече погрешките на хората, отколкото добрите им черти, то ти си в процеса на остаряването.

Новата дреха

Link to comment
Share on other sites

Божественият закон започва със закона на даването. Даването е издишване. Дишането е вземане. Аз ги свързвам така. Даването и вземането са дишането на душата. Ако не издишаш, тогава нямаш възможност да приемеш чистия въздух. Значи като даваш, ти имаш условия да възприемаш повече отколкото си дал. Някой се плаши от закона на Любовта. И в закона на Любовта е същият закон. Ти като не любиш, няма да те любят. Като те любят, ти възприемаш въздух. И като поседи този въздух в тебе, трябва да дойде непременно желание да го повърнеш назад. Ти ще покажеш любовта си на другите, то е издишване. Имате тогава вдишка и издишка. Най-първо Бог е вдъхнал нещо в нас, дал ни е нещо. После ние ще дадем на Бога нещо, ще проявим любовта си. Всеки ден при дишането трябва да правим това. Трябва да дишате. Значи всеки ден трябва да дадеш и да вземеш, да проявяваш любовта си. Също така и в учението трябва да има нещо, което да приложиш. Всеки ден трябва да има прилагане, колкото и да е малко и в това има растеж. Например мнозина от вас искате да бъдете красиви. Някои от вас не сте красиви, понеже не работите. В какво седи красотата? Най-първо, за да има красота в човека, той трябва да има известна вътрешна светлина и топлина. И красотата на човека показва винаги онази хармония, която съществува между неговите мисли - как са наредени мислите и чувствата му. Колкото по-добре са организирани и наредени неговите мисли, чувства и постъпки, толкова човек е по-красив и всичко е свързано едно с друго.

Новата дреха

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...