Jump to content
Порталът към съзнателен живот

309. Обичайте и радвайте се!  - Утринно Слово, 25.II.1940 г.


Recommended Posts

Добрата молитва.

В начало бе Словото.

24 глава от Евангелието на Матея.

Махар Бену.

Утринно слово:   Обичайте и радвайте се!  - 19 неделно утринно Слово 25.II.1940 г. 5 ч.с. Изгрев

Отче наш.

 

Цитат

Сега два порядъка съществуват в света. Единият порядък е порядък на доброто. Другият е порядък на злото, в който човек като влезе, ще се подчинява на закона. Христос е казал: „Не се противи на злото“. Влезеш ли в света на злото, ще се подчиняваш на всичките закони. Ако не искаш да се подчиняваш, ще влезеш в света на доброто, тогава сам ще бъдеш закон за себе си. Никакъв закон няма да има. Само един закон ще има: Да обичаш и да се радваш. Когато казваме „да обичаш“, любовта е изпълнението на всичките закони в доброто. Когато казваме, че трябва да се обичаме, аз подразбирам порядъка на доброто в света. Светът на доброто няма закон, ти ще бъдеш закон на себе си. Ако ти не си закон сама на себе си, ти не си в света на доброто. Значи, ако съществуват в тебе външни закони, на които трябва да се подчиняваш, ти си в света на злото вътре. В този свят, злото е господар. И този свят е разумен. И в природата има закон. И в природата има зло. Следователно, за злото навсякъде съществуват закони. А пък има един свят, дето всеки човек е закон на себе си.

Обичайте и радвайте се!

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Благодаря !Много силна беседа .

Та казвам: Вярвайте в едно нещо. Във вас имате една душа, която е излязла от Бога и е чиста. Искайте всички да сте чисти, както душата ви е чиста. Има нещо в човека, което не е опетнено. Душата е чиста. В сърцето са станали много погрешки, на него не може да разчитаме. Сърцето трябва да се чисти. В древността, във всички окултни школи са произвеждали изкуствени опити. Сега правят други опити. За пример, учителят е много взискателен. В една окултна школа ще дадат на ученика някой скъпоценен камък, или ще му дадат пари. Ще накарат други ученици, които са по-майстори, джебчии, да откраднат скъпоценните камъни и парите. Учителят казва: „Къде са парите?“ Ученикът дига рамене. Щом той губи, той не е от способните ученици. Дадат му нещо, не трябва да го губи. И с вас не правят ли същите опити? Ако ти изгубиш една твоя светла мисъл или едно светло свое чувство, не са ли от онези ученици, които ви откраднаха? При каквито и условия да си, ти трябва да бъдеш толкова буден, че да не може никой да ти открадне нищо. Казвате, че днес имало джебчии. Аз съм седял между някои, турял съм и пари в джобовете, но мисълта, съзнанието – будно. Нито един не бута в джоба ми, страх ги е. Ако умът ми шавне за половин минута някъде, ще бръкне в джоба ми. Злото в света, като дойде, ще отвлече нещо. То ще бръкне в сърцето. То ще бръкне само, когато вниманието е отвлечено. Когато твоето внимание е будно, то не може. Кой ще те бутне, ако ти си въоръжен с истината и с любовта? Кой ще те бутне? Онзи, който е облечен в дрехата на любовта, никой не може да бута, свещено място е. Онзи, който е облечен с дрехата на истината, никой не го бута, свещено място е. Най-великото нещо, с което човек може да бъде облечен е истината. По-мощна дреха от истината няма.

Човек може да има няколко слабости. Аз нямам нищо против прегрешенията на хората. Направената погрешка, погрешка е. Изворът отвън се окалва, то е друг въпрос. Това мен не ме интересува. Мене ме интересува водата, която извира, да е чиста. Чистият извор може да се изчисти, но ако изворът отвътре е мътен, никой не може да го изчисти.

Обичайте и радвайте се! 

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Благодаря!

Цитат

 

В небето не се нуждаят от хора, в които истината и любовта не живеят. Всеки, който носи любовта и истината в себе си, вземат го в оня свят. Всеки, който не носи любовта и истината, оставят го в този свят. Аз да ви кажа, че всеки, който живее на земята, ще остане на земята по единствената причина, тук да научи любовта. Ако тук не намери любовта и истината и в онзи свят не може да ги намери.

Във вас имате една душа, която е излязла от Бога и е чиста. Искайте всички да сте чисти, както душата ви е чиста. Има нещо в човека, което не е опетнено. Душата е чиста.

Божиите неща ще се изпълнят за нас само тогава, когато царува в нас истината и когато царува в нас любовта. Тогава всичко онова, което Бог е обещал, ще бъде. Ако не става, трябва да знаете, че причината е във вас.

 

Обичайте и радвайте се! 

Link to comment
Share on other sites

Благодаря!

...Сега, аз пристъпвам да изясня един порядък. Сега мнозина от вас не са свободни вътрешно. Може да ви се каже, че вие сте виновати, но под закон сте вътре. И постепенно трябва да се освободите. Седите, някой се мъчи вътре, шепне ти: „Ти си един голям грешник“, в тебе ти говори. Направиш нещо, казва ти, че не е хубаво. Хайде в затвора вътре, мъчи те. Събудиш се сутрин, сънували сте някой сън, мъчи те. Хайде в затвора. Сънувал си ти, който си вегетарианец, насън ядеш месо. Станеш сутрин, съди те вътрешно. Целия ден ще разказваш съня, че си ял месо. Неразположен си. Никой не знае отвън, че си ял месо.

 

Сега разбирането трябва да се освободи от злото, да се освободим вътрешно. Да бъдем свободни. Доброто е отвътре и отвън. Та всички вие сега чакате това, което се разправя в 24-та глава, да стане отвън. То е един процес вътре в нас. Този процес – свършекът на света – трябва да дойде. Този свят, тези противоречия, които съществуват в ума ни, противоречията, които съществуват в сърцето ни и в тялото ни, тия противоречия трябва да се свършат. Хва̀нете ставен ревматизъм, не си ли в затвора? Хва̀нете диабет, не си ли в затвора? Хва̀нете главоболие, не си ли в затвора? Хилядите болести, това са затвори. Всичките лекари държат написаните книги за причините, какъв е законът на някаква болест. Разправя някой, че газове има, че тумор има. Вие сега седите и мислите, казвате: „Като идем в оня свят, дали ще видим Христос?“ То е все същото да е живял човек сто години на земята и да е гледал слънцето, и да каже: „Като умреш, ще видиш ли слънцето?“ Никога няма да го види. В оня свят не се нуждаят от нашето слънце. Ако тук не си видял слънцето, и в оня свят няма да го видиш. Чудни са някои, които очакват да видят Христос в оня свят. Оттогава вече са минали близо две хиляди години. Как ще си го представите сега Христос? Две хиляди годишен човек е. Тук, като живее сто години, израства му брада до гърдите. Човек като остарее, това не е животът. Това е старият живот на злото. Всичките тия противоречия, които днес съществуват, са излезли от злото в света. Целият днешен порядък, както днес го виждате, това е злото. Доброто е отвън. Тук, там го видите в някой проблясък. Някой милостив човек.

 

Следователно, ако ти искаш да те обичат, ти трябва да носиш Истината, за да те обичат. Като обичат Истината, покрай нея ще обичат и тебе. Но Истината определя обичта. Някои ще запитат: „Какво нещо е Истината?“ Истината е това: То е здравият човек, свободният човек, който живее без закон. Няма никакъв закон, той е самият закон на себе си. Каквото го прави, той го прави без никакъв умисъл. Онези, които служат на Истината, трябва да живеят само за Бога. В неговия ум няма абсолютно никакво противоречие. Той никога не може да се гневи на някого, да помисли зло. Той вижда най-хубавото, никому не се сърди. Не, не се сърди, но той като види един човек, радва му се. Истината никога не може да се радва на един човек, който не носи Любовта в себе си. Следователно, когато някой казва: „Не ми се радва“. Че как ще ти се радва? Ти не може да се радваш на един човек, който не носи Любовта в себе си. Не можеш да обичаш човека, който не носи Истината в себе си.

 

Следователно вие искате да ви се радват. Казвам: Носете Любовта, ще ви се радват и на земята, и на небето, където и да идете, ще ви се радват. Носете Истината, ще ви обичат и тук, и горе, където и да идете, като носите Истината, всички ще ви обичат: и дърветата ще ви обичат, и растенията ще ви обичат, и животните ще ви обичат, и въздухът, и слънцето ще ви обичат, всички ще ви обичат. Сега вие казвате: „Как може да бъде това?“ Вие се намирате в положението на Никодим, учен равин, като дойде при Христос, разговаряха се и този беше един от въпросите, за които се разговаряха. На Никодим Христос му каза: „Ти си учител израилев и това ли не знаеш?“ Аз на вас ще ви кажа: От толкоз хиляди години вие сте християни и това ли не знаете? Казвате: „Като дойде Христос“. Като дойде Христос и намери, че Истината не е във вас, какво ще стане с вас? Ще ви остави в този свят. В небето не се нуждаят от хора, в които Истината и Любовта не живеят. Всеки, който носи Любовта и Истината в себе си, вземат го в оня свят. Всеки, който не носи Любовта и Истината, оставят го в този свят. Аз да ви кажа, че всеки, който живее на земята, ще остане на земята по единствената причина, тук да научи Любовта. Ако тук не намери Любовта и Истината, и в онзи свят не може да ги намери. Сега противоречието във вас се ражда оттам, че вие мислите, пък и всички вярващи мислят, че знаят Истината. Христос казва на едно място: „Сега познах, че всичко от Тебе ми е дадено“...

 

Обичайте и радвайте се

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...