Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Писмени теми, зададени от Учителя - насоки за участие


Recommended Posts

Здравейте приятели!
Нека да попишем в този форум. Замислили сме го като място за споделяне на схващания, разбирания и мисли по зададена тема. Темите ще вземаме от тук. Идеята ни е да публикувате тук вашето виждане по въпроса, желателно е то да е уникално, т.е. да отразява вашето лично отношение, а не цитиране или повтаряне на вече известни теории, хипотези или схващания.
Добра идея е да напишете нещо по-кратко и нека то бъде оригинално (в смисъл, да не преповтаря вече написано от други участници във форума, нито да коментира публикуваните мнения).

Ето и някои насоки от Учителя за това как да пишем:

КНИГА: Двата пътя

КРАСОТАТА В ПРИРОДАТА

Сега, като говоря за красотата, аз имам предвид човешката душа, която, сама по себе си, е красива. Красотата на душата непременно трябва да се излее в някаква форма. При това, всяка форма е толкова по-красива, колкото е по-близо до Истината. Например, вашите теми за красотата бяха хубави, но по външен израз. Вътрешно, т.е. по съдържание и смисъл, те не бяха толкова красиви, защото не съдържаха в себе си Истината. Първото нещо, което се изисква от ученика, е да даде място на Истината в себе си. Всяко нещо, което съдържа в себе си Истината, без никакви прибавки, без никакви преувеличавания и намалявания, е красиво.

Ще ви дам няколко правила, да знаете как да пишете темите. Като започнете да пишете, успокойте се добре. След това прочетете работата си на глас, високо, да видите как ще се отрази върху ухото ви. Освен това, проследете как се отразява върху ума ви и върху симпатичната нервна система. Ако и на двете места се отразява хармонично, темата е добре написана. Прочетете темата си 2–3 пъти наред, да видите как ще прозвучи на слуха ви. Ако на вашите уши се отрази добре, ще се отрази добре и върху ушите на другите. Ако на вашите уши не прозвучи добре, няма да прозвучи добре и на ушите на вашите ближни. Ние изискваме от учениците нещо звучно, приятно за слушане. Всяко нещо, което е приятно, звучно за вашите уши, ще бъде слушано и от нас. Освен това, учете се да пишете кратко, но отчетливо и идейно. При свободно време, ще ви дам образец от една и съща идея, изразена в три различни форми, да видим коя от трите форми ще бъде най-права. Тя ще бъде и най-красива. Значи всяка идея може да се изрази по три различни начина. Добре е да четете красиви описания, да се развива вашия вкус към красивото, към изящното. Една красива история е животът на мосифа (Йосифа?) в Библията. Добре е всеки да прочете тази история.

Сега ще ви дам образец за една идея, изразена в три различни форми, а именно – идеята за живота. И затова казвам: Светлината носи живот. Любовта носи живот. Истината носи живот. В такъв случай, какъв е животът, който светлината носи? Какъв е животът, който любовта носи? Какъв е животът, който истината носи? При това, може ли истината направо да носи живота? Все има някакво различие между живота, който светлината, любовта и истината носят. Следователно обект на истината е свободата. Обект на светлината е знанието. Обект на любовта е животът. Като казваме, че светлината носи живота, ние взимаме светлината като необходимо условие на човека да учи. За да учи, той трябва да има любов. Значи светлината извиква живот за знанието, да даде свобода на хората. Също така и истината извиква живота.

И тъй, в бъдеще, като пишете темите си, ще ги четете няколко пъти и ако нещо не ви харесва, ще го коригирате. Щом прочетете темата си и тя прозвучи приятно на ухото ви, ще я четете в клас и ще видите, че ще се хареса на всички. При това, ще пишете бавно, спокойно, без бързане. Окултната школа изисква от учениците си геометрическа точност. Листата, на които ще пишете, могат да бъдат малки или големи, според желанието ви, но непременно правилни. Формата може да бъде триъгълна, четириъгълна или каква да е, но непременно правилна. Също така темите ви трябва да бъдат чисто, красиво неписани. Не е достатъчно само да се говори за красотата, но трябва и да се постъпва красиво. Мнозина започват да пишат красиво, четливо, а към края се отегчават и почеркът им става нечетлив, нервен. Това показва, че са несъгласни със себе си. Това говори още и за известни недъзи в тях Затова борете се с тия недъзи, докато преодолеете.

Казвам: Запомнете всички правила, които ви дадох за писането, и ги прилагайте. Вие трябва да знаете, че всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка на човека, били те добри или лоши, се отпечатват в съзнанието му и указват своето влияние върху него. И по този начин, от некрасивите, от отрицателните работи, вие ще разберете красивото, възвишеното и положителното в живота.

========

КНИГА: Трите живота

1922

ТРИ РАЗРЯДА УЧЕНИЦИ

Ще пишете кратко, една страница. Вие не се бойте – щом почнете да пишете, ще влезете в една окултна вълна, тъй щото ще ви дойде вдъхновение. Но никой да не се пресилва, всеки да пише толкова, колкото вдъхновението му позволява. Ако вдъхновението обема десет реда, толкова да напишете. Имайте предвид, че Духът в Окултната школа говори само най-съществените неща. Тия Братя не обичат много да говорят.

========

КНИГА: Трите живота

1922

ОТРИЦАТЕЛНИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА УЧЕНИКА

* Пишете вкратце, колкото се може по-кратко. Когато пишете върху тия теми, нали казваме: „Без страх и без тъмнина!“ И при това не пишете много, понеже многото писане е тщеславие. Излишни думи не туряйте, защото те са от лукаваго, т.е. казано на окултен език, излишните думи са от лявата страна, от школата на Черното братство. Те обичат много да глаголят и всеки, който много говори, помага на Черните братя. Който много говори и който никак не говори – и двамата помагат на Черните братя. А който малко говори, но умно, помага на Белите Братя. Малко значи есенцията, тя ни трябва.

* Защо трябваше да пишете върху тая тема? – За да се развивате, да се пробуди във вас съзнанието. Аз искам да ви убедя в едно нещо: вие не сте такива простаци и невежи, както си мислите, във вас има заложени много истини от миналото. И ако сте верни на себе си, като седнете и помислите, ще ви дойде някое вдъхновение. Вие ще кажете: „Духът ми го продиктува това“, като че Духът има особено благоволение към вас. Не се лъжете, Духът към всички има еднакво благоволение, но онова, което Духът говори, ти не можеш да го възприемеш. Ще кажеш: „Духът не благоволява.“ Не, не, Духът благоволява, но ти ще разкопаеш твоята почва, ще посееш нещо, ще го култивираш и Духът ще благоволи.

Та у всинца ви има заложени известни истини, които трябва да възраснат – има благородни мисли и качества от миналото. Тия качества и сега може да се създадат. И най-малкото усилие, което можете да направите, е за ваша полза.

=============

КНИГА: Трите живота

1922

ПРИРОДНИ МЕТОДИ

Вие си записвайте темите, даже и онези от вас, които не пишат, защото те са свързани помежду си.

==============

КНИГА: Трите живота

1922

ВЛИЯНИЕТО НА МУЗИКАТА

Сега, вие си отбелязвайте всичките тия предмети, не мислете, че те са дадени произволно. Всичките теми ще ги напишете в една особена тетрадка и ще мислите върху тях. За музиката всъщност отсега нататък ще мислите. Колкото теми сте написали, ще се спирате върху тях и ще ги преглеждате наново, защото в бъдеще ще започнем да съчетаваме – например ще искам да съчетаете отношенията, които съществуват между музиката и планинските върхове. Разбира се това са сложни упражнения, ние ще минем по-после към тях. След още една година ще дойдем до сложните упражнения. Ще гледате да турите сега една здрава основа, защото ако не турите тази здрава основа, не можете да съградите. Защото в Окултната школа ние имаме за цел първо да развием центровете на Вяра, Надежда, Любов, да развием музикалните чувства, да развием въображението, да развием математическите способности, разсъдителните способности, творческия ум, да развием дружелюбието, да урегулираме човешкото честолюбие, човешката гордост, после да впрегнем екзекутивните способности на човека в работа, да развием речта, да я турим в правилен път, после да създадем правилните форми за Живота. Това са задачи, върху които трябва да се работи. И след като се развият тия центрове, тогава ще ги свържем. Всеки един център е свързан с известно течение и тогава може да се манипулира вече. Та предстоят упражнения, упражнения.

=============

КНИГА: Трите живота

1922

МЕЧЕШКИЯТ КАПАН

Ще пишете идейно, няма да се разстилате да говорите за второстепенни неща, само с идеи – всичко, което кажете, да бъде изказано идейно, образно, пък после върху подробностите.

Научете се да говорите отривисто. Окултният ученик трябва да говори: „Гладен съм“, а не: „Твърде съм гладен, много съм гладен.“ – „Гладен съм, жаден съм, ходи ми се на разходка“, а туй: „Много ми се ходи, твърде ми се ходи, ще ми бъде приятно...“ – това е за хората, които имат време, които могат да разполагат с изобилно време.

После, когато ви се зададе някоя тема, от окултно гледище ще характеризирате най-отличителната черта. Например на хляба коя е най-отличителната черта, на водата коя е отличителната черта, на светлината коя е отличителната черта, на Любовта коя е отличителната черта, на Мъдростта коя е отличителната черта? Вие можете да кажете много работи, но отличителната черта е само тази, която се проявява най-първо от всички, която изпъква – тя е отличителна. Отличителната черта е първата, която се проявява. Ако попитам коя беше отличителната черта на света? – Когато рече Бог: „Да бъде земята и небето.“ Какво казва Бог после? – Създаде Светлината, значи видимия свят – отличителната черта на видимия свят, това е Светлината. Следователно коя е отличителната черта на Светлината? – разкрива света; коя е отличителната черта на тъмнината? – закрива света. Това е отличително, а че светлината това прави, онова прави, това са второстепенни неща – отличителното трябва да изпъкне в ума ти. После, Любовта какво прави, коя е отличителната черта на Любовта? Вие ще кажете туй, онуй, много работи. Отличителната черта коя е? Може да кажете много работи, не бързайте да се произнесете, защото аз ще кажа едно нещо и вие ще се считате обидени, мислете. Коя е отличителната черта на Духа?

===========

КНИГА: Трите живота

1922

ТРИТЕ ОСНОВНИ ЗАКОНА ЛЮБОВ, МЪДРОСТ И ИСТИНА

Ясно ще излагате, няма да пишете много, но ясно

============

Прояви на съзнанието 28 юни 1922 г.

МОК 1

* Всички трябва да имате по една тетрадка, в която да пишете темите си. Всяка тема има нещо отличително в себе си. Като я разработите, тя ще внесе една нова идея в ума ви. Всяка тема представя нота от дадена гама. Като свържете всички теми в едно, ще образувате цяла музикална пиеса.

* Като проучите въпроса, напишете най-много 20 реда. Учете се да пишете кратко, ясно и идейно. Каквото напишете, да представя малка скица. Всяка идея представя едно семе. Събирайте такива семена в торбите си и като дойде време, посаждайте ги.…….

Връзки на знанието

МОК 1

* Начинът, по който сте разсъждавали при написване на темата, е инволюционен. За да се освободите от този начин, вие трябва да спрете вниманието си върху природата, и оттам да извадите отговор на зададените въпроси

* Когато развива някаква тема, ученикът трябва да се вдълбочи в себе си, да види, от своите опитности и преживявания, какво е написано там, и това знание да изнесе. Рече ли да пише, кой какво казал по дадения въпрос, той ще се отдалечи от истината.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Приятели, иска ми се да изкажа дълбоката си благодарност на Анта за идеята, която създаде този форум и за труда, който тя вложи и ще влага в него. Личното ми усещане е, че това е един от най-ценните форуми в нашия сайт.

Link to comment
Share on other sites

Да, присъединявам се и аз към мнението на Донка, чудесна идея на Анта!

И на мен ми се въртеше нещо такова в главата, дори все се канех аз сама да започна да го правя дали в тетрадка само за себе си или в блог. Не бях сигурна как би могло да се реализира тук, но ето че Анта се справи отлично! Много се зарадвах и веднага се включих.

Много е полезно според мен; много по-добре, отколкото ако всеки пише сам у дома. Обогатяват ме размислите на другите.

Благодаря!

Link to comment
Share on other sites

Във всяка една лекция има нещо за приложение. Положителна наука е тази, при която ти разполагаш със силите на природата. То си има известни формули. Ако ти отиваш във природата и не разбираш езика и, тя няма да ти отслужи, но ако знаеш езика и, тя ще ти отслужи. Ако говориш на природата на български, тя ще те остави, тя няма да учи български език. Не карай природата да учи български, понеже тя няма време. Тогава накарай себе си – вие да учите езика на природата. Не карайте природата да измени нещата, но вий изменете вашия ред, вашите мисли. Това е сега, което можем да направим. Ний всякога можем да изменим нашите разбирания. Това е лека на разбирането, на формите и на силите в живата природа и на тяхното приложение.

 

Затова във всяка една лекция, каквато и да е, извадете една формула.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...