Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли на Учителя за Светлината


Recommended Posts

"...страданията се лекуват със светлина"

(Мислете за светлината!, НБ, 04.VII.1937 г.)

"Онези, които се отчайват от този свят... не обичат светлината."

(Двамата свидетели, НБ, 16.11.1919 г.)

"Нечестивите духове ги е страх от светлината."

(Страхът, НБ, 19.10.1914 г.)

"Когато някой ме пита, дали вярвам в Христос, аз намирам, че това е най-баналният въпрос, защото това е равносилно, да ме пита някой, дали вярвам в светлината, в Любовта."

(Изгряващото слънце, НБ, 04.05.1919 г.)

"Светлината е качество на Mъдростта, а топлината е качество на Любовта..."

(Двамата свидетели, НБ, 16.11.1919 г)

"Първото нещо, което ви предстои, е да възстановите правата мисъл.... Какъв ще бъде първият резултат от тази права мисъл у теб? Щом дойдеш до положението да изпиташ тази права мисъл у себе си, всички мрачни мисли ще те изоставят, в ума ти ще се появи една Светлина и ти ще започнеш да се примиряваш с всички."

(Великата майка, БС, 26.02.1920 г)

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

Мислете за светлината, в която Божият живот се проявява. Мислете за светлината, в която Божият Дух се проявява.

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

Дотогава, докато не можеш да видиш в другия човек нещо за обич, малко светлина имаш. Докато онзи, който те гледа, не може да види, и той малко светлина има. Щом дойде светлината, ще видя, че в този човек има нещо, което може да обичам.

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

В светлината ние трябва да видим проявлението на Бога. Всеки ден Той ни говори. Бог казва: „В светлината, която Аз ви пращам, се крие вашето щастие.“

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

Ние умираме по единствената причина, че имаме малко светлина. Казва: „Да имате виделината на живота, и които чуят гласа Ми, ще оживеят.“ Следователно всеки, който чуе гласа на светлината, той ще бъде жив.

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

Светлината носи със себе си всичките блага, а пък Любовта е, която разпределя, тя дава всичко от себе си. Зад Любовта е Божественият Дух. Онова, Което урежда всичките неща в света, то е Божественият Дух. От Него произтича светлината. Светлината е, която е достъпна заради вас.

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

Бог е светлина. Днес виждам тази светлина, това е езикът на Господа, това е Неговото проявление. Тази светлина като влезе във вас, трябва да имате известно разположение в себе си.

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

И следователно ние можем да бъдем полезни един на друг дотолкоз, доколкото можем да отразим Божествената виделина и Божествената светлина в другите хора. И другите хора може да ни бъдат дотолкоз обични, доколкото те могат да отразяват Божествената светлина и топлина в нас.

Из Мислете за светлината!30 НБ, 04.VII.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

"Ще имате предвид следното правило: когато сте развълнувани, сутрин или вечер, концентрирате ума си или към края на носа или към центъра на веждите. Защо? Във веждите вътре, между космите има празнина, наречена “Празнина на безмълвното наблюдение, на Божествения ум”. Ще се концентрираш, ще държиш ума си буден, докато ти дойде една светла мисъл, едно просветление.

Да кажем, че решаваш един важен въпрос. Спри ума си върху него и след малко ще проблесне една малка Светлина, ще ти дойде една светла мисъл, която ще те напъти към този път, в който трябва да тръгнеш.

Понякой път, когато на хората им дойдат големи страдания, свиват веждите си. Когато човек свие веждите си, той несъзнателно концентрира ума си към центъра на веждите. Щом концентрирате ума си нагоре, вие го проектирате от центъра на главата си към cлънцето, т.е към централното cлънце на духовния свят. Ние определяме че Бог е над главата ни. Не мислете къде е Бог. Щом проектирате ума си към веждите, нагоре, непременно твоята мисъл ще донесе някакво благо в живота ти.

Абсолютна справедливость. стр.144 Общъ окултенъ класъ. IV година (1924–1925). Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002.

" Истинската база на умствения живот е милосърдието. Някои хора искат да възпитават, да развиват ума. Те са приложили хиляди системи до сега, но въпреки това умственият живот не върви по правилен път. Събудете в един човек милосърдието, ще събудите в него и правата посока към умствен живот. Милосърдието се намира в центъра на челото. Милосърдието е център, към който хората трябва да се стремят. В умствения живот милосърдието има най-силно влияние. Няма друго чувство, друга способност, която да има толкова силно влияние върху ума, каквото милосърдието, затова челото трябва да расте съразмерно. Горната му част трябва да се издига нагоре. От чисто идеално гледище, вие трябва да оставяте милосърдието да прояви резултатите си в ума. Тъй както днес някой схващат милосърдието, то е безидейно. Запример, гледаш, че някой страда, но твоето сърце не се трогва ни най-малко. Когато дойде истинското милосърдие в света, когато човек схваща правилно нещата, той има еднакво разположение към всички живи същества.Затова, първото нещо в умствения живот е милосърдието.

Човек на главата си има три центъра, които играят важна роля: милосърдие, любов към Бога и твърдост. Милосърдието е качество, което свързва човека с висшите същества, у които няма страсти. Втория център е висшето чувство у човека – любов към Бога. То го свързва със същества, които произлизат от Първичната Светлина.

Третото чувство представлява твърдостта у човека, един от главните стълбове на човешката воля. То го съединява със съществата, които разполагат със силите в природата. Твърдият човек издържа на всичко, което му дойде в живота. Имало е случай, когато някой го бие, пукне му главата, но той издържа, нищо не казва. В него търпението е силно развито. Не всички хора са еднакво търпеливи. Твърд трябва да бъде човек, за да бъде търпелив. Когато разумните същества ви разглеждат, те разглеждат само движението, пътищата на силовите линии във вас, а не се занимават с вашата външна страна.

“Високия идеал” , 11 септември 1923 ООК III година ( 1923 - 1924 )

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Edited by Благост
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Истинската Любов регулира топлината, Истинската Мъдрост регулира светлината. Следователно, едновременно в нас, когато любовта и мъдростта работят, те работят, за да урегулират светлината и да урегулират топлината. Щом те се урегулират, тогава този процес на мисленето и на чувствуванието в човека е правилен и неговата воля работи, той не може да се обезсърчи.

Увеличете светлината и топлината ,Общ окултен клас.25 януари 1939 година,

София, Изгрев

:)

Link to comment
Share on other sites

Степента на развитие на всички същества зависи от качеството и количеството на светлината, която те притежават. Тази мярка се отнася и до човека. Човек от човека се различава по степента на своята светлина. За характера на човека, за неговата интелигентност, за неговата духовна висота се съди по качеството и количеството на светлината, която той възприема и проявява. Ето защо човек се познава по светлината на своя живот. Когато един човек влезе в разумния свят, по светлината му се познава, откъде иде и какъв живот живее. Ако този човек е изпълнявал волята Божия, когато влезе в разумния свят, ще го обземе такава светлина, такава радост, такова блаженство, като че ли притежава целия свят. Накъдето и да погледне, навсякъде ще вижда само светлина, необятна светлина – никакъв друг обект. В тази непреривна светлина няма никакви сенки. Тя е едно непрекъснато и безпределно сияние.

Светлината произтича от живота. Щом се прояви Любовта, ражда се животът. А щом животът се яви, явява се и светлината. И така, великият принцип на живота е, който е произвел светлината. А светлината от своя страна, е произвела всички живи форми в Природата. Тя е най-великият деец в творческата й работа.
За онези, които виждат, всичко в живата Природа е светлина. Всички предмети на Земята, всички минерали, растения, животни, както и телата на хората, не са нищо друго освен светлина, видоизменена в своите най-разнообразни прояви. За онези, които виждат, светлината не е мъртва, тя не се състои само от трептения, както днес се твърди.

И затова е казано:„ Бог е светлина.“ Бог сам по Себе Си не е светлина, ала произвежда светлината и се проявява в нея. Неговият Дух носи пълната светлина.
Проявите на разумния живот се отличават всякога с появата на светлина. И ние различаваме степента на разумността по степента на светлината. Колкото светлината, която изхожда от едно разумно същество, е по-сияйна и по-интензивна, колкото е по-мека и по-нежна, колкото по-мощно осветява и осмисля живота, толкова на по-висока интелигентност е носителка тя.

Мисли на Учителя за Светлината

От книгата Учителят говори

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

"Светлината открива физическия свят и помага за разбиране на живота. Ако човек не разбира законите на светлината, той не може да разбере законите на живота; ако не разбере живота, той не може да разбере законите на любовта. Ако човек не разбере законите на светлината, на живота и на любовта, в него ще се зароди вътрешно разногласие. Вътрешното разногласие създава външен дисонанс. В органическия свят светлината е свързана с храната, която човек употребява. Без светлина и топлина, никаква храна не може да се създаде."

"По-разумните семейства, общества и народи, които разбират законите на светлината, на живота и на любовта, те могат донякъде да се организират, да живеят по-добре. Останалите, които не разбират тези закони, изпадат в суеверие и нищо не постигат. Защо става това? – Понеже те търсят щастието в началото на живота си, в началото на всяка работа, когато щастието се състои в крайния резултат на живота."

Из Хигиена на живота, Беседа, 2.VIII.1931 г.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

„Разликата между съществата във висшите светове е по-голяма от тази, която съществува между хората. Там съществата се различават по степента на светлината си. Колкото по-възвишени и по-интелигентни са, толкова по-голяма е тяхната светлина. Казват за някого, че има светъл ум. Значи този човек живее в умствения свят, ползва се от неговата светлина, която му помага да решава лесно задачите си. Кажат ли за някого, че е благороден, с меко и топло сърце, това показва, че той има отношение към духовния свят и се ползва от неговата топлина.”

„Чрез мозъчните си центрове човек възприема светлина от горните светове и по този начин се развива умствено. Колкото повече светлина възприема, толкова по-добре са развити умствените му способности. Чрез моралните си чувства човек възприема топлина от горните светове. Колкото повече топлина възприема, толкова по-добре са развити моралните му чувства. Значи количеството на светлината и на топлината, които човек възприема, показват докъде е дошъл той в развитието си. Следователно, ако лишите човека от топлина, чувствата му се атрофират; ако го лишите от светлина, умствените му способности се атрофират. Като знаете това, никога не затваряйте прозорците на своите вътрешни очи, за да приемете всякога духовната светлина. Никога не затваряйте прозорците на моралните си чувства, за да възприемате топлината от духовния свят. Затворите ли прозорците, от които иде светлината и топлината на живота, вие ще изпаднете в мрачни, песимистични състояния.”

„Светлината и топлината в човека имат две главни свойства. Ние познаваме топлина, която разрушава, и друга, която съгражда. За светлината пък знаем, че има светлина, която ослепява, и друга, която отваря очите на хората. Ние имаме предвид обаче топлината, която съгражда, и светлината, която отваря очите. Казано е в Евангелието: „И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе“. Следователно, когато се натъкнете на голямо умствено противоречие, мислете за светлината в различните ѝ степени. Когато изпаднете в тъмната нощ на живота си, мислете за звездите, които светят на небето, и за слънцето. Няма да мине много време, и съзнанието ви ще просветне. Когато животът се обезсмисли, свържете се с добрите хора. От тях ще потече топлина, която ще ви ободри. Светлината и топлината са тясно свързани. Когато светлината се яви, и топлината дохожда.”

„Мнозина искат изведнъж да станат учени. Това е невъзможно. От колко конци е изплетено гемиджийското въже? За да се оплете такова въже, нужни са най-малко 10–20,000 конци. С една идея ставаш ли учен? Много време, много усилия и работа са нужни, за да стане човек учен. Същевременно човек трябва да се свърже с умовете на учените хора в света, да работи с общи усилия. В това отношение учеността е колективен процес, резултат на колективна работа. Умовете на всички учени се обединяват и работят заедно. Истински учен е онзи, който има светлина в ума си и топлина в сърцето си. Той никога не пита какъв е смисълът на живота. Той знае, че животът е подобен на река, която тече. Както реката полива цветя, дървета и треви, така и животът носи блага за всички живи същества. Това обаче е второстепенна задача на живота. Първата му работа е да тече.”

Из Влияние на светлината и топлината върху човека

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

„Какво нещо е светлината? – Светлината е носителка на великото в Божествения свят. Проявленията на разумния живот се отличават всякога с появяване на светлина. И тогава ние различаваме степента на разумния живот по степента на светлината. Колкото светлината, която прониква е по-ярка, по-мека и осветява и осмисля живота ни, толкова повече тя е носителка на една по-висша интелигентност. ... Разумният живот ражда светлината. Следователно, от това гледище, всичката светлина, която съществува в пространството показва, че в природата съществува разумност. Степента на културата, до която е достигнала съвременната наука, показва, че тя още не е могла с очите си да види по-хубави, по-светли звезди от тия, които днес е видяла и проучила. Тя не вижда още тия звезди, които могат да видят висшите, разумните същества в света.“

„Човек, който иска да разбере светлината, трябва да бъде мъдрец. Светлината, това е сила, вложена в човешката душа. Тази звезда, която се яви на изток, беше жива; не мислете, че беше някое мъртво тяло. Тя представлява сбор от живи същества, слезли със своите факли, за да оповестят идването на Христа. Следователно, всички светли тела, които виждаме по небето са живи, разумни същества, които изпращат своята светлина. И слънцето, което изпраща своята светлина отгоре, е резултат на множество разумни същества, които изпращат своята разумност във вид на светлина.“

„Светлината на вашия живот се обуславя от интензивността на вашите мисли. Всеки човек в света се познава по светлината на неговия живот. Светлината в разумния Божествен свят се различава по своята интензивност. Аз говоря за разумните хора, за разумния живот. Всеки един човек, като влезе в разумния свят, по светлината му се познава, откъде идва и какъв живот живее. Добрият живот е изразен в него; лошият живот – също. Когато вие отидете в духовния свят, тази светлина ще ви посрещне. Светлината, това е вашето богатство. Всичките ви минали животи, и всичките ви бъдещи животи са зависили и ще зависят от светлината на вашата звезда. Тази звезда е съкровището на вашия живот; тази звезда е смисълът на вашия ум; тази звезда е смисълът на вашето сърце. Когато Христос дойде на земята, тази звезда дойде с Него заедно. И ако сега рече да дойде втори път на земята, тази звезда пак ще се яви заедно с Него. От изчисленията, които правят учените, тази звезда този път ще бъде 10 пъти по-ярка, отколкото е била преди 2000 години. Тя ще бъде ярка, но за кого? – Само за онези умове, само за онези сърца, които са готови да видят Божественото. В живота ни има неща, които са важни само за разумния човек.

„Онова хубавото, великото и мощното в човешкия живот, е звездата. И всеки един от вас може да знае, дали светлината на неговата звезда се увеличава, или потъмнява. Защото светлината на тези звезди понякога се увеличава, а понякога намалява.“

„Това място на костта, където човешкият мозък действа енергично, изтънява. Защото, не мислете, че човек приема светлината само през очите си, той я приема и през костите си. Тази част на костта, през която е минавала повече светлина, е по-тънка. По това може да се познае, дали някой човек е бил по-интелигентен, или по-прост; дали е имал любов към ближните си, към Бог, към приятелите си, към дома си, или е нямал.“

Из „Видяхме звездата!“ – НБ, 8 февруари 1925 г.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Като се ограничава, душата започва да се познава в тъмнината. Тъмнината е процес на ограничаване, а светлината – процес на познаване на Бога, познаване на Любовта. Без светлина Любовта не може да се познае.

И тъй, най-силната черта на светлината е познаване на Бога, познаване на Любовта.... Светлината е процес на умствения свят. Когато умствения свят се разкрива пред очите на човека, едновременно с него се разкриват формите, както и съдържанието и смисъла на тия форми. По този начин човек дохожда до Първата Причина, до Любовта. Който иска правилно да расте и да се развива, той трябва психологически да свързва светлината с процеса за познаване на Любовта. Следователно всички състояния, които произвеждат дисхармония в човешката душа, спадат към областта на тъмнината. Тъмнината пък ограничава човека. Всяко състояние, което произвежда хармония в човешката душа, спада към областта на светлината.

Жертвата е първото ограничение на човека. Следователно, когато се реши да пожертва нещо, човек произвежда светлина в себе си. Затова е необходима жертвата. Когато човек пожертва нещо, настава вече първият ден на светлината в неговата душа. Бог каза: „Да бъде виделина!“, и стана виделина. Когато в човека настане виделина, с цел да разграничи в него светлината от тъмнината, той е извършил жертвата правилно. Ако в човека не се яви никаква светлина и тъмнина, и жертвата не е направена, или ако е направена, има някаква неправилност в нея. Когато Христос казва за себе си: „Аз съм виделина на света“, тази виделина, тази светлина се произведе от самопожертването, което Христос направи. Тъй щото, който иска да произведе светлина в себе си, той трябва да се самопожертва. Значи светлината е свързана с акт на жертва.

Положителни и отрицателни сили

19-та Лекция от Учителя, държана пред МОК на 5 юли 1922 г., Чам-Кория.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

Светлината това е творчески акт на Великата природа.Тя разграничава битието от небитието, временото от вечното, реалното от преходното.Светлината това е първият акт на пробуждане в живата природа.А под пробуждане ние разбираме минаване от безграничното състояние на природата към граничното.

Ако поискате мнението на съвременните физици върху светлината, те ще ви я определят като ред трептения, в които влизат седем цвята-от червения до виолетовия.Това са долната и горната граници, между които светлината се проявява във физическия свят.Или по- точно това са границите, в които човек възприема светлината.Ала светлината сама по себе си трептения ли е?Наистина трептенията влизат като елемент в проявата на светлината, но самата светлина не е трептение.

Въпросът за светлината е въпрос за високо напреднали човеци, които са по- иначе устроени от съвременните хора.Дълго време се изисква още, докато телата на хората дойдат до такова развитие, че да могат да да възпримат живите явления в природата в истинския им вид.

За ония, които виждат всичко в живата природа е светлина.Всички предмети на земята, всички минерали, растения, животни, както и телата на хората, не са нищо друго освен светлина, видоизменена в своите най - разнообразни прояви. За ония, които виждат, светлината не е мъртва, тя не се състои от трептения, както днес се твърди.Светлината произтича от живота.Щом се прояви любовта, ражда се животът.А щом живота се яви, явява се и светлината.

Душата схваща Бога като необятна светлина без сенки.Тя схваща неговото единство в изявената светлина.А тази светлина има много степени на проява.Затова светлината, която възпримаме на физическия свят, се различава от светлината, която озарява духовния свят, както и светлината, която озарява божествения свят.

Искаш ли да бъдеш неуловим, бъди като светлината!Светлината е неуловимото.

Искаш ли да бъдеш силен, мисли за светлината!Светлината е силна и жива.

Обичай светлината и свободен бъди!

"Светлина" из "Учителят говори" Беинса Дуно

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...