Jump to content
Порталът към съзнателен живот
summertime

За "Тайните учения"

Recommended Posts

Окултни изследвания

Елена Блаватска

ПРАКТИЧЕСКИ ОКУЛТИЗЪМ

ВАЖНО ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

Има хора, които търсят практически напътствия в об­ластта на окултизма. Това налага необходимостта вед­нъж завинаги да се формулира:

(а) Съществената разлика между теоретическия и практическия окултизъм или онова, което обикновено се нарича теософия, от една страна, и окултната нау­ка от друга, и:

(б) Естеството на трудностите, които вървят редом със заниманията в областта на окултната наука.

Да станеш теософ е лесно. Всеки човек със средни интелектуални възможности « склонност към метафи­зичното, всеки човек, който води чист и безкористен живот и намира по-голяма радост като помага на ближ­ния си, отколкото когато му помагат, всеки, който е готов винаги да пожертва собствените ой удоволствия в полза на другите, и всеки, който обича Истината, До­бротата и Мъдростта заради самите тях, а не заради облагите, която може да извлече от тях — е теософ.

Съвсем друго нещо е да тръгнеш по пътя, който во­ди до дознанието за доброто и злото, що се отнася до правилното им разграничение; път, който отвежда чо­века до силата, чрез която може да стари желаното от него добро дело, често дори и без да си помръдне пръста.

Освен това има и още един важен факт, с който начинаещият трябва да се запознае, а именно огром­ната, почти безгранична отговорност, която учителят поема спрямо своя ученик. От източните гуру, препода­ващи тайно или, открито, до малцината кабалисти от западния овят, които се заемат да обучават учениците си на основните начала на Свещената Наука — самите западни иерофанти често не подозират опасността, на която се излагат — всички тези „учители" са подвластни на един и същ ненарушим закон. От момента, в който наистина започнат да преподават, от мига, в който дадат някаква сила на учениците си — била тя душевна, умствена или физическа — те поемат върху себе си всички грехове на своя ученик, свързани с окултните науки, независимо от това дали простъпките са допуснати при извършването или неизвършването на нещо, и тъй до момента на посвещаването, след който ученикът става учител и на свой ред отговорен. Има един странен и мистичен религиозен закон, който е бил високо почитан и спазван от гръцката православна църква, наполовина забравен от римокатолическата и напълно изчезнал при протестантската. Той води нача­лото си от зората на християнството и в основата му е горепосочения закон, чийто символ и израз е бил. То­ва е догмата за абсолютната святост на връзката меж­ду кръстниците, конто опекунстват дадено дете[1]. Тези опекуни поемат негласно върху себе си греховете на току-що кръстеното дете — (миропомазано като при посвещаването, истинско! тайнство^!) — до деня, в който детето, познавайки доброто и злото, само поеме отго­ворност за себе си. По този начин става ясно защо „учителите" са толкова необщителни н защо е необхо­димо „хелите" (учениците) да преминат през седемго­дишно послушничество, за да докажат своята пригод­ност и да развият качествата, които са нужни за си­гурността и на учителя и на ученика.

Окултизмът не е магия. Сравнително лесно е да се научат заклинанията и .методите на използване на ед­ни по-изтънчени, но все пак материални сили на физи­ческата природа. Силите на животинската душа у чо­века бързо биват разбудени, силите, които могат да бъдат приведени в действие от неговата любов, омра­за и страст се разгръщат с лекота. Но това е Черна магия — чародейство. Защото именно мотивът и един­ствено мотивът е онзи, който кара всяко упражняване на сила да се превърне в черна и зловредна или бяла и благотворна книга. Не е възможно да се ползват духовни сили, ако у извършителя е останала и най-малката отсянка на себелюбие. Това е така, защото ако намерението не е напълно искрено и чисто, духовното ще се трансформира в психическо и ще действа върху астралния план, което може да доведе до ужасии по­следствия. Силите на животинската природа могат да бъдат използвани в еднаква степен както от егоистич­ния и отмъстителния така и от безкористния и всеопрощаващ човек. Силите на духа са подвластни само на съвършено чистия по сърце — и това се нарича БОЖЕ­СТВЕНА МАГИЯ.

Какви са следователно .необходимите условия за да станеш ученик на „Divina Sapientia[2]"? Защото нека бъ­де ясно, че никакви наставления «е мотат да бъдат да­дени, ако през годините на обучение тези условия не бъдат спазвани и стриктно изпълнявани. Това е sine qua non[3]. Никой не може да се научи да плува, ако не се пусне в дълбоки води. Нито една птица не е поле­тяла преди крилата й да са готови за това, необходи­мо й е също пространство и дързост да се довери на въздуха. Онзи, който ще си служи с .двуостра сабя, трябва да се е усъвършенствал напълно във владеене­то на тъпо оръжие за да не се нарани още при пър­вия опит — или което е още по-лошо, да нарани ня­кой друг.

[1] Съгласно каноните на гръцката православна църква горепо­сочената връзка се е считала за толкова свята, че на брака между кръстниците на едно дете се е гледало като на най-тежка форма на кръвосмешение. Подобен брак е бил разтрогван по закон. Тази абсолютна възбрана се простирала дори и върху децата на опекуните. — Б. ав.

[2] Божествена мъдрост (лат.). — Б. пр.

[3] Условие без което не може (лат.). — Б. пр.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Висшите чувства се коренят в Будхи. В астрала се коренят само егоистичните емоции. ...

Кое те кара да мислиш така?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Северен, на всеки човек се случват различни неща - в зависимост от пътя, който е изминал.

Няма нужда от такива "предупреждения". Така както няма нужда и не са задължителни мантрите.

Всичко следва естественото си развитие и няма нищо страшно.

Естествено, винаги има някой, който ти помага.

Кой и какъв ще бъде - зависи от твоята душа и нейните желания.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

огром­ната, почти безгранична отговорност, която учителят поема спрямо своя ученик. .... От момента, в който наистина започнат да преподават, от мига, в който дадат някаква сила на учениците си — била тя душевна, умствена или физическа — те поемат върху себе си всички грехове на своя ученик, свързани с окултните науки, независимо от това дали простъпките са допуснати при извършването или неизвършването на нещо, и тъй до момента на посвещаването, след който ученикът става учител и на свой ред отговорен.

Не е възможно да се ползват духовни сили, ако у извършителя е останала и най-малката отсянка на себелюбие. Това е така, защото ако намерението не е напълно искрено и чисто, духовното ще се трансформира в психическо и ще действа върху астралния план, което може да доведе до ужасии по­следствия. Силите на животинската природа могат да бъдат използвани в еднаква степен както от егоистич­ния и отмъстителния така и от безкористния и всеопрощаващ човек.

Силите на духа са подвластни само на съвършено чистия по сърце — и това се нарича БОЖЕ­СТВЕНА МАГИЯ.

Избрала съм си Учител, в способностите и отговорността на който съм убедена изцяло - отне ми доста време и търсене докато го намеря.

Аз нямам изгледи да ставам учител в следващите няколко живота - ако дойде такъв момент, надявам се моят Учител ще ме е подговил добре.

Ужасните последствия за хората, които ползват знанията и уменията на езотерично учение без да са изчистили себелюбието си и ако го правят с тъмни мотиви, са най-доброто, което може да им се случи. В предишния си пост вече писах защо. Както самата Блаватска пише още на прага на езотеричното учение ясно се излагат всички отговорности и последствия. Ако човек тръгва по пътя със скрити помисли и разчита да му се размине... нека получи урока си. А последното изречение от цитата ясно казва, че за съвършено чистия по сърце няма опасност, а само благодат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз смятам, че има нужда от предупреждения, и то не в кавички, а съвсем истински.

Страшно ... може да стане; дори и за много куражлии :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Предупреждения има и то много... написаното от Блаватска е само една малка част от тях. Има и предупреждения не само с думи, а от типа "леко парване, за да повярва, че е горещо и че няма да му се размине болката". :)

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Периода е такъв, че много хора/души ще се пробудят и съединят в Едно съзнание. Т. е. всеки ще знае всичко...

Горе, в чистите полета няма страх, няма притеснения. Всеки е тъкъв, какъвто е... Щом веднъж е стигнал там, то и много помощници има, да му обяснят, че всички са Едно и работят за Бога...

"Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога..." :3d_053:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Висшите чувства се коренят в Будхи. В астрала се коренят само егоистичните емоции. ...

Кое те кара да мислиш така?

Имам си причини. Но, ти как си представяш нещата? Къде е основата на висшите чувства и къде на егоистичните?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силите на духа са подвластни само на съвършено чистия по сърце — и това се нарича БОЖЕ­СТВЕНА МАГИЯ.

използвайки тези сили за някой алчен или доста нечист човек то чистия по сърце може сериозно да бъде напердашен :))

Блаватска е уникална жена. Чета сега Тайната доктирна .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Висшите чувства се коренят в Будхи. В астрала се коренят само егоистичните емоции. ...

Кое те кара да мислиш така?

... Къде е основата на висшите чувства и къде на егоистичните?

За хората и на двете е в астрала. Нали затуй му викат висш и низш астрал.

И какви са тез причини?

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силите на духа са подвластни само на съвършено чистия по сърце — и това се нарича БОЖЕ­СТВЕНА МАГИЯ.

използвайки тези сили за някой алчен или доста нечист човек то чистия по сърце може сериозно да бъде напердашен :))

Блаватска е уникална жена. Чета сега Тайната доктирна .

Съмнявам се да е съвършено чист по сърце и да използва силите си в полза на нечист...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

... Къде е основата на висшите чувства и къде на егоистичните?

За хората и на двете е в астрала. Нали затуй му викат висш и низш астрал.

Добре, но това би означавало, че след като човек умре, в менталния и причинния свят, той не може да изпитва чувства. Защото там астралът отсъства. Там няма лични чувства, защото личността я няма, но духовните си остават. Те трябва да се основават в някое от трите висши принципа: атма, будхи или манас. Аз си имам своите основания да ги свържа с будхи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Окултни изследвания

Елена Блаватска

ПРАКТИЧЕСКИ ОКУЛТИЗЪМ

ВАЖНО ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

...

Има един странен и мистичен религиозен закон, който е бил високо почитан и спазван от гръцката православна църква, наполовина забравен от римокатолическата и напълно изчезнал при протестантската. Той води нача­лото си от зората на християнството и в основата му е горепосочения закон, чийто символ и израз е бил.

То­ва е догмата за абсолютната святост на връзката меж­ду кръстниците, които опекунстват дадено дете[1]. Тези опекуни поемат негласно върху себе си греховете на току-що кръстеното дете — (миропомазано като при посвещаването, истинско! тайнство!) — до деня, в който детето, познавайки доброто и злото, само поеме отго­ворност за себе си.

...

[1] Съгласно каноните на гръцката православна църква горепо­сочената връзка се е считала за толкова свята, че на брака между кръстниците на едно дете се е гледало като на най-тежка форма на кръвосмешение. Подобен брак е бил разтрогван по закон. Тази абсолютна възбрана се простирала дори и върху децата на опекуните. — Б. ав.

Severen, благодаря за точния цитат от Блаватска! Извадих тази част от него, която ме вълнува в момента. :) Предполагам, че това не е ограничаващ закон (тайнство, канон - не съм много сигурна как да го нарека), а по-скоро един важен крайпътен знак, предупреждаващ кръстника с каква отговорност се е нагърбил. :dancing yes:

Относно думите на summertime :

"Прави ми впечатление, че някои от потребителите във форума, проявяват силен пресантиман към употребата на думи с подобно значение. Сякаш ако нещото за което говорим, не е окултно или мистично, то губи голяма част от своето "очарование"."

с които започва тази тема. Отначало и на мен ми правеше впечатление това, но постепенно започнах да разбирам пишещите. За различните хора тайнственото играе различна роля. Едни виждат в него задачка за разрешаване и тръгват да я решават. :)

Други изпадат във възхищение и обожание пред чудото и не смеят да го разбулят. Приемам ги, макар да съм по-скоро от първите. :feel happy:

Има и такива за които тайната е средство за владеене над другите. Тук вече не мога да се съглася... :3d_157:

А използването на думите "окултен', "езотеричен" - просто са се наложили с времето. Така мисля. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

... Къде е основата на висшите чувства и къде на егоистичните?
За хората и на двете е в астрала. Нали затуй му викат висш и низш астрал.
Добре, но това би означавало, че след като човек умре, в менталния и причинния свят, той не може да изпитва чувства. Защото там астралът отсъства. Там няма лични чувства, защото личността я няма, но духовните си остават. Те трябва да се основават в някое от трите висши принципа: атма, будхи или манас. Аз си имам своите основания да ги свържа с будхи.

Ясно, предположения :)

Имам два въпроса:

1. Чувствата в астралния свят откъде са дошли? Нали като го няма техния еквивалент по-нагоре то няма да ги има и в астрала.

2. Ако висшите ти чувства са в Будхи, то вече си изградил Антахкарана връзката между монада и триада. Така ли е?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

summertime, много загадъчно изказване, какво имаш предвид?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ани :) съдбата доведе Summertime тук, и намери това което търсеше. Summertime смята, че няма място повече тук :)

Наистина звучи загадъчно, както казва Диана? :ph34r:

Summertime, не вярвам нещо в моят пост да те е провокирало за тези думи...? :unsure:

Макар и не винаги да съм съгласна с написаното от теб, ти си от тези, чиито мнения отварям с интерес. :)

Харесва ми трезвата ти мисъл. Малко биха написали това:

Преди да пусна тази тема, прегледах известен брой теми във форума. Направи ми впечатление това, че немалка част от участниците отговарят "по дифолт" със заучени фрази и мисли, прочетени или чути оттук оттам. Липсваше ми обаче мисъл!

http://www.beinsadou...ndpost&p=150853

Въобще, ми прави впечатление, че тук не се чете. Пускат се някакви теми, отговаря се по "дифолт" - кой каквото разбрал и прочел. Малко хора, реално се напрягат да се замислят за смисъла на това което коментират. Пускат се фермани с цитати, взети от бог знае къде, и прочее и прочее. Липсва ми МИСЪЛ.

http://www.beinsadou...ndpost&p=154811

:thumbsup:

Понякога и аз може би правя тази грешка, но си абсолютно прав! Обаче не си прав, казвайки „Summertime смята, че няма място повече тук“ :3d_035:

Редактирано от Ани

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Имам два въпроса:

1. Чувствата в астралния свят откъде са дошли? Нали като го няма техния еквивалент по-нагоре то няма да ги има и в астрала.

2. Ако висшите ти чувства са в Будхи, то вече си изградил Антахкарана връзката между монада и триада. Така ли е?

2. Не.

1. Защо поставяш астралните чувства в зависимост от духовните. По същата логика можеш да попиташ как може човек да проявява самосъзнанието, без да проявява свръхсъзнанието си?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Имам два въпроса:

1. Чувствата в астралния свят откъде са дошли? Нали като го няма техния еквивалент по-нагоре то няма да ги има и в астрала.

2. Ако висшите ти чувства са в Будхи, то вече си изградил Антахкарана връзката между монада и триада. Така ли е?

....

1. Защо поставяш астралните чувства в зависимост от духовните. ...

Кое те кара да мислиш, че не са в зависимост?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не мислиш ли, че ставаш нахален? Ако не можеш да вникнеш в смисъла на това, което пиша си е твой проблем. Иначе въпроси можеш да си задаваш до безкрайност и няма да има никакъв смисъл. Ти търсиш слабите места в моите думи, вместо да потърсиш явните противоречия в твоите. Е, до никъде няма да стигнеш така. Дали били в зависимост или не били в зависимост. То във вселената всичко е в зависимост едно от друго, обаче зависимостта си има степени. Спри да се хващаш за думите и се опитай да вникнеш малко поне в смисъла. Казах ти го просто: няма как духовните чувства, които са непреходни, вечни да се основават в астрала чието съществуване продължава няколко десетки години.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не мислиш ли, че ставаш нахален? Ако не можеш да вникнеш в смисъла на това, което пиша си е твой проблем. Иначе въпроси можеш да си задаваш до безкрайност и няма да има никакъв смисъл. Ти търсиш слабите места в моите думи, вместо да потърсиш явните противоречия в твоите. Е, до никъде няма да стигнеш така. Дали били в зависимост или не били в зависимост. То във вселената всичко е в зависимост едно от друго, обаче зависимостта си има степени. Спри да се хващаш за думите и се опитай да вникнеш малко поне в смисъла. Казах ти го просто: няма как духовните чувства, които са непреходни, вечни да се основават в астрала чието съществуване продължава няколко десетки години.

Е, защо така, къде останаха правилата за поведение във форума?

Нормално е да търси слабите места в твоите или в чиито и да били думи/мисли. В крайна сметка нали се опитвате да изясните даден въпрос. Значи хем да вижда някъде слабо място, хем да си затваря очите - така пък какво ще постигне, се питам аз?

На практика ничий мироглед не е бетонно обоснован :) .

Обаче някои хора си го признават и питат, търсят, изясняват ..., а други не искат да си признаят и пишат някак съвсем категорично - защо?

А къде са явните противоречия в думите на Божидар, че и на мен ми е интересна дискусията ви и я следя?

Аз също ти зададох един въпрос - смяташ ли, че няма обратна връзка: от по-нисшите тела към по-висшите? Ако да - то защо съществуват по-нисшите - ей така, без смисъл, само заради едното проявление или аз нещо пропускам? Ако има обратна връзка, то какво влияние оказва тя, в какво се изразява и т.н.? Това е важно!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нормално е първо да се потърсят слабите места в своите разсъждения и после в чуждите. Не знам защо фокусът обаче винаги се измества към доказване погрешността на чуждите разсъждения, без дори да се вникне в смисъла им.

В последните мнения на Божидар явните противоречия са примерно в поставянето и на личните, и духовните чувства и стремежи в астрала.

Чрез астралното тяло проявяваме личните си емоции и желания. За да отмине този етап и да се премине в следващия: развитието на надличностните (духовни) чувства, астралът следва да „отстъпи“ своето водещо място в психиката на човека. Пиша отстъпи в кавички, защото в действителност астралът няма да направи това доброволно, но тъй или иначе фокусът на съзнанието следва да бъде изместен от нисшето его на човека. Нисшето его разбира се не е само астралът, но и част от ума. Етапът на развитие на астралът за хората е отминал. Имало е необходимост, но вече я няма. Няма как да се достигне до духовните чувства, без да се премине през егоистичните. Но всяко нещо, когато отмине времето му, се превръща в проблем, ползите се превръщат във вреди.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нормално е първо да се потърсят слабите места в своите разсъждения и после в чуждите. Не знам защо фокусът обаче винаги се измества към доказване погрешността на чуждите разсъждения, без дори да се вникне в смисъла им.

...

A защо да вникваме в нечии чужди теории, след като още на първо четене забелязваме някакви слаби места, несъответстия ... ?

...

В последните мнения на Божидар явните противоречия са примерно в поставянето и на личните, и духовните чувства и стремежи в астрала.

...

Т.е кое противоречи на кое?

А и не съм забелязала Божидар да е писал това, по-скоро се опитваше да обясни, че едните и другите чувства ги има и горе, и долу.

...

Чрез астралното тяло проявяваме личните си емоции и желания. За да отмине този етап и да се премине в следващия: развитието на надличностните (духовни) чувства, астралът следва да „отстъпи“ своето водещо място в психиката на човека. Пиша отстъпи в кавички, защото в действителност астралът няма да направи това доброволно, но тъй или иначе фокусът на съзнанието следва да бъде изместен от нисшето его на човека. Нисшето его разбира се не е само астралът, но и част от ума. Етапът на развитие на астралът за хората е отминал. Имало е необходимост, но вече я няма. Няма как да се достигне до духовните чувства, без да се премине през егоистичните. Но всяко нещо, когато отмине времето му, се превръща в проблем, ползите се превръщат във вреди.

Чрез астралното си тяло проявяваме ВСИЧКИТЕ си чувства, поне докато сме въплътени.

Как става според теб "отстъпването на водещото място в психиката на човека"? Чрез подтискане на астрала, чрез контролиране на астрала?

Какво значи "няма да направи това доброволно"? Просто няма да стане бързо и изведнъж, но така и трябва да бъде, според мен. Революцията е неподготвена еволюция, насилието ражда насилие. Хубаво е да стане постепенно и естествено, а не зорноволно, измъчено. Според мен астралът продължава да се развива и дори бих казала - да се изчиства. Но да - вече не е той на дневен ред, като фокус на развитие на телата ни.

Иначе продължава да виси това:

...

Аз също ти зададох един въпрос - смяташ ли, че няма обратна връзка: от по-нисшите тела към по-висшите? Ако да - то защо съществуват по-нисшите - ей така, без смисъл, само заради едното проявление или аз нещо пропускам? Ако има обратна връзка, то какво влияние оказва тя, в какво се изразява и т.н.? Това е важно!

И не само към теб, разбира се. Нека и други се включат, смятам, че наистина е важно. Важно, не за да видим кой е по-прав и кой седнал :), ами като база за изграждане на светогледа.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не мислиш ли, че ставаш нахален? Ако не можеш да вникнеш в смисъла на това, което пиша си е твой проблем. Иначе въпроси можеш да си задаваш до безкрайност и няма да има никакъв смисъл. Ти търсиш слабите места в моите думи, вместо да потърсиш явните противоречия в твоите. Е, до никъде няма да стигнеш така. Дали били в зависимост или не били в зависимост. То във вселената всичко е в зависимост едно от друго, обаче зависимостта си има степени. Спри да се хващаш за думите и се опитай да вникнеш малко поне в смисъла. Казах ти го просто: няма как духовните чувства, които са непреходни, вечни да се основават в астрала чието съществуване продължава няколко десетки години.

Че защо да съм постъпил нахално?!

Всички ние се сремим към непреходните стойности. Знам, че има определени трудности в споделянето и аз не съм сигурен какви лични усещания имаш, с които ще е максимално лесно да се разберем, но аз знам, че ти си добронамерен и правиш всичкото добро, на което си способен.

Достигането до някоя истина е процес и е богатство. Това, че ти си достигнал до истината за чувствата е богатство. Аз не искам да ти опонирам, а просто те молех за част от това богатсвто. Молех те да ми разкажеш за пътя, по който си стигнал до него. Затова те питах: как разбра, че не може да има висши чувства в астрала?

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×