Jump to content
Порталът към съзнателен живот

702. Що има вътре в човека - 25 септември 1938 г. неделни беседи


Recommended Posts

Неделни беседи - 1938 г. , 1938 г.  

Любовта дава живот (1938–1939)

Що има вътре в човека

Ще се развеселя.

Отче наш.

Ще прочета втората глава от Евангелието на Йоана. Ще върху темата, която Христос е изказал в 25 стих, който говори от главата: „Понеже Той познаваше, което има вътре в човека.“

Сега аз ви държи една професорска лекция. Това е наука. Това е професорска лекция. В човека има нещо, което той не го съзнава. В човека има много възможности скрити, които той не ги знае. В човека има известни ламтежи, някои стремежи, но едно друго се намира в някои противоречия, поради това, което изпада в положението на пеперуда. Има, когато когато пеперуда влезе във вашата къща и като не може да излеземе оттам, отдето е влязла, тя отива към прозореца и започва да се сблъска с крилата и с главата си в прозореца, да го счупи за да излезе навън. Тя не подозира даже, че главата й не е толкова яка, да може да счупи прозореца. Главата й не е толкова яка, прозорецът е по-як от главата и от крильцата.Вследствие на което тя пада на земята. И човек си задава въпроса, добър ли е, има ли някакви дарби или няма? Да се задава въпроси, това означава да се сблъскате. Аз ви казвам: Вие имате дарби повече, отколкото трябва. Въпреки това всички хора страдат от сиромашия. Ако нямате дарби, вие щахте да бъдете по-щастливи. Но понеже имате дарби, вие причиняват нещастия и страдания. Ако вие надувате един мехур, който, като гайдата няма отде да издиша, той ще се пръсне. Сега всичките ви страдания са резултата от това надуване. Сега вие разсъждавате и казвате: „Аз искам ли да ме надуват?“ Ти не искащ, но кой човек в света не е надут? Всичко в света е надуто.Аз взимам думата „надут“ в частичен смисъл и друго значение на тази дума е дошло от след. Има нещо вложено в тази дума. Възможно е някога вложеното да не е толкова ценно, както и капиталът е ценен. Някога капиталът може да е много ценен, но човекът не знае как да използва този капитал. Запример, някой човек може да е роден с отличен глас, с глас на гениален певец, но ходи с мотика и лопата да рови тук-там, да копае земята. И най-после той казва: „Дотегна ми вече да ровя, дотегна ми да копая.“ Друг някой ходи с игла да шие, но нищо не изкарва, а е надарен от природата без да знае това. С гласа си този човек щеше да принесе много по-голяма полза, отколкото с мотиката и с ралото си.И това, дето ходите с иглата си да шиете дрехи, няма да ви ползува толкова, колкото гласът ви щеше да ви ползува. Казвам на този, който копае и на този, който шие дрехи: Тези работи не са за вас. Не се интересувайте с тях. За онзи, който е роден да бъде добър шивач, нека се занимава с шивачеството. Онзи, който е за земеделец, нека се занимава със земеделие. Кой за каквото е роден, с него да се занимаваш. Но никога не се занимавайте с работата, за която не сте родени. Защото, ако ние мислим отсега да станем такива, каквито не сме родени, това е трудна работа. Вярно е, че ние сме родени за нещо, но трябва да определим, за какво сме родени. Всеки човек е роден за нещо.Поетът трябва да определи, за какво е роден. Философът трябва да определи това, за което е род. Добрият човек трябва да определи това, за което е роден. Ученият човек трябва да определи, това за което е роден. Силният човек трябва да определи това, за което е роден. Това са дарби. Всеки човек има вероятност да се прояви. Казвам: От този човек зависи най-първото да определи за какво е роден. Ако сам не можеш да се определиш, ти трябва да намериш някой, който да определи за какво си роден. Сега да ви дам едно малко изяснение. Трябва да вие седите и да видите, че не живеете, както трябва. Вътрешно,по закон за интуицията, вие схващате, че във вашия живот има нещо дисхармонично, поради това, което не живеете, както трябва. Вие отдавате тази дисхармония на нещо вън от вас. Вие мислите, че тя е някъде вън от вас. Не, тя е в самите вас. Има, когато пътници в пустинята дигат толкова голям прах около себе си, че нищо не вижда. Около тях е голяма мъгла. Те мислят, че причината за тази мъгла се крие някъде извън тях. Не, те сами са дигнали този прах около себе си. Какво трябва да прави човек, като върви по този прашен път? Не е само физическите прах, който плаши хората. Има един умствен, един сърдечен и един волев прах - прах на ума, на сърцето и на човешката воля.За да се махне този прах, човек трябва да има вода. През цялото време, като пътува, човекът трябва да полива пътя си с вода, за да не се дига прах. Природата е много умна, и така като види, че във въздуха се е дигнал много прах, който става неприятен и вреден за разумните същества, които живеят на земята, тя изпраща водните капки на помощ. прашинка става като център на всяка водна капка. Водните капки свалят всички прашинки на земята, като им казва: „Вашата работа не е тук, горе, във въздуха, но долу на земята, дето ще бъдете по-полезни.“ Като паднат на земята, прашинките се наслояват една върху друга и по този начин образуват почвата. Въздухът трябва да бъде чист за дишане. Следователно какво се изисква от нас, за да бъде животът ни нормален?Мислите не трябва да бъдат чисти, да не съдържат този вътрешен прах, който не причинява ред страдания. Запример, ако сега сте в Германия или в Чехия, какво ще мислите? Ако сте в Германия, ще мислите, не може ли по начин да вземете Судетската област? Като чехи ще мислите, не може ли да задържите тази област за себе си? Сега вие не знаете, как ще се развият работите. Нито чехите, нито германците знаят това. Всеки вярва в нещо. Но може ли да постигнете това, в което вярвате? Всички хора работят, в които човек вярва и не влиза [в тях], обаче, Божията Любов, Божия Мъд и Божия Истина, са непостижими.Същият закон се отнася и за личния живот на човека, и за семейния му, и за живота на обществото, на народа, на цялото човечество. Всички работи, както и мислите, и чувствата, и постъпките ви, в които влизат и трите елемента, водят до известно постижение. Сега ето как седи въпросът. Ще изясня Мисълта си с един анекдот за Александър Велики. как ще се развият работите. Нито чехите, нито германците знаят това. Всеки вярва в нещо. Но може ли да постигнете това, в което вярвате? Всички хора работят, в които човек вярва и не влиза [в тях], обаче, Божията Любов, Божия Мъд и Божия Истина, са непостижими.Същият закон се отнася и за личния живот на човека, и за семейния му, и за живота на обществото, на народа, на цялото човечество. Всички работи, както и мислите, и чувствата, и постъпките ви, в които влизат и трите елемента, водят до известно постижение. Сега ето как седи въпросът. Ще изясня Мисълта си с един анекдот за Александър Велики. как ще се развият работите. Нито чехите, нито германците знаят това. Всеки вярва в нещо. Но може ли да постигнете това, в което вярвате? Всички хора работят, в които човек вярва и не влиза [в тях], обаче, Божията Любов, Божия Мъд и Божия Истина, са непостижими.Същият закон се отнася и за личния живот на човека, и за семейния му, и за живота на обществото, на народа, на цялото човечество. Всички работи, както и мислите, и чувствата, и постъпките ви, в които влизат и трите елемента, водят до известно постижение. Сега ето как седи въпросът. Ще изясня Мисълта си с един анекдот за Александър Велики. Същият закон се отнася и за личния живот на човека, и за семейния му, и за живота на обществото, на народа, на цялото човечество. Всички работи, както и мислите, и чувствата, и постъпките ви, в които влизат и трите елемента, водят до известно постижение. Сега ето как седи въпросът. Ще изясня Мисълта си с един анекдот за Александър Велики.Същият закон се отнася и за личния живот на човека, и за семейния му, и за живота на обществото, на народа, на цялото човечество. Всички работи, както и мислите, и чувствата, и постъпките ви, в които влизат и трите елемента, водят до известно постижение. Сега ето как седи въпросът. Ще изясня Мисълта си с един анекдот за Александър Велики.

Когато Александър Велики превзел една страна, срещна един добър старец, който ми разбра една от своите опитности в живота си. Един ден този старец купил една нива от някого и започна да я обработва. По едно време той се натъкнал на едно голямо съкровище, заровено в тази нива. Той веднага занесъл съкровището на човека, от когото купил нивата и ми каза: „Намерих това съкровище на нивата, която купих от теб, но ти го донасям, защото аз купих само нивата, но не и съкровището, което беше в нея.“ Човекът му отговорил: „Ти си купил нивата ми, а заедно с нея и съкровището.“ – „Не, аз не го искам.“ – „Аз пък не го приемам назад, то върви с нивата заедно.“ Единият го дава, другият не иска да го вземе. Единият не иска да вземем, другият не го дава.Сега, както ви виждам, вие ще кажете: „Да бяха турили нас на това място. “Съвременните хора на 20 века веднага биха разрешили този въпрос. До времето на Александър Велики този въпрос не е бил разрешен. Старецът пита Александър Велики: „Ти какво казваш, какво трябва да се направи?“ Александър Велики отговаря: „И двете страни имат право.“ След Александър Велики попита стареца: „Този, който ти продаде нивата има ли син?“ – „Има .“ – „Ти имаш ли дъщеря?“ – „Имам.“ – „Тогава оженете сина и дъщерята и дайте на тях гърнето със златото.“

 Що има вътре в човека

тук май е по добре редактирано Що има вътре в човека

А тук да не напрягате очите си :) 

 

 

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...