Jump to content
Порталът към съзнателен живот

83. Единственият свободен (1 април 1934 г.)


Recommended Posts

Наряд:

15 минути размишление.

Отче наш.

Молитвата на Царството.

Ще прочета 12 глава от Евангелието на Лука

В начало бе Словото.

Беседа - 83. Единственият свободен (1 април 1934 г.)

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа, носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота. /Три пъти/.

Свободен е само онзи човек, който е добил Божествения живот. Свободен е само онзи човек, който не се изкушава.

Вярвайте в едно нещо: Туй, което човек мисли, всякога става. И онова, което мислиш по Бога, всякога става – няма изключения! И онова, което по човешки мислиш и то става, само че то се разваля. Едното и другото става. Всичко става във време и пространство. Всичките ваши нещастия, които имате, недоразуменията, се дължат все на човешкото, което е станало. А малкото добро, което имате сега, се дължи на онова, Божественото, което е станало, което по Бога сте направили!

Казвам ви: Правете повече по Бога, за да бъдете по-щастливи!

/На поляната упражненията/ 6.25 ч

28. Неделно Утринно Слово, държано на 1 април 1934 г. – Връбница, 5 ч. с, София – Изгрев

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Силен човек е само онзи, който може да огъне един здрав прът и да направи един обръч от него. Да съединиш двата края на две противоречия. Ако не можеш да съедини тия два края на едно място, силата ти е малка, ти си слаб човек. И тогава, този прът, който не можеш да огънеш, с него ще те бият. И всякога прът, който не можем да огънем, ние го опитваме на гърба си. Всякога мъчнотиите, които не можем да огънем, ние страдаме от тях. А мъчнотиите, които можем да огънем, показват силата ни. Вие още не сте разсъждавали по този въпрос, по този начин, от временните работи да отиваме към постоянните.

~

...човек може да се избави от противоречията в света, стига да има едно друго разбиране в живота. Но, преди всичко, човек трябва да бъде внимателен.

~

Свободен е само онзи човек, който е добил Божествения живот. Свободен е само онзи човек, който не се изкушава. Следователно, дотогава, докато ти се изкушаваш от злото, ти не си свободен. И дотогава, докато те привлича доброто, ти не си свободен. Защото зад всяко едно добро седи едно зло.

~

Аз не искам да натъпча вашите глави с мои знания, понеже ги виждам, че те са и без това натъпкани с какво ли не, но ви казвам: Главите ви имат по две врати и двете врати ще ги отворите. През едната врата иде Божието благословение, влиза вътре, а другата врата е, отдето Божието благословение излиза навънка. Защо трябва да влиза и да излиза навънка? Защото това благословение, като излиза навънка, ще очисти всичките нечистотии, които са събрани в къщата ви. Когато Христос казва: Да даваш, това значи, че ти като даваш, чистиш себе си. Ти не мисли, че правиш нещо, но че даваш, за да се очистиш. И ако не даваш, ти не можеш да се очистиш.

~

Ти не можеш да бъдеш щастлив човек, докато ти не станеш съпричастен на Божия живот, да работиш така, както Бог работи. Във всичките ти постъпки Той да присъства в мислите, в чувствата – също. Всеки ден да бъдеш идеално разположен и да няма нещо, което да те смущава, тогава си съпричастен на Божия живот.

~

Условия за щастлив живот вънка съществуват, но щастие отвънка не съществува. Щастието е един вътрешен процес.

~

Човек не може да расте, без да дава. У Бога това е закон, който постоянно действа. Понеже ние трябва да мязаме на Бога и понеже Бог дава, аз трябва да вървя по Неговия път и трябва само така да давам. Това е закон! Ама защо, за какво трябва да давам, ама на място ли е, без място ли е – не разсъждавам. Давам и с време и без време. Давай!

Правете добро и навреме, и без време! Ако твоето сърце, при един лош човек може да тупа по един начин, а при един добър човек трябва да тупа по друг начин, тогава какво ще стане с тебе? Сърцето трябва да тупа еднакво и при добрия, и при лошия човек. При единия и другия човек трябва да бие еднакво! То е едно твое външно схващане за добър и лош човек. Много добри хора, аз виждам, за в бъдеще ще станат лоши хора. И много лоши хора, аз виждам, за в бъдеще ще станат добри хора. Сега няма да ви обяснявам това, аз го мисля тъй. И колкото пъти съм проверявал това, така е излизало.

~

...човек трябва да се освободи от всичките тези утайки, които спъват живота. И не само да се освободите, но и на всяка утайка да й намерите мястото.

Главната мисъл, чистата мисъл е, да служите на Бога, тъй както бихте служили на един баща, който ви обича. Един баща, който ви е дал свободата, да запазите тази свобода, понеже единственият свободен в света, единственият, който никога не се изменя, Той е само този, небесният ви Баща. И затова, докато не се свържем с Него, ние не можем да бъдем свободни, да разбираме живота както трябва. Всякога тогава ще има едно противоречие. А нас не трябва да ни спират противоречията. Противоречията, това са външни условия, които ние трябва да изучаваме.

~

Вярвайте в едно нещо: Туй, което човек мисли, всякога става. И онова, което мислиш по Бога, всякога става – няма изключения!

И онова, което по човешки мислиш и то става, само че то се разваля. Едното и другото става. Всичко става във време и пространство. Всичките ваши нещастия, които имате, недоразуменията, се дължат все на човешкото, което е станало. А малкото добро, което имате сега, се дължи на онова, Божественото, което е станало, което по Бога сте направили!

Казвам ви: Правете повече по Бога, за да бъдете по-щастливи!

Единственият свободен

Link to comment
Share on other sites

Ти не можеш да направиш един човек щастлив, докато не го направиш съпричастен на себе си. Ти не можеш да бъдеш щастлив човек, докато ти не станеш съпричастен на Божия живот, да работиш така, както Бог работи. Във всичките ти постъпки Той да присъства в мислите, в чувствата – също. Всеки ден да бъдеш идеално разположен и да няма нещо, което да те смущава, тогава си съпричастен на Божия живот. Сега, която и да е ваша, най-добре възпитана котка, аз мога да я туря на изкушение. Няма котка, която да не мога да туря в изкушение. Един богат човек, който се хвали със своята възпитана котка, за да я изпита, внесъл в дома си една малка мишка. И тази, възпитаната котка, скочила да гони мишката. Старият навик – да гони мишките, се проявил. Тази мишка е щастието, което гоним, което търсим. Като те пуснат, ти хукнеш да го гониш, тук го търсиш, там го търсиш. Щастието не е един процес външен. То е нещо вътрешно, то е вложено дълбоко в душата. Който търси щастието отвън и иска да бъде съвършено щастлив, той се лъже.

Единственият свободен

Щастието и свободата са състояния, пътят към които можем да открием само, когато сме будни за изкушенията, дошли да ни изпитат.

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за беседата! Идва ми, като продължение на беседата Езикът на Дъгата, която си купих на изложбата в малка книжка, а обложката е картина на Лили Димкова.

Ще прочета 12 глава от Евангелие от Лука

Всякога има една напрегната мисъл у вас. То е, както когато гостите са дошли и очакват – какво ли има готвено за тях? Какво ли ще им се даде? Философът ще каже: Каквото е, ще го видите. Тази напрегната мисъл е на място. Да допуснем, че един търговец очаква да му се отпуснат 100 хиляди лева. Напрегнато състояние има. Щом получи парите, изменя се състоянието му. Тия пари като се вземат, не могат да се ядат. Той вярва в тях дотолкова, доколкото може да се обработи този капитал, доколкото може да се ползва от него. Това са външните условия. Животът е нещо по-дълбоко. Някой път вярващите се заблуждават от външните условия на живота. Те са важни, но те са преходни...

Вашето съзнание не е еднакво развито. Всинца от еднакви работи не се интересувате. Онова дете, в утробата на майка си се интересува от едно, роденото дете се интересува от друго. Малкото дете се интересува от трето, възрастният, старият, всички се интересуват от различни неща. Много и различни са стремежите им. По някой път казват: Външен живот е това, това са външни условия. И вътрешен живот има, и вътрешни условия. Но едно разбиране има – где е човекът? Да допуснем, че един човек е намислил да открадне нещо. Намислил да открадне нещо и казва: Нещо не ми върви. Защото, по някой път у човека има едно суеверие. Казва той: Докато не открадна, няма да ми върви, да ми тръгне. И това е почти навсякъде. И хората крадат, за да им тръгне напред. Други пък имат друго верую. Те казват: Трябва да направя добро някъде, за да ми тръгне. И отива, прави добро някъде. Питам: Човекът ли е, който иска да краде и да прави добро? Не. Това са две условия, две разбирания. Човекът е само онзи, който избира в дадения случай злото като метод и доброто като друг метод, за да оправдае положението си. Човекът е отделно от тия двете. Едното и другото, това са външни условия.

Нашата идея за Бога каква е? Ние вярваме в Бога. Защо? Казвате: Все трябва да има човек на кого да се опре. И то е разбиране. Ако Бог за вас е само като една опорна точка, във време на нужда да ви помогне, и после като нямате нужда, да ви бъде като място, откъдето само да изтеглите капитал, за да работите, вие сте разбрали наполовина тази истина. И големите безпокойства, които стават в душата ви, на какво се дължат? Всеки един от вас може да бъде поставен на изпит. Някой път вие мислите, че сте силни, имате силна вяра, но като ви поставят на големи противоречия, вашата вяра се изгубва. Най-напред трябва да минат две големи противоречия. Силен човек е само онзи, който може да огъне един здрав прът и да направи един обръч от него. Да съединиш двата края на две противоречия. Ако не можеш да съедини тия два края на едно място, силата ти е малка, ти си слаб човек. И тогава, този прът, който не можеш да огънеш, с него ще те бият. И всякога прът, който не можем да огънем, ние го опитваме на гърба си. Всякога мъчнотиите, които не можем да огънем, ние страдаме от тях. А мъчнотиите, които можем да огънем, показват силата ни...

Сега всички вие мислите, че сте свободни хора. Мислите ли, че онзи кораб, който е тръгнал в океана, че е свободен, като го тласкат вълните? Не, той ще воюва. Блъскат го вълните и някой път го съсипват дори, и той остане на дъното на океана. Свободни ще бъдете, ако пристигнете на пристанището здрави и читави. При почивката донякъде е свободен човек. Свободен е само онзи човек, който е добил Божествения живот. Свободен е само онзи човек, който не се изкушава. Следователно, дотогава, докато ти се изкушаваш от злото, ти не си свободен. И дотогава, докато те привлича доброто, ти не си свободен. Защото зад всяко едно добро седи едно зло. Тогава, аз ще ви изясня от друго гледище, какво е зло и добро, как се заражда злото и доброто. Представете си, че у вас се зароди едно желание да станете богат човек. Представете си, че имате желание да придобиете пари. Представете си, че парите представляват доброто. Казвате: За да не бъда аз сиромах, за да не бъда в зависимост, всичко ще направя, за да стана богат. Но след като добиете богатството, се ражда злото, някой е намислил да ви направи зло. Не че ви мрази, но понеже вие носите пари и стока, тия пари ще ви донесат злото. Този някой казва: Или ще ми дадеш половината от парите, или ще те убия! – Какво съм ти направил? – Нищо не си ми направил, но от туй, от което ти се нуждаеш и аз се нуждая. Или половината ще ми дадеш, или ще те обера. Ако ти дадеш половината, мислиш, че не е право, понеже той не е работил. Ако той те обере, ще кажеш: Той е направил зло. Ето противоречието. Представете си, че вие сте семеен, нали така? Една сестра има свой другар. Отхранила го майка му като едно дете, а тя казва: Това ще направиш, онова ще направиш, целият ден го хока. И човекът се плаши от жена си. Тя казва: Това не си направил, онова не си направил. Аз питам: Кой дава правото на тази жена да го хока? И откъде тази идея се е пръкнала в ума й, да му заповядва? Или обратното: Вие сега искате да оправите света. Мислите ли, че по този начин светът може да се оправи? Или пък, виждате един човек, който вярва в Бога. Вие ще го повикате, ще почнете да му тъпчете главата с обратни учения. Че тъй бил казал Христос, че иначе бил казал. Вие нито Христа сте видели, нито сте Го чули, но проповядвате, че Христос казал "Ако имаш две ризи, дай едната. Богатството си раздай". Е, хубаво, един ден този човек постъпи тъй, както вие го учите. И той мисли, че като раздаде всичкото си богатство, хората ще му благодарят. Но хората почват да му се смеят и казват: Той е един глупак, раздаде богатството си. Нека сега да отиде да работи. А и той си казва: Що ми трябваше аз да слушам този учител. Той ходи от едно място на друго, не го приемат вече никъде и той мисли: Що ми трябваше да си раздавам богатството! Ще ви кажа донякъде, аз както съм го разбрал, малкото, което разбирам, ще ви кажа. Когато Христос учи "раздай имането си", Той разбира, че толкова си богат, че пъшкаш под това богатство. Товарът ти е тежък. И Христос е дошъл да ти помогне по някакъв начин, да те освободи от ненужния товар, да го снемеш от гърба си и да го раздадеш. Какво ще се ползвам аз като пожертвам целия си живот и го дам на другите хора, а те почнат да се подиграват с мене? Мислите ли, че ако дам парите си на другите хора, които не знаят за какво да ги употребят, не ги използват както трябва, че моята жертва е на място? Пожертвай себе си, раздай имането си! Как трябва да се пожертвам, за кого? Трябва да е определено. Ама тъй било писано. Един закон е писан и този закон има приложение. Едно дърво трябва да се посади, но къде? Не можеш да го посадиш на камъните. Ти ще го посадиш на добра почва. И ще оставиш това дърво само да расте.

Много неприятна служба е да опитваш недобре сготвените яденета. Има християни, които мязат на малките деца. Детето сутрин не иска да стане, мързи го, но има в него една хитрина, ще се престори на болно и казва на майка си, че уж има температура и тогава целия ден седи и пъшка. Не зная дали вие сте имали тази опитност. И християни има такива. Той ще дойде и ще почне да пъшка, а няма никакви причини да пъшка. Здрав е, няма ни температура, ни нищо. Казвам: Това е стария живот, от който всички трябва да се освободите! И светиите го имаха. Това са утайки у човека. Съвършеният живот е освободен от тези утайки. И човек трябва да се освободи от всичките тези утайки, които спъват живота. И не само да се освободите, но и на всяка утайка да й намерите мястото.

Главната мисъл, чистата мисъл е, да служите на Бога, тъй както бихте служили на един баща, който ви обича. Един баща, който ви е дал свободата, да запазите тази свобода, понеже единственият свободен в света, единственият, който никога не се изменя, Той е само този, небесният ви Баща. И затова, докато не се свържем с Него, ние не можем да бъдем свободни, да разбираме живота както трябва. Всякога тогава ще има едно противоречие. А нас не трябва да ни спират противоречията. Противоречията, това са външни условия, които ние трябва да изучаваме. Срещнете един брат, когото не обичате. Намерете причината, защо не го обичате! Има нещо, за което не го обичате. Този човек, когото не обичате, след време може да го обичате. А може и този, дето обичате, след време да го намразите. Едното може да се срещне, и другото може да се срещне. Мнозина, които не разбират този закон, се спъват. Те пет-шест години са вярвали в Бога, но един ден се събудят и кажат: Туй, което сме вярвали, не е право. Питам тогава, кое е правото учение? Сегашното верую, което имате, не само да ви бъде за сто години, но това верую да ви бъде винаги, за през вечността. Веруюто, което имате, да бъде един непреривен процес, който да ви води към постигане на великото в света. А не такова, което ще прилича на онова дете, което само няколко месеца или години може да носи едни обувки и после ги захвърли. Ние трябва да имаме дрехите на птиците, които много повече са постигнали. Вие сега се безпокоите, че нямате нови дрехи за Великден. У птиците това го няма...

Вярвайте в едно нещо: Туй, което човек мисли, всякога става. И онова, което мислиш по Бога, всякога става – няма изключения! И онова, което по човешки мислиш и то става, само че то се разваля. Едното и другото става. Всичко става във време и пространство. Всичките ваши нещастия, които имате, недоразуменията, се дължат все на човешкото, което е станало. А малкото добро, което имате сега, се дължи на онова, Божественото, което е станало, което по Бога сте направили!

Казвам ви: Правете повече по Бога, за да бъдете по-щастливи!

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа, носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота. /Три пъти/.

28. Неделно Утринно Слово, държано на 1 април 1934 г. – Връбница, 5 ч. с, София – Изгрев
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...