Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Кой е божественият говорител в Библията?


Guest Христо

Recommended Posts

Нали няма дух, който само и единствено да е бог ? Нали бог е навсякъде и във всичко, ако едно същество е по - еволюирало от нас хората, над него има друго още по - еволюирало и още по - еволюирало и така до безкрай ? Казвали са ми, че няма конкретен дух/същество, който само и единствено да е бог, няма персонален бог. Кой е тогава божественият говорител в библията? Кой е дал заповедите на Мойсей, кой е давал послания на пророците, кой е отеца на Христос? Кой се е показвал като огън, който е превърнал тоягата на Мойсе в змия и т.н. и т.н.? Кой ? Една последователка на Санат Кумара ми беше казала, че Санат Кумара е този говорител, за когото питам сега в темата.Вие замисляли ли сте някога, кой е този ? Ако да - имате ли някаква идея? Според един кришнар този е Кришна. Днес прочетох, че Кришна е един от аватарите на Вишну, но пък Кришна също е персонален бог.

Линк към коментар
Share on other sites

кн.Изход, 3 глава :

11 А Моисей рече Богу: Кой съм аз та да ида при Фараона, и да изведа израилтяните из Египет?

12 Рече му Бог: Аз непременно ще бъда с тебе, и ето ти знака, че Аз те изпратих; когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тая планина.

13 А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа?

14 И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.

15 При това, Бог рече още на Моисея: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род.

16 Иди, събери Израилевите старейшини и кажи им: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исааков, и Яковов, ми се яви и рече: Наистина ви посетих и видях онова, което ви правят в Египет;

17 и рече: Отсред страданието ви в Египет ще ви заведа в земята на ханаанците, на хетейците, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на евусейците, в земя гдето текат мляко и мед.

----------------------------------------------

Това не е ли един кръвен племенен еврейски Бог ?

Редактирано от Христо
Линк към коментар
Share on other sites

Истината има много нива.

Христо, много ме радват твоите теми с въпроси, толкова разнородни понякога.

Би могъл освен да задаваш въпроси, да представиш и някои отговори или гледни точки в литературата по въпроса.

Светлина и Любов през Новата година!

Линк към коментар
Share on other sites

Ами от литературата не мога. Но от това, което са ми казвали по форумите мога :

1. Йехова е извънземен.

2. Йехова е демон.

3. Йехова е Санат Кумара.

Всъщност, мога и от литературата :

4. Йехова е Исус Христос.

Линк към коментар
Share on other sites

Ами от литературата не мога. Но от това, което са ми казвали по форумите мога...

Препоръчвам Ви да се ориентирате към научни форуми, където бихте могъл да намерите отговор на много Ваши въпроси, напр. http://nauka.bg/foru...dex.php?act=idx

Линк към коментар
Share on other sites

Истината има много нива.

Христо, много ме радват твоите теми с въпроси, толкова разнородни понякога.

Би могъл освен да задаваш въпроси, да представиш и някои отговори или гледни точки в литературата по въпроса.

Светлина и Любов през Новата година!

Привет!

Въпросът в тази тема е взет от други форуми.

Достатъчно е човек да има една беблейска търсачка и да е чел поне НЗ, за да му е ясен отговора. Е, добре е да има човек и база от към различни библейски преводи.

Свещенният тетраграматон Йод-Хе-Вав-Хе, който е непроизносим и който е бил произнасян единствено от първосвещениците и то едва доловимо, шепнешком, е с неправилен превод като "Яхве" или "Йехова". В ранното християнство, в гръцките преводи, ръкописните традиции са го изобразявали/преписвали с оригиналното му палееврейско начертание.

Това Божие име, именно поради това, че е непроизносимо, си има заместители. Ето малко за Божиите имена:

`Elohim – Елохим – Бог могъщ, силен (Битие 1)

YHWH – „Този, който Съществува, който Твори” Господар (Битие от 2 до 4 глава; 4:26; Изход 3; Изход 3:6; Изход 20:2-3; Второзаконие 6:4-5; Марк 12:28-30;)

`El Shadday - Бог Всемогъщ (Битие 17:1; 35:11)

`El Ro`i – Бог, който благосклонно поглежда, който се явява; Бог на видението (Битие 16:13)

`El `Olam – Вечният Бог; Бог на Вечността (Битие 21:33)

`El `Eleyon – Всевишния Бог (Битие 14:18-20)

`El – Бог, Творец на Творението, Цар

`Eloah – Могъщество Сила, Знание

Adonay – Господарю мой – заместител на YHWH

Както е видно от тук, Йод-Хе-Вав-Хе е използвано и употребено в Евангелие от Марка, дванадесета глава, двадесет и осми до тридесети стих. А ето го и него:

28 И един от книжниците, който ги чу като се препираха, и позна че добре им се отговори, пристъпи и го попита: Коя заповед е от всичките най-първа?

29 А Исус му отговори: Най първа от всичките заповеди е: "Слушай, Израилю: Господ Бог наш е един Господ;

30 и да възлюбиш Господа Бога твоего със всичкото си сърдце, и с всичката си душа, и с всичкия си ум, и с всичката си сила." Тая е първата заповед.

Тази първа и най-важна заповед е спомената още във ВЗ, а по-точно в книга "Второзаконие", шеста глава, четвърти и пети стих:

4 Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;

5 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.

От което следва, че според Писанието сам Иисус се е позовавал на Тора-та.

Има много доказателства в НЗ, че Бог е един и същ за двата Завета и е Отец на Сина (Гръцкото "Иисус" идва от еврейското Yhowshua и означава "Яхве спасява".).

Ето малко стихове, според които Сам Иисус свидетелствува:

Лука 20

34 А Исус отговори и рече им: чадата на този век женят се и за мъж отиват;

35 а които се сподобят да получат онзи век и възкресението от мъртвите нито се женят нито за мъж отиват:

36 защото не могат вече ни да умрат, понеже са равноангелни; и като са синове на възкресението, синове Божии са.

37 А това че мъртвите възкръсват, и Моисей го изяви при къпината когато назоваваше Господа "Бога Авраамова, и Бога Исаакова, и Бога Яковова."

38 А Бог не е Бог на мъртвите, но на живите; защото всички са живи при него.

39 И отговориха некои от книжниците и рекоха: Учителю, ти добре рече."

...

Йоан 5

43 Аз дойдох в името на Отца моего, и не ме приимате: ако дойде друг в свое си име, него ще приемете.

44 Как можете да повервате вие които приимате слава един от друг, и не търсите славата която е само от Бога?

45 Да не мислите че аз ще ви обвиня пред Отца: има кой да ви обвини, - Моисей на когото вие уповахте.

46 Защото ако бехте вервали в Моисея, повервали бихте в мене; понеже той за мене писа.

47 Ако ли неговите писания не вервате, как ще повервате моите думи?

...

Матей 22

29 Отговори Исус и рече им: Заблуждавате се , понеже не знаете писанията, нито силата Божия,

30 защото във възкресението нито се женят, нито за мъж отиват, но като ангели Божии са на небето.

31 А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва:

32 Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов? Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.

33 И като чуха народът, удивяваха се на поучението му.

34 А Фарисеите като чуха че затули на Садукеите устата, събраха се наедно.

35 И от тех един законник, попита го, за да го изкушава, и каза:

36 Учителю! Коя заповед е голяма в закона?

37 А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.

38 Тази е първа и голяма заповед.

39 А втора подобна на нея: Да възлюбиш ближният си като себе си.

40 На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят.

41 И като беха събрани Фарисеите, попита ги Исус.

42 и рече: Как мислите за Христа? чий син е? Казват му: Давидов.

43 Казва им: Как прочее Давид духом го нарича Господ и казва:

44 Рече Господ на Господа моего: седни от десната ми страна, докле положа враговете ти подножие на нозете ти?

45 И тъй, ако Давид го нарича Господ, как да му е син?

46 И никой не можеше да му отговори нито реч: нито пък дръзна некой от този ден вече да го попита нещо.

...

Марк 12

24 Исус им рече: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила?

25 Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито се омъжват, но са като ангели на небесата.

26 А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?

27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

...

Матей 15

1 Тогаз пристъпиха при Исуса Ерусалимските книжници и Фарисеи и казваха:

2 Защо твоите ученици престъпват преданието на старите? понеже не си мият ръцете, когато ядат хлеб.

3 А той отговори и рече им: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?

4 Защото Бог заповеда и рече: "Почитай баща си и майка си"; и, "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.

5 Но вие казвате: Който рече на баща или на майка: Дар е каквото би да се ползуваш от мене, доста е:

6 той може и да не почита баща си или майка си. И развалихте Божията заповед за вашето предание.

7 Лицемери! добре пророкува Исаия за вас и казва:

8 Тези люде се приближават при мене с устата си, и с устните си ме почита, а сърцето им далеч отстои от мене.

9 Но напразно ме почитат, като учат учения заповеди человечески.

...

Йоан 8

25 А те му казваха: Ти кой си? И рече им Исус: Аз съм това което от начало ви казвам.

26 Много имам да говоря и да съдя за вас; но този който ме е проводил истински е; и аз което съм чул от него това казвам на света.

27 Не разумеха че им говореше за Отца.

28 Тогаз им рече Исус: Кога въздигнете Сина человеческаго, тогаз щете позна че съм аз, и от самосебе си нищо не правя, но както ме е научил Отец ми това говоря.

29 И този който ме е проводил с мене е: не ме е оставил Отец самичък; защото аз правя всекога що е нему угодно.

30 Това като говореше, мнозина поверваха в него.

31 И казваше Исус на повервалите в него Юдеи: Ако вие устоите в моята дума наистина сте мои ученици.

32 и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.

33 Отговориха му: Семе Авраамово сме, и никога никому раби не сме ставали: как казваш ти: Свободни ще бъдете?

34 Отговори им Исус: Истина, истина ви казвам: Всеки който прави грех раб е на греха.

35 И рабът не остава вечно в къщата; а синът вечно пребъдва.

36 И тъй ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

37 Зная че сте семе Авраамово; но искате да ме убиете, защото моята дума във вас се не вмещава.

38 Аз говоря това което съм видел у Отца си; и вие такожде правите това което сте видели от отца си.

39 Отговориха и рекоха му: Отец наш е Авраам. Казва им Исус. Ако бехте чада Авраамови, делата Авраамови бихте правили.

40 А сега искате да ме убиете, мене, человека който ви говорих истината която чух от Бога; това Авраам не е сторил.

41 Вие правите делата бащини си. А те му рекоха: Ние не сме родени от блуд: едного Отца имаме, Бога.

42 Рече им Исус: Ако беше ви Бог Отец, то вие любили бихте мене, защото аз от Бога излезох и дойдох; понеже не съм дошел от самосебе си, но той ме проводи.

43 Защо не разумевате говоренето? Защото не можете да слушате моето слово.

44 Вие сте от баща дявола, и похотите бащини си искате да правите. Той беше от край человекоубийца, и не устоя в истината; защото истина в него нема. Когато говори лъжата, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.

45 А пак аз защото казвам истината, не ме вервате.

...

54 Исус отговори: Ако славя Аз Себе Си, славата Ми е нищо; Отец Ми е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;

55 и пак не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако река, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз го познавам и пазя словото Му.

56 Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва.

57 Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял?

58 Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.

...

Йоан 1

35 На утринта пак стоеше Иоан, и двама от учениците негови.

36 И като съгледа Исуса че минува, казва: Ето Агнеца Божий.

37 И чуха го двамата ученици да говори така, и отидоха след Исуса.

38 И като се обърна Исус и ги виде че идат подире му, казва им: Що търсите? А те му рекоха: Рави, (което тълкувано ще рече, Учителю,) де живееш?

39 Казва им: Елате и вижте. Дойдоха и видеха де живее; и останаха при него през този ден, а часът беше около десет.

40 Единът от тези двамата, които чуха от Иоана за него и го последваха беше Андрей, братът на Симона Петра.

41 Той пръв намерва брата си Симона и казва му: Намерихме Месия, което се тълкува Христос.

42 И заведе го при Исуса. И като погледна Исус на него рече: Ти си Симон син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което се тълкува Петър, камик).

43 На утринта поиска Исус да излезе в Галилея: и намерва Филипа и казва му: Ела подире ми.

44 А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.

45 Намерва Филип Натанаила и казва му: За когото писа Моисей в закона и Пророците, намерихме Исуса сина Иосифова, който е от Назарет

...

Йоан 2

13 И наближаваше на Юдеите пасхата; и Исус възлезе в Ерусалим;

14 И намери в храма тези които продаваха волове и овци и гълъби, още и тези що седяха та разменяваха пари.

15 И направи бич от върве та изпъди всичките от храма, и овците и воловете; и парите на среброменителите разсипа, и трапезите им претури.

16 и на тези що продаваха гълъбите рече: Дигнете тези от тука: не правете Бащиният ми дом дом търговски.

17 И наумиха си учениците негови че е писано: "Ревността на твоя дом ме изяде."

...

Йоан 3

1 Имаше некой человек от Фарисеите, на име Никодим, началник Юдейски.

2 Той дойде през нощ при Исуса и рече му: Рави, знаем че от Бога си дошел учител; защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него."

...

Йоан 7

14 Но като се преполовяваше вече праздникът възлезе Исус в храма и поучаваше.

15 И чудеха се Юдеите и казваха: Как този знае книжно учение като не се е учил?

...

Йоан 1

1 В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.

2 То в начало бе у Бога.

3 Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана.

4 В него бе живот, и животът бе виделината на человеците.

5 И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.

6 Имаше человек проводен от Бога, името му Иоан.

7 Той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да поверват всички чрез него.

8 Не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината.

9 Той беше истинната виделина, която осветлява всекиго человека що иде на света.

10 В света бе; и светът чрез него стана; и светът го не позна.

11 В своите си дойде, и своите му го не приеха;

12 а които го приеха, даде им власт да бъдат чада Божии, сиреч, на тези които верват в неговото име;

13 които не от кръв, нито от похот плътска, нито от похот мъжка, но от Бога се родиха.

14 И словото стана плът, и всели се между нас, (и видехме славата негова, слава както на единороднаго от Отца,) пълен с благодат и истина.

15 Иоан свидетелствува за него, и извика та казваше: Този е за когото рекох: Който иде след мене преден ми биде, защото от мене по-напред бе.

16 И всинца ние от неговата пълнота приехме, и благодат за благодат;

17 защото законът чрез Моисея бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде.

...

Йоан 6

43 А Исус отговори и рече им: Не роптайте помежду си.

44 Никой не може да дойде при мене ако го не привлече Отец който ме е проводил; и аз ще го възкреся в последният ден.

45 Писано е в пророците: "И всички ще бъдат научени от Бога." И всеки който слуша и се научи от Отца, иде при мене.

Редактирано от Ники_
Линк към коментар
Share on other sites

Ами от литературата не мога. Но от това, което са ми казвали по форумите мога :

1. Йехова е извънземен.

2. Йехова е демон.

3. Йехова е Санат Кумара.

Всъщност, мога и от литературата :

4. Йехова е Исус Христос.

Още един вариант от литературата :

5.Йехова е Бог, но НЕ Христос.

Въпросът в тази тема е взет от други форуми.
Ники, аз лично не съм взел въпроса отникъде. Просто ми дойде на ум.

Ники, не ми се чете докрай, прочетох малко повече от половината. Аз не питам кой е Бог според библията, не питам кой е божественият говорилет в библията - според самата библията. Нямам предвид библията кой/какво посочва за Бог и кой/какво е божественият говорител в библията според самата библия. Аз по принцип питам, кой според вас е този който се е изявявал като глас, божествен глас в библията ? Понеже са ми казвали, че няма само един дух който да е Бог, няма само едно същество, няма само една личност, която да е Бог, че Бог не е личност, не е персонален, че Бог е навсякъде. Че колкото и д е по - развито едно същество от нас, винаги ще има същества по - еволюирали от него. Че има безброй същества стоящи по - горе от нас в еволюцията си и че никое от тях не е само по себе си Бог, че Бог не е само една личност/същество. Прочети пак заглавието на темата. Кой е говорителят, който се представя за Бог. Бог нали е нещо абстрактно, неконкретно. Коя е личността, която играе божията роля : Христос ли е, Кришна, извънземно, демон, Мохамед, Кумара, кой ?

Линк към коментар
Share on other sites

Ами от литературата не мога. Но от това, което са ми казвали по форумите мога :

1. Йехова е извънземен.

2. Йехова е демон.

3. Йехова е Санат Кумара.

Всъщност, мога и от литературата :

4. Йехова е Исус Христос.

Още един вариант от литературата :

5.Йехова е Бог, но НЕ Христос.

Въпросът в тази тема е взет от други форуми.
Ники, аз лично не съм взел въпроса отникъде. Просто ми дойде на ум.

Ники, не ми се чете докрай, прочетох малко повече от половината. Аз не питам кой е Бог според библията, не питам кой е божественият говорилет в библията - според самата библията. Нямам предвид библията кой/какво посочва за Бог и кой/какво е божественият говорител в библията според самата библия. Аз по принцип питам, кой според вас е този който се е изявявал като глас, божествен глас в библията ? Понеже са ми казвали, че няма само един дух който да е Бог, няма само едно същество, няма само една личност, която да е Бог, че Бог не е личност, не е персонален, че Бог е навсякъде. Че колкото и д е по - развито едно същество от нас, винаги ще има същества по - еволюирали от него. Че има безброй същества стоящи по - горе от нас в еволюцията си и че никое от тях не е само по себе си Бог, че Бог не е само една личност/същество. Прочети пак заглавието на темата. Кой е говорителят, който се представя за Бог. Бог нали е нещо абстрактно, неконкретно. Коя е личността, която играе божията роля : Христос ли е, Кришна, извънземно, демон, Мохамед, Кумара, кой ?

Добре е, ако имаш подобни въпроси, сам да изследваш Писанията.

Всъщност Бог говори по два начина, чрез Светия Дух и чрез Словото. Но Бог говори и чрез това, което е описано в Разговори с Бога, което, според исихастите, пак е Словото.

Линк към коментар
Share on other sites

Понеже нали съществуват духовни йерархии, има различни задачи изпълнявани от различни духовни същности. Възможно е някой конкретен дух да е говорил.

Редактирано от Христо
Линк към коментар
Share on other sites

И какво, в крайна сметка ще научиш просто едно име и то пак няма да е истинското. Та ти дори и своето име не знаеш.

Библията е основно символизъм. В езотериката се говори за седем ключа, т.е. седем нива, гледни точки на тълкуване. Но да разкриеш две или три вече е много.

Редактирано от Станимир
Линк към коментар
Share on other sites

И какво, в крайна сметка ще научиш просто едно име и то пак няма да е истинското. Та ти дори и своето име не знаеш.

Библията е основно символизъм. В езотериката се говори за седем ключа, т.е. седем нива, гледни точки на тълкуване. Но да разкриеш две или три вече е много.

Често търсим мъниста, а намираме брилянти.

Въпросите са търсене. Търсенето е път.

Разбира се, че не знаем какво ще срещнем по пътя. Просто вървим. :)

Линк към коментар
Share on other sites

  • 1 year later...

И какво, в крайна сметка ще научиш просто едно име и то пак няма да е истинското. Та ти дори и своето име не знаеш.

Библията е основно символизъм. В езотериката се говори за седем ключа, т.е. седем нива, гледни точки на тълкуване. Но да разкриеш две или три вече е много.

За кое мое име става дума ? Имаме ли някакви вечни, духовни имена ?

Линк към коментар
Share on other sites

  • 1 year later...

Нали бог е навсякъде и във всичко, ако едно същество е по - еволюирало от нас хората, над него има друго още по - еволюирало и още по - еволюирало и така до безкрай ? Казвали са ми, че няма конкретен дух/същество, който само и единствено да е бог, няма персонален бог. Кой е тогава божественият говорител в библията? Кой е дал заповедите на Мойсей, кой е давал послания на пророците, кой е отеца на Христос? Кой се е показвал като огън, който е превърнал тоягата на Мойсе в змия и т.н. и т.н.? Кой ?

 

Според Петокнижието (Стария завет) - всички присъстващи  хора в планината Синай ( около 3 милиона души) са чули страховития глас на Бога:

 

БИБЛИЯ

ИЗХОД,гл.20     

               

1 Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: space.gif2 Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. space.gif3 Да нямаш други богове освен Мене.

 

казани са първите 2 заповеди, другите 611 заповеди са в Тората (=инструкции).

Те  дори са се уплашили и са казали на Моше Рабену (Мойсей) да го помоли  да спре,а  той да чуе и за запише.

 

Това е единствената случка в историята, в която религиозна книга и постулати се дават пред милиони свиделите. Всички други май се основават само на личните разказа на говорещия/пророка/.

 

 

Това, че Бог е навсякъде ( вкл. в нас)  не трябва да ласкае егото ни,

а да ни прави по-отговорни  и много смирени...

Редактирано от Дъгата
Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави...