Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за Духа


Guest Дриада

Recommended Posts

Има много въпроси, които занимават човешкия ум, много, с които човечеството се е занимавало и в миналото, такива въпроси ще има и в бъдеще.Ще ви дам едно кратко определение на понятието Дух.Много умове имат смътно понятие за духа, даже и в ума на хора, които притежават обширни знания, това понятие е смътно.Ще попитате как е възможно човек да бъде учен, а неговите понятия за Духа да бъдат смътни.Аз отговарям:много естествено-ако бяхте лишени от зрение и имаше пред вас една картина, вие щяхте да имате за нея твърде смътно понятие.Следователно и на учения човек понятието за Духа може да бъде смътно.Когато разглеждаме този въпрос, трябва да имаме предвид дали притежаваме съответните чувства и способности да дойдем в съприкосновение със самата действителност на нещата.

Сега другото тълкувание на духа е проявлението на неговата същина.

Светлината е Дух, който слиза от слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот.На това слънце може да уподобим и Духа.Той няма как да слезе инак, защото ако слезе, ще разтопи, подобно на слънцето, всичко това, което виждаме около нас, то ще стане на прах и пепел или пък ще се обърне в газообразно състояние.Затова Бог казва:"Аз няма да сляза, а ще проводя през пространството своя Дух, да принесе на хората моето благословение"Ето защо Бог не иска да слезе при нас, а изпраща Духа си-светлината.Този Дух, тази творческа способност е именно, която гради в нас- всичко, каквото притежаваме, нему се дължи.Тази разумна сила, която се проявява от Бога, учените я определят във вид на закони, на сила, на сродства между елементите и т.н., дават и различни имена.Но това е една разумна същност, която работи- то е Дух, който създава закони.

Духът има пряко общение с нашата душа.Именно чрез промените, които стават в нашия душевен мир, ние добиваме понятие за неговия произход.Без душата не щяхме да имаме никакво схващане за духа.Душата със своя начин на мислене представя в нас Божествения свят.И ако има в нас нещо Божествено, то е светлата душа, която мисли.Ето защо, когато говорим за човека, трябва да разбираме нея.Отделете от човека разумната душа, той остава оформено животно с четири крака, по нищо повече не се различава- яде, спи, има всички нужди и слабости на животното.Духът се проявява в човешката душа.

Не търси да примириш доброто и злото в себе си, то е невъзможно.Това ти се дава, за да се учиш да познаваш дълбоките работи на живота на Духа.Твоите недъзи ще се махнат, когато сърцето ти се отвори, Духът дойде и душата ти се съедини с него.

Явлението на духа 03.05.1914г. Сила и живот -първи том Неделни беседи

Линк към коментар
Share on other sites

Бог в своето битие е Дух.Духът е изявление на Бога.Той вечно е съществувал и вечно ще съществува.Духът е начало на всички неща.Казано е:"В началото бе Словото"Словото, това е първото проявление на любовта в материалния свят.А любовта - това е първия плод на Духа.

Глава на словото е истината.А глава на истината е Божия дух.Той е начало на началата на всички неща.

Ето, защо първото, с което човек трябва да започне, е словото.И това, което по някой път говори на човека, не е още духът Божи, то е словото.После човек ще дойде до истината.И най- после- до Божествения дух.

Който не разбира словото, не може да разбере истината, а който не разбира истината, не може да разбере и Духа.Защото Духът слиза в истината, а истината слиза в словото.

И словото тогава говори :"Духът е онова, което дава живот"Живот има, защото има Дух.Духът е внесъл живота.Истински живот е само онзи,, който произтича от Духа.Защото има живот, който не произтича от Духа.

Животът, който произтича от духа, е абсолютно разумен.В него нищо не умира.В него са изключени всички страдания, всички болести, всички противоречия, всеки недоимък.Духът е вечната, безсмъртна основа на този именно живот.Той крие в себе си всички първични форми, в които животът се проявява.А под първични форми се подразбират онези форми, които произтичат направо от Духа.Всяка форма на духа е написан лист от великата книга на живота.

Дух "Учителят говори" Беинса Дуно

Линк към коментар
Share on other sites

Guest Дриада

Духът в своята същина е един, но в проявите си той е множество.Единство и множество- това са свойствата на духа.Като проява духа е множество от единия си полюс до другия.Затова казвам:един е духът, много са духовете.Духовете-това са дихания, родени от едното дихание.

В множеството на духа се проявява неизчерпаемото му разнообразие.Духът носи всички неизброими богатства на видимите светове и разкрива какво е бог.

Ала законите духът ги създава.Те имат отношение към оная велика енергия в света, която излиза от първичното си състояние, влиза в пътя на еволюцията, диференцира се, за да се прояви в своето безкрайно разнообразие.И този път на развитие не е нищо друго, освен мировото движение на духа при прилагане на един общ космичен план.

Духът е най- великата реалност.От гледище на физическия свят той е невидим, но от гледище на божествения свят той е така обективен, както тялото във физическия свят и както душата в духовния свят.

Всичко велико, възвишено, мощно в света се дължи на духа.Духът е дал най- великите плодове на живота.Тези плодове са:

Любов,Радост, Мир,

дълготърпение, благост, милосърдие,

Вяра, кроткост, въздържание.

Това са три велики триъгълника, които функционират в трите свята:Божествен, ангелски и човешки.

Любов, радост, мир- това е божествения триъгълник.Любовта е бащата, радостта - майката, мирът-тяхното дете.

В триъгълника на ангелския свят дълготърпението е бащата,благостта - майката, а милосърдието - детето.Придобийте тези качества и вие ще бъдете между ангелите!

В третия триъгълник вярата- това е бащата, кроткостта- майката, въздържанието- детето.Придобийте тези качества в техния дълбок, мистичен смисъл и вие ще влезете между светиите!

За да разбере човек какво нещо е духът, душата му трябва да се пробуди.Защото само душата има пряко общение с духа.Без душа ние нямаше да имаме никакво понятие за духа.И може да се каже, че каквото е отношението на израстващото зрънце към слънцето, такова е отношението на човешката душа към божествения дух.Човешката душа изпитва свещен трепет пред Божия дух, защото животът и растенето и зависят от него.

Дух "Учителят говори" Беинса Дуно

Линк към коментар
Share on other sites

Guest Дриада

Душата още не е завършила своето развитие, тя ще мине през още милиони форми.Когато завърши своето развитие, тя ще се слее с духа и тогава няма да има отделно душа и Дух.Вечният живот ще се прояви.Духът може да живее само с душата.С нашият ум той не може да живее, защото мислите ни постоянно се менят.

Едно помнете:първичното в човека- това е неговия Дух.Първата проява на човека е проявата му като Дух.Духът е онази абсолютна точка, в която човек се явява в битието.Душата- това са възможностите на Духа.

Духът на човека е вечен.Той непрекъснато слиза, проявява се и отново възлиза.Когато Божествения Дух слезе в Духа на човека, той се пробужда и проявява.Той слиза и след това отново възлиза към Бога.

В това слизане и възлизане, човешкия Дух върви едновременно в три посоки, от които се пораждат три стремежа.

Първият стремеж на Духа е стремеж към Живота.

Вторият стремеж на Духа е стремеж към Знание.

Третия стремеж на Духа е стремеж към Свобода.

Човешкия Дух учи човека на всичко.Той подтиква човешката душа към растеж и развитие.Душата е съкровищница на човешкия Дух.Тя носи всичко онова, което той е придобил от незапомнени времена до днес.

Човешкият Дух е автор на всички неща на Земята.Всички науки, всички изкуства, всички религии, всички епохи и култури, през които е минала Земята, са създадени все от човешкия Дух, който още не се е проявил напълно.Само физическото тяло на човека, с всичките му органи, с всичкото му устройство, е създадено от неговия Дух.И когато тялото на един човек се съгражда в утробата на една майка,Духът на човека взема участие заедно с Духа на майката при изграждане на тялото.Защото всички енергии, всички сили, които действат в Космоса, са достояние на човешкия Дух.Той оперира свободно с материята-може да я сгъстява, да я разрежда, да я моделира.Така например, когато Духът иска да намали трептенията на светлината, той сгъстява материята около себе си.

Материята постоянно заставя Духа да създава нови форми, все по- усъвършенствувани.Духът създава формите, а материята индивидуализира Духа.И това, което наричаме борба между материята, която сама по себе си е безжизнена и инертна, и Духа, който е пълен с Живот, то е стремеж на последния да я направи по- пластична и по- податлива на неговата творческа работа.

Човек търси в живота щастие, знание, богатство.Ала тези неща може да се добият само с Духа.Само Духът е носител на всичките тези блага.Той е носител на всички дарби, на всички таланти, той е носител на интелигентността, на гениалността.

Дух "Учителят говори"Беинса Дуно

Линк към коментар
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Дриада

Прочее ако искате да се прояви Божествената любов трябва Духът да бъде във вас, да му дадете място да се прояви.Но Духът е много деликатно същество, да не мислите,че ще дойде да чука силно на вашите врата,не той ще потропа тихичко на вашата врата на вашето сърце и ако му отворите, веднага ще измени из дъно вашият живот, ще ви покаже как да живеете, ако хлопа на вратата на вашата воля, ще ви каже какво трябва да вършите и да го свършитве съзнателно. А ако не му отворите, ще разберете скоро какво нещо сте изгубили.

Някои казват:'Искаме да видим Духа"Ами единственото нещо, което виждате, то е Духът.Той говори, но понеже вашите уши са глухи, не чувате.Искате да чуете, е добре-нагласете ухото си да схваща това, което Духът му говори.'Аз искам да видя Духа"Хубаво, ами ако вашето око е премрежено, как ще го видите?Единственото нещо, което ние виждаме в света, повтарям, то е Духът.

Явлението на духа 20.04.1914г.СИЛА И ЖИВОТ-първа серия "Ето човекът"

Линк към коментар
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

Духът не е нещо материално.Духът е една същина, която минава и през най- малките дупчици.Духът като дойде може да мине и през едно шише, и през стена, и през железни обръчи, отвсякъде може да мине той.Ти не можеш да туриш на духа никаква преграда, не може да го затвориш на едно място,На земята ти по никой начин не може да хванеш духа и да го ограничиш.За да се види духът, непременно трябва да му се придаде някаква гъстота, да стане видим.Вие трябва да имате ясна представа за духа.Не се старайте да му приададете външна, видима форма.Духът у човека, това е разумното, великото начало в живота.Великото в света това е духът.Силата на човека седи в неговата разумност.Ако си разумен, ти ще имаш сила.Не си ли разумен, нямаш сила в себе си.Всички неща в света стават все чрез сила.Казано е в Писанието:"Духът Божий се носеше върху бездната"- този дух строи именно цялата земя.Той се е носил на повърхността на земята, но той я е построил.Какво значи "повърхност"?Че се е носил на повърхността на земята това означава една материя, която не е била организирана.Това е представлявало един свят, в който нямало никакви закони, всеки си е живял, както иска.

Мястото на възвишеното и обикновеното в живота 20.10.1937г.ООК

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави...